Retur:
 September oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 16. September
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Torsdag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Hvis du tror du er noget.
      
     

Hvis du tror du er noget - så har du fuldstændig ret - du er en signifikant - unik og elskelig person - du skal bare tør være det.

 
 
      
If you think you are something.
      
 
 

If you think you are something - then you are absolutely right - you are a significant - unique and lovable person - you just have to dare to be.

 
 
                                  
 
 
Hyg dig nu og drag omsorg for det - der er dig og dit.
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
  
Today's Word read out
  
  
  
Click Flag
   
 
Livet er rigt ud over alle grænser med all det nye, men det er nødvendig at rydde alt det gamle ud for at give plads, så det nye kan komme til.

Processen med at rydde ud kan være meget smertefuld, for når du er blevet tømt for det gamle, oplever du måske en følelse af ikke at have noget at holde fat i og af at være alene og berøvet for alt.

Du føler måske, at livet er fuldstændig dødt og tomt, og at der ikke er nogen mening med det, og du har allemest lyst til at opgive i fortvivlse.

Hvis du har det sådan i denne tid, må du være klar over, at det er denne proces med at komme af med alt det gamle, der er ved at ske, så du kan blive fyldt op påny med det nye.

Opgiv aldrig håbet, men hold ud, indtil du er fuldstændig tømt og drænet for alt.

Så kan du begynde forfra i Åndens og sandhedens skær.

Du kan blive som et lille barn og nyde dette vidunderlige, nye liv fuldtud, efterhånden som du lidt efter lidt fyldes med det.
 
    Eileen Caddy    
 
Life is full and overflowing with the new, but it is necessary to empty out the old to make room for the new to enter.

The emptying out process can be very painful, for when you have been emptied of the old, you may experience that feeling of having nothing to hold on to and of being alone and bereft of everything.

You may feel that life is completely dead and empty with no meaning to it, and you want to throw up your hands in despair.

Realise that if you are going through such a time, it is this process of being emptied of the old so that you can be refilled with the new.

Never give up hope, but hold on until you are completely empty and drained of everything.

Then you can start again in newness of Spirit and in truth.

You can become as a little child and enjoy to the full the wonderment of this new life as you gradually become infilled by it.
   
Today's Word read out
 
  
 
Click Flag
 
 
 
 
 
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
 
     Shakti Gawain     
 
 
Stol på din rytme.
 
     
Mange mennesker er bange for deres seksuelle energi og har beskyttet sig selv ved at lukke af for den og fornægte den.

Dette dræber den seksuelle energi og får dem til at føle sig frustrerede, bange for sig selv og deres lidenskaber.

Efterhånden som du begynder at erkende den universelle kilde til denne seksuelle energi, kan du acceptere følelsen i bevidstheden om, at du ikke behøver at »gøre« noget ved den.

Du kan bare begynde at give dig selv lov til at føle og nyde den.
     
 
 
 
Det er ufarligt
for mig at føle seksuel
energi.
 
 
 
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
 
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
Top
Top
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Det at søge ros og undgå skam er urene impulser.

Verden er en kragerede; nogle krager skræpper rosende, nogle krager skræpper spottende.

Men du bør være hævet over ros og skyld.

Tag ikke ros så alvorligt.

Først da kan du være fri og nyde ægte lykke.

Alle elsker sin egen religion, sin egen hjemstavn og sig selv; han elsker sine egne måder at tilbede på og dets former og ceremonier.

Denne kærlighed sker ofte i form af at rose ens egen tro og nedgøre den andens tro.

Selvom alt dette er relateret til ens forhold til Gud, så både er og klassificeres sådanne impulser under urene impulser.

Vær på vagt over for disse i dig.

Sådanne ondskabsfulde holdninger, mættet med uvidenhed, skal fjernes ved gentagelse af navnet samt meditation, der fylder hjertet med brede og universelle Atmiske/Guddommelig visdom.

Så vil impulserne blive transformeret og forvandlet til hellige impulser og vil derpå forsvinde.
   
   
Seeking praise and avoiding blame are impure impulses.

The world is a nest of crows; some caw in praise, some caw in derision.

But you should be above the reach of praise and blame.

Make light of praise.

Then only can you be free and enjoy real happiness.

Everyone loves his own religion, his own native place and himself; he loves his own methods of worship and forms and ceremonies.

This love takes the form of praise of one’s own creed and blame of the other’s faith.

Though all this is related to one’s relationship with God, such impulses are and must be classed under impure impulses.

Be wary of these in you.

Such mean attitudes, saturated with ignorance, have to be removed by repetition of the name and meditation that fill the heart with broad and universal Atmic wisdom.

Then the impulses will be transformed and transmuted into holy impulses and will vanish.
     
Top
Top
 
     
     2010     
 
Eleverne er nødt til at være meget opmærksom på en vigtig kvalitets renlighed, både ydre og indre.

Når en af disse er fraværende, bliver personen ubrugelig til enhver opgave.

Det tøj du bærer, de bøger du læser og miljøet omkring dig skal være rene.

Dette er den ydre renlighed.

Det vil sige, hver eneste materiale, objekt, du beskæftiger sig med for at leve skal holdes rene.

Kroppen skal skrubbes og vaskes hver dag, ellers kan det medføre smitte til dig og andre.

Tænder og øjne, mad og drikke, bør alle være fri for snavs.

Du kan derefter leve et sundt liv.
 
Students have to pay great attention to an important quality—cleanliness, both outer and inner.

When either of these is absent, that person becomes useless for any task.

The clothes you wear, the books you read and the environment around you must be clean.

This is the outer cleanliness.

That is to say, every material object you deal with for living has to be kept clean.

The body has to be scrubbed and washed every day, or else, it may cause infection to you and others.

The teeth and eyes, the food and drink, all should be free from dirt.

You can then lead a healthy life.
     
Top
Top
     
     2009     

En bambus er værdsat på grund af sin tykkelse og højde.

Sukkerrør får sin værdi fra dens saft. Værdien af et menneske er baseret på hans intellekt.

Jo mere intellektet udvikler sig, jo bedre bliver mennesket. Som intellektet falder, falder det menneskelige til dyrets niveau.

Menneskets værd er faldet i dag, fordi han ikke anerkender betydningen af intellekt og adfærd baseret på en korrekt diskrimination/skelneevne.

Formen er menneskeligt, men tankegangen er på dyrets niveau.

Mennesket har fortjent betegnelsen for "to-benede dyr.

" Eftersom mennesket har erhvervet den menneskelige form, bør han handle med intelligens.

Dette opnås gennem afkald og åndelig disciplin.

 
 
A bamboo is valued in terms of its thickness and height.

The sugarcane gets its value from its juice.

The worth of a human being is based on his Buddhi (intellect).

The more the intellect develops, the better one becomes.

As the intellect declines, the human descends to the level of animal.

Man's worth has declined today because he does not recognise the importance of the intellect and of conduct based on proper discrimination.

The form is human, but the thinking is at the animal level.

Man has earned the appellation of "two-legged animal."

Having acquired the human form, man should conduct himself with intelligence.

This is achieved through Thyaga (renunciation) and Yoga (spiritual discipline).
     
 
Top
Top
     
     2008     
 
Den glæde og Realisering af Selvet du søger er begge indeni dig.

De kan ikke findes i den ydre verden.

Det ligner den situation hvor et menneske tigger om mad på gaden selvom der forefindes søde sager og delikatesser i hans/hendes eget hjem.

Du forestiller dig at verden og dets objekter kan give dig glæde.

Dette er blot en illusion som er skabt af sindet.

Det er først når du følger dit intellekt og dets skelneevne, at du vil være i stand til at nyde sand fred og glæde.
     
     
The joy you seek and the Self-realization you aim at are both within you.

They cannot be found in the external world.

This condition is similar to that of a person who begs for food on the street even though there are sweets and delicacies in his own home.

You imagine that the world and its objects confer happiness on you.

This is an illusion created by your mind.

It is only when you follow the discriminating intellect that you will be able to enjoy true peace and joy.
     
Top
Top
     
     2007     
 
Sandeltræs duft øges jo mere urten bliver knust.

Og jo mere sukkerrør tygges desto mere juice fremkommer der.

Guld forfines når det smeltes i ilden.

Således vil heller ikke en sand hengiven snuble i sin kærlighed til Gud selv når han står overfor problemer og hindringer i sit liv.

Gud udsætter kun sine tilhængere for prøvelser når de skal hæves til et højere plan på den åndelige stige.
 
 

Sandalwood gives more and more fragrance when it is subjected to more and more grinding.

The sugarcane yields juice as it is chewed more and more.

Gold gets refined when it is melted in the fire.

So also, a true devotee will not falter in his love for God even when he faces troubles and obstacles in his life.

God tests His devotees only to take them to a higher level on the spiritual ladder.

     
Top
Top
     
     2006    
 
Mennesket er en beholder for Guddommelig energi.

Durga (energiens Gudinde), Lakshmi (velstandens Gudinde) og Saraswati (visdommens Gudinde) er til stede i mennesket.

Det menneskelige liv er meget helligt.

Mennesket har evnen til at opleve guddommelig lyksalighed.

Mennesket tror sig en svækling fordi han har glemt princippet om Selvet.

Hans/hendes slette egenskaber, onde gerninger og adfærd har bragt ham i denne sørgelige forfatning.

Dette er effekten af slet selskab.

Som ens selskab, således også ens tanker.

Derfor siges det, ”Fortæl mig hvilket selskab du er i, og jeg skal fortælle dig hvad du er.”

Jeres venskaber påvirker jeres natur.

Onde tilbøjeligheder er forhindringer på den spirituelle vej.

Derfor, bør mennesket distancere sig fra alle slette handlinger og påtage sig gode handlinger.

Først da vil han/hun have ret til at kalde sig et menneske.
 
 
Man is the repository of divine energy.

Durga (Goddess of energy), Lakshmi (Goddess of wealth) and Saraswati (Goddess of wisdom) are present in him.

Human life is highly sacred. Man has all the capacity to experience divine bliss.

Man considers himself to be a weakling because he has forgotten the principle of the Self.

His evil qualities, wicked deeds and misconduct have brought him down to this sorry state.

This is the effect of evil company. As is the company, so are the thoughts. Hence, it is said, "Tell me your company, I shall tell you what you are."

Your friendship influences your nature. Evil propensities are impediments in the spiritual path. Hence, man should distance himself from all evil actions and undertake good deeds.

Only then will he have the right to call himself a human being.
     
Top
Top
     
     2005     
 

Gud er kærlighedens legemeliggørelse.

Kærligheden er Hans natur.

På samme måde som Gud manifesterer Hans kærlighed i verden, skulle enhver manifestere hans kærlighed.

Prema (kærlighed) er beskrevet som dét der ligger udover tale og sind, det siges at være Anirvachaneeyam (ubeskrivelig).

Denne kærlighed fås ikke gennem skoleuddannelse, rigdom eller fysiske kræfter.

Gud, der er kærlighedens legemliggørelse, kan kun opnås gennem kærlighed, ligesom den strålende Sol kun kan ses ved dets eget lys.

Der er intet mere kostbart i denne verden end Guddommelig Kærlighed.

Gud er Gunaatheetha (udover alle egenskaber).

Derfor ligger Hans kærlighed også udover alle egenskber.

Men menneskets kærlighed der ledes af Gunas (egenskaber) resulterer i tilknytning og aversioner.

Kærlighed bør ikke baseres på forventninger af belønninger eller gengældelse.

Den kærlighed der er baseret på disse forventninger bliver til en forretningsaftale.

Kærlighed er ikke en handelsvare.

Det er ikke ligesom at give et lån og så få det tilbage.

Det er en spontan gave.

Kærlighed af denne art kan kun udstråle fra et rent hjerte.

 
 
God is the embodiment of Love.

Love is His nature. Just as God manifests His love in the world, everyone should manifest his love.

Prema (Love) has been described as beyond speech and mind; it is said to be Anirvachaneeyam (indescribable).

This love cannot be got through scholarship, wealth, or physical powers. God, who is the embodiment of love, can be attained only through love, just as the effulgent Sun can be seen only through its own light.

There is nothing more precious in this world than Divine love. God is Gunaatheetha (beyond all attributes).

Hence, His love also is beyond attributes.

But, human love governed by Gunas (attributes) results in attachment and aversion.

Love should not be based on expectations of reward or return.

Love based on such expectations makes it a business deal.

Love is not an article of commerce.

It is not like a lending a loan and getting it back.

It is a spontaneous offering Pure love of this kind can emanate only from a pure heart.
     
Top
Top
     
     2004     
 

Dit barn giver dig stor glæde ved sine "spil" og snakken, men når det forstyrrer dit arbejde eller driller du når du ellers er optaget, bliver du nogle gange meget vred.

Det er en kilde til glæde samt sorg.

Der er ikke noget, som kan give ublandet glæde; selv om der er stor glæde, når det går tabt bringer det sorg.

Dette er i sagens natur af ting; så prøv at rette selve kilden til glæde og sorg - sindet; styr det og træn det til at se den virkelige natur bag den objektive verden, som tiltrækkes og afvises ved dine drejninger.

Det er den virkelige frugt af uddannelse.

 
 
Your child gives you great joy by its play and prattle, but when it interferes with your work or teases you when you are otherwise engaged, you get very angry with it.

It is a source of joy as well as grief.

There is nothing which can give unmixed joy; even if there is, when it is lost, it brings about sorrow.

This is in the very nature of things; so try to correct the very source of joy and sorrow - the mind; control it and train it to see the real nature of the objective world, which attracts and repels you by turns.

That is the real fruit of education.
     
Top
Top
     
     2003     
 
I dag bliver forældre forsømt og endda forstødt.

Hvordan kan en nation, der ikke ærer dem, der fortjener at blive berømmet, være æret/beundret berømmet.

Hvor højt du end stiger, ligegyldigt hvor rig du end bliver, hvis dine forældre er forsømt i nød, da har dit liv været et tragisk spild.

Hvis du ikke har nogen trang til at behage dem, der er meget glade, når deres børn viser den mindste bekymring for deres komfort, hvordan kan du da selv håbe at behage Gud?
 
 
Today parents are neglected and even disowned.

How can a nation that does not revere those deserving to be revered, be revered in its turn.

However high you may rise, no matter how rich you may become, if your parents are neglected in distress, your life has been a tragic waste.

If you have no urge to please those who are very happy when their children show the slightest concern for their comfort, how can you even hope to please God?
     
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk