Retur:
 November oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 1. November
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Mandag
Esoterisk viden om Mandag

Dagnes støttende energi


Stjernetegn Skorpionen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

MånetabelByd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Dette er også din dag idag.
      
     

Dagen i dag - for det er din og du kan fylde den med hvad du vil.

Det er kun dig dig der kan give den fylde og skabe hvad du bliver inspireret til fra din egen indre åndelige side af, fra skytsånder, vejledere, engle og din peronnlige indre del af Gudsbevidstheden - lige på din måde og i dine omgivelser.

Afsluttende med et: må Guds Lysets og Kærligheden vilje ske.

Hvis du altså oplever det er det rigtige for dig at gøre og og det er okay i relation til din livsindstilling.

 
 
      
This is also your day today.
      
 
 

Today - because it's yours and you can fill it with whatever you want.

Only you can give that fullness and create what you are inspired to from your own inner spiritual side, from guardian spirits, counselors, angels and your personal inner part of the God-consciousness - just in your way and in your surroundings.

Concluding with one: may the will of God the Light and Love be done.

So if you experience it is the right thing for you to do and and it is okay in relation to your life attitude.

 
 
                                 
 
 
Tilbage igen.
Esoterisk viden om Mandag

Dagnes støttende energi


Stjernetegn Skorpionen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 
 
Der er ikke anspændthed eller hastværk i naturen.

Et frø går gennem hele sin cyklus; det behøver ikke at gøre noget; det skal blot lade det hele ske.

Det eneste, du skal gøre, er at lade det hele ske.

Hvorfor ikke lade dig omdanne til en herlig sommerfugl?

Kom ud af dette puppestadie, dette afgrænsede rum, ud af de restriktioner, dit dødelige sind og dine tanker pålægger dig.

Når en slange skifter ham, vrider den sig langsomt ud af den gamle og lader den ligge, så den tørrer ind og opløses.

En krabbe vokser sig ud af sin skal, efterhånden som den vokser og udvikler sig og bliver større og smukkere.

En fugl revner sin skal og fremstår fuldstændig transformeret.

Den er fri, fri, fri!

Det er det, der venter på at skulle ske med dig.

En ny frihed, en ny glæde, en helt ny verden venter på at åbne op for dig, når du er villig til at bevæge dig ud af de gamle restriktive måder, tanker og ideer og blive transformeret.
 
    Eileen Caddy    
 
There is no strain or stress in nature.

A seed goes through its full cycle; it does not have to do anything; it just has to allow it all to happen.

All you have to do is to allow it all to happen.

Why not let yourself be transformed into a glorious butterfly?

Come out of that chrysalis, that confined space, out of the restrictions of your mortal mind and ideas.

When a snake changes its skin, it slowly wriggles out of its old one and leaves it behind to wither away and disintegrate.

A crab outgrows its shell as it grows and expands, and grows a bigger, more beautiful one.

A bird cracks open its shell and emerges completely transformed.

It is free, free, free!

That is what is waiting to happen to you.

A new freedom, a new joy, a whole new world is waiting to open up for you when you are willing to move out of those old restrictive ways, thoughts and ideas, and be transformed.
 
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
  
  
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
   
 
Legemsøvelser.
 
   
Lige meget hvilken slags legemsøvelser, du dyrker, kan du tage skabende visualisering og bekræftelser til hjælp for at få størst muligt udbytte og glæde af dem.

Hvis du for eksempel kan lide at løbe, så forestil dig, at du løber meget hurtigt, jævnt og utrætteligt.

Hvis du danser eller dyrker yoga, så koncentrer dig om din krop, om dine muskler; forestil dig, hvordan de slapper af og strækker sig; se, hvordan du bliver mere og mere smidig og bøjelig.

Brug skabende visualisering til at forbedre dine evner inden for din yndlingssport; forestil dig, hvordan du bliver mere og mere fuldendt, indtil du er virkelig fremragende.
  
 
 
 
Jeg elsker at
træne min krop. Jeg er stærk, smidig
og i god form.
 
 
 
  
 
 
Top
Top
 
 
  
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
    
  
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
I dag står landet over for en masse problemer, fordi folk ikke udfører gentagelse af Herrens navn.

Lad hver eneste gade runge med sang af Guddommelig herlighed.

Lad hver eneste celle i vores krop være fyldt med det Guddommelige navn.

Intet andet kan give dig den lyksalighed, mod og styrke, som stammer fra gentagelse af Herrens navn.

Folk kan sige, "Han er en stor officer. Hvordan kan det være at han også laver gentagelse af Herrens navn?

Nogle mennesker kan endda gøre nar af dig, skal du ikke bekymre os om det.

Ligegyldigt hvem det er, ung eller gammel, rig eller fattig, alle kan udføre gentagelse af Herrens navn.

Du har måske ikke nogen musikinstrumenter til dette.

Det betyder ikke noget.

Fra dybden af dit hjerte syng Guds herlighed med sindet fuld og komplet engagement, uanset hvor du er.

Du kan derefter sikkert leve livet som et sandt menneske.
 
 
Today the country is facing a lot of problems because people are not doing enough repetition of the Lord’s name.

Let each and every street reverberate with the singing of divine glory.

Let each and every cell of our body be filled with divine name.

Nothing else can give you the bliss, courage and strength that you derive from repetition of the Lord’s name.

People may say, “He is a big officer.

How is it that he is also doing repetition of the Lord’s name?”

Some people may even make fun of you, do not bother about it.

No matter whoever it is, young or old, rich or poor, everybody has to do repetition of the Lord’s name.

You may not have any musical instruments for this. It does not matter.

From the depth your heart and sing the glory of God with full mind and total dedication, wherever you are.

You can then certainly lead the life of a true human being.
   
Top
Top
   
     2010     
 

Regnen falder på bjergkæden og glider ned af siderne ind i mange dale og flyder som grumset strøm.

Den samme regn falder på ferskvand søer eller krystalklare floder forbliver ren og klar.

De vismænd, der er bekendt med deres Guddommelige virkelighed bliver omdannet til den renhed, sindsro og næstekærlighed, som den repræsenterer.

De er stadig i fuld bevidsthed om at Gud, er deres inderste kerne.

I den rensede bevidsthed i disse personer, er der oplevelsen af identifikation.

Sympatier og antipatier, følelse af "jeg" og "mine", angst og ro, opstemthed, når ros og depression, når skylden - disse kan ikke forurene eller agitere en person, der har opnået denne tilstand.

Disse modsætninger bliver afbalanceret og accepteres med sindsro som bølger på atmiske bevidsthed.

Dette er den autentiske Guddommelige indstilling,

Guds inderste-syn, baseret på eller karakteriseret ved enhed.

 
 
The rain falling on the mountain range slides down the sides into many valleys and flows as turbid streams.

The same rain falling on fresh water lakes or limpid rivers remains pure and clear.

The sages who are cognizant of their Atmic reality are transformed into the purity, equanimity, and charity that it represents.

They are ever in the full awareness of the Atma, their inner core.

In the purified consciousness of these persons, there is the experience of identification.

Likes and dislikes, sense of “I” and “mine”, anxiety and calmness, elation when praised and depression when blamed - these cannot contaminate or agitate a person who has attained that state.

These opposites become balanced and are accepted with equanimity as waves on the Atmic consciousness.

This is the authentic Atmic attitude, the Brahman inner-look, the unitary vision.
   
Top
Top
   
     2009     

Mennesker forestiller sig at med spiritualitet menes der meditere på Gud, bade i hellige vande og besøge hellige steder, men det er ikke den korrekte mening med spiritualitet.

Ved spiritualitet menes der det at man skal omforme og ødelægge den dyriske natur i mennesket og få det til at vågne op til hans guddommelige bevidsthed.

Spiritualitet indebærer genkendelse og opdagelse af ens mangfoldige kompetencer der udspringer fra Ånden og ikke fra sindet, og så anvende dem til at aktivere den spirituelle styrke.

Med det menes der at anerkende at al kraft kommer fra det Guddommelige.
 
 
People imagine that spirituality means meditating on God, bathing in sacred waters and visiting holy shrines, but this is not the correct meaning of spirituality.

Spirituality means destroying the animal nature in man and awakening him to his divine consciousness.

Spirituality implies recognizing that one’s manifold capacities emanate from the Spirit and not from the mind, then utilizing them for achieving spiritual strength.

It means acknowledging that all powers come from the Divine.
   
Top
Top
   
     2008     
 
Mennesker med forskellig form og navn er ligesom bølger på havet - af væren - bevidsthed og lyksagelighedens hav; de er også den samme væren - bevidsthed - lyksagelighed.

Essensen er den samme i alle navne og former.

Virkeligheden af denne sandhed er spiritualitet.

Dette er Upanishaderne budskab.

Det gør ikke noget hvis ikke du forstår hvert ord i Upanishaderne.

Det er nok hvis du erkender sandheden at du er legemliggørelsen af det Guddommelige.

 
 
Human beings with different names and forms are just like waves on the ocean of Sath-Chith-Ananda; they are also the same Sath-Chith-Ananda.

The essence is the same in all names and forms.

The realization of this truth is spirituality.

This is the message of the Upanishads.

It does not matter if you cannot understand every word of the Upanishads.

It is enough if you realize the truth that you are embodiments of the Divine.
   
Top
Top
   
     2007     
 
Du kan spekulere på hvorfor de befriede stadig bør udføre handling.

Godt, følger folk normalt det ideelle opstillet af dem på højere niveauer.

Deres handlinger er grundlaget for højre adfærd.

Hvis de befriede er inaktive, hvordan kan så vi almindelige dødelige redde sig?

De vil ikke have nogen vejledning og mister dem selv i de lette sensoriske fornøjelsers lette stier.

De kloges pligt er at fremme ret og praksis før andre, så de også kan blive bedt om at følge, draget i håbet om at blive opfyldt og så glade som de befriede.

Kloge skal gøre og få gjort, se og vise, så resten kan overtales til at følge det eksempel af dem.

Solen og Månen udøver deres rutinemæssige opgaver; vinden og ilden har til at udføre deres opgaver uden ære.

Derfor bør hver enkelt udføre sin opgave uden at fejle og med omhu.

 
 
You may wonder why liberated ones should still do action.

Well, people usually follow the ideal set by those in higher levels.

Their acts form the basis of Right Conduct.

If the liberated are inactive, how are ordinary mortals to save themselves?

They will have no guide and will lose themselves in the easy paths of sensory pleasures.

The duty of the wise is to foster the right and practice it before others, so that they too may be prompted to follow, drawn by the hope of becoming as contented and as joyful as liberated.

The wise have to do and get done, see and show, so that the rest might be persuaded to follow the example set by them.

The sun and the moon carry on their routine tasks; wind and fire have to perform their duties without demur.

Hence, each one should perform one’s task without fail and with care.

   
Top
Top
   
     2006     
 
Menneskets sande ornament eller besmykning er karakteren.

Tabet af dette ornament er kilden til al hans lidelse og nød.

Mennesket forstår ikke det formål han er blevet skabt til af Gud.

Guds skabelse er frugtbar med dybsindige sandheder, mysterier og idealer.

Men mennesket har glemt disse idealer.

Han er ikke i stand til at værdsætte betydningen af denne arv.

Af alle kræfterne i verden er den menneskelige kraft den største.

Mennesket tilskriver alt i denne verden værdi, men han er ude af stand til at erkende sin egen værdi.
 
 
Character is the true ornament of man.

The loss of this ornament is the source of all his suffering and misery.

Man does not realize the purpose for which he has been created by God.

God’s creation is pregnant with profound truths, mysteries and ideals. But man has forgotten these ideals.

He is unable to appreciate the significance of his legacy.

Of all the powers in the world, human power is the greatest.

Man assigns value to everything in this world, but he is unable to recognize his own value.
   
Top
Top
   
     2005     
 
Gud er i alle eksistenser, altid.

Bestræb dig på at huske dette i alt hvad du gør og uanset hvem du møder.

Det vil lykkes for dig hvis du til stadighed fremsiger Hans Navn.

Beslut dig for på denne Deepavalli Dag, at tænde lampen ved ihukommelse af Herrens navn og sæt den på din dørtærskel, dine læber.

Nær den med tilbedelsens olie og brug ro som væge.

Lad lampen oplyse hvert minut af dit liv.

Pragten fra Hans Navn vil holde mørket væk både omkring dig såvel som indeni dig.

Du vil sprede glæde og fred blandt alle der befinder sig i din nærhed.
 
 
God is in all beings at all times.

Endeavour to remember this fact whatever you may be doing, whomever you may meet.

You will succeed in this, provided you do not give up the recitation of His Name.

On this Deepavali Day, resolve to light the lamp of Namasmarana (remembering the Lord's name) and place it at your doorstep, the lips.

Feed it with the oil of devotion; have steadiness as the wick.

Let the lamp illumine every minute of your life.

The splendour of the Name will drive away darkness from outside you as well as from inside you.

You will spread joy and peace among all who come near you
   
Top
Top
   
     2004     
 
Alt det du ser i kosmos, de bevægelige og stationære objekter er manifestationer af Gud.

Denne Gud kaldes "Eruka" eller bevidsthed.

Denne bevidsthed producerer i hver bliver følelsen af "Jeg-ness" og det udtrykker sig som "I" eller "Aham".

Når dette "I" identificerer sig med organet, det tager form af Ahamkara (ego).

Dette er hvad kaldes Mithya eller illusion.

Hvad mennesket har behov for i dag den beslutsomhed til at indse at Gud, er ens sande selv.

Gennem Gud-viden eller kendskab til selvet, kan mennesket opleve Guddommelig Lyksagelighed.
 
 
All that you see in the cosmos, the moving and the stationary objects, are manifestations of the Atma.

This Atma is called "Eruka" or Awareness.

This Awareness produces in every being the sense of "I-ness" and it expresses itself as " I " or "Aham".

When this " I " identifies itself with the body, it takes the form of Ahamkara (ego).

This is what is called Mithya or Delusion.

What man needs today is the resolve to realize the Atma, one's true self.

Through Atma-Jnana (knowledge of the self), man can experience Atma -Ananda (Atmic bliss).
   
Top
Top
   
     2003     
 
Ligesom du tager dig af kroppens behov, giver den føde tre gange om dagen for at holde den i en god tilstand, må du også bruge nogle regelmæssigt bruge nogen tid i din dagligdag for at holde din indre bevidsthed i en god afstemning og tilstand.

Tilbring en time om morgenen, en anden om aftenen og et tredje i de tidlige morgentimer til gentagelse af Guds navn og meditation på Herren.

Du vil finde en stor fred faldende om dig og nye kilder til styrke strømme op inden i dig hvis du udfører denne åndelige indsats.

 
 
Just as you attend to the needs of the body, feeding it three times a day in order to keep it in good running condition, so too, spend some time regularly everyday to keep your inner consciousness also in good trim.

Spend one hour in the morning, another at night and a third in the early hours of dawn for japam (repetition of God's name) and meditation on the Lord.

You will find great peace descending on you and new sources of strength welling up within you as you progress in this sadhana (spiritual endeavour).

   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk