Retur:
 September oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 20. September
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Mandag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Hold dit indre, såvel som dit ydre liv aktivt - i flow - aktivt og levende.
      
     
Livet er en leg, et eventyr - så hvorfor ikke deltage.
Men lær at vælge dit selskab og tilknytninger med omhu.

Ps. det er bedre at fravælge det der er "færdigt" - "udlevet" - "forældet" og tilvælge nyt - så du kan holde dit indre, såvel som dit ydre univers og liv aktivt - i flow.
 
 
      
Keep your inner, as well as your outer life active - in flow - active and alive.
      
 
 

Life is a game, an adventure - so why not join.

But learn to choose your company and affiliates carefully.

Ps. it is better to deselect that which is "finished" - "lived out" - "obsolete" and to choose new - so that you can keep your inner, as well as your outer universe and life active - in flow.

 
 
                                  
 
 
   Se nu at komme igang.- Now get started.  
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
 
  
        
Click Flag
    
 
Når du føler, at nu kan du ikke klare mere, nu kan du ikke gå ét skridt længere, eller når livet ser ud til at være berøvet ethvert formål, er det så ikke vidunderligt, at du har mulighed for at begynde helt forfra igen!

Det er noget, alle kan gøre, hvis de vil, og hvis de i sand ydmyghed kan acceptere, at de kun forkludrer deres liv, når de prøver at klare tingene selv.

De kan gøre det, hvis de er villige til at overlade deres liv til Mig og lade Mig styre dem.

Sig uafbrudt tak for denne nye dag og for en ny måde at være på, for en ny mulighed for at begynde forfra.

Du må være klar over, at Jeg har brug for dig, og når du er negativ, lukker du dig selv ude fra Mig.

Kald på Mig, så vil Jeg svare dig.

Jeg vil være hos dig, når du har det svært.

Jeg vil løfte dig op og sætte din fod på den rigtige vej og vil styre hvert eneste af dine skridt.

JEG ER altid hos dig.
 
    Eileen Caddy    
 
When you feel you have reached the end and you cannot go one step further, or when life seems to be drained of all purpose, what a wonderful opportunity to start all over again!

It is something all souls can do if they want to and if they can accept, in true humility, that they only make a mess of their lives when they try to handle them on their own.

They can do it if they are willing to hand their lives over to Me and let Me run them.

Give constant thanks for this new day and for a new way, for a new opportunity to start again.

Realise that I have need of you, and when you are in a negative state, you shut yourself off from Me.

Call upon Me and I will answer you.

I will be with you in trouble.

I will uplift you and set your feet upon the right path and will guide your every step.

I AM with you always.
      
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Gør det til en vane at være skabende.
 
     
Skabende visualisering er en grundlæggende og betydningsfuld metode til udvikling af vores liv og til at skabe vores virkelighed.
Gennemprøv skabende visualisering i forskellige situationer og under forskellige omstændigheder.

Hvis du føler dig bekymret eller forvirret over et eller andet eller føler dig svag, magtesløs eller frustreret i en situation, så spørg din intuitive vejleder, om der er en måde, hvorpå du kan tage skabende visualisering til hjælp.

Gør det til en vane at være skabende i alle mulige situationer.
 
 
 
Enhver situation
rummer en mulighed for at være
skabende.
 
 
 
     
Top
Top
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
     
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Kroppen, sanseorganerne, sindet og intellektet er instrumenterne for det menneskelige væsen.

Først når man forstår hemmelighederne af dette instrument vil man være i stand til at forstå det Guddommelige Princip.

Hvis du ikke kan forstå den kjortel du er iført (kroppen), hvordan kan du forstå mysteriet om det uendelige, iboende Ånd?

Kroppen er det grundlæggende instrument for alle handlinger i livet og til erhvervelse af al viden og færdigheder.

Det bør betragtes primært som et instrument til realisering af det Guddommelige.

Tilknytning til kroppen for fysiske fornøjelser bør opgives.

Den er hovedsageligt hellig og dyrebar - for den er bolig det Guddommelige og bør kun anvendes til hellige formål.
 
 
The body, the sense organs, the mind and the intellect are the instruments for a human being.

Only when one understands the secrets of these instruments will one be able to comprehend the Atmic Principle.

If you cannot understand the vesture you are wearing, how can you understand the mystery of the infinite, indwelling Spirit?

The body is the basic instrument for all the actions in life and for the acquisition of all knowledge and skills.

It should be regarded primarily as an instrument for the realization of the Divine.

Attachment to the body for physical pleasures should be given up.

It is essentially sacred and precious for it is the abode of the Atma and should be used only for sacred purposes.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
     2010     
 
Alle er udstyret med et åndeligt hjerte.

Når du fylder dit hjerte med kærlighed og medfølelse, vil freden herske i verden.

Der vil være kærlighed overalt.

Der vil ikke være jalousi, had eller vrede i verden.

Rastløshed forsvinder fra jordens overflade.

En, der har fyldt hans hjerte med medfølelse vil altid være i fred.

Det er meget vigtigt at kende denne sandhed.

Folk tror fejlagtig at det åndelige hjerte er det fysiske hjerte.

Det åndelige hjerte er intet andet end det altgennemtrængende åndelige princip, med andre ord "Aham '.

Så du bør holde dit hjerte helt rent og helligt.
 
 
Everyone is endowed with a Hridaya (spiritual heart).

When you fill your heart with love and compassion, peace will reign supreme in the world.

There will be love everywhere.

There will be no jealousy, hatred or anger in the world.

Restlessness will disappear from the face of the earth.

One who has filled his heart with compassion will always remain in peace.

It is most essential to know this truth.

People mistake Hridaya for the physical heart.

Hridaya is nothing but the all-pervasive Atmic principle, in other words, the ‘Aham’.

So you should keep your heart absolutely pure and sacred.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
     2009     

Folk forestiller sig, at spiritualitet betyder at meditere på Gud, badning i hellige farvande og besøge hellige steder, men dette er ikke den korrekte betydning af åndelighed.

Spiritualitet betyder at ødelægge den dyriske natur i mennesket og vække ham til hans guddommelige bevidsthed.

Spiritualitet indebærer erkendelse af, at ens mangfoldige kapacitet hidrører fra Ånden og ikke fra sindet, og derefter at bruge dem til at opnå åndelig styrke.

Det betyder at anerkende, at alle kræfter kommer fra det Guddommelige.

 
 
People imagine that spirituality means meditating on God, bathing in sacred waters and visiting holy shrines, but this is not the correct meaning of spirituality.

Spirituality means destroying the animal nature in man and awakening him to his divine consciousness.

Spirituality implies recognizing that one’s manifold capacities emanate from the Spirit and not from the mind, then utilizing them for achieving spiritual strength.

It means acknowledging that all powers come from the Divine.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
     2008     
 
Verden er et stort samfund.

Hver eneste individ er en del af dette samfund bundet til det af kærlighedens bånd.

Denne kærlighed er der, dybt i hver menneskes hjerte.

Det er en altomfattende kærlighed der strømmer fra den Guddommelige gnist til alle andre gnister.

Når øjnene lyser op, oplyst af den højeste viden, forståelse og visdom, ser de alle som den ene.

Mennesket erkender at hele universet er gennemstrømmet af den guddommelige.

For at få denne ene åbenbaret som er i alt, skal man udvikle tro og disciplinere sindet.

Sindet må afkaste sine fantasier og følsomheder, sandheden skal være kendt og opleves.
 
 
The world is one vast community.

Every individual in it is a part of this community, bound to it by the bonds of love.

This love is there, deep in the heart of every man.

It is the Vishwa-Prema (all encompassing love) that flows from one spark of the Divine to all other sparks.

When the eyes shine illumined by the highest wisdom of Jnana, they see all as the One.

Man realises that Sarvam Brahmamayam Jagath (the entire universe is pervaded by Brahman).

To have this One revealed as in All, one has to develop faith and discipline the mind.

The mind has to shed its fancies and foibles; the Truth has to be known and experienced.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
     2007     
 

Den største hindring for overgivelsens vej er egoisme.

Det er noget, der har været i besiddelse af din personlighed i tidsaldre, og sender sine tentakler dybere og dybere, med oplevelsen af hvert efterfølgende liv.

Det kan fjernes af de to vaskemidler, skelneevne og afkald.

Hengivenhed er det vand der kan vaske tidsaldrenes snavs væk.

Og Japa's sæbe (det at messe Herrens navn), samt meditation vil hjælpe til at fjerne det hurtigere og mere effektivt.

 
 
The greatest obstacle on the path of surrender is egoism.

It is something that has been inhering to your personality since ages, sending its tentacles deeper and deeper, with the experience of every succeeding life.It can be removed by the twin detergents of discrimination and renunciation.

Bhakti (devotion) is the water to wash away the dirt of ages.

And the soap of Japa (chanting the Lord's Name), Dhyana (meditation) will help to remove it quicker and more effectively.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
     2006     
 
Det at miste troen på Gud svarer til at miste selve livets åndedrag.

Kom, hvad der end måtte være, men man bør fortsætte med at udføre sine øvelser / udøve sin disciplin med ubøjelig tro.

Dette er tegn på sand hengivenhed.

Hengivenhed udgør ikke kun at synge Hellige sange, udføre ritualer og messe den Guddommeliges Navn.

Du skal fast installere guddommelighed i dit hjerte.

Du skal passe på, at verdslige begær ikke finder noget sted i dit sind.

Brænd alle ønsker/begær til aske i visdommens ild.

Selv om der blot et spor af verdslighed efterladt i jer, så er det muligt, at det vil mangfoldiggøres og lede dig på afveje.

For at befri dig selv fra dårlige gerninger og dårlige vaner, så vær opmærksom på at du ikke har et spor af ønske i dig.
 
 
Losing Vishwasa (faith in God) amounts to losing Shwasa (life-breath) itself.

Come what may, one should continue to do one's Sadhana with unflinching faith.

This is the sign of true devotion.

Devotion does not constitute merely singing Bhajans, performing rituals and chanting the Divine Name.

You should firmly install Divinity in your heart.

You should take care that worldly desires find no place in your mind.

Burn to ashes all desires completely in the fire of wisdom.

Even if a trace of worldliness is left in you, it will multiply manifold and lead you astray.

In order to free yourself from bad deeds and bad habits, make sure that you do not have even a trace of desire in you.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
     2005     
 
Det er kærlighed som individet og nationen må kultivere med henblik på fremgang.

Kærlighed må transformere alle forhold, både sociale, økonomiske, uddannelse, professionelle, familie, religiøse og andre.

Faderen må elske barnet lidt dybere, moderen må sprede mere kærlighed, børn må respektere tjenestefolkene.

Lighedssansen og forståelsen af at alle i sig opbevarer den guddommelige essens vil forvandle social og individuel adfærd.

Det verden har brug for i dag, er den forløsende og forenende kærligheds kraft – kærlighed der vedvarende udvides og omfavner stadigt flere og flere mennesker.

Ved at opgive de snæversynede idéer omkring ens religion, nation eller kaste og ved at udvikle et videre livssyn og at dyrke det godes selskab, så kan du opløfte dit liv og gøre det meningsfyldt og tilfredsstillende.
 
 
Prema (Love) is what the individual and the nation must cultivate for progress.

Love must transform all relationships - social, economic, educational, professional, family, religious and others.

The father must love the child a little more intensely, the mother must spread more love, children must respect the servants.

The sense of equality and the understanding that everyone is the repository ofthe divine essence must transmute social and individual behaviour.

What the world needs today is the redeeming and unifying force of love - love which continually expands and embraces more and more people.

By giving up narrow ideas regarding one's religion, nation or caste, by developing a broad outlook and cultivating the company of the good, you can elevate your 1ife and make it meaningful and satisfying.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
     2004     
 
Mennesket er bevidsthed inkarneret.

Mennesket er det højeste objekt i skabelsen.

Han bør derfor ikke blive til en skabning af instinkt, ligesom dyr.

Mennesket skal udvikle sig fra mennesket til guddommelige.

Det er ikke verden, der binder mennesket.

Den har hverken øjne at se eller hænder til at begribe.

Mennesket er en fange af sin egen tanker og ønsker.

I sin tilknytning til det kortvarige og skrøbelige, har mennesket glemt sin forbundethed med sin iboende Guddommelighed og er ikke klar over at alt i universet er kommet fra det Guddommelige og ikke kan eksistere uden den Guddommelige magt.
 
 
Man is consciousness incarnate.

Man is the highest object in creation.

Hence, he should not become a creature of instinct like animals.

Man should progress from the human to the Divine.

It is not the world that binds man.

It has neither eyes to see nor hands to grasp.

Man is a prisoner of his own thoughts and desires.

In his attachment to the ephemeral and the perishable, man forgets his inherent Divinity and does not realize that everything in the universe has come from the Divine and cannot exist without the power of the Divine.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
     2003     
 
Verden er et stort samfund.

Alle er bundet til det af den kærlighed, der trækker menneske til menneske.

Denne kærlighed er dybt i hjertet, men det er uigenkendt, ignoreret, tvivlet, nægtet og argumenteret væk.

Det er den hemmelige kilde til al sympati og service; den opretter, skaber og vedligeholder trangen til at leve i og for samfundet.
 
 
The world is one vast society.

Everyone is bound to it by the love that draws man to man.

This love is deep in the heart, but it is unrecognised, ignored, doubted, denied and argued away.

It is the secret source of all sympathy and service; it creates the urge to live in and for society.
 
 
 
Top
Top
 
 
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk