Retur:
 September oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 19. September
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Søndag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Vær god ved dig selv.
      
     

Når du er gået 3 skridt frem og oplever at du træder et tilbage - pyt med det.

Find i dit indre frem til hvor du faldt tilbage i gamle adfærdsmønstre og ret det.

Det nye liv venter tålmodigt på at du slipper det "gamle" og taget fat i det nye.

Det er ALDRIG for sent at agere, bryde gamle følelses og tankemønstre :)

Alt ER såre godt.

Men du må aktivt handle efter indre erkendelse og intuitionens sagte stemme.

Husk - at øvelse gør mester.

 
 
      
Be good to yourself.
      
 
 

When you have taken 3 steps forward and experience that you step back - don't worry about it.

Find in your inner self up to where you fell back into old behavior patterns and correct it.

The new life waits patiently for you to let go of the "old" and take hold of the new.

It is NEVER too late to act, break old emotions and thought patterns :)
Everything IS very good.

But you must actively act according to inner cognition and the soft voice of intuition.

Remember - practice makes perfect.

 
 
                                  
 
 
  Lyt til din intuitions sagte stemme - Listen to the soft voice of your intuition  
 
 
Gylden stjerne=Er dig og dit potentiale, hvorved det er meningen at du skal sprænge personlighedens begrænsninger.

Gylden ring= personlighedens begrænsninger.

Solens kvaliteter: Frygtløshed - Sundhed og Beherskelse
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
 
  
        
Click Flag
    
JEG ER kilden til alt liv.

Når du kommer i samklang med Mig, går alt som smurt.

Mange spekulerer på, hvorfor livet er fuldt af op- og nedture, eller hvorfor meget går skævt, og straks begynder de at kaste skylden på alt og alle undtagen sig selv.

Når du giver dig tid til at finde ud af, hvorfor du ikke er i harmoni med livet, vil du tit opdage, at du ikke lægger vægt på det, derer væsentligt, og at du ikke giver dig tid til at gå ind i stilheden og i fred og ro finde ud af, hvad Jeg kræver af dig.

Det tager tid, det kræver tålmodighed, det kræver tro og tillid.

Det betyder, at du må lære at være stille.

Det er Mit ønske, at du skal lære at finde svarene på dine problemer alene sammen med Mig.

Jeg længes efter, at du fuldt og helt vil stole på Mig i alt, at du bliver klar over, at din styrke, din visdom, din forståelse altsammen kommer fra Mig.
 
    Eileen Caddy    
 
I am the source of all life.

When you get into rhythm with Me, everything flows smoothly.

Many souls wonder why life is full of ups and downs or why many things go wrong and immediately they are ready to blame everything and everybody but themselves.

When you take time to find out why you are out of harmony with life, you will very often find that you are not putting first things first and that you are failing to take time to go into the silence and find out in the peace and stillness what I require of you.

It takes time, it takes patience, it takes faith and belief.

It means you have to learn to be still.

I want you to learn to work out the answers to your problems alone with Me.

I long for you to rely on Me entirely for everything, to realise that your strength, your wisdom, your understanding all come from Me.
      
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Vores kroppe udtrykker vores individuelle fuldkommengørelse.
 
     
Kroppen forandrer sig uafbrudt, kompletterer og genopbygger sig selv hvert øjeblik, idet den følger den vejledning, som sindet giver den.

Jo mere vi bringer vores bevidsthed på linie med vores højeste åndelige stræben, jo mere vil vores kroppe udtrykke vores egen individuelle fuldkommengørelse.
Top
Min krop
udtrykker min enestående
fuldkommengørelse.
Top
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
     
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
 
 
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
 
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Impulser og ønsker skal undertrykkes for at få styr på tankerne.

Ønsker begejstrer sindet og får det til at styrte hen i mod sanserne, som en hund løber bag ved sin herre.

Udfør gentagelse af det Guddommelige navn og mediter.

Videre dyrker og udvikle din vilje, hukommelse og fantasi langs rette linjer.

For at få kontrol over tankens ustadighed er meditation meget hjælpsom.

Det er ikke nok, hvis én sans er besejret, alle bør mestres fra alle sider.

Selvfølgelig er dette en meget svær opgave, du måske lyst til at opgive hele kampen.

Men mist aldrig hjertet. Vær tålmodig og vedholdende, og den ultimative succes vil være din.

Kun bør du ikke, som nogle åndelige aspiranter, holde dig væk fra disciplinens vej, så snart du føler at du ikke har så megen succes som du håbede.

Det er ikke vejen til sejr.

Hold ud, vær vedholdende, tålmodig, og fortjen sejren til sidst.
 
 
Impulses and desires have to be suppressed in order to get mastery over the mind.

Desires excite the mind and make it rush towards the senses, as a dog runs behind its master.

Undertake the repetition of the Divine Name and meditation.

Further, cultivate and develop your will, memory, and imagination along proper lines.

To gain control over the unsteadiness of the mind, meditation is of great help.

It is not enough if one sense is conquered; all should be mastered, from all sides.

Of course, this is a very hard task; you might feel like giving up the entire struggle.

But never lose heart.

Be patient and persevering, and the ultimate success will be yours.

Only, you should not, like some spiritual aspirants, stray from the path of discipline as soon as you feel you are not succeeding as much as you hoped.

That is not the road to victory.

Persevere, be patient, and earn victory in the end.
     
 
Top
Top
 
 
     
     2010     
 
Hvad er spiritualitet?

Det er den resolut forfølgelse af kosmisk bevidsthed.

Åndelighed har til formål at gøre det muligt for en person at manifestere den Guddommelige Kosmiske Bevidsthed - der er til stede både i og uden for sig selv - i al sin fylde.

Det betyder at komme af med sin dyriske natur og udvikle de guddommelige tendenser inden i én.

Det betyder at nedbryde barriererne mellem Gud og Natur og oprettelse af deres væsentlige enhed.

I dag, tror folk, at åndelighed ingen relation har til verdslige liv, og vice versa.

Det er en stor fejl.

Sand guddommelighed er en kombination af spiritualitet og sociale forpligtelser.

National enhed og social harmoni er baseret på spiritualitet.

Det er det guddommelige, der forbinder spiritualitet og sociale eksistens.
 
 
What is spirituality?

It is the resolute pursuit of cosmic consciousness.

Spirituality aims at enabling a person to manifest in all its fullness the Chaitanya (Divine Cosmic Consciousness) that is present both within and outside oneself.

It means getting rid of one’s animal nature and developing the divine tendencies within one.

It means breaking down the barriers between God and Nature and establishing their essential oneness.

Today, people think that spirituality has no relation to mundane life, and vice versa.

This is a big mistake.

True divinity is a combination of spirituality and social obligations.

National unity and social harmony are founded upon spirituality.

It is the Divine that links spirituality and social existence.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
     2009     

Det er kun Gud, legemliggørelsen af kærlighed, som altid er med dig og inde i dig.

Berøvet kærlighed, kan mennesket ikke eksistere.

Kærlighed er dit liv.

Kærlighed er lyset som fordriver mørket og uvidenhed.

Den som ikke dyrker kærligheden vil blive født igen og igen.

Enhver som er født vil dø en dag og enhver som dør vil blive født igen.

Fødsel og død er effekten/resultatet af den fysiske verden.

I den samme grad som mennesket bliver vildledt af den fysiske verden, udsætter han sig selv for fare.
 
 
It is only God, the embodiment of love, who is always with you and in you.

Bereft of love, man cannot exist.

Love is your life.

Love is the light that dispels the darkness of ignorance.

One who does not cultivate love will be born again and again.

Whoever is born will die one day and whoever dies will be born again.

Birth and death are the Prabhava (effect) of the objective world.

As he is deluded by the Prabhava, man is subjecting himself to Pramada (danger).
     
 
 
Top
Top
 
 
     
     2008     
 
Man behøver ikke rejse verden rundt og bruge en masse penge på at søge efter spirituel kraft.

I kan blive hjemme og udvikle det indeni jer selv.

I behøver ikke at jagte det her og der.

I er ikke blot et menneske, men Gud Selv.

Lev ikke under den vildfarelse at Gud bor et eller andet sted og at I må søge efter Ham, Gud er indeni jer.
 
 
One need not search for spiritual power, going around the world and spending a lot of money.

You can stay in your own house and develop it within yourself.

You do not have to run for it hither and thither.

You are not a mere man, but God Himself.

Do not be under the delusion that God is residing somewhere and that you have to search for Him; God is within you.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
     2007     
 
Vores virkelige skat består af god opførsel, gode egenskaber og god karakter.

Men i dag har mennesket opgivet disse tre og har travlt med at samle sig verdslige goder og tror at han lever et fromt liv.

Gud kan ikke nås gennem disse illusioner.

Mennesket af i dag søger at mestre enhver slags viden, men er ude af stand til at opdage sin egen sande natur.
 
 
Good conduct, good qualities and good character alone constitute our real treasure.

But man today has given up these three and is busy seeking worldly goods and is imagining that he is leading a pious life.

God cannot be attained through such delusions.

Man today is trying to master every kind of knowledge, but is unable to discover his own true nature.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
     2006     
 
Hvad er SAI’s budskab? ’S’ står for Spiritualitet, ’A’ for Forening og ’I’ for Individ.

Det betyder at jeres første prioritet bør være spiritualitet; derefter til samfundet (forening) og først til sidst kan man give opmærksomhed til ens individuelle interesser.

Imidlertid følger mennesket i dag den omvendte orden, dvs. han prioriterer sine individuelle interesser højere end sine sociale ansvarsområder og lader spiritualiteten have sidste prioritet.

Som konsekvens heraf så distancerer han sig fra Gud.

Som i det første eksempel bør mennesket tage den spirituelle vej, og derefter tjene samfundet og forstå enhedens princip.

Først da vil der være fremgang på det individuelle niveau.
 
 
What is the message of SAI? ‘S’ stands for Spirituality, ‘A’ for Association and ‘I’ for Individual.

It means that you must give first priority to spirituality; next, to society (association) and only lastly attend to one's individual interest.

But, today man follows the reverse order, i.e., he holds his individual interest above his social responsibilities and gives least priority to spirituality.

Consequently, he is distancing himself from God.

In the first instance, man should take to the path of spirituality and then serve society, understanding the principle of unity.

Only then will there be progress at the individual level.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
     2005     
 
Vær fast i troen på at kroppen er Guds bolig, at den mad du spiser er det offer du giver din guddom, at badet er den ceremonielle renselse af Den Guddommelige Ånd i dig, at den jord du går på er Hans domæne, at den glæde du føler er Hans gave, og at den sorg du oplever er Hans lektie til dig om at betræde stien med større omhu.

Husk på Ham til alle tider, mange mennesker husker først Gud når sorgen rammer dem, og selvfølgeligt er det godt at gøre dette, det er bedre end at søge hjælp hos de, der selv er lige så sårbare overfor sorg.

Men, det er uendeligt meget bedre at tænke på Gud i sorg og i glæde, i fred og i ufred.

Beviset for regnen ligger i den våde jord, beviset for Bhakthi (hengivenhed) er i den Shanti (sindsro) som bhaktha’en er i besiddelse af, den Shanti der beskytter ham imod angreb af succes eller fiasko, berømmelse og vanære, gevinst og tab.
 
 
Believe firmly that the body is the residence of God, that the food you eat is the offering you make to your deity; that bathing is the ceremonial bathing of the Divine Spirit in you; the ground you walk upon is His domain; the joy you derive is His gift; the grief you experience is His lesson that you tread the path more carefully.

Remember Him at all times; many people think of God only when grief overtakes them; of course, it is good to do so; it is better than seeking the help of those who are also equally liable to grief.

But, it is infinitely better to think of God in grief and in joy, in peace and strife.

The proof of rain is in the wetness of the ground; the proof of Bhakthi (devotion) is in the Shanti (equanimity) the bhaktha (devotee) has, Shanthi which protects him against the onslaughts of success and failure, fame and dishonour, gain and loss.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
     2004     
 
Så længe du tilbeder Herren med form, bruger du visse blomster såsom roser, Marigolds og Jasmin, selv om det er det legemelige, der udfører gudstjenester og blomsterne som du bruge alle er impermanent.

Men hvis du ønsker at tilbede Gud den i dit hjerte, så er blomsterne du bruger forskellige; de er blomster af ikke-vold, kærlighed og medfølelse, næstekærlighed og ofre.

Hvis du vil hæve dig selv til det formløse princip, skal du dyrke disse blomster af hjertet og bruge dem i dine tilbedelse. Derefter vil du opleve den ubeskrivelige og permanente glæde af Ånden.
 
 
As long as you worship the Lord with form, you use certain flowers such as roses, marigolds and jasmine, although the body that performs the worship and the flowers which you use are all impermanent.

But if you want to worship the formless God in your heart, then the flowers you use are different; they are the flowers of non-violence, of love and compassion, of charity and sacrifice.

To elevate yourself to the formless principle, you will have to cultivate these flowers of the heart and use them in your worship. Then you will experience the ineffable and permanent joy of the spirit.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
     2003     
 

Du bør gradvist slippe af med tilknytninger, som fører dig på vildspor.

Men i dag, i stedet for afskaffelsen af mentale bestræbelser, prøver alle på at multiplicere dem.

Skrifterne har fastsat adfærdsmønstre, anbefalede former for levemåder og foreskrevne sociale rettigheder og forpligtelser med formålet at sublimere instinkter.

Ikke nedvurderer den disciplin eller de fordums hellige skrifter.

 
 
You should gradually get rid of attachments that lead you astray.

But, nowadays, instead of the elimination of mental agitations, every effort is made to multiply them.

The scriptures have laid down patterns of behaviour, recommended modes of livelihood, and prescribed social rights and obligations with the aim to sublimate the instincts.

Do not decry that discipline or the ancient sacred scriptures.
     
 
 
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk