Retur:
 September oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 14. September
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Tirsdag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Der er mange former for intelligens.
      
     

Hvis du nogensinde kommer i tvivl om din intelligens, når du sammenligner dig med snakkehovederne eller ordrytterne dvs.- dem der kan lire en masse udenads lære og fremmedord af sig eller en stor mængde ordkombinationer og tillægsord - så er det på tide du finder dine egne personlige intelligens sider frem, bliver bevidst om dem og rådyrker dem.

Så forsvinder din tvivl om dig og din egen intelligens.

Der er ligeså mange former af intelligens til, som der er mennesker til - det handler da bare om at blive individuel bevidst og så finde sin egen form for intelligens.

Nogle former bliver her på Jorden bedre betalt end andre - men sådan er det her i vores system - det er dig der vælger formen, hvad du syntes er ærligt og autentisk, empatisk, positivt manipulerende, altså sandt og rigtigt i forhold til aktuelle situation og for dig og dit aktuelle liv m.m.

Så hvad vælger du?

At være en manipulerende mental ordgylle bruger eller at være autentisk, ærlig og kombinere din hjertebevidsthed med din mentale bevidsthed - og på denne måde tale ud fra hjertet af.

Hvis du vælger at tale ud fra hjertet af, vil du opleve at der ikke brug for så mange tillægsord.

     
 
Du ønskes alt godt og dejligt i dit liv.
 
 
 
      
There are many forms of intelligence.
      
 
 

If you ever doubt your intelligence when comparing yourself to the talking heads or wordsmiths ie. / those who can learn a lot of memorized learning and foreign words or a large amount of word combinations and adjectives - then it's time you find your own personal intelligence pages, become aware of them and cultivate them.

Then your doubts about you and your own intelligence disappear.

There are as many forms of intelligence as there are people - it's just about becoming individually conscious and then finding your own form of intelligence.

Some forms are paid better here on Earth than others - but this is how it is here in our system - it is you who chooses the form, what you thought is honest and authentic, empathetic, positively manipulative, ie true and correct in relation to current situation and for you and your current life etc.

So what do you choose?

To be a manipulative mental wordgirl user or to be authentic, honest and combine your heart consciousness with your mental consciousness - and in this way speak from the heart.

If you choose to speak from the heart, you will find that there is no need for so many adjectives.

     
 
You are wished all the best in your life.
 
 
 
                                  
 
 
Hold hovedet klart og hjertet varmt.
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
 
  
 
Click Flag
  
 
 

Sørg for, at der er balance i alt. Arbejd hårdt, men lær også at lege flittigt, og gør det, du elsker at gøre, ligegyldigt hvad det måtte være.

Det er ligegyldigt, om det, der giver dig glæde, er nogle enkle ting eller noget overdådigt, blot de giver dig virkelig glæde.

Når du gør noget, du nyder, er det ligegyldigt, hvor besværligt det måtte være; du vil ikke føle dig udmattet, men tværtimod opmuntret og opløftet.

Arbejde bør aldrig være slid og slæb, og det vil det heller aldrig blive, når du har den rigtige holdning til det, og du nyder det, du gør.

Når der er balance i dit liv, vil du finde en helhed i livet, og der vil ikke være en overdosis af enten arbejde eller leg.

Det ene er lige så dårligt som det andet.

Sammenlign aldrig det, der giver dig glæde, med det, der glæder andre; hvad du nyder at gøre, appellerer måske ikke til andre.

Gør det, du er glad for at gøre, og lad andre følge det, der appellerer til dem.

Lev og lad andre leve.

 
    Eileen Caddy    
 
Let there be balance in everything.

Work hard but also learn to play hard, and do what you love doing, whatever it may be.

It matters not whether your pleasures are simple or extravagant, as long as you find a real joy in them.

When you are doing something you enjoy, it matters not how strenuous it may be; you will not feel exhausted but exhilarated and uplifted.

Work should never be a drudgery, and it never will be when your attitude towards it is right and you enjoy what you are doing.

When you have balance in your life, you will find a wholeness in life, and you will not have an overdose of either work or play.

One is as bad as the other.

Never compare your pleasures with anyone else's; what you enjoy doing may not appeal to anyone else.

Do what you enjoy doing and let the others follow what appeals to them.

Live and let live.
 
Today's Word read out
 
  
 
Click Flag
 
 
 
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Føl og nyd seksuel energi.
 
     
For at kunne befinde os i en uskyldighedstilstand med hensyn til vores seksualitet må vi først erkende, hvordan vi fornægter eller forvrænger vores følelser.

Hvis du foreksempel føler dig tiltrukket af en, du møder til en fest, bemærker du så, at du forsøger at manipulere vedkommende til seksuelt samvær?

Eller opdager du, at du undertrykker de seksuelle følelser, fordi du er bange, eller fordi du er sammen med en anden?

I begge tilfælde har du blokeret nydelsen ved din seksuelle I følelse,enten ved at fare frem eller ved at prøve på at ignorere den.

Det er i orden simpelt hen at føle og nyde sin seksuelle energi.

Vi behøver ikke at få noget til at ske. Hvis det er passende, at der sker noget mere, vil det ske på en afslappet, naturlig måde.

Og hvad enten der sker noget fysisk eller ej, kan vi stadig nyde følelserne og energien.
   
Jeg nyder
at føle min seksuelle
energi.
   
Top
Top
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
     
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
Top
Top
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
 
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Af alle fabrikker i verden, er kroppens fabrik den mest vidunderlige, fordi den er hellig for Herren.

I en sådan fabrik er impulserne sublimeret til løfter, urenheder er luget ud, godgørende ønsker formes, og gode forestillinger frembringes.

At rykke impulser op med rode er en meget vanskelig opgave.

Bjerge kan fejes hurtigere væk end disse dybt rodfæstede impulser.

Men med viljestyrke og gejst og støttet af tro kan de overvindes i løbet af kort tid.

Impulser kan overmande dig og holde dig nede som deres slave.

Mens rusmidler slavebinder og holder dig i deres fulde greb i en begrænset periode, så holder impulserne dig fast et helt liv!

Opgiv blot ikke op din beslutsomhed og tro, uanset tab, modgang eller forhindringer.

Hele meningen og formålet med meditation er at opnå frihed fra disse mægtige og mangfoldige impulser.

 
 
Of all the factories in the world, the factory of the body is the most wonderful, because it is the tabernacle of the Lord.

In such a factory, the impulses are sublimated in to vows and the impurities are weeded out, beneficent desires are shaped, and good imaginings are brought about.

Uprooting of impulses is a very difficult task.

Mountains can be swept away sooner than these deep-rooted impulses.

But with willpower and zest, supported by faith, they can be overcome in a short time.

Impulses can overpower you and keep you down as their slave.

While intoxicants enslave you and hold you in their full grip only for some time, impulses grip you for a whole lifetime!

Just do not give up your determination and faith, whatever the loss, hardship, or obstacle.

The entire meaning and purpose of meditation is to attain freedom from these mighty and manifold impulses.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
     2010     
 
Hjerterne i de store vil være så fuld af guddommelig indhold og sindsro, at de ikke vil blive påvirket af op-og nedture i held.

En duftende blomst vil glæde en med sin fængslende duft, uanset om det er holdt i venstre hånd eller højre.

Så også, hvad enten de er i himlen eller i skoven, landsbyen eller i by´en, på højderne eller i dalen, vil de store være lige så glade.

De kender ingen ændring, som det fremgår af Pandavaerne i den episke Mahabharatha.

Selv om de var i junglen, de var i stand til at tilbringe deres dage lykkelige/glade ved nåden fra Lord Krishna.
 
 
The hearts of the great will be so full of divine content and equanimity, that they will not be affected by the ups and downs of fortune.

A fragrant flower will please one with its captivating scent, whether it is held in the left hand or in the right.

So too, whether in the sky or in the forest, village or city, on the heights or the valley, the great will be equally happy.

They know no change, as demonstrated by the Pandavas in the epic Mahabharatha.

Even though they were in the jungle, they were able to spend their days happily by the grace of Lord Krishna.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
     2009     

Hvad er meningen med "Loft over Begær".

Mennesker bliver vildledt af ubegrænset begær, og lever i en drømmens verden.

Det er meget vigtigt at holde ens begær under kontrol, at sætte et loft på dem.

Mennesker bruger for mange penge.

I stedet for at bruge pengene hovedsageligt for deres egen fornøjelse, skulle de bruge pengene til lettelse for de fattige og nødlidende.

Dette er hvad der menes med "Loft over Begær" programmet.

Gør ikke den fejltagelse at tænke på at det at give penge væk er alt hvad der er nødvendig, at give væk til andre vil stimulere dine egne begær til at foresætte eller forstørres.

Beskær eller begræns dine begær, for materialistiske begær leder til rastløshed og et katastrofalt liv.

Begær er som et fængsel.

Du kan kun blive fri ved at begrænse dine ønsker.
 
 
What is the meaning of ‘Ceiling on Desires’?

People become deluded by unlimited desires, and live in a dream world.

It is most important to keep one's desires under control, to put a ceiling on them.

People are spending too much money.

Instead of spending inordinately for their own pleasure, one should be spending for the relief of the poor and the needy.

This is the meaning of the ‘Ceiling on Desires’ programme.

Do not make the mistake of thinking that giving away money is all that is needed, giving away to others while allowing your own desires to continue to multiply.

Curtail your desires, for materialistic desires lead to a restless and disastrous life.

Desires are a prison.

One can be free only by limiting one’s wants.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
     2008     
 
Når man borer efter vand fra jordens dyb skal røret holdes fri for luft så vandet kan komme op gennem røret.

Hvis der kommer luft ind så kan vandet ikke komme op.

På samme måde skal I være sikre på at tilknytning til de verdslige forhold ikke forstyrrer jeres spirituelle stræben.

Kærlighed kan ikke finde vej hvis sensuelle lyster eller personlig stolthed invaderer sindet.
 
 
When boring is done to draw water from the bowels of the earth, the pipe has to be kept free of air so that the water will rise up.

If the air enters, the water cannot rise up in the pipe.

So too, be sure that attachment to worldly things does not mar your spiritual effort.

Love will not rise up if sensual pleasure or personal pride invade the mind.
     
 
Top
Top
 
 
     
     2007     
 
Bevæg dig henimod lyset og skyggen vil falde bag dig; bevæg dig væk fra lyset og du vil følge efter din egen skygge.

Tag hvert øjeblik et skridt nærmere Herren, så vil Maya (illusionen), skyggen, falde bag dig og ikke vildlede dig.

Vær rolig og afklaret. Begå ikke en fejltagelse eller tag et forkert skridt og fortryd det senere.

Det er bedre at træffe den rigtige beslutning først end at fortryde en fejltagelse du har begået.
 
 
Move towards the light and the shadow falls behind; move away from the light and you have to follow your own shadow.

Go every moment one step nearer to the Lord and then Maya (illusion), the shadow, will fall behind and will not delude you at all.

Be steady and resolved. Do not commit a mistake or take a false step and repent later.

To make the right decision first is better than having to regret for a mistake committed.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
     2006     
 
Mennesket fødes med et hjælpeløst klagede skrig; de burde forlade denne verden med et glædens smil.

Dette er formålet med årene ind imellem. Men disse år spildes nu.

Gud, der er ankret der frelser mennesket fra sorgens og fortvivlelsens storm, forsømmes og ignoreres.

Mennesket kastes mellem det ene behov til det andet, den ene sorg til den anden, indtil han/hun blændes af fortvivlelse og udmattes af jagten på illusioner.

De fleste sygdomme forårsages af denne fortvivlelse og denne udmattelse.
 
 
Men are born with a helpless lamenting cry; they should depart from the world with a smile of joy.

That is the purpose of the years of life in between.

But those years are wasted now.

God, who is the anchor that saves man from the tempests of grief and despair, is neglected and ignored.

Man is tossed about from one want to another, one grief to another, until he is blinded by despair and exhausted by foiled pursuits.

Most illnesses are due to this despair and this exhaustion.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
     2005     
 
I Upanishaderne erklæres der: ”Raso vai Sah.” (Gud er essensen).

Det betyder at gud er til stede i umærkelig form alle vegne, ligesom sukker i sukkerrør og smør i mælk.

Selvom det er svært at have en direkte opfattelse af Gud, så kan Hans tilstedeværelse erfares på mange måder.

Sødheden i sukker, surheden i en limefrugt, bitterheden i et margosablad, alle vidner de om tilstedeværelsen af det Guddommelige.

Når du ser et bjerg, vandfald eller en skov, så mærker du glæden.

Alt dette bekendtgør tilstedeværelsen af det Guddommelige.

Lyset skinner, stjernerne blinker, solen stråler, planeterne kredser i deres baner.

Alle disse fænomener er det Guddommeliges manifestation.

Forstår du en flammes natur, så kan du forstå ildens natur.

Undersøger du en dråbe vand vil du lære Ganges’ natur at kende.

På samme måde kan du forstå Daivathvam (Guddommelighed) ved at forstå Maanavatham (menneskehedens sande natur).
 
 
The Upanishads declare: "Raso vai Sah" (God is the essence).

This means that God is present in subtle form everywhere, like sugar in sugarcane and butter in milk.

Although it is difficult to have a direct perception of God, His presence can be experienced in many ways.

The sweetness in sugar, the sourness in lime fruit, the bitterness of the margosaleaf, all testify to the presence of the Divine.

When you see a mountain, waterfall or forest, you feel happy.

All these proclaim the presence of the Divine. Light shines, the stars twinkle, the sun blazes, the planets revolve in their orbits.

All these phenomena are manifestations of the Divine. By understanding the nature of flame, you can understand the nature of fire.

By examining a drop of water, you come to know the nature of the Ganges.

Likewise by understanding Maanavathvam (the true nature of humanness), you can understandDaivathvam (Divinity).
     
 
 
Top
Top
 
 
     
     2004     
 
Du må indse, at det er den Guddommelige strøm, der er konstant/nuværende og fungerer i hvert levende væsen, der er den ene Universelle enhed.

Når du ønsker at træde ind i Guds palæ, konfronteres du ved to lukkede døre - ønsket om at prise dig selv og ønsket om at bagvaske andre.

Dørene er boltet af misundelse; og der er også den enorme lås af egoisme der forhindrer indgang; så kun. hvis du ærligt/oprigtigt, benytter udvejen/nøglen af Prema (kærlighed) og åbner låse af egoisme, fjerner boltene af misundelse og vil dørene blive åbnet for dig.
 
 
You must realise that the Divine current that flows and functions in every living being is the one Universal Entity.

When you desire to enter the mansion of God, you are confronted by two closed doors - the desire to praise yourself and the desire to defame others.

The doors are bolted by envy; and there is also the huge lock of egoism preventing entry; so if you are earnest, you have to resort to the key of Prema (Love) and open the locks of egoism, remove the bolt of envy and only then will the doors be thrown open to you.
     
Top
Top
     
     2003     
 
Når du går til en læge, skal du tage den medicin, som han foreskriver og følge hans råd og anvisninger.

Der er ikke grund til at give ham skylden, for din helbreds tilstand.

Hvordan kan han helbrede du hvis du ikke drikker blandingen eller holde dig til de restrektioner, han har pålagt dig eller regulerer din kost ifølge hans råd?

Gør som Jeg siger, følge Mit råd og derefter se resultaterne.

 
 
When you go to a doctor, you must take the medicine that he prescribes and follow his advice and instructions.

There is no use blaming him if you default.

How can he cure you if you do not drink the mixture or stick to the restictions he has imposed or regulate your diet according to his advice?

Do as I say, follow My advice and then watch the results.
     
 
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk