Retur:
 September oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 13. September
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Mandag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Integration af højere energi på en nem og elegant måde.
      
     

Når du fra dit hjertecenter midt på brystkassen - leder din tanke lodret op og kontakter åndsenergien og mentalt udtrykker ordet Gud, bliver du koblet på Guds netværk af liv og bevidstheder.

Vid at da er det lettere for dine åndelige hjælpere og skytsånder at vejlede og undervise dig, fordi du da er stillet ind på Guds frekvensen eller Guds vibrationer og energi.

     
 
God arbejdslyst.
 
 
 
      
Integration of higher energy in an easy and elegant way.
      
 
 

When you from your heart center in the middle of the chest - direct your thoughts vertically up and contact the spiritual energy and mentally express the word God, you are connected to God's network of life and consciousness.

Know that then it is easier for your spiritual helpers and guardian spirits to guide and teach you, because then you are tuned to God's frequency or God's vibrations and energy.

     
 
Good work Desire.
 
 
 
                                  
 
 
Gylden kærlighed og visdoms sti til Solen og Shamballa
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
 
  
 
Click Flag
  
 

Vid med en indre sikkerhed, at Jeg aldrig giver dig mere at bære, end du er i stand til, og at du aldrig skal bære det alene, for JEG ER altid hos dig.

Lad os derfor gøre alt sammen.

Når du er fuldt opmærksom på denne støtte, vil du aldrig mere føle, at de ting, du har ansvar for, tynger dig for meget, ligegyldigt hvor omfattende de måtte være.

Jeg har brug for de mennesker, der er villige til at tage et ansvar på sig og ikke viger tilbage for det, for Jeg må arbejde i og igennem hengivne mennesker, der er villige til at glemme sig selv fuldkommen i tjeneste for Mig og for deres medmennesker.

Er du villig til det?

Dette liv kræver fuldkommen hengivelse og udholdenhed.

Er du vedholdende i dit arbejde for Mig?

Vier du hver dag til Min tjeneste?

Er du lydig over for Min mindste hvisken?

Nu er du sikkert helt klar over, at alle ting kun samvirker til det gode, når du i sandhed elsker Mig og sætter Mig først i alle ting.

 
    Eileen Caddy    
 

Know with an inner certainty that I never give you more to carry than you are capable of, and that you never have to carry it alone, for I AM with you always.

Therefore let us do everything together.

When you are truly aware of this support,you will never again feel overburdened by the weight of your responsibilities, no matter how great they may be.

I need those souls who are willing to shoulder responsibilities and do not shy away from them, for I have to work in and through dedicated souls who are willing to forget the self completely in service to Me and to their fellow human beings.

Are you willing to do it?

This life calls for complete dedication and consistency.

Are you consistent in your work for Me?

Do you dedicate each day to My service?

Are you obedient to My slightest whisper?

Surely by now you realise that all things work together for good only when you truly love Me and put Me first in everything.

 
Today's Word read out
 
  
 
Click Flag
 
 
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
 
Top
     Shakti Gawain     
     
 
Stol på og værdsæt din seksuelle energi.
 
     
Vi er begyndt på at være mere åbne og naturlige med hensyn til vores kroppe og vores seksuelle energi.

På grund af den indoktrinering, vi har været udsat for, har mange af os imidlertid en dyb overbevisning om, at vores seksuelle energi er en syndig og farlig kraft. Vi mistror os selv.

Faktisk kommer vores seksuelle energi fra samme universelle kilde som al anden energi.

Det er denne energis udtryk, der forvirrer os.

Enten overdriver vi, eller også lukker vi af af frygt for, at vi ikke vil få, hvad vi behøver, eller at vi vil miste det, vi allerede har.

Seksuel energi i sig selv er uskyldig.

Den er blot en måde, hvorpå universets energi bevæger sig igennemos og drager os mod de erfaringer, vi behøver for at lære, for at blive helbredt og for at nyde.
   
Jeg er
villig til at stole på min
seksuelle energi.
   
Top
Top
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
 
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Der er ingen profit i blot at kontrollere impulser.

En Kobra bliver uskadelig, når dens hugtænder er trukket ud, på samme måde, må rødderne til impulser brændes.

Først da kan aspiranten opnå Gud.

Selvfølgelig er selv rene begær et bånd.

Men de er ikke hindringer, uanset hvor mange de kan være.

En torn fjernes af en anden og begge bliver smidt ud bagefter, ikke?

Så også, når urene impulser overvindes gennem indflydelse af rene impulser, må man vokser fra begge dele.

Dette betyder, at selv den reneste af impulser, trangen til frigørelse, må forsvinde med tiden.

Først da, kan du blive Gud.

En lænke er en lænke, uanset om det er af jern eller guld.

Det vil sige, skal man nå et stadium, hvor hverken godt eller dårligt vil tiltrække eller frastøde.

Enhver, der sigter mod realiseringen af Gud skulle praktisere aftagende af de impulser, der er en begrænsning fra sindets side, og skal stræbe efter at forstå det grundlæggende princip af det Guddommelige.
 
 
There is no profit in simply controlling impulses.

A cobra becomes harmless only when its fangs are plucked out; similarly, the roots of impulses must be burned.

Only then can the aspirant attain the Brahman.

Of course, even pure desires are a bond.

But they are not hindrances, however many they may be.

A thorn is removed by another and both are thrown out afterwards, right?

So also, when impure impulses are overcome through the influence of pure impulses, one has to outgrow both.

This means that even the purest of impulses, the craving for liberation, has to disappear in time.

Only then, can you become God.

A shackle is a shackle, whether it is of iron or gold.

That is to say, one should attain a stage when neither good nor bad will attract or repel.

Anyone aiming at the realisation of God should practice the diminishing of impulses, the curbing of the mind, and must strive to understand the fundamental principle of Divinity.
     
Top
Top
     
     2010     
 
Gitaèn advarer om, at enhver fornærmelse eller skade eller endda forsømmelse rettet mod noget levende væsen er en handling, fornærmelser, skade eller forsømmelse over for det guddommelige.

The Gita siger klart,at den lærde mand, der har erhvervet ydmyghed gennem viden skal beskæftige sig med lige stor medfølelse og hensyn til alle levende væsener.

Ensartet medfølelse der er vist på denne måde forvandler sig til en ensartet velfærd for modtagerne.

Det at ønske alle godt er et tegn på en, der har fortjent Viden.

Den smalle vision, der er begrænset til ét samfund skal opgives.

Bhaarathiya kultur understreger således den højeste sandhed, den bredeste vision.
 
 
The Gita warns that any insult or injury or even neglect directed against any living being is an act that insults, injures or neglects the Divine. “Sarva Jeeva Thiraskaaram Keshavam Prathigachchathi.”

The Gita clearly says, “Sunee chaiva svapaakecha, pandithaah sama darshinah.

” Thatis to say, the learned man who has acquired humility through Vidya (knowledge) must deal with equal compassion and consideration all living beings alike.

Uniform compassion shown in this manner transforms itself into uniform welfare for the recipients.

Wishing well for all is the sign of one who has earned Vidya.

The narrow vision that is limited to one community must be given up.

Bhaarathiya culture thus emphasises the highest truth, the broadest vision.
     
 
 
Top
Top
 
     2009     

Visioner eller syn er kun refleksioner eller spejlbilleder af Guddommelige vibrationer i sindet vækket ved hjælp af åndelig praksis.

De er milepæle/kilometersten, vejskilte - vejviser, som bliver dig vist på din vej til dit mål.

De vil ikke og de kan ikke følge dig helt til dit mål.

Du må rejse alene og overvinde forhindringer.

Nåde fra dit eget højere selv er den mest vigtige og nødvendige for åndelig udvikling.

Jeg vil gerne give dig styrke og nåde uden begrænsninger, men hvad nytter det hvis dit hjerte ikke er rent og hvis dit hoved er fyldt med ego.

Rens dit hjerte med kærlighed og fjern ego igennem tjeneste.
 
 
Visions are only reflections of divine vibrations in the mind, aroused by spiritual practice.

They are milestones, signposts; they happen on the road to the goal.

They do not, they cannot accompany you right to the end.

You will have to travel alone and overcome obstacles.

Grace from your own self is the most important and essential help for spiritual progress.

I might grant you grace without limit, but of what use can that be if your heart is not clean and if your head is full of ego?

Cleanse your heart with love and remove ego through service.
     
Top
Top
     
     2008     
 
Livet er en kæde af blomster, klare og blege, duftende og nyttesløse.

De er så at sige livets gode og dårlige sider.

Mennesket erkender kun blomsterne, glad over nogle og kede af de fleste andre; han ser ikke kæden der binder dem alle sammen, Brahmasutra, det evige og evigt friske guddommelige princip der holder alle de kortlevede blomster sammen.

Ligesom spurve der flyver sammen til et opholdssted for stormen, således må mennesket også søge ly i det Guddommelige princip for at fly fra livets storme.
 
 
Life is a long garland of blossoms, fair and faded, fragrant and futile.

They are, so to say, the good and bad of life.

Man recognizes only the blossoms, happy over some, unhappy over most; he does not see the string on which they are bound together, the Brahmasutra, the everlasting and ever-fresh principle of divinity that holds all the short-lived flowers together.

Just as sparrows during a storm fly towards a warm shelter, man too, must take shelter in the Divine principle to escape from the storms of life.
     
Top
Top
     
     2007     
 
Alle der er født ind i denne verden har en form og et navn.

Men den indre Guddommelighed har hverken navn eller form.

Individet med navn og form er besidderisk og opfyldt af egoisme.

Disse egenskaber er årsagen til ens behag og ens smerte, glæde og sorg.

Derfor må alle arbejde på at overkomme disse to tendenser.

Viden om det Øverste Selv hænger sammen med fuldkommen frihed fra Ahamkara (egoisme).

De der ikke har det mindste spor af ego i sig er fuldkommen fri for handlingens konsekvenser, uanset de handlinger de udøver.
 
 
Everyone born in the world has a name and form.

But the Divinity within has no name or form.

The individual with name and form is filled with egoism and possessiveness.

These qualities are the cause of one's pleasure and pain, happiness and sorrow.

Hence, everyone must strive to curb these two tendencies.

The knowledge of the Supreme Self is associated with total freedom from Ahamkara (egoism).

Those who have no taint of ego in them are totally free from the consequences of actions, regardless of the actions they perform.
     
Top
Top
     
     2006     
 
Et reb bliver fejlagtigt set som en slange og den der opfatter det flygter i frygt.

Dette fortæller os at øjet blot er et vindue igennem hvilket sjælen ser den ydre verden.

Sjælen er alle sansers begrundende kraft.

Til hvilken nytte er øjet, når I ikke er i besiddelse af 'Samadrishti'. ’Sama’ betyder Brahman, den Absolutte Virkelighed; 'Samadrishti'.

Det betyder kun at se Brahman, den Ene, I alle ting og til alle tider.

Denne Ekathwam (Enhed) er den fundamentale sandhed.

Alle andre erfaringer er falske.

Dvæl ved dette i jeres meditation.

Fastgør det i jeres indre bevidsthed.

Dette er Frihedens vej.
 
 
The rope is mistaken to be a snake and the perceiver flees in fear.

This tells us that the eye is but a window through which the soul sees the external world.

The soul is the motive force of all the senses. Of what use is the eye, when you do not possess 'Samadrishti'.

'Sama' means Brahman, the Absolute Reality; 'Samadrishti' means seeing only Brahman, the One, in all things at all times.

This Ekathwam (Oneness) is the fundamental truth.

All other experiences are false.

Dwell on that in your meditation.

Fix it in your inner consciousness.

That is the path of Liberation.
     
Top
Top
     
     2005     
 
Prema (kærlighed) bør være ligesom en sømands kompas. Uanset hvor kompasset placeres, så vil nålen altid pege lige mod nord.

Ligesådan bør menneskets kærlighed i alle situationer og omstændigheder være rettet mod Gud. Kun dette er sand kærlighed.

Den må være upåvirket af glæde eller smerte.

Den gør ingen forskel på ’mine’ eller ’dine’.

Kærlighed må erhverves gennem kærlighed og ikke gennem andre midler overhovedet.
 
 
Prema (Love) should be like a mariner's compass. Wherever the compass may be placed, the needle will point only to the north.

Likewise, man's love, in all circumstances, should be directed towards God.

That alone is true love. It should be unaffected by pleasure or pain. It makes no difference between 'mine' and 'thine'.

Love has to be acquired only through love and not by any other means whatsoever.
     
Top
Top
     
     2004     
 
Kærlighed findes for kærlighedens skyld og intet andet.

Den er spontan og spreder glæde.

Alt er gennemsyret af kærlighed.

Kærlighed kan erobre alleting.

Uselvisk, ren, ulegeret kærlighed fører mennesket til Gud.

Selvisk/egoistisk og forsnævrede kærlighed binder mennesket til verden.

Ude af stand til at forstå den rene og hellige karakter af kærlighed, er mennesket i dag er et bytte for endeløse bekymringer på grund af sin tilknytning til verdslige objekter.

Mennesket primære opgave er at forstå sandheden om kærlighed princippet.

Når han forstår kærlighedens natur, vil han ikke gå på afveje.
 
 
Love exists for love's sake and nothing else.

It is spontaneous and spreads delight.

Everything is permeated by love.

Love can conquer anything.

Selfless, pure, unalloyed love leads man to God.

Selfish and constricted love binds man to the world.

Unable to comprehend the pure and sacred nature of love, man today is a prey to endless worries because of his attachment to worldly objects.

Man's primary duty is to understand the truth about the Love principle.

Once he understands the nature of love, he will not go astray.
     
Top
Top
     
     2003     
 
Selskab med dårlige eller onde mennesker er optakt til forsvinden af visdom.

Selskabet med gode mennesker vil medføre at visdom blomstrer.

Asketisk praksis, års konstant opremsninger/reciteren af Guds navn, pilgrimsfærd til hellige steder og helligdomme, undersøgelse af hellige bøger - disse hjælper ikke aspiranter til at opnå åndelige sejr, i så høj grad som så meget som religiøse eller åndeligt fællesskab altergang med de Gud hengivne og gode.
 
 
The company of bad men is the prelude to the disappearance of wisdom.

The company of good men makes wisdom blossom.

Ascetic practices, years of constant recitation of the name, pilgrimages to holy places and shrines, study of sacred books-these will not help the aspirant to achieve spiritual victory as much as communion with the godly and good.
   
 
 
Top
Top
 
 

 

     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk