Retur:
 September oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 18. September
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Lørdag
Esoterisk viden om Lørdag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Jomfruen

De 12 Stjernetegn

Kursus Materialer

Engle og Deva´er

Energi Øvelser

Lysets Mestre

Proces Siden

Lysets Love

Måne Tabel

Ærke Engle


Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Hvem ved, hvad der er rigtig for dig?
      
     

Det gør du :)

Hvorfor så lade dig påvirke af status og fine titler.

Du og dit indre univers af åndelig potentiale alene ved, hvad der er bedst for lige netop dig - nu og her.

Så lyt til din intuition - via din intuitionsforbindelse hjem-ad-til og følg den sagte stemme, der vil vibrere sit svar til sit menneske og som ALTID, uden undtagelse er indstillet på at ville det bedste for dig.

 
 
      
Who knows what's right for you?
      
 
 

You do that :)

Why then let yourself be influenced by status and fine titles.

You and your inner universe of spiritual potential alone know what is best for you - now and here.

So listen to your intuition - via your intuition connection home-ad-to and follow the soft voice that will vibrate its response to its human and which ALWAYS, without exception, is set to want the best for you.

 
 
                                  
 
 
  Lyt til din intuitions sagte stemme - Listen to the soft voice of your intuition  
Esoterisk viden om Lørdag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Jomfruen

De 12 Stjernetegn

Kursus Materialer

Engle og Deva´er

Energi Øvelser

Lysets Mestre

Proces Siden

Lysets Love

Måne Tabel

Ærke Engle


 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
 
  
        
Click Flag
    
 
 
Går dit liv gnidningsløst?

Er du tilfreds med det, du gør?

Har du fred med verden, eller er dit liv fuldt af op- og nedture?

Er du utilfreds med den måde, du lever på, eller med det arbejde, du er i gang med?

Giver du dem, du er i kontakt med, dine omgivelser og din situation skylden for din misfornøjelse og utilfredshed?

Føler du, at bare du var et andet sted, ville alt være godt, og du ville have fred med dig selv?

Når du har fuldkommen fred dybt i dit indre, er det ligegyldigt, hvor du befinder dig, eller hvem du er sammen med, eller hvad det er for et almindeligt, dagligdags arbejde, du udfører.

Intet vil kunne forstyrre dig eller bringe dig ud af balance, fordi du er i fuldkommen balance og harmoni i dit indre.

I stedet for at kæmpe imod de omstændigheder, du befinder dig i, må du lære at flyde med og så finde denne indre fred og forståelse dybt i dit indre.
 
    Eileen Caddy    
 
Is your life running smoothly?

Are you content with what you are doing?

Do you feel at peace with the world, or is your life full of ups and downs?

Are you dissatisfied with the way you are living or with the work you are doing?

Do you find it difficult to harmonise with those souls around you?

Do you blame your discontent and dissatisfaction on those people with whom you are in contact and on your circumstances and situation?

Do you feel that if you were somewhere else all would be well and you would be at peace?

When you are at perfect peace deep within, it does not matter where you are, or whom you are with, or what ever ordinary, mundane job you are doing.

Nothing will be able to disturb you or throw you off balance, because you are perfectly balanced and in harmony within.

Instead of fighting against your circumstances, learn to flow with them and so find that inner peace and understanding deep within.
      
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 
 
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
 
     Shakti Gawain     
     
 
Modtag påskønnelse.
 
     
Forestil dig dig selv i en eller anden hverdagssituation og dan dig et billede af nogle mennesker, der betragter dig med stor kærlighed og beundring, idet de for tæller dig om noget, de virkelig godt kan lide ved dig.

Se nu for dig, at der kommer lidt flere mennesker til, som erklærer sig enige i, at du er et vidunderligt menneske. (Selv om dette gør dig forlegen, så bliv ved.)!

Forestil dig, at flere og flere mennesker kommer til.

Se dig selv i et optog eller på en scene og hør bifaldet runge for dine ører.

Modtag bifaldet med et buk.

Tak andre for deres støtte og påskønnelse.

Vores kroppe udtrykker vores individuelle fuldkommengørelse.

Kroppen forandrer sig uafbrudt, kompletterer og genopbygger sig selv hvert øjeblik, idet den følger den vejledning, som sindet giver den.

Jo mere vi bringer vores bevidsthed på linie med vores højeste åndelige stræben, jo mere vil vores kroppe udtrykke vores egen individuelle fuldkommengørelse.
   
 
 
 
Jeg er et
vidunderligt menneske. Jeg fortjener
kærlighed og påskønnelse.
 
 
 
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
 
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
 
 
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
 
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Man bør ikke alene være opmærksom på ens egen udvikling, familiens og samfundets udvikling, men også på udviklingen af folk i almindelighed.

Mennesket må leve et eksemplarisk liv, og holde sig opløftende idealer for øje som er værd at efterleve af alle.

Man bør ikke forsøge at forklejne samfundet og kun arbejde til fordel for familien, for det er dømt til at mislykkes.

Man bør have bredere visioner om fred og velstand for hele menneskeheden, og forsøge at bidrage til begge dele indenfor rammerne af ens egne muligheder og ressourcer.

På det tidspunkt hvor man når alderdommen, må man have erkendt, at de verdslige glæder er trivielle og flygtige.

Man bør være udstyret med den højere viden om åndelig glæde ved at fordybe sig i den inderste kilde af lyksalighed.

Ens hjerte må være mildnet gennem ens oplevelser og man bør stræbe efter at fremme udviklingen af alle levende væsener uden at gøre forskel.

Man bør også være ivrig efter at dele den visdom og erfaringer med andre som man har indsamlet gennem sin store erfaring.
 
 
One must pay attention not only to one’s own advancement and that of one’s family and society, but also to the advancement of the people in general.

Man has to live an exemplary life and hold forth elevating ideals worth emulation by everyone.

No attempt should be made to belittle the society and benefit only the family, for it is bound to fail.

One must have wider visions of the peace and prosperity of all mankind, and try to contribute to both, within the limits of one’s capacity and resources.

By the time one reaches old age, one must have discovered that the worldly joys are trivial and fleeting.

One must be equipped with the higher knowledge of spiritual joy by delving into the inner spring of bliss.

One’s heart must have softened through one’s experiences and one should strive to promote the progress of all beings without any distinction.

One must also be eager to share with others the wisdom gleaned from one’s vast experience.
     
Top
Top
     
     2010     
 
Mange føler, at det er menneskeligt at fejle, og at Bhagavan skulle tilgive dem deres forsømmelser.

Faktisk, hvis de var virkelig menneskelige bør de ikke begår fejl overhovedet.

Selv hvis der nogle gange er begået en fejl, frivilligt eller ufrivilligt, bør det ikke gentages.

Det er en grov fejl at tro, at det er naturligt for et menneske at fejle.

For at følge direktiverne fra sanserne er kendetegnene for et dyr.

At være styret af Gud er tegnet på et menneske.

Ingen skal forsøge at retfærdiggøre hans eller hendes svagheder og se dem som naturligt for et menneske.

De bør betragtes som tegn på mental svækkelse.

Når du virkelig har opnået sanse-kontrol, vil du opleve kraften af det Guddommelige i dig.
 
 
Many feel that it is human to err and that Bhagawan should forgive their lapses.

In fact, if they were truly human, they should not commit mistakes at all.

Even if sometimes a mistake is committed, willingly or unwillingly, it should not be repeated.

It is a grievous error to think that it is natural for a human being to err.

To follow the directives of the senses is the mark of an animal.

To be guided by the Atma is the sign of a human being.

None should attempt to justify his or her weaknesses and lapses as natural to a human being.

They should be regarded as signs of mental debility.

When you have truly acquired sense-control, you will experience the power of the Divine in you.
     
Top
Top
     
     2009     

Hvad er kontrol af sindet?

Virkelig kontrol virkelig betyder at være ligeglad med luner der kommer fra sindet.

Det er svært at kontrollere sindet, ligesom det er svært at begrænse luft i ét greb.

Hvordan kan man kontrollere sindet, som er altgennemtrængende i den enorme mængde af dens rækkevidde og forståelse?

Når det er klar over, at sindet består af tanker og tvivl, afskaffer de tanker i den hensigt at fastholde sindet.

Tanker er forbundet med begær.

Så længe der er begær tilbage, kan man ikke have distance.

Det er nødvendigt at begrænse begær.

Når der ikke er tilbageholdenhed, bliver overdrevne begær et onde.

Det fører til elendighed.

Når vi stræber efter at kontrollere begær, vil det med tiden udvikle sig til ikke-tilknytning eller afkald.
 
 
What is control of the mind?

Control really means being indifferent to the vagaries of the mind.

It is difficult to control the mind, just as it is difficult to confine air in one's grasp.

How can anyone control the mind which is all-pervading in the vastness of its range and comprehension?

When it is realised that the mind is made up of thoughts and doubts, the elimination of the thoughts is the means of restraining the mind.

Thoughts are associated with desires.

As long as desires remain, one cannot have Vairagya (detachment).

It is necessary to limit desires.

When there is no restraint, excessive desire becomes an evil.

It leads to misery.

When we strive to control desire, in due course, it develops into non-attachment or renunciation.
     
Top
Top
     
     2008     
 
Hvis i forbliver i Lovsang hver dag, vil I bevare jeres hjerters renhed uden forringelse, men hvis I kun søger den nu og da, vil det være vanskeligt at opnå velsignelse og deltage i den.

I må tage al besvær og glad opvise den tålmodighed, som kræves for at søge satsang og forblive i den.
 
 
If you keep on in satsang every day, your hearts will maintain their purity unimpaired, but if you seek one only off and on, it will be difficult to win Grace and partake of it.

You must take all the trouble and welcome all the patience needed to satsang and remain therein.
     
Top
Top
     
     2007     
 
Der findes ingen større egenskab i mennesket end uselvisk kærlighed der udtrykkes som tjeneste for andre.

En sådan kærlighed kan være kilden til ægte lyksalighed.

Man må forstå forbindelsen mellem Karma og Karma Yoga på ret vis.

Karma (handling) der udføres med tilknytning eller lyst forårsager bundethed.

Men uselvisk handling og handling der er fri for ønsker bliver Karma Yoga (en handlingens vej der leder til frihed).

Vores liv bør snarere blive Yoga (Guddommelig fællesskab) end Roga (sygdom/sygelighed).
 
 
There is no greater quality in man than selfless love, which expresses itself in service to others.

Such love can be the source of real bliss.

The relationship between Karma and Karma Yoga should be properly understood.

Karma (action) done with attachment or desire causes bondage.

But desireless, selfless action becomes Karma Yoga (the path of action leading to liberation).

Our life should become Yoga (Divine Communion) rather than a Roga (disease).
     
Top
Top
     
     2006     
 
I bør erkende sandheden, at princippet om Gud der er til stede i hver og én, er den samme.

Da mennesket ikke er i stand til at forstå sin sande natur, så møder han alle mulige slags problemer i sit liv.

Han lever i en illusion ved at tro at han er legemet.

Når man erkender, at den samme Gud der dvæler indeni én også dvæler i andre levende væsener, så vil man altid opleve og nyde det Guddommeliges nærvær.

Den der erkender det Guddommelige princip lever sit liv med den faste overbevisning at guddommelig nærhed er hans/hendes største rigdom.
 
 
You should realise the truth that the principle of Atma that is present in all beings is one and the same.

As man is unable to understand his true nature, he is facing all kinds of problems in life.

He is deluded by thinking that he is the body.

When one realises that the same Atma that dwells in him also dwells in other living beings, one will experience and enjoy Divine proximity always.

One who realises the Atmic principle leads his life with the firm conviction that Daiva Sannidhi (divine proximity) is his Pennidhi (greatest wealth).
     
Top
Top
     
     2005     
 
Menneskeheden har udviklet sig meget i forhold til at udnytte jordens ressourcer for at sikre materiel livskvalitet.

Men mennesket har ikke lært vejen til indre fred og tilfredsstillelse at kende.

Jalousi og grådighed har forurenet forbindelserne mellem personer og nationer og undertrykt bevidstheden om den Enhed der er i al Skabelsen.

Hovedårsagen til denne katastrofale situation er rendyrket egoisme, enhver søger at rage til sig af hvad som helst der kan gavne hans magt og bekvemmeligheder.

Sindets ønsker er skæve og hule.

Når ønsker er ego-orienterede, så er tid og energi spildte, forpligtelser forsømmes og kroppen og dets evner misbruges.

For at genoprette både den individuelles fred såvel som samfundets fred, må sindet renses for dets bånd til Selvet.
 
 
Mankind has progressed much in exploiting the material resources of the earth in order to promote the standard of life.

But, he has not learnt the way to inner peace and contentment.

Envy and greed have fouled the relations between persons and nations, suppressing the awareness of the Unity that underlies all Creation.

The main cause of this calamitous situation is rank egoism; each one tries to grab for himself whatever adds to his power and comfort.

The mind has desires as its warp and woof.

When desires are ego-oriented, time and effort are wasted; duty is neglected; the body and its skills are misused.

In order to restore peace to the individual and in society, the mind has to be purged of its attachment to the self.
     
Top
Top
     
     2004     
 
Mennesket er bundet af tre tendenser.

Først er længsel efter at besidde.

Når denne længsel mislykkes, rejser vrede dens hoved.

Når viljen er opfyldt, rejser den tredje tendens grådighed sig i ham.

Ganeshas køretøj er musen.

Musen er en skabning, der føres, selv til et punkt af ødelæggelse, af en følelse af lugt.

Mennesket er også ofre for præferencer og orientering på vores sind i tidligere liv.

Ganesha kvæler og undertrykker disse, som misdirigerer mennesket og fører ham til ulykke.

Hvis et ønske er gavnlig, vil den guddommelige vise Hans Nåde.

Hans nåde er tilgængelig for alle, der vil det gode og søger gode mål.
 
 
Man is bound by three tendencies.

The first is Kama (the longing to possess).

When that longing fails, Krodha (anger) raises its hood.

When the desire is fulfilled, the third tendency Lobha (greed) overtakes him.

Ganesha's vehicle is the mouse.

The mouse is a creature that is led, even to the point of destruction, by Vaasana (the sense of smell).

Men too, are victims of Vaasana (preferences and predilections stamped on our minds during the past lives).

Ganesha smothers and suppresses these Vaasanas which misdirect man and lead him to misfortune.

However, if one's desire is beneficial, the Divine will shower his Grace.

His Grace is available for all who seek good and godly goals.
     
Top
Top
     
     2003     
 
Mennesket er blevet givet hundrede år af liv og masser af arbejde til at udfylde årene med, men du benytter tiden til muntre spil, og til at grundlægge og fremme en familie.

Du synes at du ikke har tid til at recitere Herrens navn eller meditation på hans Form.

Mangel på tid bliver brugt som et falsk påskud.

Se på virkeligheden og gå i retning af sandheden.

Når du træder ind på stien til retfærdighed, vil du umærkeligt drages mod sandheden, forsigtigt og støt.
 
 
Man has been given a hundred years of life and plenty of work to fill the years with, but you fritter the time in playful games, in founding and fostering a family.

You seem to have no time for reciting the Name of the Lord or meditating on His Form.

Want of time is a false excuse.

Face the reality and proceed towards the Truth.

When you tread the path of Dharma, imperceptibly you will be drawn towards the truth, gently and steadily.
     
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk