Retur:
 September oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 21. September
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Tirsdag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Spild ikke tiden.
      
     
Med at retfærdiggøre hændelser og handlinger fra fortiden af.

Tænk på hvor du er på vej hen - tænk aldrig på hvor du har været - det er lige meget.

Se fremad og opad :)

Alt andet er spild af energi og tid.

 
 
      
Do not waste time.
      
 
 

Justifying events and actions of the past.

Think about where you're going - never think about where you've been - it doesn't matter.

Look forward and up :)

Everything else is a waste of energy and time.

 
 
                                  
 
 
Du er velkommen til at træde nærmere.
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
 
  
        
Click Flag
     
 
 
 
Min plan for dig er perfekt og vil falde på plads på det helt rigtige tidspunkt.

Prøv aldrig på at haste noget igennem, men se på, hvordan alt folder sig ud og udvikler sig.

Hvis det ser ud til, at dit liv går meget langsomt, skal du ikke være utålmodig.

Lær at vente på Mig i absolut tro og tillid, så vil du vide, at alle ting vil ske på det helt rigtige tidspunkt, fordi alt i sandhed sker på rette tid og sted.

Husk, du kan ikke ændre på årstiderne; du kan ikke ændre på himlens eller tidevandets rytmer.

Universet ligger i Mine hænder, og ingen kan skade det. Gå fremad i absolut tro og tillid og lad Mine undere og herligheder folde sig ud.

Vær ikke bange for noget, men vær stærk og ved godt mod.

Når du har fuldkommen fred i dit indre, vil du kunne modstå alt det jag og det pres, der er i det ydre.

Lad derfor Min fred og kærlighed fylde dig og omslutte dig, og hav fuldkommen fred med dig selv, efterhånden som du gør Min vilje.
 
    Eileen Caddy    
 
My plan for you is perfect and will fall into place at exactly the right time.

Never try to hurry anything along, but watch everything unfold and develop.

If life appears to be going very slowly, be not impatient.

Learn to wait upon Me in absolute faith and confidence, and know that at the right time all things will come about, as there is indeed a right time and a right season for everything.

Remember, you cannot change the seasons of the year; you cannot change the movement of the heavens or the tides.

The universe is in My hands and no one can harm it.

Go forward incomplete faith and confidence, allowing My wonders and glories to unfold.

Be afraid of nothing, but be strong and of good courage.

When you are at perfect peace within, you will be able to withstand the stresses and strains without.

Therefore let My peace and love infil and enfold you, and be at perfect peace as you do My will.
        
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 
 
 
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Visualisér din fuldkomne krop.
 
     
Find en behagelig stilling. Tag nogle få dybe ind- og udåndinger.Slap af i kroppen og sindet.

Udånd anspændelse, frustration og træthed.

Indånd afslapning, styrke og fremgang.

Dan dig et billede af din krop. Forestil dig, at du nu har den perfekte vægt, størrelse, figur og styrke.

Du er fyldt med energi, styrke og kraft.

Føl din skønhed, når du forestiller dig dit ansigt og din krop.

Se ud og føl dig præcis, som du ønsker det.

Føl, hvordan det er at have en krop, der støtter din ånd.

Du besidder skønhed, styrke og energi.
   
Jeg er
smuk, stærk og
energisk.
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
     
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simp ly do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
 
 
 
 
 
 
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
Top
 
Top
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
Top
 
Top
Sindet forestiller sig et objekt og leger lidt med det, men skiller sig hurtigt af med det for at haste hen i mod et endnu mere attraktivt objekt, som det så begynder at bekymre sig om!

Den åndelige aspirant bør altid være opmærksom på denne tendens i sindet.

Når sindet flyver fra objekt til objekt, må det bringes tilbage til den rigtige vej og det rigtige objekt.

Dette er den rigtige åndelige praksis, vejen for koncentration og meditation.

Hvis eleven imidlertid ikke kæmper for at opnå denne ensrettethed, men overlader sindet til sig selv, til at følge dets luner fra det ene til det andet og omvendt, så fortjener denne proces at blive kaldt "abe meditation', en form for meditation, der virkelig er meget skadeligt for åndelige fremskridt.

Du skal omdirigere sindet til at koncentrere, fokusere, og at være ensrettet.

Koncentration giver dig guddommelig glæde, visdom over al måde, indre vision, indsigt i de dybere sandheder, klarere forståelse.
 
 
The mind conceives an object and dallies with it a little, but it soon discards it for another more attractive object towards which it flees and about which it begins to worry!

The Sadhaka (spiritual aspirant) has to be ever watchful of this tendency of the mind.

When the mind flits from object to object, it must be brought back to the right path and the right object.

That is the correct spiritual practice, the path of concentration and meditation. If, however, the aspirant does not struggle to achieve this one-pointedness but leaves the mind to itself, following its vagaries from this to that and that to this, the process deserves to be called ‘monkey meditation’, a type of meditation that is indeed very harmful to spiritual progress.

You must redirect the mind to concentrate, to focus, to be one-pointed.

Concentration endows you with divine joy, wisdom beyond measure, inner vision, insight into the deeper truths, clearer understanding.
     
Top
Top
     
     2010     
 
Engager jer selv i uselvisk tjeneste.

Belønningen for det vil komme af sig selv.

Hav ikke nogen tvivl for at denne belønning kommer.

Hvad du end gør, gør det med hele dit hjerte og til din fulde tilfredshed.

Denne tilfredshed er al den belønning og kompensation, som du har brug for.

Det vil give en stor styrke til dig.

Det er den dyd, du skal dyrke.

Erhverv denne sande rigdom.

Uden godhed er alle andre rigdomme ikke til nytte.
 
 
Engage yourselves in selfless service.

The reward for it will come of its own accord.

Do not have any doubts on this score.

Whatever you undertake, do it with all your heart and to your full satisfaction.

That satisfaction is all the reward and recompense that you will need.

It will confer great strength on you.

This is the virtue that you have to cultivate.

Acquire this true wealth.

Without goodness, all other riches are of no avail.
     
Top
Top
     
     2009     

Sygdom, både fysisk og mental er en reaktion på kroppen forårsaget af giftstoffer i sindet.

Et uforurenet sind kan alene sikre kontinuerlig god sundhed.

Laster forårsager sygedom.

Dårlige tanker, dårlige vaner og dårlige handlinger eller virksomheder er frugtbare grunde, hvor sygdom trives.

En følelse af opstemthed og jubel holder kroppen fri for dårlig sundhed.

De onde vaner, hvor folk hengiver sig, er de vigtigtigste årsager til sygedom, både fysisk og mentalt.

Grådighed påvirker sindet, skuffelser gør mennesker deprimeret.

Du kan retfærdiggøre din eksistens som et menneske ved kun at dyrke gode egenskaber.

Så kan du blive en værdig kandidat til Guddommelighed.

Det er fremskridt i dyd, der annoncerer menneskets fremskridt mod Guddommelighed.

Dyder giver også friskhed, dygtighed og mange år med ungdommelig energi.
 
 
Illness, both physical and mental, is a reaction on the body caused by poisons in the mind.

An uncontaminated mind alone can ensure continuous good health.

Vices breed disease.

Bad thought, bad habits and bad company are fertile grounds in which disease thrives.

A sense of elation and exultation keeps the body free from ill-health.

The evil habits in which people indulge, are the chief causes of disease, physical as well as mental.

Greed affects the mind; disappointments make people depressed.

You can justify your existence as a human being only by the cultivation of virtues.

Then you can become a worthy candidate for Godliness.

It is progress in virtue that announces the progress of man towards divinity.

Virtues also confer freshness, skill and long years of youthfulness.
     
Top
Top
     
     2008     
 
I alle de bestræbelser, du laver, hvis du sætter din tillid til en højere kraft, bliver arbejdet let.

Denne tillid og tro på Herren, kilden til al kraft, er et resultat af ens intense hengivenhed.

Når du rejser med tog, så behøver du blot at købe billetten, stå på det rette tog, sætte dig ned og tage plads og efterlade resten til togets motor.

På samme måde bør du lægge din tro og tillid til Herren og så fortsætte efter bedste evne.

Hav tro og tillid til Herren og hans Nåde.

Prøv at benytte og tjene det ved hjælp af din intelligens og skelneevne som Han har begavet dig med.
 
 
In all the efforts that you make, if you place your trust in a Higher Power, the work becomes easy.

This reliance on the Lord, the source of all power, results out of one's intense devotion.

When you travel by train, you only have to purchase the ticket, enter the right train and take a seat, leaving the rest to the engine.

So too, put your trust in the Lord and carry on to the best of your ability.

Have faith in the Lord and His Grace.

Try to earn it using the intelligence and the discrimination He has endowed you with.
     
Top
Top
     
     2007     
 
Vær altid mættet af kærlighed.

Brug ikke giftige ord mod nogen, for ord skader langt mere end selv pile.

Tal sagte og blidt.

Sympatisér med de der lider og den uvidende.

Gør dit bedste for at anvende salven af beroligende ord og yde rettidig hjælp.

Skad ikke nogens tro på dyd og guddommelighed.

Opmuntre andre til at have den tro ved at demonstrere i dit eget liv, at dyd er sin egen belønning, og at guddommelighed er altgennemtrængende og almægtig.
 
 
Be always saturated with love.

Do not use poisonous words against anyone, for words are more fatal than even arrows.

Speak softly and sweetly.

Sympathise with the suffering and the ignorant.

Do your best to apply the salve of soothing words and render timely help.

Do not damage anyone’s faith in virtue and Divinity.

Encourage others to have that faith by demonstrating in your own life that virtue is its own reward and that Divinity is all-pervasive and all-powerful.
     
Top
Top
     
     2006     
 
Måske udfører I en række spirituelle øvelser, men føler ikke stolthed over det.

Først og fremmest må I rense jeres hjerter.

Giv ikke den dårlige dunst af verdslige ønsker og begær frit spillerum.

Opfyld jeres hjerter med dydernes duft.

I får ikke meget ud af blot at læse bøger eller lytte til debatter.

Og hvad nytte er der i at messe det Guddommeliges Navn med et forurenet sind?

Verden i dag er plaget af alle former for forurening.

Menneskets tanker, ord og handlinger er også forurenet.

Gør jeres hjerter rene.

Udvikl standhaftighed og hengivenhed i jer for med tro vindes visdom.
 
 
You may be performing a number of spiritual practices, but do not feel proud of them.

Firstly, purify your heart. Do not give scope for the foul smell of worldly desires.

Fill your heart with the fragrance of virtues.

You do not get much benefit by merely reading books or listening to discourses.

And, what is the use of chanting the Divine Name with a polluted mind?

Today the world is afflicted with all types of pollution.

Man’s thoughts, words and deeds are also polluted. Make your hearts pure.

Develop steadfastness and devotion in you, for with faith, wisdom is won.
     
Top
Top
     
     2005     
 
Hengivenhed betyder at opgive alle andre ønsker og at tilegne alle handlinger og tanker til Gud.

Når du byder alle dine handlinger til Gud, bliver det tilbedelse.

Alt du gør, skal gøres som en gave til Gud.

Dedikation er forskellig fra service; I tjeneste er der elementet i ego: "Jeg tjener, han er herren, han kræver min tjeneste, jeg er nødvendig for ham."

Men i hengivenhed er I = ”jeg’et” visket ud.

Der er intet ønske om frugten, glæden består alene i handlingens udførelse.

For at dyrke denne dedikationsindstilling skal alle tænke på Gud, huske Guds navn og uddybe sin tro på Gud.
 
 
Devotion means giving up all other desires and dedicating all actions and thoughts to God.

When you offer every act of yours to God, it becomes worship.

Everything you do must be done as an offering to God.

Dedication is different from service; in service, there is the element of ego: "I serve, He is the master, He requires my service, I am necessary for Him."

But, in dedication, the "I" is wiped out.

There is no desire for the fruit; the joy consists in the act being done.

To cultivate that attitude of dedication, every one must think of God, remember the Name of God and deepen one's faith in God.
     
Top
Top
     
     2004     
 
Menneskelivet er en tur fra «I» til «Vi».

Denne rejse er subtil, og målet er meget nært, men mennesket tager mange fødsler for at nå destinationen.

Ligesom du ændrer din kjole, så skal du også ændre din krop én eller anden dag.

Derfor er det sagt, "Døden er livets kjole".

Den der er ansvarlig for fødselen er også ansvarlig for døden.

Denne krop er som en forbipasserende sky.

Så længe der er liv i kroppen, brug den til tjeneste for andre.

Engagerer dig i service indtil sidste åndedræt.

Tjeneste for mennesket er tjeneste til Gud. Har kontrol over dine sanser, uden denne disciplin vil al din tjeneste være forgæves.
 
 
Human life is a journey from 'I' to 'We'.

This journey is subtle and the goal is very near, but man takes many births to reach the destination.

Just as you change your dress, so too you have to change your body one day or the other.

That is why it is said, "Death is the dress of life".

That which is responsible for birth is responsible for death too.

This body is like a passing cloud.

So long as there is life in the body, use it in the service of others.

Engage yourself in service till the last breath.

Service to man is service to God.

Have control over your senses; without this discipline all your service will be futile.
     
Top
Top
     
     2003     
 
Forældre og lærere kan tjene Min Nåde ved at blive gode og værdige eksempler for deres sønner eller døtre eller til deres områder og studerende.

Du skal undersøge dig selv hvert øjeblik om du observerer de discipliner,Jeg har fastsat, programmerne for tjenesten jeg har markeret ud.

Det er den måde at optjene min kærlighed.
 
 
Parents and teachers can earn My Grace only by becoming good and worthy examples to their sons or daughters or to their wards and students.

You must examine yourselves every moment whether you are observing the disciplines I have laid down, the programmes of service I have marked out.

That is the way to earn My Love.
 
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk