Retur:
 September oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 24. September
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Fredag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Skab ærligt og autentisk.
      
     

Skab ud fra hvad du ærlig og autentisk oplever er rigtigt for dig og dit liv og din aktuelle situation.

Og det - gerne udfra dit indre potentiale og dit indre åndelige aspekt i dig.

Og lyt også gerne til din intuitions sagte stemme og handel gerne efter det den informerer om - hvis du altså kan acceptere hvad du har modtaget.

 
 
      
Create honest and authentic.
      
 
 

Create from what you honestly and authentically experience is right for you and your life and your current situation.

And that - preferably based on your inner potential and your inner spiritual aspect in you.

And also feel free to listen to the soft voice of your intuition and act according to what it informs about - if you can accept what you have received.

 
 
                                  
 
 
Tanke - Ord - Handling.
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
 
  
 
Click Flag
  
 
 
Denne tid er præget af store udfordringer, og det er nødvendigt, at alle befinder sig på sin rette plads.

Det er ligesom et stort puslespil, der er ved at blive samlet: hver eneste lille brik har sin rette plads.

Befinder du dig på din rette plads?

Det er kun dig, der ved det.

Føler du, at du passer fint ind i helheden, og at du ikke er årsag til, at der er skurren og disharmoni?

Der må være fred, harmoni og ro i dit indre, så det kan stabilisere dig og bringe dig i samklang med det, der er ved at ske.

Derfor er det nødvendigt at være stille og finde denne fred i dit indre, så der ikke er noget eller nogen, der kan forstyrre den.

Vær som et anker, stærkt og solidt, så ingen ydre storm kan påvirke dig eller flytte dig fra din retmæssige plads.

Hold fast, så skal du vide, at alt er såre godt, og at alt går, som det skal, i henhold til Min fuldkomne plan.

Lad ikke dit hjerte være bekymret, men læg hele din tro, tillid og sikkerhed hos Mig.
 
    Eileen Caddy    
 
These are crucial times and each soul is needed in its rightful place.

It is like a vast jigsaw puzzle being put together; there is a right place for every tiny piece.

Are you in your rightful place?

Only you will know.

Do you feel you blend in perfectly with the whole and that you do not create any jarring or discordant note?

Peace, harmony and tranquility must be within you to stabilise you and bring you into alignment with what is about to take place.

Therefore it is necessary to be still and find that peace within so that nothing and no once can disturb it.

Be like an anchor, strong and steady, so that no storm without can affect you or shift you from your rightful place.

Hold fast and know that all is very, very well and that all is proceeding according to My perfect plan.

Let not your heart be troubled, but put your whole trust, faith and security in Me.
 
Today's Word read out
 
  
   Click Flag
 
 
 
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
   
 
Trin på vejen til oplysning.
 
   
I denne nye tidsalder har mange af os en tilbøjelighed til at fornægte enhver form for negative følelser, anser dem for at være »dårlige« eller »uoplyste«, mens de faktisk repræsenterer trin på vejen til oplysning.

Vores såkaldte negative følelser eller holdninger er virkelig sider af os selv, som kræver erkendelse kærlighed og helbredelse.

Det er ikke blot ufarligt og sundt at anerkende og acceptere alle vores følelser og overbevisninger, det er nødvendigt, hvis vi skal komme i kontakt med den frygt og de lommer af blokeret energi, som holder os tilbage fra det, vi ønsker.

I denne vidunderlige nye tidsalder betyder »oplysning«, at vi accepterer os selv, som vi er. Alt, hvad ikke længere behøver, vil vi på naturlig måde blive helbredt og befriet for.
  
Jeg accepterer mig selv,
som jeg er, og befrier mig for, hvad jeg
ikke længere behøver.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
    
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
 
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Den iboende Gud er årsag til den synlige verden.

Bagved ligger tilbliven, og til slut smelter tilbliven ind i Væren.

Det synlige absorberes ind i det iboende.

Fra den Højeste Person strømmer Mayas kraft eller Relativitet som Prakriti (Kosmos udgjort af de Fem Elementer) den synlige manifestation, ligesom mælk strømmer fra en ko.

Kosmos erkendes som en sammensætning, ligesom mælk er en sammensætning af fløde, ostemasse og smør som man kan udvinde af det gennem varme eller kulde, tilsætning af syrlig valle og gennem kærneprocessen der skiller smørret fra mælken.

Når Gud afspejles som Natur, så bliver afspejlingen til Maya.

Ligesom mælk løber sammen til yogurt, så bliver Gud til en verden af uophørlig transformation, eller Maya.

Hans Vilje er årsag til denne uvirkelige mangfoldighed der lægges ovenpå den Ene som Han er.

Han er Almægtig, Allestedsnærværende og Mayas Mester.

 
 
The latent Atma causes the patent world. Being is behind Becoming, and finally, Becoming merges in Being.

The patent is absorbed into the latent.

As milk from the cow, from the Supreme Person flows the power of Maya or Relativity as the Prakriti (Five-element constituted Cosmos), the patent manifestation.

The Cosmos is cognised as a composite, just as milk is a composite of cream, curd, and butter, which can be got out of it by the action of heat and cold, and the addition of sour drops, and the process of churning that separates the butter from the milk.

When God is reflected as Nature, the reflection becomes Maya.

Just as milk curdles into yoghurt, God becomes the world of incessant transformation, or Maya.

His Will causes this unreal multiplicity to be superimposed on the One that He is.

He is Omnipotent, Omnipresent and the Master of Maya.
   
 
 
Top
Top
   
     2010     
 
Det er en besværlig proces for folk at blive opmærksomme på den Ene der er deres inderste kerne.

Folk er opbygget af madens essens.

Den grove krop er produktet af den indtagne føde.

Men inden i alle findes der en subtil kraft, en indre vibration kaldet Vital Air (Prana).

Sindet (Manas) indeni er endnu mere subtil, og dybere og mere subtil endnu end sindet er intellektet (Vijnana).

Ud over intellektet, har folk i sig de fineste lag af åndelig lyksalighed (Ananda).

Når folk dykker ned i dette område af åndelig lyksalighed, så kan de opleve Brahman’s (det Guddommeliges) virkelighed.

Den guddommelige bevidsthed er faktisk den mest ønskværdige.
 
 
It is an arduous process for people to become aware of the One that is their core.

People are of the essence of food (Annam).

The gross body is the product of the food consumed.

But within everyone there is a subtler force, an inner vibration named Vital Air (Prana).

The mind (Manas) within is subtler still, and deeper and subtler than the mind is the intellect (Vijnana).

Beyond the intellect, people have in them the subtlest sheath of spiritual bliss (Ananda).

When people delve into this region of spiritual bliss, they can experience the reality, the Brahman (Divinity).

That Divine awareness is indeed the most desirable.
   
 
 
Top
Top
   
     2009     

Fra tid til anden, antager den guddommelige magt mange former.

I hengivne, skinner den som den visdommens ild. I ikke-hengivne, brænder det som vredens ild eller begærets ild.

Nutidens mennesket har denne ild af vrede, osv. i sit hjerte og er blevet et offer for frygt og vrangforestillinger.

Alle andre typer af ild aftager med tiden, men disse former for ild af vrede, etc. ophører aldrig helt.

De kan blusse op når som helst.

Hvordan slukkes disse former for ild, én gang for alle?

Ikke-tilknytning og kærlighed er to forudsætninger for at slukke disse former for ild.

Det er kun gennem kærlighed, at mennesket kan opnå fred.
 
 
From time to time, the Divine power assumes numerous forms.

In devotees, it shines as the Jnana-Agni (fire of wisdom). In non-devotees, it burns as Krodha-Agni (the fire of anger) or the Kama-Agni (fire of desire).

Man today has this fire (of anger, etc) in his heart and has become a victim of fear and delusions.

All other types of fire subside in due course of time, but these fires (of anger, etc.) never completely cease.

They may flare up at any moment.

How, then, are these fires to be extinguished once for all?

Vairagya (detachment) and Prema (love) are the two requisites to extinguish these fires.

It is only through Prema (love) that man can acquire peace.
   
 
 
Top
Top
   
     2008     
 
Igennem vores liv accepterer vi hjælp der gives os fra mange tusinde mennesker.

Vi må gengælde dette ved at hjælpe så mange mennesker som vi kan.

Du kan være glad i hvilken som helst gruppe eller et hvilket som helst samfund når du er i besiddelse af oprigtig ivrighed eller parathed til at tjene andre.

Du modtager lyksalighed gennem tjeneste (Seva) der udføres uden tanke på at få noget til gengæld.

Når du får en chance for at hjælpe nogen så pris dit gode held.

Den blotte iver efter at tjene andre vil give dig den kraft og evne der er nødvendig for at udføre tjenesten.
 
 
During our lives we accept the help rendered to us by many thousands.

We have to pay back this debt by helping as many people as we can.

With genuine keenness or readiness to serve others, you can be happy in any group or community.

Derive bliss through Seva (service) that is done without any desire to get something in return.

When you get a chance to help someone, rejoice at your good fortune.

The very eagerness to serve others will endow you with the power and skill necessary for the required service.
   
 
 
Top
Top
   
     2007     
 
Imellem mennesker er det velkendt med forskelle i tro og kulturelle vaner.

Selvom de klimatiske forhold er de samme i de forskellige regioner i verden, så varierer livsmåder og vaner.

Denne variation er iboende i naturen.

Det er ikke en fejl men en prydelse.

Denne forskellighed ses ikke mellem dyr og fugle.

Dette skyldes at de ikke er i besiddelse af tænkeevnen.

Kun mennesket har denne evne.
 
 
Difference in beliefs and cultural practices among men are well known.

Although climatic conditions may be the same in various regions of the world, the ways of living and practices of people are diverse.

This diversity is inherent in nature.

It is not a defect, but an adornment.

This diversity is not to be seen among beasts and birds.

That is because they do not have the power to think.

Man alone has this capacity.
   
 
 
Top
Top
   
     2006     
 
Hvis I ønsker at freden skal herske i verden, så må I først udvikle fred i jer selv. Hvor er der fred?

Det udstrømmer fra vore hjerter.

Hjertet er kilden til fred, sandhed, retfærd og kærlighed.

I ignorerer hjertet og søger efter fred i den ydre verden.

Først, når i fylder jeres hjerter med kærlighed vil der blive fred i verden.

Ligegyldigt hvilket arbejde I udfører, så udfør det med kærlighed.

Verden oplever kaos i dag fordi mennesket mangler ren kærlighed.

Freden vil først herske enestående i denne når mennesket udvikler ren kærlighed.
 
 
If you want peace to reign in the world, then you should first develop peace in yourself.

Where is peace?

It emanates from our heart.

The heart is the source of peace, truth, righteousness and love.

You are ignoring the heart and are searching for peace in the external world.

Only when you fill your heart with love will there be peace in the world.

Whatever work you do, do it with love.

The world is in turmoil today as man lacks pure love.

Peace will reign supreme in this world only when man develops pure love.
   
 
 
Top
Top
   
     2005     
 
Naturen er en storartet prædikant af spirituelle sandheder.

Overvej eksempelvis et træ.

Det accepterer hede og regn, sommer og vinter og al de skader det udsættes for.

Det tilbyder skygge og frugter til enhver der kommer til det.

Det har ingen hadefulde eller hævngerrige følelser overfor de der skader det.

Det søger ikke gengældelse fra de der drager nytte af det.

Alle burde lære denne lektie i tålmodighed og i at tjene uselvisk fra træet.

En fugl der sidder på én af træets grene er ikke påvirket af grenens bevægelser eller stormen der kunne blæse den omkuld, fordi dens sikkerhed ikke er afhængig af grenen eller træet; men ene og alene af sine egne vinger.

Den ved at den blot kan lette og flyve i sikkerhed.

Fuglen er altid glad og sorgløs og munter.

Fugle er ikke optagede af at samle ting til morgendagen.

De er tilfredse med at få det bedste ud af nu'et og leve af det de kan få i øjeblikket.
 
 
Nature is a great preacher of spiritual truths.

Consider, for instance, a tree.

It puts up with heat and rain, summer and winter, and all the harm inflicted on it. It offers shade and fruits to whoever approaches it.

It has no feelings of hatred or vengeance towards those who cause injuries to it.

It seeks no return from those who benefit from it.

Everyone should learn this lesson in selfless service and forbearance from the tree.

Consider, next, the bird.

The lesson it teaches is self-reliance.

A bird perched on the twig of a tree is not affected by the wild swaying of the twig or the storm which might blow it off because it relies not on the twig or tree but on its own wings for its safety.

It knows it can always fly away and save itself.

The bird is always happy and carefree, sporting as it pleases.

Birds are not concerned about acquiring things for the morrow.

They are content to make the best of the present, living on whatever they can get for the day.
   
 
 
Top
Top
   
     2004     
 
Mennesket stiller i deres uvidenhed spørgsmålet, "Hvis Gud er allestedsnærværende og alt - gennemtrængende, hvorfor er han så ikke synlig for os?"

Når solen skinner, kan skyer. der er skabt af solens hede skjule strålerne fra solen.

Når solen ikke er synlig på grund af skyerne, kan du da sige, at der ikke er nogen sol?

Når en stærk vind blæser, bliver skyerne fordrevet og Solen er synlig igen.

På samme måde, når kærlighedens vinde og tro blæser, bliver skyer af tvivl og egoisme spredt og Gud åbenbarer sig.

Selvom Gud er allestedsnærværende, forhindrer menneskets mangel på tro og hans selvtillid ham i at se Gud.

Hvis du vil slippe af med denne vantro og egoisme, må visse åndelige discipliner overholdes.
 
 
Men in their ignorance ask the question, "If God is omnipresent and all-pervasive, why is He not visible to us?"

When the sun shines, clouds that are formed by the sun's heat hide the rays of the sun.

When the sun is not visible because of the clouds, can you say that there is no sun?

When a strong wind blows, the clouds are dispelled and the sun is visible again.

Similarly, when the winds of love and faith blow, the clouds of doubt and egoism are scattered and God reveals Himself.

Though God is omnipresent, man's lack of faith and his self-conceit prevent him from seeing God.

To get rid of this disbelief and egoism, certain spiritual disciplines have to be observed.
   
 
 
Top
Top
   
     2003     
 
Undervis børn i ikke at modtage noget for ingenting.

Lad dem tjene ved at arbejde hårdt for de ting, de søger.

Kærlighed har første prioritet i hjemmet.

Børnenes karakter skal gøres stærk og ren.

Give dem al den selvtillid og det mod de behøver til at blive gode, ærlige, selvstændige børn.

Det er ikke nok, hvis de kun lærer noget, så de bare tjene nok til at de kan leve; måden de lever på er vigtigere end levestandarden.
 
 
Teach children not to receive anything for nothing.

Let them earn by hard work the things they seek.

Love has first to gladden the home.

The character of children must be made strong and pure.

Give them all the confidence and courage they need to become good, honest, self-reliant children.

It is not enough if they learn something by which they can earn a living; the manner of living is more important than the standard of living.
   
 
 
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk