Retur:
 September oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 9. September
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Torsdag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Tålmodighed.
      
     

Tålmodighed og vedholdenhed er en af de nødvendige egenskaber at erhverve sig, når du er under åndelig træning og udvikling.

Både med dig selv og andre mennesker.

 
 
      
Patience.
      
 
 

Patience and perseverance are one of the necessary qualities to acquire when you are undergoing spiritual training and development.

Both with yourself and other people.

 
 
                                  
 
 
Stjernetegnet Sagittarus ca. 22.11 - 21.12
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
 
  
 
Click Flag
  
 
 
Når et menneske har til hensigt at få så meget ud af livet som muligt uden at give, kan vedkommende ikke finde sand og varig lykke og glæde; først når du tænker på andre og lever for andre, finder du dyb indre glæde og tilfredshed.

Ingen kan leve blot for sig selv og være lykkelige.

Lige så snart du opdager, at du føler dig misfornøjet og utilfreds i dit liv, kan du være sikker på, det er, fordi du er holdt op med at tænke på andre og er blevet alt for selvoptaget.

Dette kan du få vendt, når du begynder at tænke på andre og gøre noget for dem, så du fuldkommen glemmer dit eget.

Der er så mange mennesker i nød, at der altid er noget, du kan gøre for andre.

Hvorfor så ikke åbne dine øjne og åbne dit hjerte og lade lyset vise dig vejen, lad kærligheden styre dine handlinger.

Lad Min kærlighed fylde dig og omslutte dig og hav fuldkommen fred med dig selv.
 
    Eileen Caddy    
 
When a soul intends to get as much out of life as possible without giving, that soul cannot find real and lasting happiness and joy; for it is in thanking of and living for others that one finds deep inner joy and contentment.

No one can live unto themselves and be happy.

Whenever you find yourself with a feeling of discontent and dissatisfaction in life, you may be sure it is because you have stopped thinking of others and have become too wrapped up in yourself.

The way to change is to start thinking of someone else and to do something for them so that the self is completely forgotten.

There are so many souls in need that there is always something you can do for someone else.

So why not open your eyes and open your heart, and let light show you the way, let love guide your actions.

Let my love infil and enfold you, and be at perfect peace.
 
Today's Word read out
 
  
 
Click Flag
    
 
 
 
 
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Find støtteterapi.
 
     
Min erfaring har været, at mange af os behøver hjælp i form af støtteterapi eller - rådgivning for at opnå helbredelse på et dybere følelsesmæssigt plan.

Nogle af os føler en vis ulyst ved at søge hjælp, måske fordi vi frygter, at det er et tegn på svaghed, sygdom eller forrykthed.

Jeg har selv søgt forskellige former for terapi i mange perioder af mit liv, og det har hjulpet mig meget, så længe jeg stolede på min egen intuition vedrørende, hvem jeg skulle arbejde sammen med, hvornår jeg skulle holde op og så videre.

Vi giver os selv en stor gave, når vi beder om hjælp.
   
Jeg har
mod til at bede
om hjælp.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
 
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
Top
 
Top
Mastering af de åndelige lektioner er direkte proportional med omfanget af ens tålmodighed og intelligente færdigheder.

Indiens tekster insisterer på værdien af den faktiske praksis og behovet for kun at bekræfte sandheden ved at opleve deres indflydelse personligt.

Efter at have mestret teksterne og fået erfaring med at sætte lektierne i den egentlige praksis, modtager du ikke blot salighed og nåde, men du kan også dele visdom og glæde med andre.

 
 
Mastering the spiritual lessons is directly proportional to the extent of one’s patience and intelligent skill.

The texts of India insist on the value of actual practice and the need to confirm the truths only by experiencing their impact personally.

After mastering the texts and gaining experience in putting the lessons into actual practice, you not only receive bliss and grace, but you can also share the wisdom and the joy with others.
     
Top
Top
     
     2010     
 
Ethvert væsen har sin egen medfødte speciale eller individualitet eller særlige egenskaber.

Denne regel gælder også for græsstrå og stjernerne.

Kosmos er ikke en kontinuerlig flux (konstant ændring).

Det udvikler sig vedvarende for at nå en helhed i kvaliteter og omstændigheder.

Men hvis du er for nedsænket i den overordnede vildfarelse, kan du ikke løfte dig selv.

Når du er i vildfarelse, er du ikke klar over vejen for fred og harmoni i verden.

Du vil heller ikke være i stand til at holde fast ved det gode og undgå det dårlige, og etablere dig selv på den retfærdige vej.

Men du kan omdanne dig selv fra den nuværende status gennem selvindsats og diskrimination.

De moralske kræfter, der gennemstrømmer kosmos, vil helt sikkert fremme din præstation!
 
 
Every being has its own Dharma or innate specialty or individuality or special characteristics.

This rule applies equally to blades of grass and the stars.

The cosmos is not one continuous flux.

It progresses persistently towards achieving a totality in the qualities and circumstances.

But if you are too immersed in the all-pervasive delusion, you cannot elevate yourself.

When in delusion, you are not aware of the path of peace and harmony in the world.

You will also not be able to hold on to the good and avoid the bad, and establish yourself in the righteous path.

However, you can transform yourself from the present status through self effort and discrimination.

The moral forces permeating the cosmos will certainly promote your achievement!
     
Top
Top
     
     2009     

Vær klar over at alle ting tilhører Gud.

Så ingen kan erklære nogen som helst ting som deres egen.

Men mennesker gør krav på alle ting og erklærer, "det er mit",

Faktisk hører ingenting til nogen..

Folk er nedsænket i den falske og dumme koncept om ejerskab, besiddelse er uhyre i enhver tanke og handling, og det leder til Ego´ets inflation.

Egoisme skal fuldstændig udryddes.

Dominerende besidderhed bør forvises.

Du kom med tomme hænder og går tilbage med tomme hænder.
 
 
Be aware that all things belong to God.

So no one can claim anything as one’s own.

But people claim everything, declaring, "it is mine".

Indeed, nothing belongs to anyone.

People are immersed in the false and foolish concept of ownership; possessiveness is rampant in every thought and action, and that leads to the inflation of the ego.

Egoism has to be utterly eradicated.

Possessiveness should be banished.

You came with empty hands, and you go back with empty hands.
     
Top
Top
     
     2008     
 
Mennesket bør altid gå fremad mod styrke, han bør ikke anvende usandhed, ondskab eller bedragerisk adfærd som alle bertegner det grundlæggende træk ved fejhed.

Denne fejhed er født ud af at acceptere et ringere og falsk billede af sig selv.

I tror at i er skallen, det der dækker det ydre.

Men i virkeligheden er du kernen og ikke skallen.

Denne falske identifikation er den grundlæggende fejltagelse.

Alle åndelige bestræbelser skal rettes hen imod at fjerne skallen og åbenbare kernen.

Så længe du siger ”Jeg er sådan og sådan”, så er der frygt, men når du siger og føler ”Jeg er Gud”, får du uovervindelig styrke.
 
 
Man must always proceed towards 'Balam' (strength); he should not take to untruth, wickedness and crookedness, all of which denote the fundamental trait of cowardice.

This cowardice is born out of accepting an inferior and false image of oneself.

You believe that you are the husk, the outer covering.

But, truly you are the kernel, the core.

This false identification is the fundamental mistake.

All Sadhana (spiritual effort) must be directed towards the removal of the husk and the revelation of the kernel.

So long as you say "I am so and so", there is bound to be fear, but once you say and feel "I am God", you get unconquerable strength.
     
Top
Top
     
     2007     
 
Praktisere holdningen at ofre, ved at tilbyde enhver af dine handlinger ved Guds fødder, som en blomst der tilbydes i tilbedelse.

Gør hvert af dine åndedrag til et offer til Ham.

Kom ikke ud af balance ved ulykker, tag dem som handlinger af nåde.

Forstå at intet sker uden Hans Vilje, alt der sker, har en større betydning knyttet til den.

Når du ved, at Herren er den ultimative årsag, kilden til alle, vil du håndtere alle på en ydmyg og respektfuldt måde.

Dette er den letteste vej til Guddommelighed.
 
 
Practice the attitude of offering every act at the feet of God, as a flower is offered in worship.

Make every breath an offering to Him.

Do not be upset by calamities; take them as acts of Grace

Understand that nothing happens without His Will; everything that happens has a deeper significance attached to it.

When you know that the Lord is the Ultimate Cause, the source of all, you will deal with everyone in a humble and respectful manner.

This is the easiest path to Divinity.
     
Top
Top
     
     2006     
 
Det er hver enkelt pligt at realisere livets formål og udnytte sin tid i udførelsen af hans pligter til at helliggøre hans eksistens.

I lyset af viljen er der intet, som mennesket ikke kan opnå i denne verden.

Men før man påbegynder enhver virksomhed, skal man genkende sine evner og begavelser.

Mennesket har erhvervet evnen til at udforske stjernerne eller gå på månen, men har ikke været i stand til at forstå sin sande natur, mennesket er blevet uvidende om hans enhed med den integrerede bevidsthed.

Denne bevidsthed er ikke relateret til viden om den eksterne verden.

Det kan kun opleves ved at vende sin vision indad.

Først når han har integreret bevidsthed vil han have den rigtige opfattelse.

En sådan integreret vision alene kan give salighed.

 
 
It is the duty of every man to realise the purpose of life and utilise his time in the performance of his duties to sanctify his existence.

Given the will, there is nothing that man cannot achieve in this world.

But before embarking on any enterprise, man should recognise his abilities and endowments.

Mankind has acquired the ability to explore the stars or walk on the moon, but has been unable to understand its true nature; man has become ignorant of his unity with the integral consciousness.

This consciousness is not related to knowledge of the external world.

It can be experienced only by turning one's vision inward.

Only when he has Samagratha Bhavam (integral awareness) will he have the right perception.

Such integral vision alone can confer bliss.
     
Top
Top
     
     2005     
 
Mennesket har gennemgået en utrolig udvikling indenfor videnskab og teknologi.

Mennesket har gjort enorme fremskridt inden for videnskab og teknologi.

Men inden for åndelighed er han stadig ikke i stand til at slippe af med sin kynisme, begrænsede udsigter og det dæmoniske hold af egoisme, stolthed, misundelse og andre onde træk.

Når vi undersøger den grundlæggende årsag til denne situation, opdager vi, at det er konsekvensen af egoisme, der har ramt dybe rødder i menneskets hjerte.

Det har reduceret mennesket til status som en marionet.

Det forgifter hans tanker, ord og handlinger.

Det tilskynder ham til at samle og hamstre materielle rigdomme.

Det tillader ikke Gud at stråle.

Når egoismens slør løftes, så afsløres Gud og visdom vokser og lyksagelighed er resultatet.

 
 
Man has made tremendous progress in science and technology.

But, in the field of spirituality, he is still unable to rid himself of narrow cynicism, limited outlook, and the demonic hold of selfishness, pride, envy and other evil traits.

When we examine the basic cause for this state of affairs, we discover that it is the consequence of egoism that has struck deep roots in the heart of man.

It has reduced man to the status of a puppet.

It pollutes his thoughts, words and deeds.

It directs him to gather and hoard material riches.

It does not allow the Atma (Self) to shine forth.

When the veil of egoism is set aside, the Atma is revealed, Jnana (wisdom) dawns and Ananda (Bliss) results.
     
Top
Top
     
     2004     
 
Intellektet nyder i diskussion og disputation (ordkløveri), Når du falder for fristelsen til dialektik, tager det dig lang tid at flygte fra dets "kæder", det tager det lang tid for dig at flygte fra disse låsebøjler (shakler) og udløse det og nyde den lyksagelighed, der kommer fra dens ophævelse.

Du skal hele tiden være opmærksom på begrænsningen for ræsonnementer.

Logik og deduktion udbyttets og i stedet indsættes hengivenhed.

Intellektet kan hjælpe dig med kun en vis afstand langs den guddommelige vej, resten er belyst af intuition.

 
 
Intellect revels in discussion and disputation; once you yield to the temptation of dialectics, it takes a long time for you to escape from its shackles and efface it and enjoy the bliss which comes from its nullification.

You must all the while be aware of the limitation of reason.

Logic and deduction must yield their place to devotion.

Buddhi can help you along only some distance along the Godward path; the rest is illuminated by intuition.
     
Top
Top
     
     2003     
 
Mennesket bør ikke falde i lystbølgerne og blive nedlagt i dybden af sorg.

Når åndedræt begynder at gispe, snappe efter vejret, håret bliver gråt, tænderne begynder at falde ud, og øjne bliver svage, vil menneskets grådighed istedet afdæmpes/slukke sansernes stormen og faldende!

Helligt sang og selskab er det eneste middel.
 
 
Man should not fall into the whirlpool of desires and be carried down into the depths of grief.

When breath starts to gasp, hair turns grey, teeth begin to drop and eyes grow weak, man's greed to quench the clamour of the senses increases instead of decreasing!

Sathsang (holy company) is the only remedy.

     
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk