Retur:
 September oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 15. September
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Onsdag
Esoterisk viden om Onsdag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Jomfruen

De 12 Stjernetegn

Kursus Materialer

Engle og Deva´er

Energi Øvelser

Lysets Mestre

Proces Siden

Lysets Love

Måne Tabel

Ærke Engle


Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Et venligt smil og en kærlig bemærkning.
      
     

Dette er dagen - hvor du måske kan ændre et andet menneskes liv - ved et venligt smil og en kærlig bemærkning.

Og derved løfte et andet menneske - så det får "vinger".

 
 
      
A friendly smile and a loving remark.
      
 
 

This is the day - where you might be able to change another person's life - with a kind smile and a loving remark.

And thereby lift another human being - so that it gets "wings".

 
 
                                  
 
 
Kærlighedens Gyldne Vinger
Esoterisk viden om Onsdag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Jomfruen

De 12 Stjernetegn

Kursus Materialer

Engle og Deva´er

Energi Øvelser

Lysets Mestre

Proces Siden

Lysets Love

Måne Tabel

Ærke Engle 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
 
  
 
Click Flag
   
Husk altid, at når du længes inderligt nok after noget,kan du få det til at ske.

Når du længes efter enhed, efter helhed, kan det blive dit, hvis du sætter alt ind på at få det til at ske.

Din kærlighed og længsel efter at være et med Mig vil komme som dag følger nat, og intet kan standse det.

Det er noget, der sker dybt i hvert menneske, og når først dette længslens frø er blevet lagt, vil det vokse og vokse.

Hvad længed du mest efter?

Ønsker du at overgive alt til Mig?

Er du villig til at overgive alle disse små ting, du forkæler dig selv med og ønsker for dig selv, og som kan skabe adskillelse?

Det er op til dig selv at ræffe den beslutning og vide, hvad du ønsker i dit hjerte.

Forvent ikke, at andre skal fortælle dig, hvad det er.

Det er noget du må gøre uden hjælp udefra.

JEG ER her for at hjælpe dig.

Søg Min hjælp til alle tider.
 
    Eileen Caddy    
 
Always remember, when you long for something badly enough, you can bring it about.

When you long for oneness, for wholeness, it can be yours if you go all out to bring it about.

Your love and longing to be at one with Me will follow as day follows night, and nothing can stop it.

It is something that takes place deep within every soul, and once that seed of longing has been planted, it will grow and grow.

What is your deepest longing?

Do you want to give all to Me: Are you willing to give up all those little selfindulgences and desires which can cause separation?

It is up to you to make your own decision and know your hearts desire.

Do not expect anyone else to tell you what it is.

It is something you must do yourself without any outer help.

I AM here to help you.

Seek My help at all times.
 
Today's Word read out
 
  
 
Click Flag
   
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
Stol på din rytme.
Undertiden driver mennesker sig selv ud over deres seksuelle rytme, enten fordi de søger at tilfredsstille behov, der ikke har noget med sex at gøre, eller for at gøre oprør mod undertrykkende seksuelle normer.

Denne overdrivelse kan til sidst mindske deres seksuelle energi.

De søger stadig mere stimulerende måder at finde tilfredsstillelse å, men opnår den aldrig.

Du kan stole på, at din energi vil bringe dig det, du behøver.

Du kan stole på, at din egen rytme er enestående og smuk.

Du kan slappe af, nyde og lytte til din egen rytme.
     
Jeg respekterer,
min egen seksuelle
rytme.
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
 
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Det Guddommelige Selv har ingen indgang eller udgang, ingen hænder og fødder, ingen organer og lemmer, ingen skamplet eller brist.

Det er det mindste blandt det mindste, den største blandt de største.

Det findes overalt ligesom verdensrummet.

Det er alt, og er derfor uden begrænsning af "jeg" eller "mit."

Det er bevidsthed; det er ikke beslægtet med lidelse eller vildfarelser.

Det er Paramananda (mest glædelige), den Højeste evige ekstase.

Det er kernen, hjertet i alle levende væsener.

Det er bevidstheden i alt.

Det er ligesom solen, som ikke har fornemmelse af ego eller fornemmelse af at besidde eller eje, og heller ikke af vilje eller behov eller ønske.

Ved sin tilstedeværelse, forsvinder mørket og lyset omslutter verden.

Så Solen kaldes også Oplyseren.

Men Solen gør det ikke bevidst, som om den er forpligtet til dette.

Og Atma (Gud) er på samme vis hverken forpligtet til at handle eller til at anvende Atma’s (Guds) egenskaber.

På spørgsmålet om hvordan Atma (Gud) bliver til “én der handler”, så er svaret dette: er en magnet én der “handler” fordi metalsplinten i dens nærhed bevæger sig?
     
     
The Divine Self has no entry or exit, no hands and feet, no organs and limbs, no blot or blemish.

It is the tiniest among the tiny, the biggest among the big.

Like space, it is everywhere.

It is all and so it is free from “I” and “mine.”

It is consciousness; it has no affinity with distress or delusion.

It is Paramananda, Supreme everlasting ecstasy.

It is the core, the heart of all beings.

It is the awareness in all.

It is just like the sun which has no ego-sense or a sense of possession and property, and no will or wants or wishes.

By its very presence, darkness disappears and light envelopes the world.

So, Sun is also called the Enlightener.

But sun is not consciously doing so, as if it is duty bound.

The Atma too has neither obligation nor application.

If asked how the Atma becomes a “doer,” the reply is - is the magnet a “doer,” simply because the needle which is in its neighbourhood moves?

     
 
 
Top
Top
 
 
     
     2010     
     
Brahman (Guddommelighed) er kilden til skrifterne og er derfor alvidende.

Brahman er selve kilden til belysning.

Kun den alvidende Ene kan være kilden til Vedaerne.

Kun skrifterne kan befri folk gennem at belysning, kaldt viden.

De regulerer ens liv og skabe det, vogter det fra sorg.

Vedaerne tilbyde beroligende råd, de omgås mennesker kærligt og fører dem frem, for de er modtaget gennem ærværdige personager, der opnåede den højeste viden, Brahman.
     
     
Brahman (Divinity) is the source of the scriptures and is therefore all-knowing.

Brahman is the very source of illumination.

Only the Omniscient One can be the source of the Vedas.

Only the scriptures can liberate people through that illumination, named knowledge.

They regulate one's life and foster it, guarding it from grief.

The Vedas offer comforting counsel; they deal with people affectionately and lead them forward, for they are received through venerable personages who attained the highest knowledge, Brahman.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
     2009    
     
Ikke tilknytning, tro og kærlighed - disse er søjlerne hvorpå fred hviler.

På disse, er troen afgørende, for foruden den er al åndelig disciplin tom.

Ikke tilknytning alene kan gøre åndelig disciplin effektiv, og kærlighed er hvad der leder en til hurtigt til Gud.

Tro og tillid giver næring ved separationen fra Gud; ikke tilknytning kanaliseres til den langs stien til Gud, og kærlighed oplyser vejen.

Gud vil sikre dig hvad du behøver og fortjener: der er ingen grund til at spørge, ingen grund til at brokke sig.

Vær tilfreds.

Ingenting kan ske imod Hans vilje.
     
     
Detachment, faith and love – these are the pillars upon which peace rests.

If these, faith is crucial, for without it all spiritual discipline is empty.

Detachment alone can make spiritual discipline effective, and love is what leads one quickly to God.

Faith feeds the agony of separation from God; detachment canalises it along the path of God, and love lights the way.

God will grant you what you need and deserve; there is no need to ask, no reason to grumble.

Be content.

Nothing can happen against His will.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
     2008     
     
De der ønsker at etablere sig i Guddommelighed må søge ensomhed, praktisere meditation (Dhyana) og gentage Gud's navn (Japa) på bestemte tidspunkter, opnå fokus gennem disse udøvelser og altid være engageret i gode gerninger til alle eksistensers velfærd.

De bør altid være engagerede i at udføre arbejde uden at tænke på udkomme til egen fordel.
 
 
     
Those who wish to establish themselves in Divinity must seek solitude, practise Dhyana (meditation) and Japa (repetition of God's name) at specified times, acquire one-pointedness through these practices, and be always engaged in deeds for the welfare of all beings.

They should always be engaged in performing work without any concern for the fruits there of.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
     2007     
     
Vinayaka-princippet har kun en mening, som er lige så relevant for alle hvad enten man er troende eller ikke troende.

Ved vinayaka menes der det at han er hans egen mester, han har ingen mester over sig.

Han er ikke afhængig af nogensomhelst.

Han er også kaldet 'Ganapathi`.

Med dette udsagn menes der at han er Herre over the Ganas - en klasse af hellige enheder.

Med dette udsagn menes også at han er mester over intellektet og kan mestre skelneevnen i mennesket.

Han besidder en stor intelligens og viden.

En sådan viden udgår fra et rent helligt sind.

Denne viden leder til (Vijnana) visdom.

Siden han er mester af Buddhi (Intelligens) og Siddhi (relalisation), er han beskrevet som Herren af Buddhi og Siddhi, Buddhi and Siddhi er personaliseringerne af Vinayaka.
     
     
The Vinayaka-principle has only one meaning, which is relevant to everyone regardless of whether he is a believer or a non-believer.

Vinayaka means that he is his own master, he has no master above him.

He does not depend on anyone. He is also called 'Ganapathi'.

This term means he is the lord of the Ganas - a class of divine entities.

This term also means that he is the master of the intellect and the power of discrimination in man. He possesses great intelligence and knowledge.

Such knowledge issues forth from a pure and sacred mind.

This knowledge leads to Vijnana (wisdom).

Since he is the master of Buddhi (intelligence) and Siddhi realisation), he is described as the Lord of Buddhi and Siddhi, Buddhi and Siddhi being personified as the consorts of Vinayaka.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
     2006     
     
Mennesket betegnes som ’Nara’.

’ Ra’ betyder det der er forgængeligt.

’Na’ betyder ikke.

’Nara’ henviser derfor til det der er uforgængeligt i mennesket, Atma (Ånden).

Som konsekvens heraf bør sorg være fremmed for mennesket.

Han bør ikke fælde nogen tårer.

Bedøm dig selv som Guddommelig.

Lev med denne faste overbevisning.

Guddommelighed i enhver bør æres.

I må erkende enhed i forskellighed.

Giv ikke plads til nogen dårlige tanker.

Legemet er det Guddommeliges tempel og ingen slette tanker bør opholde sig der.
     
     
The human being is referred to as 'Nara'.

'Ra' means that which is perishable.

'Na' means not.

'Nara' refers therefore to that which is imperishable in man, the Atma (Spirit).

Consequently, sorrow should be alien to him.

He should shed no tear.

Deem yourself as Divine.

Live with this firm conviction.

The divinity in every being should be revered.

You have to recognise unity in diversity.

Do not give room to any bad thoughts.

The body is a temple of the Divine and no evil thoughts should be harboured within it.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
     2005     
     
Det er ikke Bhagavad Gita’s hensigt at du skal plukke et blad eller en blomst eller en frugt fra en åplante eller et træ og sætte det foran Gud.

Den beder dig heller ikke bringe vand fra en kilde eller en flod eller en hane.

Det Blad du har at tilbyde er dit eget legeme, der ligesom bladet springer ud, falmer og til sidst falder af grenen.

Blomsten er hjertet der er frigjort fra den pest der kommer fra lysten, vreden, grådigheden, forbindelsen, stoltheden, hadet etcetera.

Frugten er sindet, konsekvenserne af dets længsler, der skal vies til Gud.

Vandet er den strøm af tårer der flyder fra øjnene når man er i ekstatisk lyksalighed når Guds ære beskues.

At tilbyde disse fire er den ægte gerning af Sharanaagathi (fuldkommen overgivelse).
     
     
It is not Bhagavad Gita's intention that you should pick a leaf or a flower or fruit from a plant or a tree and put it in front of God.

It also does not ask you to bring water from a source or a river or a rooster.

The blade you have to offer is your own body that, like the blade jumps out, fades and eventually falls off the branch.

The flower is the heart released from the plague that comes from the lust, anger, greed, connection, pride, hatred, etc.

The fruit is the mind, the consequences of its longings, to be devoted to God.

The water is the flow of tears flowing from the eyes when you are in ecstatic bliss when the glory of God is seen.

Offering these four is the true deed of Sharanaagathi (perfect surrender).
     
 
 
Top
Top
     
     2004    
     
Bhagavad Gita rådgiver «Karmasanyaasa «, det vil sige, gennemførelse af aktion uden tilknytning til frugterne heraf.

Der er karmas (aktioner), som skal udføres som en opgaver, ifølge éns status i samfundet.

Og hvis disse er gjort i den rette ånd, vil de ikke binde en overhovedet.

Foretage alle dine handlinger, som aktører i et skuespil, vil holde din identitet separat og ikke tilknytte dig selv for meget til din rolle.

Husk, at det hele er blot et skuespil og Herren har tildelt dig en del; handl godt ud din del; der slutter din pligt.
     
     
The Bhagavad Gita advises 'Karmasanyaasa', that is to say, performance of action without attachment to the fruits thereof.

There are karmas (actions) which have to be performed as one's duties, according to one's status in the society.

And if these are done in the proper spirit, they will not bind one at all. Undertake all deeds as actors would in a play, keeping your identity separate and not attaching yourself too much to your role.

Remember that the whole thing is just a play and the Lord has assigned to you a part; act out your part well; there your duty ends.
     
 
 
Top
Top
     
2003
     
Venner skal tjene som låg tjener øjet.

'Din ven ' skal være en anden 'mig'.

En skal opleve i dybden af glæde eller sorg som den anden.

Venner burde være ligesom mælk og vand, for blandet sammen og opvarmet, fordamper vandet som damp og mælken begræder adskillelse og koger.

Således er den eneste måde at berolige mælken på, at komme en ske eller to af vand i den.
     
     
Friends must serve as the lids serve the eye.

The 'friend' should be another 'me'.

One must experience in equal depth the joy or the grief of the other.

Friends ought to be like milk and water, for when mixed together and heated, the water evaporates as steam and the milk laments the separation and boils over.

Thus the only way to calm the milk is to sprinkle a spoon or two of water on it.
     
 
 
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk