Retur:
 September oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 12. September
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Søndag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Når du i dit indre skaber en forbindelse.
      
     

Hvis du skaber en forbindelse ud fra dit indre rum i lodret /vertikal retning, vil eventuel utilsigtet indsnævring af kanal ophæves.  

Skaber du en forbindelse via tanke - ord til et objekt/menneske, så inviterer du denne ind i dit indre rum/dit indre liv - så vælg med omhu, hvem du åbner døren for.

Når du i dit indre holder balancen vedlige imellem din åndelige substans (lodrette/vertikale forbindelse hjem og opad til din sjæl og ånd og til din ydre verden (den lineære/horisontale forbindelse), vil du kontinuerligt modtage opdatereinger fra den universelle Gudsbevidstheds side af, samt fra dine åndelige venner - dine skytsånder og åndelige vejlederes side af.

En vedholdende linken "ind og opad til" er en god investering af energi.

     
 
God arbejdslyst.
 
 
 
      
When you in your inner being create a connection.
      
 
 

If you create a connection from your interior space in the vertical / vertical direction, any unintentional narrowing of the duct will be eliminated.

If you create a connection via thought - words to an object / human being, then you invite this into your inner space / your inner life - then choose carefully who you open the door for.

As you maintain your balance between your spiritual substance (vertical / vertical connection home and upward to your soul and spirit and to your outer world (the linear / horizontal connection), you will continually receive updates from the universal God-Consciousness side, as well as from your spiritual friends - your guardian spirits and the side of spiritual guides.

A persistent link "in and up to" is a good investment of energy.

     
 
Good work ethic.
 
 
 
                                  
 
 
Hold forbindelsen til Moder Jord og din Åndelige forbindelse vedlige i dagligdagen.
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
 
  
 
Click Flag
  
 
 

Mange mennesker synes, det er vanskeligt at acceptere, at de skal have et kærligt forhold til hele menneskeheden.

Det er denne adskillelse, der er årsagen til al den ulykke, der er i verden, og er årsag til al strid og alle krige.

Der, hvor du må begynde at få bragt orden i tingene, er i dig selv og dit eget personlige forhold til alle dem, du kommer i kontakt med.

Hold op med at pege fingre ad og være kritiske over for dem, du ikke kommer så godt ud af det med her i verden.

Få bragt orden i dit eget hus.

Du har mere end rigeligt at tage dig af selv, så du behøver ikke at flå dine medmennesker i stykker og udpege alle deres fejl og mangler, og hvor det er gået galt for dem.

Når du er villig til at se på dig selv og få bragt orden i dit indre, vil du kunne hjælpe dine medmennesker blot ved dit eksempel, ikke gennem kritik, intolerance og mange ord.

Elsk dine medmennesker, sådan som Jeg elsker dig.

Hjælp dem, velsign dem, giv dem opmuntring og se det allerbedste i dem.

 
    Eileen Caddy    
 

Many souls find it very difficult to accept their loving relationship with all human beings.

This separation is the cause of all the trouble in the world, the cause of all strife and wars.

The place to start putting things right is in yourself and your own personal relationships with all those souls with whom you come into contact.

Cease pointing your finger and being critical of those souls with whom you cannot get along in the world.

Put your own house in order.

You have more than enough to cope with yourself, without tearing your fellow human beings to pieces and pointing out all their faults and failings and where they have gone wrong.

When you are willing to face yourself and put things right within, then you will be able to help your fellow human beings simply by your example, not by criticism, intolerance and many words.

Love your fellow human beings as I love you.

Help them, bless them, encourage them, and see the very bestin them.

 
Today's Word read out
 
  
 
Click Flag
    
 
 
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
 
     Shakti Gawain     
 
 
Vores forhold er kanaler.
 
   
Jeg nærmer mig mennesker, jeg elsker, fordi jeg ønsker den intensivering, som jeg oplever sammen med dem. Jeg føler universet bevæge sig gennem mig til dem og gennem dem til mig.

Dette kan ske blot ved at vi er sammen, samtaler eller berører hinanden.

Selve den intuitive energi lader mig vide, hvad der er passende.

Det er gensidigt tilfredsstillende og givende, fordi universet giver til hver af os gennem den andens kanal.

Hvis jeg stoler på min egen energi, modtager hver deltager i vekselspillet det, vedkommende har behov for.
   
 
 
 
Universet
Kanaliserer igennem mine
forhold.
 
 
 
   
 
 
Top
Top
 
 
 
 
 
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
    
 
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
 
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
Top
 
Top
Tilknytninger får sindet til at dvæle ved alle ting i verden.

Når sindet er fri for tilknytninger, forbliver det upåvirket af den objektive verden.

Sindet er som en klud og der er tre forskellige impulser der farver det: sathwic, rene impulser der gør det hvidt; rajasic, rastløse tendenser der får det til at ændre sig til rødt, mens thamasic, dorske/ugidelige impulser giver det en sort farve.

Nogle mennesker finder disse impulser yderst vanskelige at kontrollere selv efter mange års praksis.

Hvis du bliver forstyrret af sådanne tilbøjeligheder, skal du styrke dig selv med tro og handle for at besejre dem ved viljestyrke.

Meditation og koncentration kan hjælpe dig med at overvinde disse impulser.
 
 
Attachment makes the mind dwell on the things of the world.

When the mind is free of attachment, it remains unaffected by the objective world.

The mind is like a cloth and there are three different impulses which colour it: sathwic, pure impulses which make it white; rajasic, restless tendencies that turn it red, while thamasic, slothful impulses that give it a black colour.

Some people find these impulses extremely difficult to control even after many years of practice.

If you are disturbed by such inclinations, you must fortify yourself with faith and act to conquer them by will power.

Meditation and concentration can help you overcome these impulses.
   
Top
Top
   
     2010     
 

De ægte egenskaber, Swaroopa Lakshana, undergår aldrig ændringer.

De er i alt.

Formen, navn, tid eller rum kan blive ændret; men sandhedens kerne, vil ikke ændre sig.

Den kerne betegnes som eksistens, og tiltrækningskraft i Vedanta teksterne.

Eksistens er den uforanderlige sandhed.

Det kan ændre sin form og navn, i tid og rum, men den - er ægte.

Det giver sig til kende som eksisterende, gennem de indfødte karakteristisk for lysstyrken eller evne til at tiltrække vores opmærksomhed og give viden.

Vi kan vide det, fordi det er selvlysende, alle ting, som vi kender til, har denne medfødte egenskab.

Hver ting har også karakteristika for færdigheder, evnen til at tiltrække tilknytning og kærlighed som følge af sin let tilgængelig hed og brugervenlighed.

Ovennævnte tre sammen er Guds natur.

 
 
The genuine characteristics, the Swaroopa Lakshana, never undergoes change.

It abides in all.

The form, name, time or space may suffer change; but the core of truth, the Swaroopa Lakshana, will not change.

That core is denoted as Asthi (existence), Bhathi (luminescence) and Priyam (attractiveness) in Vedanta texts.

Existence is the unchanging truth.

It may change its form and name, in time and space, but the ‘is-ness’ is genuine.

It makes itself known as existing, through the native characteristic of Prakasha (luminosity) or capacity to attract our awareness and confer knowledge.

We can know it because it has luminescence; all things we know have this innate characteristic.

Each thing also has the characteristic of likeability, the capacity to invoke attachment and love as a result of usability.

The above three together are the nature of God.
   
Top
Top
   
     2009     

Med ordet "'Vairagya" menes der bogstaveligt det modsatte af tilknytning.

Ved betydningen af Vairagya menes der ikke at du skal opgive alting og trække dig tilbage til skoven.

Med Vairagya menes der det, at du skal blive hvor du er, på den station i livet hvor du end befinder dig lige nu og forstå den subtile natur af tingende omkring dig, imens du opgiver verdslige begær.

Det betyder det at bruge din skelneevne omkring hvad du skal acceptere og afvise.

Du skal anstrenge dig for at genkende den Guddommelige i enhver ting du ser og glæde dig over det.

Ved Vairagya menes altså ikke det at opgive tingende.

Det består af fornøjelser, uden tilknytninger, ting som vi før tiden nød med tilknytninger.

Dette er virkelig Vairagya.

Dette er et tegn på et sandt menneskeligt væren.
 
 
The word literally means that which is opposed to attachment.

Attachment does not mean that you should give up everything and retire in to a forest.

Attachment really means you should stay where you are, in whatever station of life you are in, and understand the subtle nature of things, while giving up worldly desires.

It means that by using discrimination you should know what to accept and what to reject.

You should strive to recognise the divinity in every object you see and enjoy it.

Vairagya is not merely giving up things.

It consists in enjoying, without attachment, things which were previously enjoyed with attachment.

That is real attachment.

That is the mark of a true human being.
   
Top
Top
   
     2008     
 
Dette er en hellig dag, da Herren som Vamana Avatar gav frihed til Kejser Bali.

Bali var en stor kejser.

Han elskede sine folk og passede godt på dem.

I hans rige var fattigdom et ukendt fænomen.

Han var stolt af sit kongerige og sine undersåtter og led derfor under mindre ego-følelser.

Herren Vamana inkarnerede for at rette denne uønskede ego-kvalitet i Kejser Bali ved at slette selv hans stolthed og på denne måde frelse ham.

Før han tog afsted gav Bali et løfte til sit folk.

Han lovede at besøge dem hvert år på Onam's dag og velsigne dem.
 
 
This day is the sacred day when the Lord as Vamana Avatar conferred liberation on Emperor Bali.

Bali was a great emperor.

He loved his subjects and looked after their welfare.

Poverty was unknown in his realm.

He felt proud about his kingdom and his people, and thus suffered from a slight sense of ego.

Lord Vamana incarnated to eradicate the undesirable quality of ego in Emperor Bali by effacing even this pride and thereby redeem him.

Before leaving for the nether world, Bali gave a promise to his people, whom he loved dearly.

He said that he would visit them every year on the day of Onam and bless them.
   
Top
Top
   
     2007     
 
Mennesket kan tilegne sig visdom og sødme ved at holde sig til godt selskab eller ved at forblive et isoleret sted og dyrke meditation.

Men hvilket middel man end vælger, så kan Visdommens sødme ikke komme fra noget i det ydre, det må komme indefra.

Det er resultatet af transformationen af den indre natur, når man besejrer de indre fjender: lyst, vrede, grådighed, tilknytning, stolthed og jalousi.
 
 

Man can acquire the sweetness of wisdom by keeping himself in good company or by remaining in a solitary place and practising meditation.

But, whatever means one resorts to, the sweetness of wisdom cannot come from outside, it must come from within.

It is the result of transformation of the inner nature by defeating the inner foes of lust, anger, greed, attachment, pride and jealousy.

   
Top
Top
   
     2006     
 
I må udvikle menneskelige egenskaber.

Uden disse er I blot mennesker af form.

Mennesket er fyldt med kvaliteter som vrede, lyster, grådighed, jalousi osv.

Dette er dyriske kvaliteter.

Vrede er hundens natur.

Et ubeslutsomt sind er abens natur.

I er hverken en hund eller en abe.

Når I føler jer vrede, så husk på at I ikke er en hund og jeres vrede vil mindskes.

Der findes i tiltagende grad dyriske kvaliteter i mennesker i dag.

Det vi har brug for er, at nære de menneskelige egenskaber som medfølelse, sandhed, mildhed, empati osv.
 
 
You have to develop human values.

Without this, you are human merely in form.

Man is filled with qualities such as anger, desire, greed, jealousy, etc.

These are animal qualities.

Anger is the nature of a dog.

Wavering mind is the quality of a monkey.

You are neither a dog nor a monkey.

When you are in a fit of anger, remind yourself that you are not a dog and your anger will diminish. Many animal qualities are rampant in human beings today.

What we need to cultivate are the human qualities of compassion, truth, forbearance, empathy, etc.
   
Top
Top
   
     2005     
 
Sandhed erkendes gennem disciplin af tungen.

Retskaffent levned erkendes gennem den enkeltes disciplin igennem retskaffen levned i forhold til samfundet.

Mennesket kan opnå sindsro gennem disciplin af sindet.

Kærlighed ligger ud over tanke, ord og gerning.

At overveje det som en tale måde, en holdning i sindet eller som en fysisk egenskab er at nedgøre den.

Kærlighed er Gud.

Gud er Kærlighed.

Den Guddommelige Kærlighed er ikke let at begribe.

Kærlighed er uden spor af selviskhed, den er uden bagtanker.
 
 
Truth is realized by discipline of the tongue.

Righteous living is realized by training of the individual through right conduct in relation to the society.

Man can attain equanimity by discipline of the mind.

Love is beyond thought, word and deed.

To consider it as a manner of speech, an attitude of mind or as physical trait is to demean it.

Love is God.

God is Love.

The Divine Love is not easily comprehensible.

Love has no trace of selfishness, it is not led by ulterior motives.
   
Top
Top
   
     2004     
 
Vedaerne ført frem af meddelelsen af mennesker, der bor i venskab sammen stræben efter fælles ender, deler frugterne af deres samarbejdsbaseret indsats.

De har også proklameret allestedsnærværelse af guddommelige.

Den Kosmisk form af det guddommelige omfatter alle i universet.

Glemmende sandheden - at den guddommelige er immanent i kosmos, søger den enkelte efter den Guddommelige.

Hvert menneske er en gnist af guddommelige.

Der bør derfor ikke være nogen dårlig vilje mod nogen.
 
 
The Vedas have held forth the message of people living in amity, striving together for common ends and sharing the fruits of their co-operative efforts.

They have also proclaimed the omnipresence of the Divine.

The cosmic form of the divine encompasses every being in the universe.

Forgetting the truth - "Sarvam Vishnumayam Jagath", that the Divine is immanent in the Cosmos, people search for the Divine.

Every human being is a spark of the Divine.

Hence, there should be no ill-will towards anyone.
   
Top
Top
   
     2003     
 
Gennem hellige selskab udvikle du frihed fra vrangforestilling, og når du derefter udvikler tro på sandheden, vil du således opnå befrielse selv.

Ligesom at tæmme elefanternes omkringsvingende vilde stødtænder og få reb på ham for få styr på ham, vil den åndelige indstillede tvivl bringes til ro.

Selskab med gode vil langsomt tugte og rense de tilbøjelige, så de holder sig væk fra den lige vej til selv-realisering.
 
 
Through holy company and song you develop freedom from delusion, and then you develop faith in truth and thus attain liberation itself.

Just as the tame elephants surround the wild tuskers and rope him before taming him, the spiritual minded will bring the doubter around.

The company of the good and the godly will slowly chasten and cleanse the persons prone to staying away from the straight path towards self-realization.
 
 
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk