Retur:
 September oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 30. September
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Torsdag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Den energi - dagen i sig selv er præget af, kan du ændre.
      
     
Den behøver ikke at være din, du vælger hvilken energi du vil have i dit univers. Hvad du tænker på - lukker du ind i dit univers, dine følelser og dit tankeliv og krop.

Tænk på Buddha - Gud - Kærlighed - lysets Mestre og Engle, energien og lyset herfra vil da strømme ind i dit univers og berige dig, dit tanke og følelses univers.

Prøv det og du vil undres over hvor let du kan ændre tids - planets energi til en Gylden stund.

Den gyldne tidsalder er i manifestation, så hvorfor ikke samarbejde og være med til at hæve den daglige energi, så den kommer i samklang hermed i den grad det er muligt for dig i dit liv og med dine unikke forbindelses linjer og kanaler.
 
 
      
The energy - the day itself is characterized by, you can change.
      
 
 
It does not have to be yours, you choose what energy you want in your universe. What you think about - you close into your universe, your emotions and your thought life and body.

Think of Buddha - God - Love - the Masters and Angels of light, the energy and light from here will then flow into your universe and enrich you, your universe of thought and emotion.

Try it and you will wonder how easily you can change the energy of the time planet into a Golden Moment.

The golden age is in manifestation, so why not collaborate and help raise the daily energy so that it is in tune with it to the extent possible for you in your life and with your unique connecting lines and channels.
 
 
                                  
 
 
    Transformering af "Gammelt" til Nyt - Transforming "Old" to New    
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
 
  
 
Click Flag
  
 
 
Det er vigtigt her i livet at have et mål og at blive ved med at gå frem imod det.

Find et virkeligt formål og en plan i dit liv, selv om du ikke altid klart kan se målet; for når du går ned i en dal, eller vejen er snoet, kan du ikke altid se rundt om det næste hjørne.

Du vil opdage, at du engang imellem får en opløftende, åndelig oplevelse, som vil bære dig gennem de barske steder og bevirke, at du vil kunne fortsætte, ligegyldigt hvad du står overfor.

Sæt dit mål højt - jo højere desto bedre.

Så må du blive ved med at gå fremad, at vokse og udvikle dig for at nå det.

Du kan aldrig forholde dig passiv og være selvglad; du kan aldrig forblive statisk.

Du rækker altid ud efter det næste trin på livets stige, og du ved, at hvert trin fører dig nærmere målet, ligegyldigt hvor langt borte det måske er.

Bliv derfor hele tiden ved og giv aldrig op.
 
    Eileen Caddy    
 
It is important in life to have a goal and to keep moving towards it.

See a real purpose and plan in your life, though you may not always be able to see the goal clearly; for when you go down into a valley or the way is twisty, you cannot always see around the next corner.

You will find that every now and again you will be given an uplifting spiritual experience which will carry you through the rough places and will enable you to keep on, no matter what you are faced with.

Aim high Ð the higher the better.

Then you will have to keep moving, growing and expanding to get there.

You can never sit back and be selfsatisfied; you can never remain static.

You are always reaching for that next rung on the ladder of life, and you know that every rung takes you nearer to the goal, no matter how far away it may be.

So keep on and on, and never give up.
 
Today's Word read out
 
  
 
Click Flag
    
 
 
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
 
 
 
Forestil dig, at du er fuldkommen rask.
 
     
Sid eller lig.

Træk vejret dybt og slap helt af.

Forestil dig gylden, helbredende lys-energi omkring hele din krop.

Føl den, fornem den, nyd den. Gør dig klart,; du fortjener denne helbredelse. Byd den velkommen.

Send denne særlige, kærlige, helbredende energi til en hvilken som helst del af dig, som har brug for den. og føl, at den bliver helbredt.

Forestil dig, at problemet lige så stille opløses og strømmer væk.

Forestil dig, at du er fuldkommen rask.

Tænk dig i forskellige situationer, hvor du føler dig aktiv, har udstråling og er rask.

Udvælg de bekræftelser, der fungerer bedst for dig, og brug dem.
   
Jeg er
nu fuldkommen
rask.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
     
     Don Miguel Ruiz     
 
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
 
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Det universelle væsen er de fem elementer.

Han er det åndedrag, der opretholder livet i alle væsener.

Han er ilden, der belyser alle.

Han er regnen, der fodrer planterne, som giver liv til alle.

Så kan han være elsket, fordi han har taget imod alle disse velgørende former.

Denne tilgang gennem de godartede manifestationer af de forskellige fakta og egenskaber i livet er Angavathi-stien.

'Anga' betyder et 'lem', en 'faktum' eller en 'funktion'.

At tegne den mangefasetterede guddommelige og symbolisere, på påtagelige måder, de attributter, der er påvist i hver enkelt facet, er Anyavathi-stien.

F.eks. Er facetten, som tilskrives kraften og viljen til at overvinde hindringer, Lord Vighneswara, hvis enkelt sløjfe symboliserer skarphed og koncentration.

Søgere mediterer på disse behagelige personifikationer og betydningen af symbolerne på deres attributter og elsker den guddommelige i den glæde, der brøder op i deres hjerter.

Dette hedder Anyavathi-stien - stien gennem symboliseret guddommelighed.
Top
 
Top
 
The Universal being is the five elements.

He is the breath that sustains life in all beings.

He is the fire that illumines all.

He is the rain that feeds the plants that provide sustenance to all.

So, He can be adored as having graciously assumed all these beneficent forms.

This approach through the benign manifestations of the various facts and features of life is the Angavathi path.

‘Anga’ means a ‘limb’, a ‘fact’, or a ‘feature’.

Picturing the many-faceted Divine and symbolising, in perceivable ways, the attributes that are evidenced in each facet, is the Anyavathi Path.

For instance, the facet to which is ascribed the power and willingness to overcome obstacles is Lord Vighneswara, whose single tusk symbolizes sharpness and concentration.

Seekers meditate on these pleasing personifications and the significance of the symbols of their attributes and adore the Divine in the delight that wells up in their hearts.

This is named the Anyavathi Path—the path through symbolized Divinity.
     
 
 
Top
Top
     
     2010     
 
Den grundlæggende årsag til alle bekymringer og katastrofer for mennesket er misundelse.

Vi kan finde fra Bhagavad Gita, at Krishna advarer Arjuna gentagne gange for at være fri for misundelse.

Misundelse er altid ledsaget af had.

Disse to er tvillinge skurke.

De er giftige skadedyr.

De angriber selve rødderne af ens personlighed.

Et træ kan være strålende med blomster og frugter.

Men da den fjendtlige orme sat til at arbejde på rødderne, forestille sig, hvad der sker med den pragt!

Selv når vi ser beundrende på sin skønhed, blader blomsterne, frugterne falder af og bladene bliver gule og spredes af vinden.

Til sidst, vil selv træet tørre op, det dør og falder.

Så også, på samme måde, når misundelse og had inficerer hjertet og er i gang med arbejdet, men hvor intelligent og højtuddannet den enkelte er, falder han.

Han er forvandlet til en fjende af samfundet.

Han bliver målet for latterliggørelse, fordi han ikke længere er menneske!
 
 
The root cause of all anxieties and calamities of man is envy.

We can find from the Bhagavad Gita that Krishna warns Arjuna repeatedly to be free from envy.

Envy is invariably accompanied by hatred.

These two are twin villains.

They are poisonous pests.

They attack the very roots of one’s personality.

A tree may be resplendent with flowers and fruits.

But when the inimical worms set to work on the roots, imagine what happens to the splendour!

Even as we look on admiringly at its beauty, the flowers fade, the fruits fall off and the leaves turn yellow and are scattered by the wind.

At last, the tree itself dries up, it dies and falls.

So too, when envy and hatred infect the heart and set to work, however intelligent and however highly educated the individual is, he falls.

He is turned into an enemy of society.

He becomes the target of ridicule because he is no longer human!
     
 
 
Top
Top
     
     2009     

Når man udfører tjeneste, bør man ikke har tænke på sig selv.

Man bør kun overveje, hvor godt man kan yde tjenesten som et offer til det guddommelige.

Man bør bemærke forskellen mellem karma (action) og karma yoga (handling som åndelig disciplin).

Ordinær aktivitet er motiveret af egeninteresse eller ønsket om at nå nogle mål.

I Karma Yoga, er handlingen uden ønsker.

Ordinære Karma er årsag til fødsel, død og genfødsel, mens Karma Yoga fører til frihed fra fødslen.

Du bør betragte alle tjeneste som en form for Karma Yoga - at udføre tjeneste uden nogen forventning om belønning, og endda uden følelsen af, at man er 'tjener' andre.

Enhver tjeneste gøres der udføres for nogen er faktisk service til Guddommelige.
 
 
In rendering service, one should have no thought of one’s self.

One should only consider how well one can render the service as an offering to the Divine.

One should note the difference between Karma (action) and Karma Yoga (action as spiritual discipline).

Ordinary activity is motivated by self interest or the desire to achieve some objective.

In Karma Yoga, the action is desireless.

Ordinary Karma is the cause of birth, death and rebirth, whereas Karma Yoga leads to freedom from birth.

You should regard all service as a form of Karma Yoga – rendering service without any expectation of reward, and without even the feeling that one is ‘serving’ others.

Any service done to anyone is actually service to the Divine.
     
 
 
Top
Top
     
     2008     
 
Tro er afgørende for menneskets fremgang på alle områder.

Viden og dermed visdom kan kun tjene ved hjælp af tro og indsats

Når mennesket er udstyret med disse kan han nå store højder og være sejrrig.

Imidlertid skal der advares mod at udvikle for megen tro i ting der kun er materielle.

Man bør sørge for at troens rødder er dybt forankret i den evige Sandhed, Gud.

Tro er magt.

Uden tro er det umuligt at leve.

Vi tror på at morgendagen følger efter dagen i dag.

Det er grunden til at vi går i gang med aktiviteter der rækker længere end denne dag.

Folk uden tro kan ikke lægge planer; de tiltrækker lidelser i deres mangel på tro.
 
 
Faith is essential for human progress in every field.

Knowledge, and hence, wisdom can be earned only by means of faith and effort.

Equipped with these, man can scale great heights and emerge victorious.

However, one has to be warned against cultivating too much faith in things that are merely material.

One has to root it deep in the eternal Truth, God. Faith is power.

Without faith, living is impossible.

We have faith in tomorrow following today.

That is what makes us take up activities that extend beyond this day.

People with no faith cannot plan; they court misery by their want of faith.
     
 
 
Top
Top
     
     2007     
 
Hvem der end søger din tjeneste er den du skal tage dig af på det tidspunkt.

Det er din pligt at opfylde behovet for den person gennem din tjeneste, og det vil være det bedste arbejde, du kan gøre det øjeblik.

Nuværende, når du kan gøre noget, er det den mest hellige tid.

Du kan ikke se fremtiden, for dine øjne kan ikke opfatte det.

Fortiden er gået, og der er ikke noget du kan gøre ved det.

Således er nutiden den bedste tid, hvor du kan udføre din pligt og være til tjeneste for den person, der kommer efter din hjælp.
 
 
Whoever comes seeking service from you is the one you must attend to at that time.

It is your duty to satisfy the need of that person through your service, and that will be the best work that you can do that moment.

The present, when you can do something, that is the most sacred time.

You do not see the future, for your eyes cannot perceive it.

The past has gone and there is nothing you can do about it.

Thus, the present is the best time in which you can discharge your duty and be of service to the person who comes seeking your help.
     
 
 
Top
Top
     
     2006     
 
Godt og ondt, lykke og elendighed, fortjeneste og synd afhænger af menneskets handlinger.

Som handlingen er, således bliver resultatet.

Men i dag ignorerer mennesket loven om handling og opfører sig som han har lyst til.

Det er let at hengive sig til syndige handlinger, men det er umådeligt svært at bære de dårlige resultater de medfører.

Upanishaderne siger, "Thasmai Namah Karmane" (min hilsen til handling).

Tilbyd din Namaskar (hilsen) til den handling du udfører.

Hvad er Namaskar?

Det giver op for egoets følelse.

Du bør tilbyde din hilsen til den handling du udfører, så den bliver hellig, giver dig et godt navn og bidrager til verdens velfærd.

Den, som stræber efter verdens velfærd, skal sørge for, at hans tanker og handlinger er i overensstemmelse med hans ædle forhåbninger.
 
 
Good and evil, happiness and misery, merit and sin depend on man's actions.

As is the action, so is the result.

But today man ignores the law of action and acts as he pleases.

It is easy to indulge in sinful deeds but it is extremely difficult to bear the bad results they yield.

The Upanishads say, "Thasmai Namah Karmane" (my salutations to action).

Offer your Namaskar (salutation) to the action you perform.

What is Namaskar?

It is giving up the sense of ego.

You should offer your salutation to the action you perform so that it becomes sacred, brings you good name and contributes to the welfare of the world.

One who aspires for the welfare of the world should see to it that his thoughts and actions are in accordance with his noble aspirations.
     
 
 
Top
Top
     
     2005     
 
Udvid dit hjerte og gør det så storsindet som Guds eget.

Når du først ser på en ballon, så er den flad.

Blæser du luft ind i den bliver den større og større og på et tidspunkt vil den briste.

Selvom du starter ud med idéerne om ’Jeg’ og ’min’ så vil du i sidste ende nå frem til stadet hvor du erkender at ”alt er mit”, ”alt er én”; lidt efter lidt vil dit syn udvides og vil smelte sammen i Gud, der er allestedsnærværende.

Du bør genkende sandheden om, at menneskets liv består i at gøre rejsen fra scenen 'Jeg' til scenen 'Vi'.
 
 
Broaden your heart and make it as magnanimous as that of God Himself.

If you look at a balloon, at first, it is flat.

If you go on blowing air into it, it becomes bigger and bigger, and at one stage it will burst.

Though beginning with the ideas of 'I' and 'mine', if you ultimately move on to the stage where you realize that "all are mine", "all are one"; gradually you will become broader in your vision and will merge in God who is omnipresent.

You should recognise the truth that man's life consists of making the journey from the stage of 'I' to the stage of 'We'
     
 
 
Top
Top
     
     2004     
 
Som er din vision er, så er verden.

Det er tåbeligt at forsøge at ændre verden.

Skab dig selv som udførelsen af fred.

Korrigere dit syn for at se guddommelighed overalt, så vil denne bevidsthed omdanne hvert ord, tanke og gerning til dig.

Rense hjertet ved at lytte til åndelige diskurser, ved at søge de retfærdiges selskab og kammeratskab og ved at dyrke kvaliteten godhed i karakter og sødme i din natur.

Fylde dit hjerte med de søde, duftende farvande af kærlighed.

Så vil hver handling og dine ord blive søde og duftende.
 
 
As is your vision, so is the world.

It is foolish to try to change the world.

Shape yourself as the embodiment of peace.

Correct your vision to see divinity everywhere, then that awareness will transmute every word, thought and deed of yours into a benediction.

Cleanse the heart by listening to spiritual discourses, by seeking the company and comradeship of the righteous and by cultivating goodness of character and sweetness of disposition.

Fill your hearts with the sweet, fragrant waters of Prema (love).

Then every act and word of yours will be sweet and fragrant.
     
 
 
Top
Top
     
     2003     
 

Tanker der opstår i sindet, ordet der er dannet på tungen og handlingen udført af hånden - når disse tre er i harmoni, indikerer de menneskeheden.

I dag ser mennesket ud til at være et menneske, men hans menneskelighed er fraværende, dels fordi han tænker en på måde, taler på en anden måde og handler på en tredje måde.

Sig hvad du tænker, gør hvad du siger, det er tegnet på sand menneskelighed.

Så du skal handle i overensstemmelse med din egen rådgivning.

Tilvejebring harmoni mellem din tanke, ord og gerning, og derefter vejled dine børn.

 
 
The thought that arises in the mind, the word that is formed on the tongue and the act performed by the hand - when these three are in harmony, they indicate humanness.

Nowadays man appears to be man, but his human-ness is absent, partly because he thinks one way, speaks another way and acts a third way.

Speak what you think, do what you speak; that is the sign of true manhood.

So, you must first act according to your own advice.

Bring about consonance between your thought, word and deed, and then guide your children.
     
 
 
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk