Retur:
 September oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 7. September
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Tirsdag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Du er et kosmisk væsen i fysisk inkarnation.
      
     

Det er ikke altid let af få øje på i dagens travlhed - og der er mange ting at tage stilling til, så tag dig tid til at få en alene - stund til dig selv.

Husk nu at tage den alene stund - reflekterer og lyt ind af.

 
 
      
You are a cosmic being in physical incarnation.
      
 
 

It's not always easy to spot in the hustle and bustle of the day - and there are many things to consider, so take the time to have one - time for yourself.

Now remember to take it alone for a while - reflect and listen in.

 
 
                                  
 
 
  Rar og venlig mand. - Nice and kind man. 
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
  
Today's Word read out
 
  
    
Click Flag
      
 
Næste gang du står over for en udfordring, der ikke lige passer dig, må du give dig tid, før du så meget som begynder på den, så du kan ændre hele din indstilling til den.

Forestil dig, at du gør det for Mig, og hvis din kærlighed til Mig er, som den burde være, vil du opleve en sand glæde og fryd, når du gør det, der skal gøres, perfekt.

Du vil yderligere opdage, at du har masser af tid til at gøre alt det, der skal gøres.

Spild aldrig tiden med at overbevise dig selv om, at du ikke har tid og har alt for travlt.

Gå blot i gang og gør det, der skal gøres.

Lev roligt og fredeligt uden at føle dig forjaget.

Når du begynder dagen rigtigt, med et hjerte fyldt med kærlighed og taknemmelighed og med en følelse af forventning om, at det vil blive en vidunderlig dag, hvor alt vil falde på plads på den helt rigtige måde, vil du tiltrække alt dette.
 
    Eileen Caddy    
 
Next time you are faced with a job which does not appeal to you, take time before you even start it to change your complete outlook towards it.

See yourself doing it for Me, and if your love for Me is what it should be, you will find a real joy and delight in doing whatever it is perfectly.

What is more, you will find you have plenty of time to do everything that has to be done.

Never waste time convincing yourself that you do not have the time and are far too busy.

Simply go ahead and do what has to be done.

Let your life run smoothly and peacefully without any sense of rush.

When you start the day aright, with a heart full of love and gratitude and with a feeling of expectancy that it will be a wonderful day with everything falling perfectly into place, you will draw it all to you.
  
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
    
 
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
Top
 
Top
     Shakti Gawain     
     
 
Du får, hvad du altid har ønsket.
 
     
Det er interessant, at det, vi skaber i vores indre, altid afspejler sig i det ydre. Det er universets lov.

Når du har skabt en indre mand og en indre kvinde, som støtter og elsker dig, vil der altid være mænd og kvinder i dit liv, som afspejler dette.

Når du virkelig opgiver forsøget på at blive hel gennem andre, ender det med, at du får, hvad du altid har ønsket dig af andre.
Min elsker
Er
mit spejl.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
 
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
Top
 
Top
Enorme mængder vand omdannes til damp af den varme stråler fra solen, pakket ind i skyer, og vender tilbage til jorden som regn.

Dette hjælper til at høste korn og gør jorden grøn med vegetation.

Det der undrer, er at på trods af denne enorme optagning og regnskyl, er niveauet i havet ikke gå ned selv en tomme.

Desuden, selv om tusindvis af levende floder hælde deres farvande i havene, er niveauet ikke set at stige.

Ligeledes er de personer, som har suppleret deres viden om de bibelske tekster med bevidsthed om deres gyldighed erhvervet ved at praktisere de erfaringer, der er indeholdt i dem aldrig påvirket af ros eller skyld, uanset oprindelse og mængde.

Deres hjerter vil forblive rene, upåvirkede og rolige.
 
 
Enormous quantities of water are turned into steam by the hot rays of the sun, bundled into clouds, and returned to the earth as rain.

This helps the harvesting of grain and renders the land green with vegetation.

The wonder is that in spite of this tremendous uptake and downpour, the level of the ocean does not go down even by an inch.

Furthermore, even though thousands of live rivers pour their waters into the seas, the level is not seen to increase.

Similarly, the persons who have supplemented their knowledge of the scriptural texts with the awareness of their validity acquired by practising the lessons contained in them are never affected by praise or blame, whatever the source and quantity.

Their hearts will stay pure, unaffected and calm.
     
Top
Top
 
 
 
     2010     
 
Man kan blive udsat for bagvaskelse, fornærmelse og vanære, man kan blive kastet ud i fattigdom eller smerte, men den person, der har overgivet sig til Guds vilje vil glæde sig over hver af disse med glæde og bære den med sindsro.

Herren vil aldrig opgive sine børn.

De der er viet til Gud er nødt til at være tålmodige og rolige, selv under den mest gribende provokation.

Faktum er, at de fromme og gudfrygtige, er dem, der er mest besøgt af kvaler og problemer: for at lære menneskeheden disse store sandheder, har Krishna vedtaget dramaet i Mahabharatha, med Pandavaerne som model.

Enhver hændelse i deres liv er ikke andet end en scene i Hans Skuespil.
 
 
One may be subjected to calumny, insult and dishonour; one may be plunged into poverty or pain; but the person who has surrendered to the Will of God will welcome each of these gladly and bear it with equanimity.

The Lord will never give up His children.

Those devoted to God have to be patient and calm, under the most poignant provocation.

The fact is, the pious and the God-fearing are those who are most visited by travails and troubles: in order to teach mankind these great truths, Krishna enacted the drama in Mahabharatha, with the Pandavas as the cast.

Every incident in their lives is but a scene in His Play.
     
Top
Top
 
 
 
     2009     

Mennesket glemmer hans sande natur på grund af tilknytninger og egoisme.

Mennesket skulle udvikle urokkelig tro på Gud.

Troen skulle være som livs-åndedrættet, som arbejder hele tiden uden pusterum.

Åndedrættet kører uanset hvad du laver og uanset hvilket niveau dit sind er på. På samme måde - i alle situationer op på alle tider skulle din tro på Gud aldrig forlade dig.

Den skulle ikke ændre sig - din tro skulle være vedvarende, gennem sorger og glæde, tab og gevinst, smerte og fornøjelse.

Uanset hvad der sker så behandl det som værende godt for dig.

Udvikl den sans for tapperhed.
 
 
Man forgets his true nature because of attachment and egoism.

Man should develop unwavering faith in God.

Faith should be like your life-breath, which goes on at all times without respite.

Breathing goes on irrespective of whatever work you may be doing and whatever be the state of your mind. Likewise, in all situations and at all times, your faith in God should never leave you.

It should not change according to whether your desires are fulfilled or not.

Like your life breath, your faith should remain steady, through joy and sorrow, loss and gain, pain and pleasure.

Treat whatever happens as good for you.

Develop that sense of fortitude.
     
Top
Top
 
 
 
     2008     
 
Folk siger at tjeneste for mennesker er tjeneste for Gud.

Dette er sandt.

Men selvom tjeneste for menneskeheden er hellig, så vil mennesker ikke drage nytte heraf uanset hvor megen tjeneste der ydes, med mindre tjenesten er smeltet sammen med et højere ideal.

Kun det der udføres med tanke på Herren ad sandhedens og retfærdens vej kan regnes for at være tjeneste for Herren.

Den tjeneste der udføres med tanke på fremme af navn og omdømme, for at nyde disse frugter, kan ikke regnes for at være tjeneste for Gud.
 
 
People say that the service to man is the service to God, that Manava Seva is Madhava Seva.

This is true.

However, even though the service of humanity is holy, unless it is merged in the higher ideal, men will not benefit, however much the service undertaken.

Whatever is done with the Lord in mind, along the path of truth and righteousness, alone can be considered to be service of the Lord.

Whatever service is done for gaining name and fame, and for enjoying the fruits thereof, cannot be referred to as service of God.
     
Top
Top
 
 
 
     2007     
 
Mennesket er legemliggørelsen af Væren-Bevidsthed-Lyksalighed.

Men på grund af sin besidderiske natur og opblæsthed og stolthed, der indhyller menneskets sande form af Væren-Bevidsthed-Lyksalighed, er han ude af stand til at erkende sin sande identitet.

Når han bliver tilknytning, had, egoisme og havesyge kvit, så vil han erkende sin sande natur.

Den indre Guddommelighed er dækket af disse tilbøjeligheder som aske der dækker brændende kul.

Når asken blæses væk, vil ilden afsløre sig selv.
 
 
Man is the embodiment of Sath-Chith-Ananda (Being-Awareness-Bliss).

But he is unable to recognise his true identity because egoism and possessiveness,pomp and pride envelop man's true form of Sath-Chith-Ananda.

When he is able to get rid of attachment and hatred, egoism and acquisitiveness, he will recognise his divine nature.

The Divine within is covered by these tendencies like ash over a burning charcoal.

When the ash is blown away, the fire will reveal itself.
     
Top
Top
 
 
 
     2006     
 
Uddannelse bør skilles fra arbejde.

Dets formål bør være tilegnelsen af den højeste viden.

Dette er begrebet der opretholdes af Bharathiya Kulturen.

De studerende bliver først de ideelle borgere når de udvikler selvsikkerhed og en følelse af spirituel enhed.

Udvikl opofrelsens ånd og bliv forkæmpere for nationens ære og hæderlighed.

I må stræbe efter at fremme samfundets velfærd.

Undgå idéerne om ’mit’ og ’mine’.

Så bliver I ét med det Guddommelige.

Når I identificerer jer selv med alt, så kan I opnå uendelig glæde.
 
 
Education should be divorced from jobs.

Its purpose should be the acquisition of Vijnana (the highest knowledge).

That is the concept upheld by Bharathiya Culture.

Students will become ideal citizens of the nation only when they develop self-confidence and the feeling of spiritual oneness.

Develop the spirit of sacrifice and become defenders of the nation's integrity and honour.

You must strive to promote the welfare of society.

Eschew ideas of "me" and "mine".

You will then become one with the Divine.

When you identify yourself with all, you can derive infinite joy.
     
Top
Top
 
 
 
     2005     
 
Almindeligvis har en elefant to stødtænder.

Sindet kommer alt for ofte op med to alternativer: det gode og det dårlige, det ypperste og det hurtigste, fakta og fantasi, der lokker det bort.

Imidlertid må sindet blive fokuseret på ét punkt, hvis det vil opnå noget som helst.

Derfor har Lord Ganesha’s elefanthoved kun én stødtand, og derfor kaldes Ganesha den enkelt-stødtandede, netop for at påminde alle at de skal huske at fokusere på ét punkt i sindet.
 
 
An elephant normally has two tusks.

The mind too frequently comes up with two alternatives: the good and the bad, the excellent and the expedient, the fact and the fantasy that lures it away.

However, in order to achieve anything, the mind must become single-pointed.

The elephant head of Lord Ganesha, therefore has one tusk only, and hence Ganesha is called 'Ekadantha' meaning the single-tusked one, to remind everyone that one must possess single-pointedness of the mind.
     
Top
Top
 
 
 
     2004     
 
Det giver altid tryghed at være ærlig og ligefrem i det du har med at gøre.

Tag ikke det første forkerte skridt for derefeter at blive ledt videre og videre til fortabelsen.

Tillid er ens sande natur.

Når du er dig selv, vælder der en strøm af glæde op i dig.

Når du fornægter dig selv og bedrager dig selv, formørkes dit sind og frygt opstår.
 
 
It is always safe to be honest and straight foreward in your dealings.

Do not take the first false step and then be lead on and on to perdition.

Trust is ones true nature.

When you are yourselv, there comes a greath flood of joy welleing up in you.

When you deny yourself and decive yourselv, shame darknes your mind and breeds fear.
     
Top
Top
 
 
 
     2003     
 
Hvis en Yogi bor blandt verdslige mennesker , er chancerne for hans yoga fordamper i overbærenhed og fornøjelser meget stor.

Satsang er ligesom bidestangen og hovedtøjle for den tankeløse hest.

Værdien af hellige steder, hellige pilgrimages osv, består i netop dette; at beslægtede åndelige samler sig og bidrager til værdien af åndelig længsel.

Du kan tage søde og bærende rådgivninger sammen på sådanne steder og styrke din tro og hengivenhed.

Hvis du befinder dig et sted, hvor du ikke kan finde en sådan atmosfære, undgå det og flyt, indtil du finder sådan et sted.
 
 
If the yogi lives among worldly men, the chances of his yoga evaporating into bhoga (indulgence in pleasures) are very great.

Satsang is like the bit and bridle for the wanton steed.

The value of holy places, sacred pilgrimages etc., consists in just this; that kindred spirits congregate there and contribute to the value of spiritual yearning.

You can take sweet and sustaining counsel together in such places and strengthen your faith and devotion.

If at any place you do not find such an atmosphere, avoid it and move on until you find such a place.
     
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk