Retur:
 September oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 11. September
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Lørdag
Esoterisk viden om Lørdag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Jomfruen

De 12 Stjernetegn

Kursus Materialer

Engle og Deva´er

Energi Øvelser

Lysets Mestre

Proces Siden

Lysets Love

Måne Tabel

Ærke Engle


Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Vær nyskabende.
      
     

Det er dit valg - få ændret de vanemæssige rutiner og løftet din bevidsthed, du kan sagtens selv gøre det og du ved det.

Kræver ikke nogen særlig teknik eller lignende - du skal bare løfte dine handlinger, tanker, følelser op i højere frekvens/vibration og øve dig i fast tilknytning hertil + lytte til din intuitions sagte røst.

Og finde det rigtige Musik til at understøtte dig i din udviklings proces.

     
 
God arbejdslyst.
 
 
 
      
Be innovative.
      
 
 

It's your choice - change your habitual routines and raise your awareness, you can easily do it yourself and you know it.

Does not require any special technique or the like - you just have to lift your actions, thoughts, emotions up to a higher frequency / vibration and practice your firm attachment to it + listen to the soft voice of your intuition.

And find the right Music to support you in your development process.

     
 
Good work ethic.
 
 
 
                                  
 
 
 Jomfru - Virgo ca. 23.8 - 22.9
Esoterisk viden om Lørdag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Jomfruen

De 12 Stjernetegn

Kursus Materialer

Engle og Deva´er

Energi Øvelser

Lysets Mestre

Proces Siden

Lysets Love

Måne Tabel

Ærke Engle


 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
  
  
  
Click Flag
   
 
 

Før du begynder at omsætte det, du lærer, i praksis, ved du ikke, om det virker for dig eller ej.

Det virker måske for andre, men hvad med dig?

Husk, du kan ikke sole dig i andres dybe, indre åndelige oplevelser.

Det hjælper, når du læser om dem, lærer om dem og endog hører og taler om dem.

Men det er op til dig at leve dem og praktisere dem i dit eget liv, hvis du ønsker at leve i Ånden, at leve i overensstemmelse med din tro.

Ingen kan få dig til at leve dette liv.

Enhver er absolut frit stillet til at træffe sit eget valg.

Hvad har du valgt at gøre?

Blot forholde dig passiv og tilbringe resten af dit liv med at lytte til andres erfaringer?

Eller vil du straks gå i gang med at leve dit liv i fuld hengivelse til Mig, og omsætte alle disse vidunderlige lektier, du har lært, i praksis og så se, hvordan de virker?

 
    Eileen Caddy    
 
Until you start to put what you are learning into practice, you do not know whether or not it works for you.

It may work for others, but what about you?

Remember, you cannot bask in somebody else's deep inner spiritual experiences.

It helps to read about them, to learn about them, and even to hear and talk about them

But it is up to you to live them and practise them in your own life if you desire to live by the Spirit, to live by faith.

No one can make you live this life.

Every soul is absolutely free to make its own choice.

What have you chosen to do?

Just sit back and spend the rest of your life listening to other people's experiences?

Or are you going to start right here and now living a life fully dedicated to Me, putting into practice all those wonderful lessons you have been learning, and seeing how they do work?

 
Today's Word read out
 
  
  
Click Flag
       
 
 
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
 
     Shakti Gawain     
     
 
Børn fornemmer, hvad du føler.
 
     
Hvis du forsøger at virke rolig og samlet i det ydre, når du faktisk føler dig ophidset og vred, vil dine børn måske afspejle det for dig ved at blive vilde og uregerlige.

Mens du prøver at bevare selvbeherskelsen, opfanger de den kaotiske energi i dit indre og afspejler den i deres adfærd.

Hvis du direkte giver udtryk for, hvad du føler, uden at pakke det ind, vil de som regel falde til ro.

De har det godt med sandheden, overensstemmelsen mellem dine følelser og dine ord. Dette er også i forhold til andre.
   
 
 
 
Når jeg siger sandheden,
føler andre
sig trygge.
 
 
 
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
 
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
I denne teknologiske æra er det stadigt vanskeligere at leve et fredeligt liv, folk er ofre for forskellige fysiske og psykiske lidelser.

Mange mennesker i de byer, der er på civilisationsfronten, har mistet glæden ved naturlig søvn.

De oplever kun kunstig søvn induceret af tabletter.

På grund af en sådan overdreven brug af medicin, er hjerte- og blodtryksproblemer stigende.

Folk er ved at blive usunde vrag, fortabte i frygt og angst.

Narkotika og piller produceres i milliontal, men den generelle sundhed er ikke blevet bedre.

Faktisk dukker nye typer sygdomme frem og udvikler sig hurtigt.

Kun få intelligente mennesker har indset effekten af yoga og andre åndelige øvelser.

Dette har de fået bekræftet gennem egne erfaringer.
 
 
In this era of technology it is becoming increasingly difficult to lead a peaceful life; people are falling victim to various physical and mental ailments.

Many people in the cities which are on the front line of civilization, have lost the delight of natural sleep.

They experience only artificial sleep induced by tablets.

Due to such excessive use of medication, heart and blood pressure problems are on the rise.

People are becoming unhealthy wrecks who are lost in fear and anxiety.

Drugs and pills are produced in millions, but the general health has not improved.

In fact new varieties of illnesses have emerged and are developing fast.

Only a few intelligent people have realized the efficacy of yoga and other spiritual practices.

This they have confirmed through their own experience.
     
Top
Top
 
 
  
     2010     
 
Ganapathi er legemliggørelsen af intellektet og visdom.

Sandhed opstår ud af visdom og i sidste ende fører det til lyksalighed.

Dette er undervisningen i Ganapathi.

Han har hverken begyndelse eller ende.

Han er det evige vidne.

Alle festivaler af Bhaarath er gennemtrængt af dyb indre mening. De er yderst hellige.

Festivaler er ikke kun beregnet til at forberede lækre retter og forbruge dem.

De er beregnet til at minde os om det Guddommelige.

På festdage, dekorerer du dine hus med dekarotioner af grønne blade og du har også nyt tøj på, smidende væk det gamle.

Ligeledes bør du opgive dine gamle dårlige vaner og opdyrke nye og hellige ideer.
 
 
Ganapathi is the embodiment of intellect and wisdom.

Truth emerges out of wisdom and ultimately leads to bliss.

This is the teaching of Ganapathi.

He has neither beginning nor end. He is the eternal witness.

All the festivals of Bhaarath are suffused with deep inner meaning.

They are highly sacred.

Festivals are not just meant for preparing delicious items and consuming them.

They are meant to remind us of Divinity.

On festival days, you decorate your houses with buntings of green leaves and you also wear new clothes, discarding the old ones.

Likewise, you should give up your old bad habits and cultivate new and sacred ideas.
     
Top
Top
     
     2009     

Der er ikke noget større end tjeneste.

Tjeneste er I princippet midlet til at erhverve sig guddommelig nåde.

Uden at være en hengiven tilhænger, kan du ikke blive en værdig leder.

Hvis du ikke er villig til at gøre arbejdet, kan du ikke modtage Guddommelighed.

Enhver må indse denne sandhed.

Tjeneste for samfundet er den højeste gode.

Det er sandheden, Rigtig opførsel, Fred, Kærlighed og ikke vold der giver glæde.

Det er disse fire principper der opretholder livet.

Under ingen omstændigheder bør disse principper opgives.

At udføre tjeneste for samfundet med disse principper i dit sind, og med vidstrakt sind dedikere den for det bedste for alle.
 
 
There is no greater spiritual exercise than service.

Service is the principle means for acquiring divine grace.

Without being a devoted follower, you cannot become a worthy leader.

If you are not willing to do work, you cannot attain divinity.

Each one has to realize this truth.

Service to society is the highest good.

It is Truth, Right Conduct, Peace, Love and Non-violence that give happiness.

These are the five principles that sustain life.

Under no circumstances should these principles be given up.

Render service to society with these principles in your mind, and with broad-minded dedication to the well-being of all.
     
Top
Top
     
     2008     
 
Elsk Gud med beslutsom hengivenhed og tro, frygt synd og praktisé moralsk levned i samfundet.

Hvis I ønsker et moralsk samfund, så bør I udvikle kærlighed til Gud.

Hvis I elsker Gud vil I frygte synd.

I dag begår mennesker uden frygt for synd forfærdelige handlinger.

Dette er i modstrid med den menneskelige natur.

Legemet er et hus I har til låns.

Ejeren er Gud.

Lev der så længe Han ønsker det idet i giver Ham tak og betaler troens og hengivenhedens leje.
 
 
Love God with steadfast devotion and faith, have fear of sin and practise morality in society.

If you want morality in society, you should develop love for God.

If you love God, you will have fear of sin.

Today people without fear of sin commit heinous acts.

This contradicts the very nature of humans.

The body is a house given to you on rent.

The owner is God.

Live there as long as He wills, thanking Him and paying Him the rent of faith and devotion.
     
Top
Top
     
     2007     
 
Tjeneste er det sværeste af de ni trin til Gud.

Det er grundliggende handlingen der opstår fra længslen efter at vinde Guds nåde.

Det er det vigtigste trin på vejen til at udviske ego'et.

Alene gennem tjeneste kan mennesket opnå at mestre sanserne, lidenskaberne og forkærligheden og her igennem nå Guddommelighed.

Kærlighed udtrykker sig selv som tjeneste og Gud er Kærlighed.
 
 
Service is the most difficult of the nine steps to God.

It is basically the action arising out of the yearning to win the grace of God.

It is the most important step to erase the ego.

Through service alone can man attain mastery of the senses, the passions and the predilections, and through that reach Divinity.

Love expresses itself as service, and God is Love.
     
Top
Top
     
     2006     
 
Forskellige brændstoffer som petroleum, kul osv. udvindes dybt inde i jorden.

Hvorfra opstod disse til at begynde med?

De er ophobet dybt nede gennem en længere periode.

Nu viser de sig på ydersiden.

På samme måde ophobes slette tendenser som lyster, vrede, had osv, der er skjult indeni jer.

På ét eller andet tidspunkt må de vise sig.

Så vær påpasselig at de end ikke træder ind i jer.

I bør skelne og sikre jer, at kun gode egenskaber får adgang.

Dette er sand menneskelig værdi.

Det blotte forsøg på at kontrollere eller beherske jeres vrede er et tegn på svaghed.

Faktisk bør I kultivere jeres natur på en sådan måde, at den blotte følelse af vrede end ikke får adgang til jer.
 
 
Several fuels like petroleum, coal, etc. are extracted from deep within the earth.

Wherefrom did they arise in the first place?

Over a long period of time, they have accumulated deep inside.

Now they are making their appearance outside.

In the same way, evil tendencies like desire, anger, hatred, etc., are accumulated in you, hidden in you.

Sometime or the other, they are bound to come out.

So, take care that they do not even make their entry into you.

You should discriminate and ensure that only good qualities enter you.

This is the true human value.

The very attempt to control or restrain your anger is a sign of weakness.

In fact, you have to cultivate your nature in such a manner that the very feeling of anger does not enter you.
     
Top
Top
     
     2005     
 
Alle eksistenser i universet er i besiddelse af tre karakteristika der oprinder fra Det Guddommelige.

Disse er Ashti, Bhaathi og Priyam.

Disse kvaliteter repræsenteres også af Sath, Chith og Ananda – Væren, Bevidsthed og Lyksalighed.

Eksistensen af et objekt kommer fra Ashti.

Hvad det er og hvordan det synes for vore øjne, er kendt fra Bhaathi.

At det er nyttigt og behageligt kommer fra Priyam’s kvaliteter.

Disse tre er fundamentale kvaliteter; men formen og navnene kan ændre sig.

Eksempelvis kan en sølvtallerken forvandles til et andet objekt.

Sølv er det fundamentale; så objektets værdi bestemmes ikke af formen eller navnet på objektet; men på det sølv den er lavet af.
 
 
All subjects in the universe have three characteristics, which are derived from the Divine.

These are Asthi, Bhaathi and Priyam.

These qualities are also otherwise represented by the terms Sath, Chith and Ananda - Being, Awareness and Bliss.

The existence of an object is derived from 'Asthi'.

What it is and how it appears to our eyes, is known from 'Bhaathi'.

That it is a useful or enjoyable object is derived from the quality of 'Priyam'.

While these three are fundamental qualities, the forms and names may change.

For instance, a silver plate is capable of being converted to some other article.

Silver is fundamental; the value of the article is dependent not on the form or the name of the article, but on the silver in the article.
     
Top
Top
     
     2004     
 
Vedaerne har med held ført meddelelser frem til mennesker, der bor i venskab, og som anstrenger efter et fælles mål og dele frugterne af deres samarbejdsbaserede indsats.

De har også proklameret allestedsnærværelse af Guddommelige.

Den kosmisk form af guddommelige omfatter alle væsner i universet.

Glemmende den sandhed , at den Guddommelige er immanent (iboende) i Kosmos, søger mennesker efter det Guddommelige.

Hvert menneske er en gnist af guddommelige.

Der bør derfor ikke være en dårlig vilje mod nogen.
 
 
The Vedas have held forth the message of people living in amity, striving together for common ends and sharing the fruits of their co-operative efforts.

They have also proclaimed the omnipresence of the Divine.

The cosmic form of the divine encompasses every being in the universe.

Forgetting the truth - "Sarvam Vishnumayam Jagath", that the Divine is immanent in the Cosmos, people search for the Divine.

Every human being is a spark of the Divine.

Hence, there should be no ill will towards anyone.
     
Top
Top
     
     2004     
 
Gennem Sathsang (hellige selskab) udvikler du frihed fra vrangforestillinger, og du derefter udvikler du på sandheden og således opnår du befrielse selv.

Ligesom elefanttæmmeren snor et reb omkring elefanten for at få styr på ham, vil den indstillede åndelige bringe tvivlen omkring.

I selskab med Gud og de gode vil der langsomt og enkelt forhøje og rense de tilbøjeligheder væk, som forsøger at holde dig fra den lige sti/vej til selvrealisering.
 
 
Through Sathsang (holy company) you develop freedom from delusion, and then you develop faith in truth and thus attain liberation itself.

Just as the tame elephants surround the wild tusker and rope him before taming him, the spiritual minded will bring the doubter around.

The company of the good and the godly will slowly chasten and cleanse the persons prone to staying away from the straight path towards self-realization.
     
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk