Retur:
 September oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 27. September
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Mandag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.

      
Vælg livet.
      
     
Kun du kan fylde dit liv med netop de gode tanker og følelser - du oplever du mangler eller savner i dit indre.

Og så ellers binde en forsvarlig og stærk knude på affaldsposerne, med de udslidte og færdig udlevede gamle følelses og tanker med udtjent "stof".

Hvis du er "vis" - så lad være med at hente og åbne de gamle affaldsposer igen af nysgerrighed, med mindre du gør det meget bevidst, fordi noget er "smuttet" for dig og du lige vil samle det op igen.
 
 
      
Choose Life.
      
 
 

Only you can fill your life with just the right thoughts and feelings - you experience what you lack or miss in your inner self.

And then otherwise tie a sound and strong knot on the garbage bags, with the worn-out and finished-lived old feelings and thoughts with worn-out "fabric".

If you are "wise" - do not pick up and open the old garbage bags again out of curiosity, unless you do it very deliberately, because something has "slipped" for you and you just want to pick it up again.

 
 
                                  
 
Healer Symbol - ( Pentakkel )
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
 Today's Word read out
 
  
 
Click Flag
   
 
 
Spild aldrig tid og energi på at ønske, at du var et andet sted og gjorde noget andet.

Accepter din situation og indse, at du er, hvor du er, og gør det, du gør, af en helt bestemt årsag.

Du må være klar over, at der ikke sker noget tilfældigt, at der er visse lektier, du må lære, og at du har fået givet den situation, du er i, for at du kan lære disse lektier så hurtigt som muligt, så du kan gå videre fremad og opad på denne åndelige vej.

Du har helt sikkert ikke lyst til at køre fast i den samme rille, ligegyldigt hvor trygt og sikkert, denne rille måtte være!

Tænk, hvor livet ville være trist og uinteressant, hvis du valgte at blive ved med at køre i den samme rille.

Livet er fuldt af spænding og forventning, når du frygtløst er villig til at gå fremad ind i det ukendte og tage det næste skridt i absolut tro og tillid med Mig som din fører og ledsager.

Frygt ikke; JEG ER altid hos dig.
 
    Eileen Caddy    
 
Never waste time and energy wishing you were somewhere else, doing something else.

Accept your situation and realise you are where you are, doing what you are doing, for a very specific reason.

Realise that nothing is by chance, that you have certain lessons to learn and that the situation you are in has been given to you to enable you to learn those lessons as quickly as possible, so that you can move onward and upward along this spiritual path.

Surely you do not want to get stuck in a rut, no matter how safe and secure that rut may appear to be!

Think how dull and uninteresting life would be if a rut were your choice.

Life is full of excitement and expectancy when you are willing to move ahead fearlessly into the unknown and take the next step in absolute faith and confidence with Me as your guide and companion.

Fear not; I AM with you always.
 
Today's Word read out
 
   
 
Click Flag
    
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
   
 
Vi kan omprogrammere vores begreber.
 
   
Hvis vi synes, at vi reagerer på vores verden på en måde, som er skadelig eller begrænsende, kan vi omprogrammere vores gamle begreber og forestillinger om os selv og om livet.

På grund af den måde, kroppen og sindet arbejder sammen på, og den stadige gensidige kommunikation imellem dem (kroppen registrerer information om det fysiske univers, som den sender videre til sindet, og sindet fortolker betydningen ifølge vores erfarings - og forestillingsverden for så at sende passende budskaber tilbage til kroppen), er vi i stand til at udforske og gøre os fri af gamle anskuelser, som ikke tjener os.

Vi kan skabe, bekræfte og visualisere nye anskuelser, som vil tjene os godt.
   
 
 
 
Mit sind og
min krop arbejder sammen til
største gavn for mig.
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
    
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Sanserne er altid udadvendte af natur.

Det er derfor at de bestandigt trækker de uvidende mod eksterne objekter.

Så den åndelige aspirant, begavet med diskrimination og forsagelse, må placere hindringer i deres ydre sti-og undertrykke deres udbrud, ligesom vognstyreren, der må håndtere pisken og tøjlerne for at tøjle den kraftfulde aktivitet eller bevægelse fra hestene.

Ukontrollerede sanser forårsager stor skade.

Koncentration skal have Sathwa-Guna (rene kvaliteter) som sit grundlag.

Sindet skal være renset ved korrekt behandling af dets karakter gennem gode vaner.

Koncentration er at følge denne rensningsproces, ikke gå forud for det.

Alle bestræbelser for koncentration uden at rense sindet er en ren og skær spild af tid.

Mange dejlige mennesker har ødelagt deres karriere ved at håbefulde at starte for tidligt med koncentration, uden at disciplinering af gode vaner.
 
 
The senses are always extrovert by nature.

Therefore, they drag the ignorant perpetually towards external objects.

So the spiritual aspirant, endowed with discrimination and renunciation, must place obstacles in their outward path and suppress their outbursts, just as the charioteer, wielding the whip and the reins does to the raging steeds.

Uncontrolled senses cause great harm.

Concentration must have Sathwa-guna (pure qualities) as its basis.

The mind has to be purified by proper treatment of the character through good habits.

Concentration has to follow this purification process, not precede it.

All efforts for concentration without cleansing the mind are a sheer waste of time.

Many great people have ruined their careers by aspiring early for concentration, without the discipline of good habits.
   
Top
Top
   
     2010     
 
Skrifterne er lige så kærlige overfor os som en mor.

De underviser os som en mor underviser sine børn så det passer til vores intelligensniveau og i forhold til vores behov, tid og omstændigheder.

En mor med to børn giver det stærke og sunde barn den mad det beder om, men hun er meget omhyggelig med ikke at give for meget mad til det syge barn og giver det kun de ting, der kan være med til at genoprette barnets sundhed.

Kan vi derfor beskylde hende for at hun forfordeler den ene og er fordomsfuld overfor den anden når hun giver i kærlighed?

Skrifterne henleder opmærksomheden på den skjulte værdi af arbejde (Karma).

Arbejdet kan forbedre livet og balancere dets idealer.

Alle bør lære hvordan de kan forvandle arbejde til gavnlige aktiviteter.

Alligevel er Karma ikke alt; det er kun midler til opnåelse af det endelige resultat.

Det er ikke skrifternes hovedformål at fremme Karma.
 
 
The senses are always extrovert by nature.

Therefore, they drag the ignorant perpetually towards external objects.

So the spiritual aspirant, endowed with discrimination and renunciation, must place obstacles in their outward path and suppress their outbursts, just as the charioteer, wielding the whip and the reins do to the raging steeds.

Uncontrolled senses cause great harm.

Concentration musthave Sathwa-guna (pure qualities) as its basis.

The mind has to be purified by proper treatment of the character through good habits.

Concentration has to follow this purification process, not precede it.

All efforts for concentration without cleansing the mind are a sheer waste of time.

Many great people have ruined their careers by aspiring early for concentration, without the discipline of good habits.
   
Top
Top
   
     2009     

Det er bedst hvis du i dit hjertebliver klar over den viden, at den dobbelte (duale) natur i verden, er en blanding af fornøjelse og sorg, sejr og nederlag.

Øv Guds faste tilstedeværelse og lær at tilbyde alle dine aktiviteter ved Herrens fødder som en gudstjeneste.

Da vil alle dine handlinger blive rensede for alle fejl og mangler.

Livets vedvarenhed ved føde alene er kort; livets vedvarenhed med Gud er evigt.

Gør ikke krav på et langt liv, men på et guddommeligt og vidunderligt liv.

Stræb ikke efter for mange år på jorden, men for mere dydighed og renhed i hjertet.
 
 
It is best that you imprint on your heart the dual nature of the world that is a mixture of pleasure and pain, joy and grief, victory and defeat.

Practice the constant presence of God and learn to offer all your activities at the feet of the Lord as an act of worship.

Then they will be cleansed of all faults.

Life sustained by food is short; life sustained by Atma is eternal.

Do not lay claim to long life, but to divine life.

Do not strive for more years of stay on the earth, but for more virtues in the heart.
   
Top
Top
   
     2008     
 
Gud er ikke bekymret over enten belønninger eller straf.

Han blot afspejler, giver genlyd og reagerer.

Han er det evige Vidne - uberørt af modsætninger.

Du bestemmer din egen skæbne.

Gør det gode - vær god - du får det gode tilbage.

Vær dårligt - gør dårligt - du vil høste kun dårlige resultater.

Lad være med at bebrejde Gud.

Beskyld kun dig selv for dine nederlag.
 
 
God is not concerned in either rewards or punishment.

He only reflects, reounds and reacts.

He is the eternal Witness - unaffected by the pairs op opposites.

You decide your own fate.

Doo good - be good - you get goodness return.

Be bad - do bad - you will reap only bad resultats.

Do not blame God.

Blame only yourself for your failure.
   
Top
Top
   
     2007     
 
At reformere ens tendenser og karakter er ligesom at gå op ad bakke.

Et menneske kan studere alle tekstbøger om spirituel søgen og alle de hellige skrifter og kan endda belære andre i timevis, men han vil vakle og blive vildledt når fristelserne står for døren.

Hvad er den sande kur mod dette?

Den sande kur er den urokkelige tro at du er Gud til alle tider.
 
 
It is an uphill task to reform one's tendencies and character.

A man may study all the textbooks on Sadhana (spiritual quest) and all the scriptures, and he may even lecture for hours on them, but he will be led astray when temptation confronts him.

What is the real cure for this?

It is the unshakeable belief that you are the Brahman (Godhead) at all times.
   
Top
Top
   
     2006     
 
Hvis du tjener en rigdom af ren kærlighed, så bliver du det rigeste menneske i verden.

Han der er tilfreds er det rigeste menneske i verden og han der har mange ønsker er det fattigste menneske.

I dag er mennesket fyldt med ønsker fra hoved til hæl.

Så længe man har ønsker kan man aldrig være glad og fredfyldt.

Opgiv ønskerne og erfar selv hvor meget kærlighed og lyksalighed du modtager.

Den lyksalighed du oplever, vil være meget overlegen i forhold til al den glæde du før har oplevet.

Al denne lyksalighed er indeni dig.

Men du forestiller dig at den findes i det ydre.

Det der findes i det ydre er blot en refleksion, en reaktion og en genlyd af dét der findes indeni dig.
 
 
If you earn the wealth of pure love, you become the richest person in the world.

He who is contented is the richest man in the world and the one who has many desires is the poorest man in the world.

Today, man is filled with desires from top to toe.

As long as one has desires, one can never be happy and peaceful.

Give up desires and see for yourself how much love and bliss you get.

The bliss you experience will be far superior to all the happiness you have experienced before.

All the bliss is within you.

But you are imagining that it is outside.

What is outside is only the reflection, reaction and resound of what is within you.
   
Top
Top
   
     2005     
 
Mennesket besidder kapaciteten til at udvikle sig til en ren Guddommelig personlighed.

Men på grund af uvidenhed og modvilje er han blevet forvirret.

Han har bundet sig selv til lave idealer og er på den måde faldet i frygt og sorg.

Upanishaderne tilskynder mennesket til at vågne op og blive sin egen herre.

Rejs dig, vær vågen og stop ikke førend målet er nået!)

Mennesket er overvindes af uvidenhedens søvn og har glemt de sande værdier af livet.

Han er kun besat af materiel fremgang.

Medmindre han er vækket til livets åndelige værdier, kan der ikke være nogen fred og velstand i verden.

Uden det åndelige fundament, selv om mennesket har øjne, er de blinde, selvom de har ører, er de døve, og selvom de besidder et glimrende intellekt er de sindssyge.

Spiritualitet skænker mennesket det sande syn og gør ham hel.

 
 
Man has in him the capacity to grow into a pure Divine personality.

But, due to ignorance and waywardness, he has become stunted.

He has chained himself to low ideals and so, he has fallen into fear and grief.

The Upanishads exhort man to awaken and become master of himself.

"Utthishtta, jaagratha, praapya vaaraan nibodhatha!", (Arise, Awake and stop not until the goal is reached!).

Man is overcome by the sleep of ignorance and has forgotten the true values of life.

He is obsessed only with material progress.

Unless he is awakened to the spiritual values of life, there cannot be any peace and prosperity in the world.

Without spiritual basis, even if men have eyes, they are blind; even if they have ears, they are deaf; even if intellectually brilliant they are insane.

Spirituality alone confers true vision upon man and makes him complete.
   
Top
Top
   
     2004     
 
Mennesker stræber efter befrielsen.

De har ingen idé om, hvad der udgør befrielse.

Mennesket søger befrielse fra kroppens lidelser, sanserne, sindet, intellekt og den interne motivator.

Alle disse er uden tvivl nødvendigt, men befrielsen i den ultimative betydning består i befrielse fra cyklussen af fødsel og død.

Det betyder, at man skal indløse det nuværende liv, så man er fri for genfødsel.
 
 
People aspire for Mukthi (liberation).

They have no idea what constitutes liberation.

Man seeks liberation from the maladies of the body, the senses, the mind, the intellect and the Antahkarana (internal motivator).

All these are no doubt necessary, but liberation in the ultimate sense consists in liberation from the cycle of birth and death.

This means that one should redeem one's present life so that one is free from rebirth.
   
Top
Top
   
     2003     
 
Lær dine børn denne herlige og hjerteudvidende, ekspanderende sandhed fra de tidlige dage af livet: Gud er fuld og fri.

Det er en vidunderlig opdagelse, en spændende tanke.

Gud er i sin natur fuld, hel, komplet, og fylde, helhed behøver ikke at opnåes eller fuldbyrdes eller tillægges noget.

Det er grunden til at vismænd erklærede, at Renhed er vores sande natur og Fylde er vores ægte virkelighed.
 
 
Teach your children this glorious and heart-expanding Truth from the early days of life: the Atma is full and free.

It is a wonderful discovery, a thrilling thought.

The Atma is by its very nature full; fullness need not be attained or accomplished or added to it.

That is why the sages declared that Purity is our very nature and Fullness is our genuine reality.
 
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk