Retur:
 September oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 26. September
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Søndag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Er du tilfreds ?
      
     
Ellers gør noget ved det.

Det er kun dig der ved, hvor "skoen" trykker - hvad vil du gerne, hvad får dig til at smile og føle dig veltilpas - gør det så i aktiv handling - hvad enten det er på det fysiske, følelsesmæssige eller mentale/intellektuelle område - du er chefen - der har tømmerne i hånden.

Du kan meget mere - end du tror.
 
 
      
Are you satisfied ?
      
 
 

Otherwise, do something about it.

Only you know where the "shoe" presses - what do you want, what makes you smile and feel comfortable - then do it in active action - whether it is in the physical, emotional or mental / intellectual area - you're the boss - who has the timber in hand.

Du kan meget mere - end du tror.

 
 
                                  
 
 
Vær som et lys for andre - i den grad det er muligt og relastisk for dig at "lyse" op.
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
 Today's Word read out
 
  
 
Click Flag
    
 
 
 
Slap af, så skal du vide, at der er tid til alt.

Alle har fået tildelt ligeligt med tid, men det, der tæller, er, hvordan du bruger den.

Bruger du den fuldt ud, og nyder du hvert øjeblik af den, eller ødsler du tiden bort, fordi du ikke gør det, der er væsentligt?

Hold op med at være slave af tiden.

Hvorfor ikke gøre den til din tjener i stedet for?

Så vil den aldrig styre dig, men du vil styre den.

Accepterer, at du kun kan gøre en ting af gangen, gør det perfektog gå så videre til det næste.

Prøv aldrig på at se for langt frem i tiden.

Du kan kun leve et øjeblik ad gangen.

Hvis du prøver at planlægge for langt frem i tiden, bliverdu måske meget skuffet, når tingende ikke går som du havde planlagt.

Der kan ske mange forandringer, og i din planlægning kan du ikke tage højde for for dem.

Det er bedst at leve fuldt ud i nuet og lade fremtiden tage vare på sig selv.
 
    Eileen Caddy    
 
Relax and know that there is time for everything.

Everyone has an equal amount of time, but it is how you use it that matters.

Do you use it to the full and enjoy every moment of it, or do you dissipate timeby failing to put first things first?

Cease being a slave to time.

Why not make it your servant instead?

Then it will never rule you but you will rule it.

Accept that you can only doone thing at a time, do it perfectly and then move on to the next.

Never try to look too far ahead.

You can only live one moment at a time.

If you try and plan too far ahead, you may be very disappointed when things do not work out as you had planned.

Many changes can take place and in your planning you cannot account for them.

It is best to live fully in the moment and let the future take care of itself.
 
Today's Word read out
 
  
 
   Click Flag
 
 
 
 
 
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Helbredelse af negative anskuelser.
 
     
Her er en kraftfuld metode til at opdage og begynde at helbrede dine ubevidste negative anskuelser.

Sid stille og kom i kontakt med et bestemt problem.

Giv en skriftlig beskrivelse af problemet. Stil dig selv disse spørgsmål:

1) Hvilke følelser har jeg?

2) Hvilke fysiske fornemmelser har jeg?

3) Hvilke gamle bånd eller gamle indoktrineringer kører i mit hoved?

4) Hvad er det værste, der kan ske i denne situation?

5) Hvad er det bedste, der kan ske?

6) Hvilken frygt eller negativ anskuelse afholder mig fra at skabe, hvad jeg ønsker, i denne situation?

7) Skab en bekræftelse, der kan modarbejde og helbrede den negative anskuelse.

Hvis den gamle anskuelse for eksempel er: »Jeg fortjener ikke at få, hvad jeg ønsker,« kunne bekræftelsen være: »Jeg fortjener at være lykkelig.«
     
 
 
 
Jeg gør mig
fri af gamle anskuelser og skaber
nye, der støtter mig.
 
 
 
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
 
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
 
 
Top
Top
 
 
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Roden af ordet "Veda" betyder "at vide".

Vedaerne er også kendt som Chandas.

Dette navn betyder behagelig, glædelig.

Det er også formidler af en vigtig del af Vedaerne - afskærmning/beskyttelse, nærende, fremmende velfærdet for de mennesker der er involveret i den uophørlige rutine af verdslige anliggender, og at give ultimativ befrielse.

Mennesker er til stadighed indfanget i aktiviteter, der efterstræbes med fortjeneste som formål.

De bør formes som retskafne mænd og kvinder.

Vedaerne er nødt til at beskytte Karma-elskere fra ødelæggelsen fra den onde fristelse til at udøve uretfærdighed, og beskytte de undersøgelses-ivrige Jnana søgere fra den onde fristelse at efterstræbe de nydelses-søgende sanser.

Gennem deres rolle som rustning eller skjold, tilfører de lyksagelighed til alle, der stoler på dem.

Den hellige ceremonier og ritualer, som vedaerne fremlægger, giver glæde og lykke ikke kun til deltagerne, men også til hele verden, og selv verdenerne hinsides.
 
 
The root of the word ‘Veda’ means ‘to know’.

Vedas are also known as Chandas.

This name means pleasant, joyous.

t also conveys an important aspect of the Vedas—shielding, fostering, promoting the welfare of humans engaged in the unceasing round of worldly affairs, and conferring the ultimate liberation.

Humans are ever caught up in activities pursued with the profit available as the purpose.

They have to be moulded as righteous men and women.

The Vedas have to shield the Karma-lovers from destruction from the evil temptation to court unrighteousness, and the inquiry-fond Jnana seekers from the evil temptation to pursue the pleasure-bound senses.

Through their role as armour or shield, they shower Bliss on everyone who rely on them.

The sacred ceremonies and rituals that Vedas expound confer joy and bliss not only on the participants but also on the entire world and even the worlds beyond.
     
 
 
Top
Top
     
     2010     
 
Ideerne og udtalelserne fra andre kan ofte være personlige, eller de kan fremkalde følelser af had mellem mennesker.

Hvorfor skal vi acceptere dem som vores, og forme vores følelser i overensstemmelse hermed?

Vi bør ikke forsøge at forme vores følelser og adfærdsmønstre i overensstemmelse med de andres.

Vi bør ikke opgive vores tro, vores erfaring og vores medfødte hellighed.

Født som mennesker, bevægende os rundt som veluddannede personer, men alligevel dumt følger efter andre som får gør, og forurener sindet med idéer lånt fra andre, er ting, der skal undgås.
 
 
The ideas and pronouncements of others may often be personal, or they may induce feelings of hatred between people.

Why should we accept them as ours and mould our feelings accordingly?

We should not try to shape our feelings and patterns of behaviour to conform to those of others.

We should not relinquish our faith, our experience and our innate holiness.

Born as human beings, moving about as educated persons, yet stupidly following others as sheep do and polluting the minds with ideas borrowed from others, are things to be avoided.
     
 
 
Top
Top
     
     2009     

Mennesket er dødelig og det guddommelige er udødeligt.

I det dødelige menneskelige væsen er den udødelige Guddommelige ånd.

I området af hjertet er der et ønske - opfyldelses træ.

Træet er omgivet af buske og vilde tornbuske.

Når disse er fjernet, vil træet blive synligt.

Dette Ønsketræ er inde i ethvert menneske, men det omgivet af dårlige kvaliteter i mennesket.

Når disse kvaliteter er ryddet af vejen, vil det himmelske træ blive opdaget.

Det er denne åndelige øvelse som enhver af os har at udføre.

Dette er ikke noget søgen efter noget nyt.

Det er at erfare hvad der er dit.

Hele kosmos er inden i dig.
 
 
Man is mortal and the Divine is immortal.

In the mortal human being, there is the immortal Divine Spirit.

In the field of the heart, there is a Kalpatharu (wish-fulfilling tree).

The tree is surrounded by bushes and briars.

When these are removed, the tree will become visible.

This wish-fulfilling tree is within each person, but it is encompassed by the bad qualities in man.

When these qualities are eliminated, the celestial tree will be recognised.

This is the Sadhana (spiritual exercise) that each one has to perform.

This is not the quest for something new.

It is to experience what is yours.

The entire cosmos is within you.
     
 
 
Top
Top
     
     2008     
 
Hvad er erkendelse?

Det er det øjeblik hvor I ser jeres indre skønhed og er så opfyldt af den at I glemmer alt andet, I er fri for alle bånd, I ved at I er al Skønhed, al Pragt, al Kraft, reflektionen af Gud i naturens spejl er individet.
 
 
What is realization?

The moment you see your inner beauty and are so filled with it that you forget all else, you are free from all bonds, you know that you are all Beauty, all Glory, all Power; the reflection of Shivam (God) in the mirror of nature is the individual.
     
 
 
Top
Top
     
     2007     
 
Kærlighed er den grundlæggende lære i Bharat kulturen.

Igennem generationer er de unge blevet vejledt, opmuntret og belært gennem forskrifter og ved eksempel at elske de fattige, de hjælpeløse, de handicappede og invalide, fordi den samme gnist af guddommelighed i os er også aktiv i dem.

Vær kærlighedens lys, der er ikke brug for nogen anden spirituel praksis.

Kærlighed og kærlig tjeneste for andre vil give dig Gud's nåde.
 
 
The fundamental teaching of the culture of Bharat is love.

For generations, youth have been advised, encouraged and taught by precept and example to love the poor, the helpless, the handicapped and the disabled, for the same spark of divinity that is in us, is also active in them.

Be lamps of love, there is no need for any other Sadhana (spiritual practice).

Love and loving service of others will confer on you the grace of God.
     
 
 
Top
Top
     
     2006     
 
Betydningen af de ofre der gives i Yajna’s (offer-ritual) hellige ild, er at det, der ofres, transformeres til Guddommelig føde og tilbydes guderne.

Når mennesket ofrer sine slette egenskaber, så transformeres han til det guddommelige.

Det er med dette i tankerne at Upanishaderne erklærer: ”Led mig fra usandhed til Sandhed, fra uvidenhed til Viden, fra død til Udødelighed.”

Således hjælper Yajna mennesket til at gøre fremskridt til toppen af evig lyksalighed.
 
 
The significance of the offerings made in the holy fire of a Yajna (sacrificial ritual) is that whatever is offered is transformed into Amrutha (Divine Ambrosia) and conveyed to the gods.

When man sacrifices his bad qualities, he is transformed into the Divine.

With this in view, the Upanishads declare: "Lead me from untruth to Truth, from ignorance to Knowledge, from death to Immortality."

Thus the Yajna helps man to progress to the summit of eternal bliss.
     
 
 
Top
Top
     
     2005     
 
Med tro på det Guddommeliges allestedsnærværelse bør mennesket være optaget af gode handlinger, være opfyldt af gode tanker og tilegne sit liv til god adfærd.

Hans ord bør være sandhedens ord.

Det han smykker sig med bør være en halskæde af sand tale, hellige overleveringer er øreringene og armbåndet er af velgørenhed.

Penge er af samme natur som gødning.

Når det er samlet i én bunke så forurener det luften.

Spredes det vidt omkring over markerne så belønner det dig med en rig høst.

Sådan er det også når penge anvendes til at fremme det gode, så giver det tilfredshed og glæde i overflod.
 
 
With faith in the omnipresence of the Divine, man should engage himself in good deeds, cherish good thoughts and dedicate his life to good practices.

His words should be words of truth.

The ornaments he should wear are the necklace of truthful speech, the earrings of listening to sacred lore and the bracelet of charity.

Money is of the nature of manure.

Piled up in one place, it pollutes the air. Spread it wide, scatter it over fields, it rewards you with a bumper harvest.

So too, when money is spent for promoting good works, it yields contentment and happiness in plenty.
     
 
 
Top
Top
     
     2004     
 
En sand åndelig aspirantstat vil have en inspirerende ærbødighed holdning til den pligt, han har fået overdraget.

Han vil udføre enhver opgave, der tildeles ham som en gudstjeneste, som Herren vil være glad for.

Pligt er Gud, arbejde er Gudstjenester.

Gudstjenester er ikke en uniform, sm skal tages af og på fastlagte timer om dagen.

Gengiv hver tanke i en blomst, værdig til at blive holdt i Hans fingre, gengiv hver gerning i en frugt, fuld af den søde saft af kærlighed, tilpas den til at anbringes i Hans hånd, gengive enhver tåre hellig og ren, egnet til vaske Hans Lotus Fødder.
 
 
A true spiritual aspirant will have a reverential attitude towards the duty he is entrusted with.

He will carry out every task assigned to him as an act of worship by which the Lord will be pleased.

Duty is God, work is worship.

Worship is not a uniform that is to be donned and doffed at stated hours of the day.

Render every thought into a flower, worthy to be held in His fingers; render every deed into a fruit, full of the sweet juice of love, fit to be placed in His hand; render every tear holy and pure, fit to wash His Lotus Feet.
     
 
 
Top
Top
     
     2003     
 
Forældre arbejder for at forlade en bunke af rigdomme til deres børn, men de undervise ikke dem korrekt følelsen af værdier.

Børn skal blive undervist at leve som lotusblomsten i søen, i vandet og alligevel upåvirket af det.

Lotuses kan ikke overleve når den er ude vandet; men alligevel vil den ikke tillade vandet at trænge ind.

Vær i verden, men se til, at verden ikke er i dig.

Det er hemmeligheden bag et succesfyldt liv, som de ikke underviser de unge i.
 
 
Parents toil to leave a pile of riches for their children, but they do not teach them the proper sense of values.

Children should be taught to live like lotuses in the lake, being in the water and yet unaffected by it.

Lotuses cannot survive when out of the water; yet they will not allow water to enter!

Be in the world, but see that the world is not in you.

That is the secret of successful living, which they do not teach the young.
     
 
 
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk