Retur:
 September oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 10. September
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Fredag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Vær beredt.
      
     

Omstillingsparathed, hurtighed i tanke, følelse og handling i livet kan som alt muligt andet optrænes.

 
 
      
Be prepared.
      
 
 

Readiness for change, speed of thought, feeling and action in life can, like everything else, be trained.

 
 
                                  
 
 
Fiskene ( Piscis ) ca. 20.2 - 20.3
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
  
Today's Word read out
  
  
  
Click Flag
 

Når du lægger et frø i jorden, kan det ligne et hvilket som helst frø, brunt og indtørret, tilsyneladende uden at indeholde nogen livskraft.

Ikke desto mindre lægger du det i jorden i fuld tillid, og på det rigtige tidspunkt begynder det at spire.

Det ved, hvad det skal vokse op og blive til.

Du ved kun, hvad du har lagt i jorden ud fra det, der stod på pakken, men du har tillid til, at denne specielle plante vil vokse frem fra dette specielle frø, og det gør den.

Når du sår de rigtige ideer og tanker i dit sind, må du gøre det i fuldkommen tillid, fordi du ved, at kun det perfekte vil blive resultatet af disse ideer og tanker.

Efterhånden som din tro og tillid bliver stærk og urokkelig, begynder disse konstruktive tanker og ideer at vokse og udvikle sig.

På denne måde kan du fuldbyrde, hvad det skal være.

Det er denne indre kraft i hver enkelt, som udfører arbejdet.

Det er dette JEG ER i dit indre.

 
    Eileen Caddy    
 
When you plant a seed in the ground, it may look like any other seed, brown and dried up with the appearance of no life force in it.

Nevertheless, you place it in the ground in confidence, and at the right time it starts to grow.

It knows what it is going to grow into.

You only know what you have placed in the ground by what was on the packet, but you have confidence that the specific plant will grow from that specificseed, and it does.

When you plant the right ideas and thoughts in your mind, you must do it in complete confidence, knowing that only the perfect will spring forth from those ideas and thoughts.

As our trust and confidence become strong and unshakable, those constructive thoughts and ideas begin to grow and develop.

In this way you can accomplish anything. It is the inner power within each one which does the work.

It is the I AM within you.
  
Today's Word read out
  
  
  
Click Flag
   
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Vær ærlig.
 
     
Hvis nogen i dit liv - en ven, en elsker eller et barn, er hemmeligsfuld ellr uærlig over for dig, så spørg dig selv om du har været virkelig ærlig med hensyn til dine egne følelser, både over for dig selv og over for andre.

Stoler du på en eller anden måde ikke på dig selv og derfor heller ikke på dem? Hvis vi er bange for at være ægte og ærlige, føler vi os ikke trygge i verden, og vi stoler ikke på andre.

Vores venner og familie afspejler måske denne holdinig. Efterhånden som vi sandfærdigt viser, hvem vi er, og giver udtryk for os selv, vil vi tiltrække ærlighed og åbenhed fra omverdenen.
   
 
 
 
Jeg er
er ærlig over for mig selv
og andre.
 
 
 
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
 
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Husk, at den der er slave af impulser og tendenser er blottet for visdom.

I sandhed er han eller hun en svækling!

Men så snart impulserne rives op med rode, kan du genvinde den guddommelige natur, der gik tabt ved vanrøgt.

De impulser der invaderede hjertets rige forårsager endeløse problemer.

De husker dig på fornøjelser, opildner minder om tidligere erfaringer, og trangen til dem dukker atter op.

Disse længsler får sanserne og sindet til at engagere sig i livlige aktiviteter.

Så du forsøger at opsamle og nyde de ting du tørster efter.

Alt dette foregår, så at sige, på et øjeblik.

Impulserne virker så subtilt og så kraftfuldt.

Impulserne er årsag til al objektiv lykke.

Hvis de er tilstede ødelægges al renhed; hvis de ikke er tilstede er sindet klart og rent.
 
 
Remember, the one who is a slave to impulses and Vasanas (tendencies) is devoid of Jnana (wisdom).

In truth, he or she is a weakling!

However, as soon as impulses are uprooted, you can earn back the divine nature that was lost by neglect.

The impulses invade the realm of the heart; they cause endless trouble.

They remind you of pleasures, agitating the memory of past experiences, and you start craving them again.

The cravings make the senses and the mind to engage in brisk activities.

So you attempt to collect and enjoy the things that you crave.

All this takes place in the twinkling of an eye, so to say.

The impulses operate so subtly and so powerfully.

The impulses are the cause of all the objective happiness.

If they are present, all purity is ruined; if they are absent, the mind is pellucid and pure.
      
Top
Top
      
     2010     
 
Hvis du søger viden, skal du besidde venlighed, medfølelse og kærlighed til alle levende væsener.

Venlighed mod alle væsener bør være din natur.

Hvis det er fraværende, bliver du en person med barbariske, ukultiverede, en bonderøv, klumrede manerer, meget lidt raffineret.

Viden betyder mere end noget andet, kvaliteten af medfølelse over for alle levende væsener.

Hvis du bærer ond vilje mod ethvert væsen, har din uddannelse inge betydning.

Rådgivningen gives i Gita, uden nogen uvilje mod noget væsen, formidler det samme budskab.

Kærlighed og medfølelse må ikke kun være begrænset til menneskeheden.

De skal omfavne ethvert levende væsen.
 
 
If you seek knowledge, you must possess kindness, compassion and love towards all living beings.

Kindness to all beings should be your very nature.

If it is absent, you become a boor.

Knowledge means, more than anything else, the quality of compassion towards all living beings.

If you bear ill-will against any being, your education has no meaning.

The advice given in the Gita, with no ill-will towards any being), conveys the same message.

Love and compassion must not be limited to mankind only.

They must embrace every living being.
     
Top
Top
     
     2009     
 
Grib fat om buen og brug det store våben givet af Upanishaderne og sæt en pil i via meditation.

Træk i den med dit sind koncentreret på Gud og ram målet som er den udødelige Gud uden at tabe målet af syne.

Lyden af Om (Pranava) er som buen, Sjælen (Atma - det højere selv) er pilen, Gud er målet.

Den åndelige aspirant (the Sadhaka) må, som ekspert være som pilen, være uanfægtet af ting der forsøger at forstyrre sindet.

Han bør give al sin opmærksomhed til ens-rettet opmærksomhed mod målet.

Da vil han opnå enhed med genstanden for meditationen.
 
 
Grasp as the bow the great weapon furnished by the Upanishads, and fix in it an arrow sharpened by meditation.

Draw it with the mind concentrated on Brahman (Godhead), and hit the target, the immortal Brahman without losing aim.

Pranava (the sound of 'Om') is the bow, Atma (soul) is the arrow, Brahman is the target.

So, the Sadhaka (spiritual aspirant) must, like the expert archer, be unaffected by things that agitate the mind.

He should pay one-pointed attention to the target.

Then, he will attain oneness with the object of meditation.
     
Top
Top
     
     2008     
 
Tat Twam Asi: Du er det.

Dette er den største og mest hellige lære.

Du er den udødelige Atma.

Det er for Atma's skyld at du har den fysiske krop, så i forsøget på at virkeliggøre Gud her og nu må du være parat til at ofre kroppen hvert øjeblik.

Kroppen er blot et redskab, et instrument givet dig af Gud.

Lad den tjene til rette formål.
 
 
Tat Twam Asi: Thou are that.

This is the highest and holiest teaching.

You are the indestructible Atma.

It is for the sake of the Atma that you have the physical body and so in the attempt to realise God here and now, you must be prepared to sacrifice the body at any moment.

The body is only an instrument, an implement given by God.

Let it serve its rightful purpose.
     
Top
Top
     
     2007     
 
I det øjeblik du ser din egen indre skønhed og bliver så opfyldt af den at du glemmer alt andet, så bliver du fri for alle bånd.

Du erkender at du er al skønhed, al pragt, al kraft, al universets storhed, for individet er Guds refleksion i Naturens spejl.

Når du én gang opnår selv-erkendelse, så genkender du alle andre som refleksion af dig selv.

Dette er det sande grundlag for menneskehedens enhed.
 
 
The moment you see your own inner beauty and are so filled with it that you forget all else, you become free from all bonds.

You realise that you are all beauty, all the glory, all the power, all the magnificence of the universe, for the Jiva (the individual) is the reflection of God in the mirror of Nature.

Once you attain self-realisation, you recognise everyone else as but the reflection of yourself.

This is the true basis of the unity of mankind.
     
Top
Top
     
     2006     
 
Bhagavad Gita erklærer Gud er allestedsnærværende med Hans hænder, fødder, øjne, hoveder, munde og ører overalt gennemtrængende, Han gennemstrømmer hele universet.

Intet undslipper Hans opmærksomhed. Derfor bør vi altid holde vore sind fyldt med gode tanker, da Gud bestandigt udtaler opfyldelsens velsignelse og siger således er det!

Når I er ofre for elendighed giver I Gud skylden, men erkender ikke at jeres nød er en konsekvens af jeres egne tanker.

Dette er grunden til at I altid bør have gode tanker og søge godt selskab.
 
 
The Bhagavad Gita declares God is omnipresent with His hands, feet, eyes, heads, mouths and ears pervading everywhere.
He permeates the entire universe.

Nothing escapes His attention. Therefore, we should always keep our minds filled with good thoughts as God is constantly pronouncing the blessing of fulfilment saying so be it!

When you are subject to misery you blame God, but do not realise that your distress is the consequence of your own thoughts.

This is why you should always have good thoughts and seek good company.
     
Top
Top
     
     2005     
 

Almindeligvis anser vi bevis gennem direkte sansning som det mest betydningsfulde bevis.

Vi kan se kroppen og alle dets dele; imidlertid er vores sind ikke synligt. Vi er ude af stand til at begribe Gud. Konklusion er en anden slags bevis.

Vi ser røg på toppen af en fjern bakke.

Vi konkluderer fra røgen at der må være ild på denne bakke.

Selvom det kun er røgen vi ser, så slutter vi at der må være ild.

Det at slutte sig til eksistensen af det ’usete’ fra tilstedeværelsen af det der er til stede er konkluderende bevis.

Men disse metoder til at bestemme fakta kan kun anvendes i det ydre univers.

Når vi skal bestemme Det Guddommelige Princip, så må vi holde os til Veda’erne.

Vi tror på Guds eksistens igennem styrken af de udtalelser de store vismænd er kommet med, som har erfaret det og videregivet det igennem deres lære.

Når det Guddommelige beskrives som En uden egenskaber, evig, ren, fri og selvstrålende, så vil denne beskrivelse ikke gøre Gud synlig for os.

Det er først når vi erfarer Guds tilstanden, at dets eksistens bliver gyldig.

 
 
We generally consider proof of direct perception as the most important type of evidence.

We are able to see our body and all its parts; however, our mind is not visible.

We are unable to comprehend the spirit. Inference is another form of proof.

We see smoke on the top of a distant hill.

We infer from the smoke that there must be a fire on that hill. Although we see only the smoke, we infer that there is fire.

To infer the existence of the 'unseen' from the presence of what is 'seen' is inferential proof.

But, these methods of determining facts are applicable only to the external universe.

For determining the Divine Principle, we must depend only on of the Vedas.

We believe in the existence of the God on the strength of the statements made by the great sages who have had the experience of it and who have conveyed it through their teachings.

When the Divine is described as One without attributes, eternal, pure, free and self-effulgent, this description will not make the God visible to us.

It is only when the state of God is realised by us that its existence becomes valid.
     
Top
Top
     
     2004     
 
Vi kan ikke beskrive Gud i ord.

Vi skal opleve lyksageligheden ved at realisere Ham som kernen i vores væren.

Hvis vi vil lyksagelighed, skal vi gå langs stien til sjælen, det højere selv.

Når vi arbejder i retning af Gud, vil forskelligheden i mangfoldighed fjernes og roen bliver etableret.

Verden vil forsvinde, når vi for vort sind holder skaberen af verden.
 
 
We cannot describe God in words.

We have to experience the bliss of realising Him as the core of our being.

If we want Ananda (bliss), we must walk along the path of Atma (soul).

When we work in the direction of Atma, the diversity is removed and equanimity is established.

The world will vanish when we keep in mind the creator of the world.
     
Top
Top
     
     2003     
 
Mennesket , som et medlem af samfundet, har indflydelse på de mennesker som er i kontakt med ham.

Hans liv er forskruet eller snoet ved de standarder, tilstande og adfærdsmønstre i det samfund, hvori han er født gennem virkningerne af sine akkumulerede handlinger.

Kroppen og landet er uløseligt sammen.

Kroppen er en indkapsling for ånden i mennesket og det er landet også.

Brug samfundet til at hæve dig mod Gud, prøv at skabe samfundet, så det vil hjælpe og opløfte enkeltpersoner og ikke vende dem væk fra Gud.
 
 
Man an, as a member of society, influences the people who contact him.

His life is turned or twisted by the standards, modes, and behaviour patterns of the society into which he is born through the effects of his accumulated actions.

The body and the country are inextricably intertwined.

The body is an encasement for the spirit of man and so too is the country.

Use society for your uplift towards God; try to shape society so that it will help the uplift of individuals and not turn them away from God.
     
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk