Retur:
 September oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 25. September
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Lørdag
Esoterisk viden om Lørdag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Vægten

De 12 Stjernetegn

Kursus Materialer

Engle og Deva´er

Energi Øvelser

Lysets Mestre

Proces Siden

Lysets Love

Måne Tabel

Ærke Engle


Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Skabende virksomhed.
      
     
Kan du udfolde inden for alle områder af livet.

Blot giv eventuel problematik/opgave energi og du vil se at løsningerne kommer i det tempo du har brug for dem.

Er i nogle kredse kaldet at benytte sin Aktive intelligens.

Det at lytte til sin intuitions sagte rolige stemme og så efter bedste evne handle efter den eventuelle givne energi, information, råd og vejledning - er også kaldet åndelig samarbejde.

Udvid din personligheds grænser via indre såvel som ydre stimuli.
 
 
      
Creative business.
      
 
 

Can you unfold in all areas of life.

Just give any problem / task energy and you will see that the solutions come at the pace you need them.

Is in some circles called to use his Active Intelligence.

Listening to the soft calm voice of one's intuition and then acting to the best of one's ability according to any given energy, information, advice and guidance - is also called spiritual cooperation.

Expand your personality boundaries through internal as well as external stimuli.

 
 
                                  
 
 
Tanke - Ord - Handling.
Esoterisk viden om Lørdag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Vægten

De 12 Stjernetegn

Kursus Materialer

Engle og Deva´er

Energi Øvelser

Lysets Mestre

Proces Siden

Lysets Love

Måne Tabel

Ærke Engle


 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
 
  
 
Click Flag
  
Efterhånden som du lærer at give, vil du modtage i samme grad.

Åbn dit hjerte og giv alt, hvad du kan, af de gaver, som er blevet dig givet.

Giv af din kærlighed, din visdom, din forståelse.

Giv af såvel det uhåndgribelige som af det håndgribelige.

Du må i virkeligheden give og give og blive ved med at give uden tanke på dit eget, uden tanke på, hvilke omkostninger det måtte medføre, eller hvad du vil få ud af det.

Du må give helhjertet og med glæde; så vil du opdage, at denne given bringer en usigelig glæde og lykke med sig.

Alle har noget at give ud af; find derfor ud af, hvad du har at give og giv det så.

Glem aldrig, at der er mange planer, du kan give på.

Giv ikke blot det, som er nemt for dig at give, men giv der, hvor det smerter, så vil du vokse og udvikle dig, efterhånden som du gør det, for kun det allerbedste kan komme ud af det, når du giver.
 
    Eileen Caddy    
 
As you learn to give, so will you receive.

Open your heart and give all you can of the gifts which have been given you.

Give of your love, your wisdom, your understanding.

Give of the intangible as well as the tangible.

In fact, give and give and go on giving without any thought of the self, without any thought of the cost or what you will get out of it.

Your giving must be wholehearted and joyous; then you will find the very act of giving will bring with it joy and happiness untold.

Every soul has something to give, so find out what you have to give and then give it.

Never forget there are many levels on which you can give.

Do not just give what is easy to give, but give where it hurts, and grow and expand as you do so, for only the very best can come out of your giving.
 
Today's Word read out
 
  
 
   Click Flag
 
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
At blive bevidst om negative anskuelser.
 
     
Vores negative tanker er værdifulde budskaber til os om vores dybereliggende frygt og negative holdninger.

Disse er sædvanligvis så grundlæggende for vores måde at tænke og føle på, at vi ikke er klar over, at de overhovedet er anskuelser.

Vi går ud fra, at de simpelt hen viser, »hvordan livet er«.

Måske bekræfter og visualiserer vi bevidst fremgang, men hvis vores ubevidste anskuelse er, at vi ikke fortjener den, så vil vi heller ikke skabe den.

Når først vi bliver bevidste om vores inderste negative anskuelser, begynder de at blive helbredt.
   
 
 
 
Efterhånden som jeg
bliver bevidst om mine negative anskuelser,
helbreder jeg dem.
 
 
 
     
 
 
Top
Top
 
 
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
Top
 
Top
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Kontrollere dine sanser såvel som sindet.

Husk, at sanserne ikke kan gøre noget af sig selv.

De er ikke uafhængige.

Hvis sindet er bragt under kontrol, kan sanserne også styres.

Nogle mennesker gennemgår blot askese af sanserne med henblik på at kontrollere sindet!

De er uvidende om den virkelige disciplin, som er nødvendig.

Rigtig disciplin er ødelæggelsen af begær.

Men hvor årvågen vagtmestren end måtte være, kan en smart røver stadig stjæle på hundrede af fantastiske måder.

Så hvor dygtigt du end kan forsøge at kontrollere sanserne, vil sindet trække dem til siden og fuldbyrde dens begær gennem dem.

Derfor bør aspiranten etablere herredømme over de ydre sanser.

Så sindet, nedsænket i den kontinuerlige række af verdslige forhold, skal der kontrolleres ved hjælp af fred og afkald.

Når dette er gjort, kan man opleve åndelig lyksalighed og visualisere det Guddommelige Selv inden i en hele tiden.
 
 
Control your senses as well as the mind.

Remember, the senses can do nothing by themselves.

They are not independent.

If the mind is brought under control, the senses can also be controlled.

Some people undergo mere asceticism of the senses in order to control the mind!

They are ignorant of the real discipline that is necessary.

Real discipline is the destruction of desire.

However vigilant warders may be, a clever robber can still steal in a hundred amazing ways.

So too, however skillfully you may try to control the senses, the mind will drag them to its side and execute its desires through them.

Therefore, the aspirant should establish mastery over the external senses.

Then, the mind, immersed in the continuous succession of worldly relationships, has to be controlled by means of peace and renunciation.

When that is done, one can experience spiritual bliss and visualise God, The Divine Self within at all times.
     
 
 
Top
Top
     
     2010     
 
Guru Poornima dagen, som fejres på fuldmånedagen i mellem Juni-Juli dagen er hellig af mange grunde.

I dag er den søgende, der lider af den falske identifikation med den objektive verden i virkeligheden sat i gang af den usete motivator af verden, Gud.

På denne dag, er dem, der ikke har nogen trang til at betræde den spirituelle vej inspireret til at søge den vej lyksalighed.

Med fremkomsten af solen, er verden badet i lys og varme.

Så også med den kommende Guru Poornima, er det menneskelige hjerte badet i fred og sikkerhed.

Guru Poornima er ikke bare en dag i år markeret i en kalender.

Det er den dag, hvor dit sind, hvis præsiderende guddom er månen fuld af behagelighed og kølighed, fuldt illumineret med lyset fra intellektet og skelneevne.
 
 
The Guru Poornima Day, celebrated on the full moon in between June-July the day is holy for many reasons.

Today, the seeker who suffers from the false identification with the objective world is initiated into the reality of the unseen motivator of the world, God.

On this day, those who have no urge to tread the spiritual path are inspired to seek the path of bliss.

With the rise of the sun, the world is bathed in light and heat.

So too, with the coming of Guru Poornima, the human heart is bathed in peace and security.

Guru Poornima is not just a day in the year marked in a calendar.

It is the day when your mind, whose presiding deity is the moon, becomes full of pleasantness and coolness, and is fully illumined with the light of intellect and discrimination.
     
 
 
Top
Top
     
     2009     

Verden består af objekter.

Det er inaktivt.

I den vågne forstand, opdager sanserne alle disse objekter.

Men sanserne er også træge.

Øjnene, der ser, ørerne, der hører, tungen, der taler, og næsen, der lugter - alle disse er træge.

Faktisk er hele kroppen inaktive.

Men alle disse inaktive objekter er i stand til at fungere på grund af tilstedeværelsen af bevidsthed i sindet.

Således må vi til at indse, at hele det fænomenale univers er bevidsthed (Jada).
 
 
The world is made up of objects.

It is inert.

In the waking sense, the senses cognise all these objects.

But the senses are also inert.

The eyes that see, the ears that hear, the tongue that speaks and the nose that smells - all of them are Jada (inert).

In fact, the entire body is inert.

But all these inert objects are able to function because of the presence of Chaitanya (consciousness) in the mind.

Thus we have to realise that the entire phenomenal universe is consciousness (Jada).
     
 
 
Top
Top
     
     2008     
 
Folk føler at det er svært at holde sig til sandheden.

Faktisk er det usandheden der skaber besværlige problemer.

Alle mulige former for planer må skabes for at dække over en løgn.

Men at holde sig til fakta som de er, er let.

Folk bør komme til den erkendelse at det er let at være god.

Det er det at man ledes på afveje der forårsager besværligheder.

Man kan ikke altid undgå at begå fejltagelser, men man bør lære dets lektie og undgå at gentage den.
 
 
People feel that adhering to truth is difficult.

Actually, it is untruth that creates difficult problems.

All kinds of plans have to be made to cover up a lie.

But to stick to the facts, as they are, is easy.

People should come to realise that it is easy to be good.

It is going astray that causes difficulties.

One cannot always avoid committing a mistake, but one should learn a lesson from it and avoid repeating it.
     
 
 
Top
Top
     
     2007     
 
Hvad indebærer ikke-vold?

Det er ikke blot det at afstå fra at skade andre.

Det indebærer også at afstå fra at skade sig selv.

Det menneske der ønsker at praktisere ikke vold må derfor ikke skade sig selv, for gør han det kan han ikke undgå at skade andre.

Du må hele tiden analysere om din handling er rigtig eller forkert.

Eksempelvis må man være opmærksom på om ens ord sårer andre.

Man må være opmærksom således at ens visioner ikke er mærket af slette tanker og intentioner.

Ej heller bør man lytte til ond tale.

Alt dette forårsager skade på et menneske.

Derfor bør man sørge for at man ikke giver plads til slette visioner, slet tale, slette tanker eller slette handlinger.

Og hvorledes kan man bestemme hvad der er slet?

Ved at konsultere din samvittighed.

Hver eneste gang du handler imod det din samvittighed fortæller dig, så vil der opstå slette konsekvenser.
 
 
What does non-violence signify?

It is not merely refraining from causing harm to others.

It also implies refraining from causing harm to oneself.

Whoever desires to observe non-violence must see that he does no violence to himself, for one who harms himself cannot avoid harming others.

You must constantly examine whether your conduct is right or wrong.

For instance, in the matter of speech, one must examine whether one’s words cause pain to others.

One must see that one’s vision is not tainted with evil intentions or thoughts.

Nor should one listen to evil talk either.

All these things cause harm to a person.

Hence one should see to it that one gives no room for bad vision, bad hearing, bad speech, bad thoughts or bad actions.

And how do you determine what is bad?

By consulting your conscience.

Whenever you act against the dictates of your conscience, bad results will follow.
     
 
 
Top
Top
     
     2006     
 

Mennesket har glemt at elske og længes efter verdslige ting.

Penge kommer og går, men moral kommer og vokser.

Får I selskab af jeres penge når I forlader denne verden?

Nej! Kun resultaterne af jeres handlinger vil følge jer.

Kun fortjenestens rigdom vil beskytte jer.

Man opnår fortjeneste ved at tjene andre og begår synder ved at såre dem.

Saml ikke synder.

I stedet, optjen rigdommens udbytte.

 
 
Man has forgotten love and is hankering after worldly things.

Money comes and goes but morality comes and grows.

Does your wealth accompany you when you leave this world?

No! Only the results of your actions will accompany you.

Only the wealth of merit will protect you.

O ne attains merit by serving others and commits sin by hurting them.

Do not accumulate sin.

Instead, earn the wealth of merit.
     
 
 
Top
Top
     
     2005     
 

Der findes to slags kærlighed.

Den ene slags binder dig til Gud.

Den anden slags binder dig til verden.

Sindet er ansvarlig for begge tilstande.

Sindet kan sammenlignes med en lås.

Drejer du nøglen til højre så åbnes den.

Drejer du nøglen til venstre så låses den i.

Hjertet er nøglen til sindets lås.

Drejer du nøglen mod verden, så opnår du tilknytning og bundethed, drejer du den mod Gud opnår du befrielse.

Det er derfor at det er blevet sagt, at sindet er årsagen til menneskets bundethed eller frigørelse.

Når det er fyldt med visdom, gør den et menneske til en helgen.

Når den forbindes med uvidenhed, forvandles den til en repræsentant for døden.

 
 
There are two forms of Love.

One binds you to God.

The other binds you to the world.

The mind is responsible for either of these states.

The mind can be compared to a lock.

If you turn the key to the right, the lock opens.

If you turn the key to the left, it gets locked.

The heart is the key to the lock of the mind.

If you turn the key towards the world, you have attachment and bondage; when you turn it towards God, you achieve liberation.

That is why, it has been declared that the mind is the cause of human bondage or liberation.

When it is filled with wisdom, it makes a man a saint.

When it is associated with ignorance, it turns into an agent of death.
     
 
 
Top
Top
     
     2004     
 
I det menneskelige samfund er egoisme i dag omsiggribende.

Praleriet er allestedsnærværende.

Uanset hvad du har af skoleuddannelse eller rigdom, så længe der er egoisme, vil Guds nåde ikke strømme.

Guds nåde vil blive overvældet på dem, der har ydmyghed og disciplin.

Ydmyghed er afgørende for sikring Guds nåde.

Ær din ældste.

Være tilfreds med hvad du har.

Udvikle god vilje over for alle.

Bær ikke dårlig vilje mod nogen.

Når du ønsker, at alle bør elske dig, bør du på lignende måde elske alle.
 
 
In human society today, egoism is rampant.

Ostentation is ubiquitous.

Whatever one's scholarship or wealth, as long as there is egoism, God's grace will not flow.

God's grace will be showered on those who have humility and discipline.

Humility is essential for securing God's grace.

Revere your elders.

Be content with what you have.

Develop goodwill towards all.

Bear no ill will towards anyone.

When you desire that all should love you, you should equally love all.
     
 
 
Top
Top
     
     2003     
 
Hvis du giver glæde til dine forældre, vil dine børn være en kilde til glæde for dig i dine faldende år.

Børn skal vokse i bevidstheden om broderskab og Guds faderskab og opmærksomhed.

Hvis ikke bestemmelser om denne atmosfære og denne undervisning, nægter vi dem det bedste.

Tro i mennesket indebærer tro på Gud; Tro på Gud opretter tro i mennesket.

Uden tro er mennesket en skabning, uden rødder; og han tørrer og visner hurtigt.
 
 
If you give joy to your parents, your children will be a source of joy to you in your declining years.

Children should grow in the awareness of the brotherhood of man and the fatherhood of God.

If no provision is made for this atmosphere and this teaching, we are denying them their due.

Faith in man involves Faith in God; Faith in God creates Faith in man.

Without faith, man is a creature bereft of roots; and he dries and withers quickly.
     
 
 
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk