Retur:
 September oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 22. September
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Onsdag
Esoterisk viden om Onsdag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Jomfruen

De 12 Stjernetegn

Kursus Materialer

Engle og Deva´er

Energi Øvelser

Lysets Mestre

Proces Siden

Lysets Love

Måne Tabel

Ærke Engle


Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Dette er også dagen, hvor du kan vælge.
      
     

At leve mere autentisk.

At lytte til dit hjerte og med visdom handle efter dette (brug hovedet og tænk dig om - før du aktivt handler).

Find lige ud af hvad der er det rigtigste at gøre i forhold til en eventuel aktuel situation, problematik og hvad der er rigtigt og forkert for dig og dit liv.

Er du en person, der hovedsageligt lytter til dit mentallegeme (hovedet/pandechakra - så prøv lige at lytte til dit hjertechakra/din hjertebevidsthed (kan kontaktes midt på brystkassen) - før du handler.

 
 
      
This is also the day where you can choose.
      
 
 

To live more authentically.

To listen to your heart and with wisdom act according to this (use your head and think about - before you actively act).

Just find out what is the right thing to do in relation to a possible current situation, problems and what is right and wrong for you and your life.

Are you a person who mainly listens to your mental body (head / forehead chakra - then just try to listen to your heart chakra / your heart consciousness (can be contacted in the middle of the chest) - before you act.

 
 
                                  
 
 
Du er velkommen til at træde nærmere. - You are welcome to take a closer look.
Esoterisk viden om Onsdag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Jomfruen

De 12 Stjernetegn

Kursus Materialer

Engle og Deva´er

Energi Øvelser

Lysets Mestre

Proces Siden

Lysets Love

Måne Tabel

Ærke Engle


 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
 
  
         
Click Flag
      
 
 
Spild ikke tiden med tomme tanker og løs snak. Brug hvert minut med at tænke og sige kærlige, positive og konstruktive ord.

Du må være klar over, at de tanker, du sender ud, kan hjælpe eller nedbryde; vær derfor herre over dine tanker og ord og ikke en slave af dem.

Hvorfor ikke nyde livet fuldtud?

Det kan du kun gøre, når du giver af dit allerbedste, både når det drejer sig om tid, ord og gerninger.

Åbn dine øjne og åbn dit hjerte og se og mærk det allerbedste i alt og alle omkring dig.

Hvis du har vanskeligt ved at finde det allerbedste, skal du blot blive ved med at lede efter det, indtil du har fundet det; det ligger og venter på dig.

Der findes mange vidunderlige ting i verden.

Hvorfor ikke give dig tid til at koncentrere dig om dem og fylde dit liv med dem, så der ikke vil være plads til det ubehagelige, ulykkelige og uharmoniske i dit liv?

Livet er, hvad du gør det til.

Hvad får du ud af dit liv?
 
    Eileen Caddy    
 
Waste no time in idle thoughts and chatter. Use every moment of time in loving, positive, constructive thoughts and words.

Realise that the thoughts you project can help or mar; therefore be master of your thoughts and words and not a slave to them.

Why not enjoy life to the full?

You can only do that when you are giving of your very best in time, words and deeds.

Open your eyes and open your heart and see and feel the very best in everything and everyone around you.

If you have difficulty in finding the very best, simply keep on looking for it until you have found it; it is there waiting for you.

There are many wonderful things in the world.

Why not take time to concentrate on them and fill your life with them, so that the unpleasant, unhappy and discordant ones can find no place in your life?

Life is what you make it.

What are you making of yours?
 
Today's Word read out
 
  
  
   Click Flag
 
 
 
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Handl, som om bekræftelsen var sand.
 
     
Ved at bruge bekræftelser erstatter du de gamle, negative stemmer med nye og positive. Når du begynder at bruge en bekræftelse, tror du måske ikke på den i starten.

Hvis du allerede troede på den, ville det faktisk ikke være nødvendigt at bekræfte den.

Det er dog vigtigt at forsøge at opnå en følelse af tro på og en oplevelse af, at bekræftelsen kan være sand.

Udeluk midlertidigt, i hvert fald i nogle få øjeblikke, dine tvivl og betænkeligheder og læg hele din mentale og følelsesmæssige energi i bekræftelsen.

Handl, som om den var sand.
   
Jeg er
villig til at tro
på mig selv.
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
     
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
 
 
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
Top
 
Top
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
Top
Top
Sjælen, der er kernen i et menneske, er ikke født.

Da den ikke fødes, møder den ikke døden.

Døden sker med det legeme, som sjælen er forbundet med.

Den vildfarelse, at kroppen er kernen, at kroppen er ægte, er sandelig død!

At være fri for den vildfarelse er at opnå udødelighed.

Man kan forkaste bevidstheden om, at kroppen er sig selv ved at praktisere dybt opløftende åndelige praksis og frygtløst spørge ind til sin Sandhed.

Overvej tamarind træets frugt.

Når det er umodent, er det ikke let at skille skind, pulp og frø.

Også dem, der er knyttet til sensuelle ønsker og det at forkæle kroppen, kan ikke tjene sjælens bevidsthed.

Når tamarindfrugten bliver moden, kan skallen brydes af, pulpen løsnes fra frøet, og frøet kan isoleres uden stor indsats.

Forespørgsel og uselviske aktiviteter modner bevidstheden og sjælen kan derefter blive isoleret fra kroppen, klar og ren.
 
 
The soul that is the core of a human being is not born.

Since it does not take birth, it does not meet death.

Death happens to the body with which the soul is associated.

The delusion that the body is the core, that the body is real, is verily death!

To be free from that delusion is to attain immortality.

One can negate the consciousness that the body is oneself by practicing deeply elevating spiritual practices and fearlessly inquiring into one’s Truth.

Consider the fruit of the tamarind tree.

When unripe, it is not easy to separate the rind, the pulp and the seed.

So too, those who are attached to sensual desires and to pampering the body, cannot earn the awareness of the soul.

When the tamarind fruit becomes ripe, the rind can be broken off, the pulp gets detached from the seed and the seed can be isolated without much effort.

Inquiry and unselfish activity ripen the consciousness and can then be isolated from the body, clear and pure.
     
Top
Top
     
     2010     
 
Skriftens direktiver vejleder og råder alle.

Folk giver efter for illusion og blive ét med mørket forårsaget af falske værdier og tilknytning til det uvirkelige, det "mig" og "mine".

Men skriften er moderen, hun giver ikke op.

Hun fortsætter og forfølger, hun minder folk om deres mål for at sikre, at de vil blive frelst.

Mennesket behøver ikke at drikke hele havet for at kende dets smag, placere bare en dråbe på tungen og det er nok.

Ligeledes er det umuligt at forstå hele indholdet af skrifterne.

Det er nok, hvis man griber det vigtige lektie, der er udarbejdet deri, og sætter den lektion i praksis.

Læren er: Konstant at tænke på Gud.
 
 
The scriptural directives direct and counsel everyone.

People yield to delusion and become one with the darkness caused by false values and attachment to the unreal, the “me” and “mine”.

But scripture is the mother; she does not give up.

She persists and pursues; she reminds people of their goal in order to ensure that they will be saved.

One need not drink the entire ocean to know its taste; placing just one drop on the tongue is enough.

Similarly, it is impossible to understand all the contents of the scriptures.

It is enough if one grasps the important lesson that is elaborated therein and puts that lesson into practice.

The lesson is: Constant thought of God.
     
Top
Top
     
     2009     

Tro kan vokse langs din sti ved at dyrke den og ved omhyggelig opmærksomhed.

Hav tro; Troen vil give dig alt, hvad du har brug for.

Der er ingen opgave som Jeg ikke kan løse.

Du har tillid til Lord Rama og Krishna, da du har læst bøger skrevet om dem.

Du har ikke forlangt direkte bevis for Guddommelighed fra dem.

Har du?

Få tro først, så får du bevis nok.

Tag den disciplin op der går på at recitere Guds navn.

Hvordan trække mere ud af din eksistens end blot en forbruger af føde?

Spis, men forvandel føden ind i gode handlinger, gode tanker, sød og rar tale.

Gå, men forårsag ikke smerte for andre eller lægge noget til deres elendighed eller ulykke.
 
 
Faith can grow only by long cultivation and careful attention.

Have faith; faith will grant you all that you need.

There is not task that I cannot accomplish.

You have faith in Lord Rama and Krishna, since you have read books written about them.

You have not demanded direct proofs of Divinity from them.

Have you?

Have faith first, then you will get proof enough.

Take up the discipline of the recital of the Name.

Why drag out your existence as a mere consumer of food?

Eat, but transform food into good deeds, good thoughts, sweet speech.

Move, but do not cause pain to others or add to their misery.
     
Top
Top
     
     2008     
 
Uden selvbevidsthed, så ledes mennesker til at tro at den objektive verden er sand og evig og i forsømmelsen af det sande og det evige.

Han ignorerer Gud, det Guddommelige Princip, som han er.

Rødderne til sorg er at benægte Gud, idet man tilsidesætter sin medfødte ret, det er roden til sorg..

Igennem handling bliver man et moralsk individ og man begynder at søge det moralske grundlag.

Man opdager, at dyd og moral øger ens lyksalighed og at al lyksalighed overalt strømmer fra Gud selv.

Man erkender at handling uden denne bevidsthed er uklar og slavebindende.
 
 
Without self-knowledge, man is led into the belief that the objective world is true and everlasting, and into the neglect of the true and the eternal.

He ignores the Atma, the Divine Principle that he is.

Denying the Atma, disregarding its mandate, ignoring its existence - these are the roots of grief.

Through Karma (activity) one becomes a moral individual and one starts seeking the basis of morality (Brahman).

One discovers that virtue and morality add to one's Ananda (Bliss) and that all Ananda everywhere flows from Brahman Itself.

One realises that activity devoid of this awareness is barren and binding.
     
Top
Top
     
     2007     
 
Lyksalighedens hovedkilde er hengivenhed eller dedikation til Gud, intet andet kan give denne ægte og varige glæde.

Bliv bevidst om dit slægtskab med Herren.

Dette slægtskab er ikke blot en fantasi eller en forfalsket teori.

Det er kommet ned siden tidsaldre, fra tidens begyndelse.

Det vil foresætte med at være der til tidernes slutning.
 
 
The chief source of bliss is dedication to God; nothing else can give that genuine and lasting joy.

Become conscious of your kinship with the Lord.

That kinship is not a mere fancy or a faked theory.

It has come down since ages, from the beginning of time itself.

It will persist till the very end of time.
     
Top
Top
     
     2006     
 
Ær din fader og moder som Gud.

Du må forstå, at dine forældre virkelig er Gud.

Det er meningsløst at tilbede Gud, uden at ære dine egne forældre.

For det første - tilbed din moder som hende der gav dig din fødsel.

Det er på grund af denne ophøjen, at børnene opnår en god skæbne.

Forældrene har givet dig deres blod, deres rigdom og bragt dig op med stor kærlighed og omsorg, uanset besværligheder og smerte.

Så du skal elske dine forældre og være taknemmelige over for dem.

Det er sand hengivenhed. Der er ingen højere hengivenhed end dette.
 
 
Revere your mother and father as God.

You must understand that parents are verily God.

If you make your parents happy, the whole world will be happy.

It is meaningless to worship God without revering one's own parents.

First of all, offer worship to your mother as she is the one who has given you birth.

It is because of the nobility of the mother that the children attain good fortune.

The parents have given you their blood, their wealth and have brought you up with great love and care, sparing no pains.

So, you must love your parents and be grateful to them.

That is true devotion.

There is no greater Bhakthi than this.
     
Top
Top
     
     2005     
 
Ordet Dharma ( retfærd ), der egentligt er bundet til en mangfoldighed af betydninger, bliver almindeligvis anvendt om handlinger som velgørenhed, at udføre gode handlinger, at tage på pilgrimsrejser og udførelse af sine pligter.

Men disse vedrører kun ydre aktiviteter.

Retfærd er evig, det samme for alle overalt.

Det udtrykker betydningen af den indre Gud.

Fødestedet for Retfærd er hjertet.

Hvad der kommer fra hjertet som en ren ide, når den er omsat eller oversat til handling, Dharma.

Den sande Retfærd for ethvert menneske er at bestræbe sig på i alle ting at virkeliggøre det Guddommelige, retfærd skal lede til Selvrelasering.
 
 
The word 'Dharma', which is really bound up with an infinite variety of meanings, is regarded in common usage as referring to actions like charity, performing good deeds, going on pilgrimages and discharging one's duties, etc.

But these relate only to external actions.

Dharma is eternal, the same for everyone, everywhere.

It expresses the significance of the inner Atma.

The birth place of Dharma is the heart.

What emanates from the heart as a pure idea, when translated into action is Dharma.

The true Dharma of every human being is to make every endeavour to realize the Divine; Dharma should lead to Self-realization.
     
Top
Top
     
     2004     
 
Menneskets priser Gud som allestedsnærværende, alvidende og almægtig, men ignorerer Hans tilstedeværelse i sig selv.

Mange vover at beskrive attributterne for Gud og forkynde ham sådan og sådant, men disse er blot gætterier og en afspejling af deres egen orientering og forkundskaber.

Hvem kan bekræfte noget om Gud?

Hver eneste kan erhverve sig fra den store udbredelse af havet, men kun så meget som det kan indeholde i det fartøj, han fører til landskabet.

Fra denne mængde kan de forstå, men det er kun lidt af det uendelige.
 
 
Man extols God as omnipresent, omniscient and omnipotent, but ignores His presence in himself.

Many venture to describe the attributes of God and proclaim Him to be such and such, but these are mere guesses and a reflection of their own predilections and preferences.

Who can affirm anything about God?

Each one can acquire from the vast expanse of the ocean only as much as can be contained in the vessel he carries to its shore.

From that quantity, they can grasp but little of that immensity.
     
Top
Top
     
     2003     
 
Hjemmet er et tempel.

Moderen er den høje præstinde for dette Guds hus.

Ydmyghed er røgelse, som huset er fyldt med.

Ærbødighed er den lampe, der lyser, med kærlighed som olien og tro som væden.

Tilbring årene i dit liv med at dedikere dem sådan tilbedelse i dit hjem.
 
 
The home is a temple.

The mother is the high priestess of this House of God.

Humility is the incense with which the house is filled.

Reverence is the lamp that is lit, with love as the oil and faith as the wick.

Spend the years of your life dedicating them for such worship in your homes.
   
 
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk