Retur:
 September oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 17. September
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Fredag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Gode venner sladrer ikke ondt om dig.
      
     

Skulle du have en sådan ven der gør det eller ikke er loyal over for dig som ven, skulle du måske overveje at afsætte hende eller ham som din ven.

 
 
      
Good friends do not gossip bad about you.
      
 
 

Should you have such a friend who does or is not loyal to you as a friend, you might want to consider setting her or him off as your friend.

 
 
                                  
 
Hyg dig nu og drag omsorg for det - der er dig og dit liv.
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
 
  
 
Click Flag
  
  
JEG ER kærlighed.

For at kende Mig må der være kærlighedi dit hjerte; for uden kærlighed kan du ikke kende Mig.

Lad kærligheden strømme frit hele tiden og lær at elske det, du gør; elsk det sted, du befinder dig, og elsk alle dem, der er omkring dig.

Giv kærlighed og tænk aldrig på, hvilke omkostninger, der måtte være; søg aldrig efter belønning.

Du kan aldrig give for megen kærlighed; vær derfor ikke bange, så du prøver at holde kærlighedsstrømmen tilbage, selv ikke når du bliver afvist.

Når dette sker, er det let at lukke dit hjerte og trække dig ind i dig selv af angst for at blive såret.

Gør det ikke; det vil kun gøre dig hård og beregnende, og i den tilstand vil du aldrig kunne hjælpe andre, for ingen tiltrækkes af én med et hårdt, ukærligt hjerte.

Brug visdom og forståelse i forbindelse med kærlighed, og på denne måde vil du fuldstændig kunne holde balancen.

Den primære lektie her i livet er at lære at elske.

Spild ikke tiden og lær denne lektie hurtigt.
 
    Eileen Caddy    
 
I AM love.

To know Me, you must have love in your heart; for without love you cannot know Me.

Keep the love flowing freely and learn to love what you are doing; love your environment and love all those souls around you.

Love and never count the cost; never seek for reward. You can never give too much love, so do not be afraid and try to withdraw the love flow, even when you are rebuffed.

When this happens, it is easy to close up your heart and withdraw for fear of being hurt.

Do not do it; it will only make you hard and brittle, and in that state you will never be able to help another soul, for no one is drawn to someone with a hard, unloving heart.

Use wisdom and understanding in conjunction with love, and in this way you will keep the perfect balance.

The primary lesson of life is to learn to love.

Waste no time and learn that lesson quickly.
    
Today's Word read out
 
  
 
Click Flag
 
 
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Vi er uendelig tiltrækkende.
 
     
Mange af os frygter, at vi ikke er tiltrækkende eller attråværdige nok til at tiltrække andre.

Vi tror, at vi ikke »slår til«. Lad os i dag minde os selv om, at vi alle modtager vores skønhed, energi og lys fra den samme uudtømmelige kilde.

Efterhånden som vi erkender det og begynder at elske og værdsætte os selv, som vi er, åbner vores kanal sig, og livskraftens uendelige vitalitet, skønhed og magnetisme står til rådighed for os.
 
 
 
Jeg er
tiltrækkende, attråværdig
og elskelig.
 
 
 
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
     
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
 
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Top
Ungdommen bør dele deres midler og evner med samfundet til gode for dets udvikling og sikkerhed.

De bør blive ideelle rollemodeller for de der er yngre end dem og vejlede dem til at betræde nyttige sociale veje.

Samtidig bør de følge i fodsporene på den ældre generation og lære af deres erfaringer til gode for deres egen fremgang.

Praksis er lige så vigtig for at bekræfte én i visdom, som dét man læser, er for at bekræfte ens viden.

Sideløbende med viden, bør ungdommen dyrke gode kvaliteter som ydmyghed, ærbødighed, hengivenhed til Gud og urokkelig tro.

De er nødt til at engagere sig i gode gerninger og nyde dem for den glæde og opstemthed de giver.

Sammen med optjening af rigdom og engagement i forbedring af samfundet, bør man være opmærksom på at fremme og bevare dyder og på overholdelse af moralske regler.

Der bør tages skridt til at forbedre ens retfærdige adfærd og åndelige praksis.

Alle niveauer af bevidsthed er nødt til at blive renset og derefter rettet mod hellige opgaver.
 
 
Youth should share with society the means and measures for its progress and security.

They must be ideal role models to those younger than them and guide them into socially useful paths.

At the same time, they must follow the footsteps of their elders and learn from them lessons for their own advancement.

Practice is as important for confirming one in wisdom, as reading for confirming one in knowledge.

Alongside of knowledge, youth have to cultivate the good qualities of humility, reverence, devotion to God and steadfast faith.

They have to engage in good works and enjoy them for the sheer elation they confer.

Along with the earning of wealth and involvement in the improvement of society, attention must be paid to the promotion and preservation of virtues and to the observance of moral codes.

Steps should be taken for improving one’s righteous behaviour and spiritual practices.

All levels of consciousness have to be purified and then directed to holy tasks.
     
Top
Top
     
     2010     
 
Når herskeren bliver bekendt med aktiviteterne i onde tider - kaldet "Kali" tider, må han undersøge de gunstige betingelser for dens spredning.

Kejser Parikshit analyserede situationen, og erklærede, at Kali eller ondskab kun kunne have indflydelse gennem inkompetente ledere, tab af selvtillid blandt folket, og nedgang i optjening af Nåde.

Disse tre er de faktorer, der fremmer planer for ondskaben.

Uden dem, kan mennesket ikke falde som bytte for dens intriger.

Derfor foreslog Parikshit at fremme årvågenhed og lederskab gennem personlig eksempel for sit folk.

Som regenten, sådan regeres der er det ordsprog, sagde han.

Som deres konge, forsøgte han ikke at give nogen plads til uretfærdighed, ond kraft, onde karakter, usandhed og vold, han formulerede forebyggende planer til effektivt at kontrollere indflydelse ondskaben.
 
 
When the ruler becomes cognizant of the activities of evil times, ‘Kali’, he must investigate into the conditions favourable for its spread.

Emperor Parikshit analyzed the situation and declared that Kali or wickedness can have sway only through the incompetence of the ruler, the loss of self-reliance among the people and the decline in the earning of Grace.

These three are the factors that promote the plans of Kali.

Without them, man cannot fall a prey to its wiles.

Hence, Parikshit promoted alertness and leadership through personal example to his people. As the ruler, so the ruled is the proverb, he said.

As their king, he attempted to give no room to injustice, force, evil character, untruth and violence; he formulated preventive plans to effectively check the influence of Kali.
     
Top
Top
     
     2009     

Den rigtige indstilling for den hengivne bør være en af total overgivelse.

Som en hengiven erklærede: "Jeg giver dig det hjerte, som du gav mig.

Jeg har intet, jeg kan kalde mit helt eget.

Alt er dit.

Jeg tilbyder dig hvad der allerede er dit.

Så længe denne ånd af total overgivelse ikke er udviklet, vil mennesket blive nødt til at blive født igen og igen.

Mennesket bør give sit hjerte til det Guddommelige, og ikke nøjes med at gøre tilbyde blomster og frugter.
 
 
The right attitude of the devotee should be one of total surrender.

As one devotee declared, “I am offering to you the heart which you gave me.

I have nothing I can call my very own.

All are yours.

I offer to you what is already yours.

As long as this spirit of total surrender is not developed, man will have to be born again and again.

One should offer one's heart to the Divine and not be content with making offerings like flowers and fruits.
     
Top
Top
     
     2008     
 
Intet i verden er uden en skaber.

Alt hvad vi anvender i vores dagligdag er lavet af nogen.

Men der findes også ting som ligger udenfor menneskets skaberevner.

Stjernerne der skinner på himlen, solen og månen som oplyser hele verden, alle disse viser eksistensen af en overlegen og højere kraft.

Disse er ikke menneskelige skabelser.

Er de blevet til af sig selv eller er de blevet skabt af en usynlig kraft?

Den højere kraft der har evnen til at skabe sådanne vidundere er blevet beskrevet i Veda'erne som én der er udenfor alle beviser og alle begrænsninger.

Han kan ikke beskrives med ord.

Menneskets primære mål må være at søge at forstå denne Uendelige Kraft.
 
 
No object in the world can be without a creator.

Everything we use in our daily life has been made by someone.

But, there are also objects which are beyond the capacity of humans to create.

The stars which twinkle in the sky, the sun and moon that illumine the whole world, all these demonstrate the existence of a superior power.

These are not human creations.

Have they come into existence by themselves or have they been created by some invisible force?

The supreme power which has the capacity to create such marvels has been described by the Vedas, one who is beyond all proofs and all limitations.

He cannot be described in words.

The primary object of man must be to seek to understand this Infinite Power.
     
Top
Top
     
     2007     
 
Kun ved at følge kærlighedens vej kan du opleve lyksalighed.

Du stiller ikke sulten ved blot at gentage navnene på de retter mad du spiser og med mindre du taler søde ord og udfører hellige handlinger kan du heller ikke opleve livets sødme og være glad.

I er all børn af udødelighed og legemliggørelsen af lyksalighed.

Det er fordi du kommer fra lyksalighed at du søger at vende tilbage til denne Kilde.

Ligesom en fisk der er født i havet ikke kan eksistere uden vand, således vil mennesket altid hungre efter glæde uanset hvor han er og hvad han laver.

Mennesket forbliver rastløs indtil han vender hjem til den lyksalighed han kom fra oprindeligt.

Ægte lyksalighed findes ikke i denne verden

Lad altid dit sind dvæle ved Gud – først da vil du opleve fred og lykke.
 
 
Only by following the path of love can you experience bliss.

Just as merely reciting the names of the dishes cannot appease your hunger, so too, unless you speak sweet words and do sacred actions, you cannot enjoy life’s sweetness and be happy.

You are all children of immortality and embodiments of bliss.

It is because you have emerged from bliss that you seek to return to that Source, the bliss.

Just as fish born in water cannot live out of water, so does man always crave for happiness, wherever he is and in whatever he does.

Man is restless until he returns to the bliss from whence he emerged.

True bliss is not found in this world.

Keep your mind always on God – only then will you have peace and happiness.
     
Top
Top
     
     2006     
 
Herren Krishna sagde i Bhagavad Gita, alle eksistenser er en evig del af Mig Selv.

Gud er til stede i hjerterne af hver og en.

Det er på grund af illusion mennesket ikke er i stand til at virkeliggøre sin Guddommelige natur.

Til at begynde med bør mennesket bestræbe sig på at komme ud over denne illusion og erkende at Gud altid er med ham, i ham, over ham og under ham.

Der findes ingen mangler eller ufuldkommenheder i sådan guddommeligt princip.

Hvilke fejl I end måtte synes at se er blot resultatet af din fantasi.
 
 
Lord Krishna has said in the Bhagavad Gita, all beings are an eternal part of My Self.

God is present in the heart of one and all.

It is because of delusion that man is unable to realise his divine nature.

In the first instance, man should make efforts to overcome this delusion and realise that God is always with him, in him, around him, above him and below him.

There cannot be any defects or imperfections in such a divine principle.

Whatever defects you think you see are purely the result of your imagination.
     
Top
Top
     
     2005     
 
Den skabelse vi ser omkring os kan ikke give os glæde.

Den skifter fra øjeblik til øjeblik.

De erfaringer, som skabelser giver os i den vågne tilstand, bliver udslettet i drømmetilstanden, og drømmefasen ophører når vi vågner fra drømmen.

Drømmeoplevelserne er vores skabelse. Og således er også den vågne tilstand.

Det vi ser er intet andet end vores egen skabelse.

Verdens oplevelse er kun en projektion af vores sind og en afspejling af vores egne indre tanker.

Ligesom tanken, så visionen.

Det er brilleglassets farve der bestemmer den farve du opfatter dine omgivelser med.

Hvis du bærer briller med røde glas, vil alt forekomme dig rødt.

Hvis du bærer grønne brilleglas, vil alt det du opfatter forekomme dig grønt.

Rene tanker får verden til at virke ren.

Hvis du ser ting med kærlighed med et kærligt hjerte, vil hele skabelsen virke som en afspejling af kærlighed.
 
 
The Creation we see around us cannot give us happiness.

It is changing from moment to moment.

The experiences Creation gives us in the waking state get obliterated in the dream state, and those of the dream stage cease when we wake up from the dream.

The dream experiences are our creation. And so also the waking state experiences!

What we see is nothing but our own creation.

The experience of the world is but a projection of our mind and the reflection of our own inner thoughts.

As is the thought, so the vision.

The colour of the glasses you wear determines the colour in which things appear to you.

If you wear red glasses, everything will appear red.

If you wear green glasses, everything will appear green.

Pure thoughts make the world appear as pure.

If you view things with love, with a loving heart, the whole creation will appear to you as a reflection of Prema.
     
Top
Top
     
     2004     
 
Der var to papegøjer på et træ.

En jæger fanger dem og solgte dem.

En til en lav, grusom slagter og den anden til en vismand, der kørte en ashram hvor der blev undervist i Vedaerne.

Efter et par år blev han overrasket over at finde, at én fugl bandede meget ubehageligt. mens de andre reciterede Herren i en søde musikalsk tone, som tryllebandt lytterne herligt.

Sådan er effekten af miljøet; så altid søg og sikre selskab af gode og hellige personer.
 
 
There were two parrots on a tree.

A hunter trapped them and sold them.

One to a low, cruel butcher and the other to a sage who was running an hermitage to teach the Vedas.

After a few years, he was surprised to find that one bird swore very foully, while the other recited the glory of the Lord in a sweet musical tone which captivated the listeners.

Such is the effect of the environment; so always seek and secure company of good and holy people.
     
Top
Top
     
     2003     
 
Jorden er som et herberg hvor mennesket kommer og opholder sig der for natten og når morgenen bryder frem, går de deres forskellige veje.

Mine relationer og venner og slægtninge er de ord, vi bruger til den tilknytning til de rejsende som dyrkes i herberget under på kort sigt af dette bekendtskab.

Mand og kone er ligesom to stykker af træ der glider ned en strømmende flod, de flyder nær hinanden i nogen tid, og når det nuværende kommer i mellem dem, er de adskilt, hver skal videre til havet i eget tempo og i sin egen tid.

Der er ikke nødvendigt at sørge over adskillelsen af to.
 
 
The earth is a caravanserai where men come and stay for the night and when dawn breaks they tramp their different ways.

Kith and kin are the words we use for the attachment to the travellers cultivated in the caravanserai during the short term of acquaintance.

Husband and wife are like two pieces of wood drifting down a flooded river, they float near each other for some time and when current comes between, they are parted, each must move on to the sea at its own rate and in its own time.

There is no need to grieve over the parting of the two.
     
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk