Retur:
 September oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 8. September
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Onsdag
Esoterisk viden om Onsdag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Jomfruen

De 12 Stjernetegn

Kursus Materialer

Engle og Deva´er

Energi Øvelser

Lysets Mestre

Proces Siden

Lysets Love

Måne Tabel

Ærke Engle


Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Hvad du måske ikke vidste.
      
     

 Tænk tanken - at du i virkeligheden er i familie med alle du møder på din vej.

At du - uanset form - når du skader din næste - skader du i virkeligheden dig selv.

At du er med i et stort Guddommeligt spil - hvor du enten spiller med eller imod - valget er dit.

Du skaber din egen skæbne - ved dine valg af handlinger, tanker og følelser.

 
 
      
What you may not have known.
      
 
 

Think the thought - that you are in fact related to everyone you meet on your way.

That you - regardless of form - when you hurt your neighbor - you are in fact hurting yourself.

That you are in a great Divine game - where you either play for or against - the choice is yours.

You create your own destiny - by your choices of actions, thoughts and feelings.

 
 
                                  
 
  Freds Due = Symbol for Helligåndsenergien * Dove of Peace = Symbol of the Holy Spirit Energy  
Esoterisk viden om Onsdag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Jomfruen

De 12 Stjernetegn

Kursus Materialer

Engle og Deva´er

Energi Øvelser

Lysets Mestre

Proces Siden

Lysets Love

Måne Tabel

Ærke Engle


 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
  
Today's Word read out
 
  
    
Click Flag
      
  
Lad Mig arbejde i og igennem dig. Lad Min kærlighed og Mit lys strømme frit i og igennem dig ud i verden.

Du må være klar over, at sådan var det i begyndelsen, da vi gik sammen og talte sammen, og at du har gået hele cyklussen rundt og nu atter er vendt tilbage og blevet ét med Mig, den Elskede.

Drøm ikke om det; længes ikke efter, at det skal være sådan; vid blot, at det er sådan nu, og at der ikke længere er nogen adskillelse.

Du behøver ikke længere at vandre fortabt og alene rundt i ødemarken, fordi du ikke ved, hvilken vej du skal gå.

Du må være klar over, at hvert af dine skridt er vejledt og styret af Mig, og at du aldrig kan gå vild mere, efterhånden som du bliver mere og mere opmærksom på Mig, på Min guddommelige tilstedeværelse.

Sig derfor evindeligt tak og lad dit hjerte være så fyldt med glæde og taknemmelighed, at du giver udtryk for det hele tiden, og med hvert af dine åndedrag siger: „Tak, Elskede."
 
    Eileen Caddy    
 
Let Me work in and through you. Let My love and light flow freely in and through you out into the world.

Realise that this is as it was in the beginning, when we walked and talked together, and that you have gone the full cycle and have once again returned and become one with Me, the Beloved.

Do not dream about it; do not long for it to be so; simply know that it is so now and that no longer is there any separation.

No longer do you have to wander in the wilderness lost and alone, not knowing which way to turn.

Realise that your every step is guided and directed by Me, and that as you become more and more aware of Me, of My divine presence, you can never again lose your way.

So give eternal thanks and let your heart be so full of joy and gratitude that you express it at all times, and your every breath says, "Thank you, Beloved."
  
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
    
  
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
 
     Shakti Gawain     
 
Ændring af gamle mønstre.
 
Forsøg rigtig at se, hvordan ydre problemer afspejler din indre udvikling.

Hvis du lærer af dine erfaringer og udvikler dig, vil dine forhold til andre også udvikle sig.

Du kan arbejde dig igennem mange af disse problemer ved dybt og oprigtigt at give udtryk for dine følelser, lære at drage omsorg for dig selv, og ved at tilskynde andre til at gøre det samme.

Måske vil du ønske at søge støtte hos en professionel rådgiver eller terapeut, som kan hjælpe dig, eller tilmed hele din familie, med at ændre gamle mønstre.
     
Jeg er
villig til at søge
hjælp.
 
 
 
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
 
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
Top
Top
Det store kæmpe træ kaldet sindet har to frø, impuls og ånde.

Frøet bliver træet, træet giver frøene.

Åndedrættet bevæger sig på grund af de impulser, impulserne fungerer på grund af vejrtrækningen.

Hvis en af disse er ødelagt, så er den anden også.

Så for at rense impulserne og gøre sindet fri for negative påvirkninger, er uvidenhed nødt til at blive transformeret.

Uvidenhed kan ikke eksistere alene, det er et afkom, ego eller selviskhed, en dæmon.

At dæmon har to børn, tilknytning eller lidenskab og impuls.

De er tæt forbundne søstre.

Gennem tilknytninger får man følelsen af mig og mine, følelserne provokerer begær, og begær skaber bekymringer.

Derfor skal du fjerne egoet, tilknytningerne og impulserne skal tilintetgøres.

Gennem meditation og spirituel praksis, kan du erobre uvidenhed, ego, tilknytninger, og rense impulserne.

Dette vil befri dig.
 
 
The giant tree called mind has two seeds, impulse and breath.

The seed becomes the tree; the tree yields the seed.

The breath moves because of the impulses; the impulses operate because of the breath.

If one of these is destroyed, so is the other.

So, to purify the impulses and make the mind free from negative influences, ignorance has to be transformed.

Ignorance does not exist alone; it has an offspring, ego or selfishness, a demon.

That demon has two children, attachment or passion and impulse.

They are closely interrelated sisters.

Through attachment, one gets the feelings of me and mine, the feelings provoke desire, and desires breed worry.

Therefore, you must remove ego, attachment and the impulses have to be annihilated.

Through meditation and spiritual practices, you can conquer ignorance, ego, attachment, and purify the impulses.

This will make you liberated.
     
Top
Top
     
     2010     
Top
Top
Hver uddannet person og studerende skal dyrke enkelhed og skal kassere praleri.

Hvis de er afhængige af praleri, mister de deres reelle karakter eller individualitet.

Selv hvis en person er en mester i alle videnskaber eller berømt som en stor intellektuel, er han sikker på at blive talt ud af lærde og kloge hoveder, hvis han ikke har ydmyghed og disciplin i sin omgang med andre.

De kan vinde respekt i nogen tid, men denne holdning vil falde meget snart.

Årvågenhed for at tjene og enkelhed alene vil tjene ære.

Når man opgiver praleri, kan man få permanent respekt fra folk.

Rigtig uddannelse formidler en ånd af forsagelse, en modvilje til praleri, og længslen efter at tjene andre.
 
 
Every educated person and student must cultivate simplicity and must discard ostentation.

If they are addicted to ostentation, they lose their genuine nature or individuality.

Even if a person is a master of all sciences or famous as a great intellectual, he is certain to be counted out of scholars and pundits if he has no humility and discipline in his dealings with others.

They may win respect for some time but that attitude will decline pretty soon.

Alertness to serve and simplicity alone will earn honour.

When one gives up ostentation, one can get permanent respect from people.

Real education imparts a spirit of renunciation, a dislike for ostentation, and the yearning for serving others.
     
Top
Top
     
     2009     

Igennem helligt selskab kan du udvikle frihed fra vrangforestillinger og selvbedrag, og da udvikle tro på sandheden og dette giver frihed i sig selv.

På samme måde som en elefant tæmmer, binder elefanten før han træner ham, vil den spirituelle indstillede bringe den tvivlsomme rundt.

Selskabet med de gode og det gode, vil langsomt forfine og rense den persons tilbøjelighed til at strejfe omkring og holde sig borte fra den lige vej imod sin selv realisering.

 
 
Through holy company you develop freedom from delusion, and then you develop faith in truth and thus attain liberation itself.

Just as the tame elephants surround the wild tusker and rope him before taming him, the spiritual minded will bring the doubter around.

The company of the good and the godly will slowly chasten and cleanse the persons prone to straying away from the straight path towards self - realization.
     
Top
Top
     
     2008     
Der er ingen begrænsninger i tid og sted når man etablerer sig i eftertænksomhed på den allestedsnærværende Herre.

Der er ikke noget helligt sted eller en lykkebringende tid til dette.

Når sindet er optaget af at tænke på Gud, så er dette det hellige sted.

Og når som helst sindet gør dette, så er det et lykkebringende øjeblik.
 
 
For establishing oneself in the contemplation of the omnipresent Lord, there are no limitations of time and place.

There is nothing like a holy place or auspicious time for this.

Wherever the mind revels in the contemplation of the divine, that is the holy place.

Whenever it does so, that is the auspicious moment.
     
Top
Top
     
     2007     
 
Mennesket er udførelsen af væren – bevidsthed – lyksagelighed.

Men han kan ikke genkende sin sande identitet, fordi egoisme og besiddelse, pomp og stolthed omslutter menneskets sande form af væren – bevidsthed – lyksagelighed.

Når han er i stand til at slippe af med tilknytning og had, egoisme og grådighed, vil han genkende sin guddommelige natur.

Det guddommelige indre er dækket af disse tendenser som aske over et brændende trækul.

Når asken er blæst væk, vil ilden afsløre sig selv.
 
 
Man is the embodiment of being - awareness - bliss.

But he is unable to recognise his true identity because egoism and possessiveness, pomp and pride envelop mans true form of being - awareness - bliss.

When he is able to get rid of attachment and hatred, egoism and acquisitiveness, he will recognise his divine nature.

The divine within is covered by these tendencies like ash over a burning charcoal.

When the ash is blown away, the fire will reveal itself.
     
Top
Top
     
     2006     
 
Viden betyder ikke blot bekendtskab med bøger.

Ej heller er det verdslig viden.

Kun den person der har erkendt at individet ikke er adskilt fra det universelle er en sand menneske af visdom.

Sand visdom består af bevidsthed om enheden mellem det individuelle og kollektive hele.

Hvordan kan et menneske der ikke er bevidst om sin menneskelighed erkende det Guddommelige i sig selv?

Derfor er dette den første nødvendige anerkendelse af alle af hans menneskelige essens.
 
 
Knowledge does not mean mere acquaintancewith books.

Nor is it worldly knowledge.

Only the person who has recognised that the individual is not distinct from the universal is a real man of wisdom.

True wisdom consists in awareness of the unity of the individual and the collective whole.

How can a man who is not aware of his humanness recognise the divinity within himself?

Hence the first requisite is the recognition by everyone of his human essence.
     
Top
Top
     
     2005     
 
Ret opførsel og spirituel visdom er de to øjne mennesket er blevet givet, så han kan opdage sin Guddommelighed.

Ret opførsel angiver den rette vej som ethvert individ, enhver gruppe eller samfund bør følge.

Retfærd tilintetgør den der overtræder disse regler og belønner enhver der beskytter dem.

Skrifterne siger: "Hvor retfærd er, er sejren."

Der findes ingen retfærd større end sandheden.

Retfærd værk er rejst på sandhedens fundament.

Retfærdighed er en nødvendig egenskab af retfærd.

Et individ, et samfund eller en nation stråler med ære når retfærdigheden overholdes.

Ligesom man opnår rigdom gennem stræben i ens profession, således må man opnå fortjeneste og Guddommelig nåde ved at overholde moral og retfærd.
 
 
Right conduct and spiritual wisdom are two eyes given to man to discover his divinity.

Right conduct indicates the right path which every individual, group or society should follow.

Right conduct destroys the one who violates it, and protects the one who protects it.

The scriptures have declared, "Where there is right conduct, there is Victory".

There is no right conduct greater than truth.

The edifice of right conduct is erected on the foundation of truth.

Justice is an essential attribute of right conduct.

An individual, society or nation shines with glory only when justice is adhered to.

Just as one acquires wealth by the pursuit of one's profession, one must acquire merit and divine grace by adhering to morality and right conduct.
     
Top
Top
     
     2004     
 
Man behøver ikke at søge efter Gud ved at rejse rundt omkring i verden.

Gud er ikke uden for sig selv.

Hvis en mener, at Gud er adskilt fra ham, kan det være sådan for ham.

Men hvis man overskrider alle tanker, bliver den enkelte derefter Gud selv.

Alle tanker er illusioner, ved at opgive dem, bliver den enkelte Gud.

Derfor opgiv tanker.

Kom frem og nyd den guddommelighed, du virkelig er.
 
 
One does not have to search for God by travelling around the world.

God is not outside oneself.

If one thinks that God is separate from him, it may be so for him.

But if one transcends all thoughts, one then becomes God oneself.

All thoughts are illusions, so by giving them up, one becomes God.

Therefore, give up thoughts.

Come forward and enjoy the divinity that you really are.
     
Top
Top
     
     2003     
 
Guds nåde kan ikke vindes gennem gymnastik, krumspring af yoga eller benægtelser af askese.

Kærlighed alene kan vinde det, kærlighed, der ikke behøver gengældelse, kærlighed kender ingen studehandler, al-kærlighed, der er givet med glæde til alle og kærlighed, som er urokkelig.

Kærlighed alene kan overvinde hindringer, hvor store og mægtige de end er.

Der er ingen styrke mere effektiv end renhed, intet mere tilfredsstillende end kærlighed, ingen større glæde end end at gendanne elementer af hengivenhed til Gud og ingen triumf er mere prisværdig end overgivelsens triumf.
 
 
The grace of God cannot be won through the gymnastics of reason, the contortions of yoga, or the denials of asceticism.

Love alone can win it, love that needs no requital, love that knows no bargaining, love that is paid gladly to the All-Loving, and love that is unwavering.

Love alone can overcome obstacles however many and mighty.

There is no strength more effective than purity, no bliss more satisfying than Love, no joy more restoring than devotion to God and no triumph more praiseworthy than surrender.
     
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk