Retur:
 September oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 28. September
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Tirsdag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Tænk med hjertet - før du taler. 
      
     
T
- er det taktfuldt ?
Æ
- er det ærligt ?
N
- er det nødvendigt ?
K
- er det kærligt ?
 
 
      
Think with your heart - before you speak.
      
 
 
T
- is it tactful ?
H
- is that honest?
I
- is it necessary ?
N
- is it nice ?
K
- is it loving?
 
 
                                  
 
 
Hjerte - opfyldt af kærlighed
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
 
  
 
Click Flag
  
 
 
Husk altid, at du kan gøre noget ved verdenssituationen, hvis du helt ændrer dit hjerte, sind og sjæl.

Når du bliver klar over det, tager dit ansvar på dig og gør noget ved det, vil der ske forandringer, i begyndelsen i det små, og derefter breder det sig udefter, indtil alt er omfattet af det.

Tænk på, hvor vidunderligt, hvor opmuntrende, det er at vide, at du kan gøre noget for at ændre verdenssituationen, når du ændrer dig i dit indre og således afspejler disse ændringer i det ydre.

Velsignet være dem, der er villige og åbne og finder ud af, hvor nødvendigt det er at ændre sig og gøre noget ved det; for de er som gær i en klump dej, der får brødet til at hæve.

Uden gær ville brødet ikke hæve.

Uden forandring ville alt forblive statisk, stagnere og dø.

Begynd derfor at forandre dig og udvikle dig i sand glæde og taksigelse, og vær taknemmelig for, at du kan gøre det; og begynd at handle nu.
 
    Eileen Caddy    
 
Always remember that you can do something about the state of the world by a complete change of heart, mind and spirit.

It is when you realise it, shoulder your responsibilities and do something about it that changes will come about, in small ways to begin with and then spreading out until all is included.

Consider how wonderful it is, how encouraging, to know that you can do something to rectify the state of the world by changing within, and so reflect those changes without.

Blessed are they who are willing and open and see the need for change and do something about it; for they are like the yeast in the lump of dough that enables the bread to rise.

Without the yeast the bread would not rise.

Without change all would remain static, become stagnant and die.

So change and expand in real joy and thanksgiving, and be grateful that you can do it; and get into action now.
 
Today's Word read out
 
   
 
Click Flag
    
  
 
   
 
 
Top
Top
 
 
 
 
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
   
 
Et stærkt og nyttigt budskab.
 
   
Vi bliver syge, fordi vi på et ubevidst plan tror, at sygdom er et passende eller uundgåeligt svar på en situation eller omstændighed.

På en eller anden måde synes det at løse et problem for os, at give os noget, vi behøver, eller det er en desperat løsning på en uløs; og ubærlig indre konflikt.

Snarere end at betragte sygdom som en ulykke kar vi betragte den som et stærkt og nyttigt budskab.

Hvis vi lider, er det et budskab om, at der er noget som skal undersøges i vores bevidsthed, noget, der skal erkendes, anerkendes og helbredes.

Det kan antyde, at der er noget ved den måde, vi lever på, son må ændres for at være følelsesmæssigt sundere.
   
Jeg lytter nu
til, hvad min krop
har at sige.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
    
 
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
 
 
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Upasana betyder erhvervelse af tilstedeværelsen af det Guddommelige, opnåelse af hengivelsens Lyksalighed.

Vedisk tradition godkender fire veje, som legitime og frugtbare, hvormed man kan erhverve sig dette resultat.

De kaldes Sathyavathi, Angavathi, Anyavathi og Nidaanavathi.

Vi bør betænke Sathyavathi-vejen i dag.

Skriften definerer det Guddommelige således: Gud er iboende overalt, ligesom smeltet smør gennemtrænger hver eneste dråbe mælk.

Når den søgende stræber efter Sandheden med denne overbevisning som ansporende for sine bestræbelser, så kaldes hans åndelige praksis for Sandhedsbaseret.

Herren siger. "I Min latente form er jeg i hele Skabelsen, styrende mysteriet.

Se i Mig alt dette, se alt dette som Mig.

" Når man lykkes i dette arbejde, så vil Sathyavathi-vejen føre til succes."

” Jeg vil være synlig for dig som alt dette og i alt dette,” forsikrer Herren.

Herren lover denne vision om Immanens og Transcendens til de, der er oprigtigt vedholdende på denne Sathyavathi-vej.

Top
 
Top
 
Upasana means the acquisition of the Presence of the Divine, the achievement of the Bliss of adoration.

Vedic tradition sanctions four paths as legitimate and fruitful to win this achievement.

They are called Sathyavathi, Angavathi, Anyavathi and Nidaanavathi.

We shall consider the path of Sathyavathi today.

The scripture defines the Divine thus: The Atma is immanent everywhere, just as ghee inter-penetrates every drop of milk.

When the seeker pursues the Truth with this conviction urging his endeavour, his spiritual practices are called Truth-based.

The Lord declares. “In My latent form, I am in entire Creation, operating the mystery.

See in Me all this, see all this as Me.

” When one succeeds in this effort the Sathyavathi path will lead to success.

“ I shall be visible to you as all this and in all this,” the Lord assures.

The Lord promises this vision of Immanence and Transcendence to whomsoever that persists with sincerity on this Sathyavathi path.

   
 
 
Top
Top
   
     2010     
 
Vi kan ikke altid være i stand til at kende årsagerne til vores tro.

Den stammer og er formet af vores personlige sympatier og antipatier, vores dominerende følelser.

Men vi må ikke blive mål for vrede, had, jalousi og de onde gerninger, de fører os derind.

Vi skal dyrke brede, inklusive følelser.

Først da har du ret til at erhverve videregående uddannelse, og du vil opnå respekt i samfundet.

Du skal holde langt væk fra snævre egoistiske tanker, følelser og planer.

 
 
We may not always be able to know the reasons for our faith.

It originates and is shaped by our personal likes and dislikes, our dominant feelings.

But we must not become the target for anger, hatred, jealousy and the evil deeds they lead us into.

We must cultivate broad, inclusive feelings.

Only then are you entitled to acquire higher learning, and you will earn respect in society.

You must keep far away from narrow selfish thoughts, feelings and plans.

   
 
 
Top
Top
   
     2009     

Der er ingen grund til at trække sig tilbage ind i en skov eller en hule for at kende din indre sandhed og besejre din lavere natur.

Rent faktisk er det sådan at når du lever i isolation, har du ingen chance for at træne med tilbageholdenhed med ens vrede eller andre svagheder og de sejre man opnår, vil ikke være holdbare eller ægte.

Vind livets kamp; vær i verden men hold dig væk fra dens lænker.

Dette er sejren som du skal opnå.

 
 
There is no need to retire into a forest or a cave to know your inner Truth and to conquer your lower nature.

In fact, while living in isolation, one has no chance to exercise restraint on one's anger and other weaknesses and so the victory achieved there may not be long lasting or genuine.

Win the battle of life; be in the world but yet be away from its shackles.

That is the victory which you have to achieve.

   
 
 
Top
Top
   
     2008     
 
Egoet sender bølge efter bølge af behov og ønsker til din opmærksomhed og frister dig til at søge at tilfredsstille dem.

Dette er en uendelig cirkel.

Så du må forsøge at mindske dine ønsker og udvide dit kærligheds - område for at frigøre dig dit egos spind.

Det at leve indeholder mange former for konfrontationer, samarbejde og selskab, adskillelse, konflikter, mangler og negligeringer.

Vi må give slip på både de kontakter der er frastødende såvel som de der er behagelige.

Når du knytter dig til Gud, så vil den verdslige illusion automatisk falde væk.

 
 
ego brings wave after wave of wants and wishes before your attention, and tempts you to attempt to satisfy them.

This is a never-ending circle.

So try to reduce your wants and expand the range of your love in order to be free from the coils of your ego.

Living involves many confrontations, companionships, separations, conflicts and neglects.

We have to give up both the types of contacts - the repugnant and the pleasant.

Attach yourself to God and the delusion of the world will automatically fall off.

   
 
 
Top
Top
   
     2007     
 
Kærlighed er den grundlæggende lære i Bharat kulturen.

Igennem generationer er de unge blevet vejledt, opmuntret og belært gennem forskrifter og ved eksempel at elske de fattige, de hjælpeløse, de handicappede og invalide, fordi den samme gnist af guddommelighed i os er også aktiv i dem.

Vær kærlighedens lys, der er ikke brug for nogen anden spirituel praksis.

Kærlighed og kærlig tjeneste for andre vil give dig Guds nåde.

 
 
The fundamental teaching of the culture of Bharat is love.

For generations, youth have been advised, encouraged and taught by precept and example to love the poor, the helpless, the handicapped and the disabled, for the same spark of divinity that is in us, is also active in them.

Be lamps of love, there is no need for any other spiritual practice.

Love and loving service of others will confer on you the grace of God.

   
 
 
Top
Top
   
     2006     
 
Gud er kærlighedens legemliggørelse. Hvis I ønsker Gud, må I nære en uselvisk kærlighed til Gud.

I skal ikke elske Gud for de materielle goder. Elsk Ham for kærlighedens skyld.

Først da kan I nå Ham. I må ikke udvikle tilknytning til kroppen.

Kroppen vil forgå én eller anden dag. Hvorfor vildleder I jer selv med denne forgængelige krop?

Det der er permanent er Gud. Kærlighed er nødvendig når man skal erfare Guddommelig lyksalighed.

Hvis I dyrker kærligheden, så bliver I guddommelige. Tro ikke at Gud er forskellig fra jer. Hav den overbevisning at I siger ”Jeg er Gud”.

 
 
God is the embodiment of love. If you want God, you should have selfless love for God.

You should not love God for material benefits. Love Him for the sake of love.

Only then can you attain Him. Do not develop attachment to the body.

Body is bound to perish one day or the other. Why are you deluding yourself with this impermanent body?

That which is permanent is the Atma. In order to experience Atmic bliss, love is essential.

If you cultivate love, you become divine. Do not think that God is different from you.

Have the conviction to say "I am God".

   
 
 
Top
Top
   
     2005     
 
Mennesket er betaget af rigdom, ægtefælle og børn.

Disse aspekter hindrer ham ved hvert skridt og fungerer som belastninger på den spirituelle udviklings vej.

Selvfølgelig er penge nødvendigt som en del af livsprocessen og det kan ikke undgås at man skal arbejde for det.

Men udover en vis grænse så forurener rigdom sindet og frembringer arrogance.

De bør anvendes til gode formål, der fremmer retskaffenhed og velfærd og tilfredsstille ens pligter på den Guddommelige vej.

Hvis rigdom anvendes til at virkeliggøre flygtige ønsker, så er der aldrig nok og egoet opdager stadigt nyere og mere afskyelige måder både at tjene flere penge på såvel som at bruge dem.

 
 
Man is enamoured of wealth, spouse and children.

These obstruct him at each step and act as handicaps to spiritual advancement.

Of course, money is essential for the process of living and labouring for it cannot be avoided.

But, beyond a limit, riches foul the mind and breed arrogance.

They must be used for good purposes, fostering righteousness and well-being, and fulfilling one's duties along the Divine path.

If riches are spent for realizing fleeting desires, they can never be enough and the ego discovers newer and more heinous ways of earning and spending.

   
 
 
Top
Top
   
     2004     
 
Den måde, hvor man bør nyde Avataren er at se hvert af Hans trin, observer hans handlinger og aktiviteter, følg det vejledende princip som hans liv er en demonstration af.

Indsuge Hans kærlighed, Hans barmhjertighed og Hans visdom.

Mennesket er blevet kunstigt, skævt og tilegnet en forskruet tankegang.

Han har efterladt sine naturlige veje og gjort sit sind til et opbevaringsrum for bekymringer, angst og frygt.

Han kan leve på meget mindre, med meget større glæde for sig selv og andre.

Hvis han kun husker, at han er en gnist af guddommelige, vil han være mere kærlig og hjælpsom.

 
 
The way in which one should benefit from the Avatar is to watch His every step, observe His actions and activities, and follow the guiding principle of which His life is a demonstration.

Imbibe His love, His compassion and His wisdom.

Man has become artificial, crooked and twisted.

He has left behind his natural ways and made his mind a lumber-room for worries, anxieties and fears.

He can live on much less, with much greater joy for himself and others.

If only he remembers that he is a spark of the divine, he will be more loving and helpful.

   
 
 
Top
Top
   
     2003     
 
Børn er charmerende unge træer, fuld af løfter, som kan gives ved klogt pleje og veltilrettelagt kærlighed, kan blomstre til ideelle borgere, kunne forstå, værdsætte og praktisere den ældgamle visdom for at nå selvforståelse og opnå den skrappe disciplin.

De tidlige år af liv er den mest afgørende, og så forældrene har til at dele ansvaret for deres korrekte opdragelse.

Færdigheder, holdninger, fordomme og følelser som skaber, eller skræmmer i tiden fremover er alle indbygget i grundlæggelsen af karakteren under disse afgørende år.

 
 
Children are charming saplings, full of promise, who can be made, by wise care and well-directed love, to blossom into ideal citizens, able to understand, appreciate and practice the tough discipline laid down in the ancient wisdom for attaining self-knowledge.

The early years of life are the most crucial, and so the parents have to share the responsibility for their proper upbringing.

The skills, the attitude, the prejudices and the emotions that make or mar the future are all built into the foundation of character during those crucial years.

 
 
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk