Retur:
 September oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 23. September
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Torsdag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Vær ærlig og loyal over for dig selv.
      
     
Og det - der er din indre højere bevidsthed og dit indre åndelige aspekt i dig.

Din intuitions sagte stemme - ( den samme som din individuelle højere Gudsbevidstheds stemme og forbindelse).
 
 
      
Be honest and loyal to yourself.
      
 
 

And that - there is your inner higher consciousness and your inner spiritual aspect in you.

The soft voice of your intuition - (the same as the voice and connection of your individual higher God-consciousness).

 
 
                                  
 
 
Oprydning i dit nærmiljø og din egen "baghave".
 
Få de små ting der ligger og flyder efter dig - revet væk, det er ikke mere end du kan bruge en rive, kost og skovl til - en trillebør til transport til afbrændings bålet.
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
 
  
 
Click Flag
   
 
 
Spild ikke tiden med tomme tanker og løs snak. Brug hvert minut med at tænke og sige kærlige, positive og konstruktive ord.

Du må være klar over, at de tanker, du sender ud, kan hjælpe eller nedbryde; vær derfor herre over dine tanker og ord og ikke en slave af dem.

Hvorfor ikke nyde livet fuldtud?

Det kan du kun gøre, når du giver af dit allerbedste, både når det drejer sig om tid, ord og gerninger.

Åbn dine øjne og åbn dit hjerte og se og mærk det allerbedste i alt og alle omkring dig.

Hvis du har vanskeligt ved at finde det allerbedste, skal du blot blive ved med at lede efter det, indtil du har fundet det; det ligger og venter på dig.

Der findes mange vidunderlige ting i verden.

Hvorfor ikke give dig tid til at koncentrere dig om dem og fylde dit liv med dem, så der ikke vil være plads til det ubehagelige, ulykkelige og uharmoniske i dit liv?

Livet er, hvad du gør det til.

Hvad får du ud af dit liv?
 
    Eileen Caddy    
 
Du kan ikke spille tennis, hvis du blot bliver stående med ketcheren og bolden i hånden.

Du må hæve ketcheren og slå bolden over nettet.

Du må begynde at handle.

Således er det også med troen.

Du må gøre noget for at bevise for dig selv, at den virker, når du lever i overensstemmelse med den.

Jo mere du prøver og opdager, at det virker, desto mere tillidsfuld bliver du, indtil du er villig til at tage hvert skridt i troen uden at tøve, fordi du ved, at vi tager det sammen, og at alt er muligt, når du er villig til at gøre det.

Du må tro på, at du kan svømme, før du springer ud på dybt vand i fuldkommen tillid; ellers vil du drukne.

Du må tro på, at du kan leve i troen, før du kan gøre det.

Tro avler tro.

Hvordan kan du vide, om du kan stole på Mig, hvis du ikke afprøver det, så du finder ud af, om det forholder sig sådan?
 
Today's Word read out
 
  
 
Click Flag
    
 
 
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
   
 
Budskaber fra vores krop.
 
   
Et af de grundlæggende principper i den holistiske helbredsopfattelse er, at vi ikke kan adskille vores fysiske krop fra vores følelsesmæssige, mentale og åndelige tilstande.

Når vi for eksempel får en fysisk forstyrrelse, er det et budskab til os om nøje at granske vores følelsesmæssige og intuitive liv og vores tanker og holdninger for at opdage, hvordan vi er nødt til at drage bedre omsorg for os selv følelsesmæssigt, mentalt og åndeligt såvel som fysisk.

På den måde kan vi genoprette vores naturlige harmoni og balance.
  
Jeg er
afbalanceret og
sund.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
    
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
 
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 

Sindet planlægger og udfører utallige gerninger og vandrer over store vidder, alt imens det blinker med et øje!

Det opererer med utænkelig hastighed.

Men mens man mediterer, bør sindet ikke få lov til at vandre væk fra genstanden for meditation.

Når det flyver ud på et sidespor, skal det føres tilbage til formen man mediterede på.

Kun én form skal man meditere på i starten.

Du bør ikke ændre formen dagligt fra den ene til den anden.

For at koncentrere sig effektivt, skal du være forsigtig med ikke at have noget objekt, dit sind ikke kan lide, for hvor hårdt du end prøver, vil dit sind ikke holde fokus på det.

Derfor, i starten, har et objekt, der er en kilde til glæde.

Igen i den åndelige praksis, bør du ikke flytte dine tanker til ting, som du ikke kan lide, som forårsager smerte, eller at ryster din tro.

Hvis sådanne tanker kommer, lære gradvist at byde dem velkommen som en fordel og søge at forstå det gode i dem, i stedet for de dårlige.

 
 
The mind plans and executes innumerable deeds and roams over vast expanses, all in the twinkling of an eye!

It operates with unimaginable speed.

However, while meditating, the mind should not be allowed to wander away from the object of meditation.

Whenever it flies off at a tangent, it must be led back to the form meditated upon.

Only one form has to be meditated upon in the beginning.

You should not change daily from one to another.

To concentrate effectively, you must be careful not to have as the object something your mind does not like, for however hard you may try, your mind will not stay focused on it.

Therefore, in the beginning, have some object that is a source of joy.

Again, during the spiritual practice, you should not indulge in thoughts about things you do not like, that cause pain, or that shake your faith.

If any such thoughts come, learn gradually to welcome them as beneficial and seek to grasp the good in them, instead of the bad.
   
 
 
Top
Top
   
     2010     
 
Hold sindet og intellektet fredfyldt, helligt og fri for snavs.

Når tanker og følelser er urene og ophidset, kan du ikke være rolig og glad.

Når sindet er forurenet, er dine reaktioner forurenet.

For at holde sindet rent, skal du sympatisk analysere situationer, der involverer andre og deres aktiviteter, og derefter beslutte dig til hvordan du skal reagere på dem.

Du bør ikke haste med at drage konklusioner.

Vedtagelsen af andres reaktioner er bestemt ikke ønskværdigt.

Du skal løse enhver handling. men først efter intelligent diskrimination, skelnen og forespørgsel.

"Nogle fremgangsmåder følges af nogle af vores bekendte, og så skal vi selvfølgelig også følge dem selv."

Denne holdning er ussel og nedgørende, det er et tegn på svaghed.

Det er konsekvensen af grundlæggende uvidenhed.

Kun får opfører sig på denne måde.
 
 
Keep the mind and the intellect serene, sacred and free from dirt.

When thoughts and feelings are impure and agitated, you cannot be calm and happy.

When the mind is polluted, reactions are polluted.

To keep the mind clean, you must analyse sympathetically situations involving others and their activities, and then decide on how to react to them.

You should not rush to draw conclusions.

Adopting the reactions of others is certainly not desirable.

You must resolve on any action only after intelligent discrimination and inquiry.

“Some course of action is being followed by some of our acquaintances; so, we shall follow that course ourselves.”

This attitude is mean and demeaning; it is a sign of weakness.

It is the consequence of basic ignorance.

Only sheep behave in that manner.
   
 
 
Top
Top
   
     2009     

Mennesket er en del af det menneskelige fællesskab.

Menneskeheden er en del af naturen.

Naturen er en del af Gud.

Mennesket har ikke genkendt denne indre forbindelse.

I dag glemmer mennesket deres forpligtelse.

Kosmos er en væsentlig del af de indre beslægtede dele.

Når enhver del udfører dens pligt, vil udbyttet blive til fordel for alle.

Mennesket er tænkt til kun at skulle udføre deres forpligtelser og ikke kun til at modtage frugterne deraf.

Mennesket er en slags scene-direktør af hvad der foregår i Naturen.

Men glemmende hans ansvar, kæmper mennesket for hans rettigheder.

Det er tåbeligt at kæmpe for rettigheder, når man ikke udfører sine pligter.

Al kaos og konflikterne i verden er til, fordi mennesket glemmer deres pligter.

Hvis enhver udførte deres pligter omhyggeligt og arbejdsom, ville verden blive fredfyldt og fremgangsrigt.
 
 
Man is a part of the human community.

Mankind is a part of nature.

Nature is a limb of God.

Man has not recognised these inter-relationships.

Today men are forgetting their obligations.

The Cosmos is an integral organism of interrelated parts.

When each one performs his duty, the benefits are available to all.

Man is entitled only to perform his duties and not to the fruits thereof.

Man is a kind of stage-director of what goes on in Nature.

But forgetting his responsibilities, man fights for rights.

It is foolish to fight for rights without discharging one's duties.

All the chaos and conflicts in the world are due to men forgetting their duties.

If everyone discharge their duties diligently, the world will be peaceful and prosperous.
   
 
 
Top
Top
   
     2008     
 
Mennesker beklager sig over lidelser, sorger og frustrationer.

Disse er blot reaktioner på tabet af noget man allerede er i besiddelse af, eller manglen på at opnå noget man ønsker.

Den eneste måde man derfor kan undgå sorg er at overvinde ønsket efter det illusoriske.

Se verden som Gud.

Den vision vil afvise ønsker.

Når ens ønske fokuseres på Gud, så er succesen sikret og hvert skridt bidrager til at opnå Guddommelig Lyksalighed.
 
 
People complain of grief, sorrow and distress.

These are but reactions to the loss of something that one already possesses, or the failure to gain something that is desired.

Therefore, the only way to escape sorrow is to conquer the desire for the illusory.

See the world as God.

That vision will scotch desire.

When one's desire is focused on God, success is assured and every step contributes to the achievement of Divine Bliss.
   
 
 
Top
Top
   
     2007     
 
Mennesket sørger fordi han har udviklet tilknytninger til det uvirkelige.

Han opretholder en urimelig forkærlighed til rigdom, men han er parat til at ofre sin rigdom for at redde sine børns liv, da tilknytningen til børnene er stærkere end de penge han har tjent.

Men det samme menneske vil negligere sine børn når valget er mellem hans egen overlevelse og børnenes velfærd.

Imidlertid er den lyksalighed man får af at dvæle ved Gud, kilden og oprindelsen til al glæde ubegrænset og uforgængelig.

Dette er sand glæde.
 
 
Man grieves because he has developed attachment towards the unreal.

He cultivates an unreasonable affection for wealth; but he is prepared to sacrifice the riches in order to save the lives of his children, for attachment to children is stronger than to the wealth he has earned.

But, the same man stoops so low as to neglect his children when the choice is between his survival and his children's welfare.

However, the bliss that one gets when he dwells on the Atma, the source and spring of all joy is unbounded and imperishable.

That is the real joy.
   
 
 
Top
Top
   
     2006     
 
Der findes ingen store velsignelse end den menneskelige fødsel.

At kalde sig selv for menneske betyder først og fremmest at man må udvise menneskelighed i handling.

Man bør udvise taknemmelighed overfor samfundet, hvori man er født og opvokset ved at arbejde for dets velfærd.

Verden har problemer fordi mennesket ikke viser sin taknemmelighed overfor samfundet.

Samfundets velvære er også jeres velvære.

Giv slip på selviskheden og arbejd for samfundets velfærd.

Verden vil først nyde fred og tryghed når alle tjener samfundet og er hengivne overfor Gud.
 
 
There is no greater blessing than human birth.

To call oneself a human, first and foremost, one must show humanness in action.

Having been born and brought up in society and having earned one's wealth from it, one should show gratitude to it by working for its welfare.

The world is facing problems because man does not show his gratitude to society.

Society's well-being is your well-being too.

Give up selfishness and work for the welfare of the society.

The world will enjoy peace and security only when everyone serves society and has devotion towards God.
   
 
 
Top
Top
   
     2005     
 
Kærlighed er formen af det Guddommelige.

Den første impuls der strålede ud fra mennesket var Guddommelig Kærlighed.

Alle andre ting kom derefter.

Hvert barn, der er født, udvikler straks kærlighed til moderen.

Ethvert barn søger fra begyndelsen at genkende sin moder og sin fader.

På samme måde bør ethvert individ genkende sit fødeland og sin kulturelle arv.

Ens nation og ens kultur bør æres som ens forældre.

Nationen er ens mor.

Ens kultur er faderen.

Denne dybsindige sandhed blev bekendtgjort af Lord Rama da han udtalte: ”Moder og Moderland er større end Himlen selv.”
 
 
Love is the form of the Divine.

The first impulse that emanated from man was Prema (Divine love).

All other things came thereafter.

Every child that is born, immediately develops love for the mother.

Every child tries to recognize at the outset its mother and father.

In the same manner, every individual should recognise the land of his birth and his Samskrithi (cultural heritage).

One's nation and one's culture should be revered as one's parents.

The nation is one's mother.

One's culture is the father.

This profound truth was proclaimed by Lord Rama when He declared: "Mother and the Motherland are greater than Heaven itself."
   
 
 
Top
Top
   
     2004     
 
Mennesker lider, fordi de har alle former for urimeligt begær og de længes efter at opfylde dem og de fejler.

De tillægger den objektive verden for megen værdi.

Det er først når tilknytningen øges, at du lider smerte og sorg.

Hvis du ser på alt med den visdom, der er afledt af den indre vision, vil tilknytningen glide væk og du vil se alting med større klarhed og med en herlighed, dækket af Guddommelig herlighed.
 
 
People suffer because they have all kinds of unreasonable desires and they pine to fulfil them and they fail.

They attach too much value to the objective world.

It is only when attachment increases that you suffer pain and grief.

If you look upon everything with the wisdom derived from the inner vision, then attachment will slide away and you will see everything with greater clarity and with a glory suffused with Divine splendour.
   
 
 
Top
Top
   
     2003     
 
Børns hjerner er uskyldige, søde og rene.

Deres sind er tilbøjelige til at vokse skævt under indflydelse af de sensuelle film, den hykleriske atmosfære oprettet af de ældre, lokket af glitter og berømmelse.

Derfor skal forældrene og skolerne lægge stor vægt på disciplinen af børn.

Men ekstremiteter skal undgås for enhver pris.

Disciplinære regler skal være godt gennemtænkt og tilpasset den aldersgruppe, de ønsker at rette op på.
 
 
Children's minds are innocent, tender and pure.

Their minds are apt to grow crooked under the influence of the sensuous films, the hypocritical atmosphere created by elders, the lure of glitter and fame.

So, the parents and schools have to attach great importance to discipline of children.

But, extremes have to be avoided at all costs.

Disciplinary rules have to be well thought out and adapted to the age group they wish to correct.
 
 
 
 
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk