Retur:
 September oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 29. September
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Onsdag
Esoterisk viden om Onsdag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Vægten

De 12 Stjernetegn

Kursus Materialer

Engle og Deva´er

Energi Øvelser

Lysets Mestre

Proces Siden

Lysets Love

Måne Tabel

Ærke Engle


Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Nyt vil strømme til dig.
      
     
Når du bortskaffer eller eliminerer dine eventuelle fordomme fra dette og tidligere livs oplevelser og hændelser.

Når du bliver fri af dem, kan dit nye liv "komme til bevidsthed" og du bliver så aktiv levende igen og fyldes med nyt liv, lys og kærlighed.

 
 
      
Life will flow to you.
      
 
 
When you dispose of or eliminate your possible prejudices from this and past life experiences and events.

When you become free of them, your new life can "come to consciousness" and you become so active alive again and filled with new life, light and love.
 
 
                                 
 
 
Lad det "gamle" blive transformeret om til Nyt i Ilden.
Esoterisk viden om Onsdag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Vægten

De 12 Stjernetegn

Kursus Materialer

Engle og Deva´er

Energi Øvelser

Lysets Mestre

Proces Siden

Lysets Love

Måne Tabel

Ærke Engle


 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
 
  
 
Click Flag
    
 
 
Hvor ofte har du ikke hørt ordene: „Livet er, hvad du gør det til," men hvad har du gjort ved det?

Er du ikke klar over, at du selv styrer dit liv, din lykke, din fremgang, dine glæder og dine sorger?

Livet kan være vidunderligt, betagende og herligt, men det er op til dig at få det til at blive det, fordi du forventer det allerbedste.

Lev én dag ad gangen og lev den fuldtud.

Spild aldrig tiden med at bekymre dig om i morgen, og hvad den måtte bringe, eller med at blive nedtrykt, fordi du føler, at du ikke kan klare, hvad det end måtte være.

Se altid på livets lyse sider og koncentrer dig om dem i det evigt nærværende nu.

Selv om dagen i går ikke gik helt glat, betyder det ikke, at dagen i dag vil blive det samme.

Læg dagen i går bag dig; lær af den, men lad den ikke ødelægge dagen i dag.

Den ligger foran dig, uberørt og pletfri.

Hvad vil du gøre ved den?
 
    Eileen Caddy    
 
Many times you have heard the words, "Life is what you make it," but what have you done about it?

Do you not realise that you control your life, your happiness, your success, your joys and your sorrows?

Life can be wonderful, thrilling and glorious, but it is up to you to make it so by expecting the very best.

Live one day at a time and live it to the full.

Never waste time worrying about tomorrow and what it may bring, or allow yourself to become depressed because you feel you cannot cope with whatever that may be.

Always look on the bright side of life and concentrate on it in the everpresent now.

Because yesterday did not go smoothly does not mean that today will be the same.

Leave yesterday behind; learn from it, but do not allow it to spoil today.

Today lies in front of you, untouched and unblemished.

What are you going to do with it?
 
Today's Word read out
 
  
 
Click Flag
    
 
 
   
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Vi fortjener helbredelse.
 
     
Sygdom er kroppens budskab til os om, at vi på et eller flere punkter ikke følger vores sande energi eller bakker op om vores egne følelser.

Den begynder med relativt umærkelige fornemmelser af træthed og util-pashed.

Hvis vi ikke er opmærksomme på disse meddelelser og foretager de nødvendige ændringer, vil vores krop sende os stærkere signaler i form af forskellige former for smerter.

Hvis vi stadig ikke ændrer vores levevis, vil vi måske blive ramt af mere alvorlig sygdom.

Selv om der skal et stærkt budskab til for at vække vores opmærksomhed, er der stadig rigelig tid til at blive helbredt.

Vi behøver blot at tro på, at vi fortjener det, og virkelig at ønske det.
   
 
 
 
Jeg følger min
sande energi og bakker op om
mine egne følelser.
 
 
 
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
     
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
 
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
For at koncentrere dig effektivt skal du rette din opmærksomhed på en form, der giver dig glæde

Sid i Lotus stilling eller en anden stilling, og fokuser dine øjne på spidsen af din næse.

I begyndelsen praktisere meditation i et minut, derefter for tre minutter.

Et par dage senere, så prøv i seks minutter, og efter et stykke tid, så længe som ni minutter.

Således skal koncentrationen styrkes gradvist, uden unødigt hastværk.

Langsomt, kan sindet holdes fast til selv en halv time.

Langsomt og vedholdende, skal disciplinen udvikles.

Når du praktiserer dette, vil sindet blive fikseret og styrken i koncentrationsevnen vil stige.

For at opnå koncentration og erhvervelse af ensrettethed - målrettethed, kommer du til at opleve at skulle gennemgå anstrengelse i en vis grad.

Du skal fastgøre dit sind på Herren og holde alle andre tanker ude fra det mentale plan.

Ved konstant udøvelsen af denne type, vil dit syn blive solidt fikseret på Herren som bor i dit hjerte.

Det er i sandhed målet, den fulde virkeliggørelse af meditation.
Top
 
Top
   
To concentrate effectively, fix your attention on a form that gives you joy.

Sit in the Padmasana (lotus) pose and fix your eyes on the tip of your nose.

In the beginning, practice meditation for a minute; then for three minutes.

A few days later, try for six minutes and after some time, for as long as nine minutes.

Thus, the concentration has to be strengthened gradually, without undue hurry.

Slowly, the mind can be held for even half an hour.

Slowly and steadily, the discipline must be developed.

With practice, the mind will get fixed and the power of concentration will increase.

To attain concentration and acquire one-pointedness, you must undergo exertion to some extent.

You must fasten your mind on the Lord and keep off all other thoughts from the mental plane.

By constant exercise of this type, your vision will be firmly fixed on the Lord residing in your heart.

That is, verily, the goal, the full fruition of meditation.
     
 
 
Top
Top
     
     2010     
 
Træk dit sind fra verdslige tanker og fiksere det på på Herrens navn, Hari, der charmerer alle hjerter.

Lyt til den guddommelige, Bhagavatha Thathwa af hele dit hjerte.

Der er ingen aktivitet helligere end det.

Der kan ikke være nogen større åndelig øvelse eller disciplin eller løfte.

Menneskekroppen er en værdig båd.

Historien om Lord Hari er roret i denne verden med konstant forandring.

Herren Hari er bådsføreren, der vil sikkert færge dig over Samsara, havet af fødsel og død.
   
 
Withdraw your mind from worldly thoughts and fix it on the Name of the Lord, Hari, who charms all hearts.

Listen to the wisdom of the Divine, the Bhagavatha Thathwa with all your heart.

There is no activity holier than that.

There can be no greater spiritual exercise, or discipline or vow.

The human body is a worthy boat.

The story of Lord Hari is the rudder in this world of constant change.

Lord Hari is the boatman who will safely ferry you across Samsara, the sea of birth and death.
     
 
 
Top
Top
     
     2009     

Godhed, medfølelse, tolerance - igennem disse dyder kan man opfatte Guddommen i sig selv og i andre.

Hjertets blødhed fordømmes ofte som svaghed, fejhed og manglende intelligens; de siger at hjertet skal hærdes mod medlidenhed og velgørenhed, men på den vej ligger krig, ødelæggelse og undergang.

Kærlighed alene tillader varig lykke og fred.

Deling kan alene reducere sorg og formere glæde.

Mennesket er født til at dele, for at tjene, at give og ikke at rage til sig.
   
   
Goodness, compassion, tolerance – through these virtues one can perceive the Divinity in oneself and in others.

Softness of heart is often condemned as weakness, cowardice and want of intelligence; they say that the heart has to be hardened against pity and charity, but that way lies war, destruction and downfall.

Love alone confers lasting happiness and peace.

Sharing can alone reduce grief and multiply joy.

People are born to share, to serve, to give and not to grab.
     
 
 
Top
Top
     
     2008     
 
Du kan ikke se grundlaget, fundamentet for en skyskraber.

Kan du derfor hævde, at det simpelthen står ovenpå jorden?

Grundlaget for dette liv er lagt dybt i fortidens liv, som allarede er levet af dig.

Strukturen i dit liv, er formet er blevet formet af disse liv.

Det er det usynelige fundament, der bestemmer strukturen og formen af hele konstruktionen.
 
 
You do not see the foundations of a skyscraper.

Can you, therefore, argue that it simply sits on the ground?

The foundations of this life are laid deep in the past, in lives already lived by you.

This structure has been shaped by the ground plan of those lives.

It is the unseen foundation that decides the structure and design of the entire edifice.
     
 
 
Top
Top
     
     2007     
 
Sanskrit ordet for kultur og civilisation er Samskriti og det kommer fra ordet Samskara (finesse/dannelse) der betyder det dobbelte formål at fjerne lasternes skidt og støv og at plante Sathya's (sandhedens), Dharma's (retfærds), Shanti's (freds) og Prema's (kærlighedens) dyder.

Retfærds fundament som de vise har forelagt det, lærer mennesker at de ikke skal begejstres over sejre eller fortvivles over nederlag; begge bør være velkomne som test af ens tro.
 
 
Samskriti, the Sanskrit word for culture and civilization is derived from the word Samskara (refinement), which means the dual purpose of removing the dust and dirt of vice and planting the virtues of Sathya (Truth), Dharma (Righteousness), Shanti (Peace) and Prema (Love).

The foundation of Dharma laid down by sages teach people that one should not enthuse over victory or despair over defeat; both are to be welcomed as tests of one's faith.
 
 
Top
Top
     
     2006     
 
Den samme Gud, den samme kærlighed og den samme guddommelighed er til stede i alle eksistenser.

Alle er én.

Hjertet er som en tank og alle sanserne er som vandhaner.

Når ’tanken’ er fyldt med kærlighed, så vil alt det der strømmer ud af ’vandhanerne’ også være kærlighed.

Hvad du ser i andre er blot en refleksion af dit indre væren.

Forstå denne sandhed.

Hvis du ser onde ting i andre, er det faktisk en refleksion af dine egne onde følelser.

Hvad der ligger udenfor er kun en refleksion, en reaktion og en genlyd af det, der er inden i dig.

Hvis du bærer blå glas i dine briller, så ser alting blåt ud.

Hvis du har rødt glas i dine briller, så ser alting rødt ud.

Hvis du er en god person, så vil du se godhed omkring dig.
 
 
The same Atma, the same love and the same divinity is present in all beings.

All are one.

The heart is like a tank and all the senses are like taps.

When the 'tank' is full of love, all that comes out of the 'taps' will also be love.

Whatever you see in others is only a reflection of your inner being.

Understand this truth.

If you see evil in others, it is actually the reflection of your own evil feelings.

What is outside is only the reflection, reaction, and resound of what is within you.

If you wear blue glasses, you see everything blue.

If you wear red glasses, you see everything red.

If you are a good person, you will see goodness all around.
     
 
 
Top
Top
     
     2005     
 

Du bærer fravede briller og ser alt gennem disse briller.

Korriger dit syn til og verden vil blive korrigeret.

Du skaber verden efter eget valg.

Du ser mange, fordi du søger mange, ikke den Ene.

Prøv at inkludere de mange i den ene - først familien, derefter samfundet, staten, nationen og endelig verden.

Denne progressive måde at bevæge sig fremad på med flere og flere inklusiviteter og loyaliteter, vil medføre at du når en højere platform, niveau af universalitet i tanke, ord og handling.

Dette er spirituel bestræbelse af Kærlighed, for Kærlighed er vækst.

Individet skal universaliseres og udvides til den Guddommeliges kosmiske form.

 
 
You wear coloured glasses and see everything through those glasses.

Correct your vision; the world will get corrected.

Reform yourselves and the world will get reformed.

You create the world of your choice.

You see many, because you seek the many, not the One.

Try to subsume the many in the One - first the family, then the community, the state, the nation and finally the the world.

Thus, progressively march on towards more and more inclusive loyalties and reach the stage of universality in thought, word and deed.

This is the Sadhana (spiritual endeavour) of Love, for, Love is expansion.

The individual has to be Universalised and expanded into Vishwaroopa (the cosmic form of the Divine).
     
 
 
Top
Top
     
     2004     
 
Du er alle en uanset de lande, du tilhører.

Pærer kan variere, men strømmen er den samme.

Ligeledes kan nationaliteter og personligheder variere, men Gudsprincippet er én og samme i alle.

Opgiv derfor alle forskelligheder baseret på kaste, religion og nationalitet og spred enhedens budskab.

Nationer er mange, men jorden er en.

Juveler er mange, men guld er en.

Stjerner er mange, men himlen er en.

Der er mange kroppe, men åndedraget er en.

Du kan kun opleve lykke, når du i tankerne udøver tjeneste, udfra den betragtning at alle er en.
 
 
You are all one irrespective of the countries you belong to.

Bulbs may vary, but the current is the same.

Likewise, nationalities and personalities may vary, but the principle of the Atma is one and the same in all.

Therefore, give up all differences based on caste, religion and nationality and spread the message of unity.

Nations are many, but the earth is one.

Jewels are many, but gold is one.

Stars are many, but sky is one.

Bodies are many, but breath is one.

You can experience bliss only when you render service keeping in mind the unity of all beings.
     
 
 
Top
Top
     
     2003     
 
Forældre skulle ikke tillade deres børn at falde uden for deres kontrol og vandre om uden kompas eller anker.

Mange forældre fodrer og forkæler deres børn og derefter. i frihedens navn, lader dem finde deres egne venner og fornøjelser.

De tager dem med og ser film uanset de indtryk, de skaber i deres følsomme sind.

De underholder vennerne af deres børn, men undersøger ikke deres forudgående livsforløb og vaner.
 
 
Parents should not allow their children to fall away from their control and wander about without a compass or anchor.

Many parents feed and fondle their children and then in the name of freedom, leave them to find their own friends and pleasures.

They take them to films regardless of the impressions they create in their tender minds.

They entertain the friends of their children but do not enquire about their antecedents and habits.
     
 
 
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk