Retur:
 November oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 2. November
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Tirsdag
Esoterisk viden om Tirsdag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Skorpionen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

MånetabelByd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Langsomt - men sikkert.
      
     

Går det nogle gange - men er der noget i vejen med det ?

Tiden er alligevel en illusion - så tab ikke modet, men foresæt med at følge din egen personlige vej og sti og gør det der i dig opleves er rigtigst at gøre, gerne på en afbalanceret måde.

Gør det i hverdagen og dit indre liv - følg din samvittgheds stemme - og lær at skelne mellem dit selviske ego´s ideer og hvad der er bedst for helheden.

 
 
      
Slowly - but surely.
      
 
 

Does it work sometimes - but is there something wrong with it?

Time is still an illusion - so do not lose heart, but continue to follow your own personal path and path and do what you feel is best to do, preferably in a balanced way.

Do it in everyday life and your inner life - follow the voice of your conscience - and learn to distinguish between the ideas of your selfish ego and what is best for the whole.

 
 
                                 
 
 
Tilbage igen.
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Esoterisk viden om Tirsdag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Skorpionen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 
 
Når du begynder at lære noget nyt, hvad enten det er at køre bil, lærer at svømme eller spille på et musikinstrument, er du meget opmærksom på hver eneste bevægelse, hver handling du foretager.

Du begår fejl, men du giver aldrig op. Du retter disse fejl og bliver ved med at prøve, indtil du har mestret, hvad det så end måtte være.

Så opdager du, at du ikke længere behøver at tænke på hver eneste bevægelse; du gør den automatisk; du flyder med og nyder det, fordi det ikke længere er anstrengende.

Således er det også med dette åndelige liv.

Efterhånden som det bliver en del af dig, skal du ikke længere mindes om, at du skal være bevidst om Mig og Min guddommelige tilstedeværelse, fordi du er bevidst om det.

Du behøver ikke længere at komme i samklang med Mig, fordi du er i samklang.

Det hele er lige så naturligt for dig som at trække vejret.

I denne tilstand ved du, at JEG ER i dig, og du er i Mig, og vi er ét.
 
    Eileen Caddy    
 
When you are first taught to do anything, whether it is driving a car, learning to swim or learning to play a musical instrument, you are very aware of every movement, every action you make.

You make mistakes but you never give up. You rectify those mistakes and keep on trying until you have mastered whatever it is.

Then you find you no longer have to think of every movement; you do it automatically; you flow with it and enjoy it because it is no longer an effort.

So it is with this spiritual life.

As it becomes a part of you, you no longer have to be reminded to be consciously aware of Me and of My divine presence, because you are aware of it.

You no longer have to get into tune with Me because you are in tune.

It is all as natural to you as breathing.

In this state you know that I AM in you, and you are in Me, and we are one.
  
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
  
  
 
Top
Top
 
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Begrænsninger kommer af vores egen modstand.
 
     
De eneste begrænsninger, der er for vores sundhed skønhed, energi og vitalitet, kommer af vores egen modstand mod livets godhed; en modstand, som bunder i frygt og uvidenhed.

Der findes faktisk ikke noget ondt eller nogen begrænsning.

Der findes kun uvidenhed om eller misforståelse af det godes eller Gud universelle natur.

Vi indgår i et partnerskab med denne almægtige energi.

Jo mere vi erkender og åbner os for denne magt, jo mere godt strømmer der ind i vores liv.
   
 
 
 
Jeg er
et grænseløst
væsen.
 
 
 
   
 
 
Top
Top
 
 
   
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
Top
 
Top
Opgiv tanker omkring andre og dyrk tanker på Gud. Dette er den sande åndelige praksis. Lad dig ikke rive med af verdslige fornøjelser. Tag til den hellige sti og helliggøre din tid ved at synge det Guddommelige navn.

Der er ingen grund til at afsætte et bestemt tidspunkt eller sted for gentagelse af Herrens navn. Du kan gøre det, uanset hvor du er, og hvad du laver. Man skal betale skat for vand, el, osv., men der er ingen skat for gentagelse af Guds ord.

Ingen kan stoppe dig fra at gøre det. Det er meget simpelt, men alligevel meget effektiv.

Men folk indser ikke værdien af gentagelsen af Guds navn, da det er så let at praktisere. Vi tror, at Gud kan kun opnås gennem svære askeser.

Dette er en misforståelse. Uden at bekymre dig selv eller forårsager problemer for andre, kan du fremsige det Guddommelige navn. Følg denne enkle vej, opleve lyksalighed og helliggøre jeres liv.

 
 
Give up thinking about others and cultivate thinking about God. This is the true spiritual practice. Do not be carried away by worldly pleasures. Take to the sacred path and sanctify your time by chanting the Divine Name.

There is no need to allocate a specific time or place for repetition of the Lord’s name.
You can do it wherever you are and whatever you are doing. One needs to pay tax for water, electricity, etc., but there is no tax for repetition of the Lord’s name.

Nobody can stop you from doing it. It is very simple, yet most effective. But people do not realise the value of repetition of the Lord’s name as it is so easy to practise.

We think that God can be attained only through severe austerities. This is a misconception. Without troubling yourself or causing trouble to others, you can chant the divine name.

Follow this simple path, experience bliss and sanctify your life.

 
Top
Top
 
     2010     
 
Jeg er iboende i ethvert væsen.

Folk glemmer Mig, som er inden i og uden for dem.

Jeg er den inderste kerne i ethvert væsen, men de er ikke klar over dette.

Så er de fristet til at tro, den objektive verden til at være ægte og sandt, og de forfølger mål fornøjelser, og falder ind i sorg og smerte.

På den anden side, hvis de koncentrerer al opmærksomhed på Mig alene, at tro, at Herren har viljen til alting og alle velsigner Jeg dem og afslører for dem sandheden, at de er jeg, og jeg er de.

Tusinder er blevet velsignet dermed.
 
 
I am immanent in every being.

People forget Me, who am within and without them.

I am the inner core of every being, but they are not aware of this.

So, they are tempted to believe the objective world to be real and true, and they pursue objective pleasures, and fall into grief and pain.

On the other hand, if they concentrate all attention on Me alone, believing that the Lord has willed everything and everyone, I bless them and reveal to them the truth that they are I and I am they.

Thousands have been blessed thus.
 
Top
Top
 
     2009     

Hvis du vinder Guds nåde, kan selv dekreter fra skæbnen blive overvundet.

Når en flaske med medicin har overskredet den sidste salgsdato, er dens effektivitet udløbet.

Medicinen mister dens effekt efter denne dato.

Selvom medicinen forbliver i flasken, vil det ikke længere være effektivt.

På samme måde kan Guds nåde arbejde som en udløbsdato, og gøre effekten fra en skæbne virkningsløs.

Guds nåde kan ikke opnås af en der tøver/vakler - fra øjeblik til øjeblik og hvis hjerte ikke er rent.

Selv hvis du ikke praktiserer tilbedelse eller meditation, er det nok hvis du renser dit hjerte.

Den Guddommelige vil da træde ind i det.
 
 
If you win the grace of the Lord, even the decree of destiny can be overcome.

When a bottle of medicine is purchased, on the label is a date, printed by the drug manufacturer that indicates its expiration.

The drug loses its efficacy beyond that date.

Although the drug remains in the bottle, it will no longer be effective.

Similarly, the grace of God can work like an expiration date and make the effects of destiny ineffective.

God's grace cannot be had by one who is wavering from moment to moment and whose heart is not pure.

Even if you do not practise worship or meditation, it is enough if you have cleansed your heart.

The Divine will then enter it.
 
Top
Top
 
     2008     
 
Gud alene er ægte.

Gud er Sandhed og Kærlighed.

Meditere på Ham som Sandhed og som Kærlighed.

Udfør altid Lovsang og i fællesskab med Hans hengivne.

Igennem denne lovsang, vil disse egenskaber skelnen og uengagerethed blive tilegnet.

I praksis at udføre dette vil styrke sindet og begave dig med skelneevne og indre fred.

Dit sind vil da smelte sammen med Gud.
 
 
God alone is Real. God is Truth and Love.

Meditate on Him as Truth and as Love.

Be always in the company of His devotees.

Through this company, discrimination and detachment will be implanted and increased.

These in turn will strengthen the spirit and endow you witdiscriminationh inner peace.

Your mind will then merge in God.
 
Top
Top
 
     2007     
 
Elektricitet findes overalt i naturen, men kan kun opsamles og anvendes gennem bestemte opfindelser som mennesket har designet.

Spirituel kraft der er til stede overalt oplagres i legemet og strømmer gennem de tynde kabler eller nerver og oplyser og styrer aktiviteterne.

Disse aktiviteter må rettes mod spirituel lyksalighed (Ananda)og ikke tilknyttes midlertidige nydelser.

Livsprincippet der flyder som intelligens gennem hver eneste celle og nerve er også en refleksion af God.

 
 

Electricity is found everywhere in nature, but it can be tapped and put to use only through certain contrivances designed by man.

The spiritual power that is present everywhere is stored in the body and passes through the thin wires or nerves and illumines and directs activity.

These activities have to be oriented towards spiritual bliss (Ananda) and not attachment to temporary pleasures.

The life principle that flows as intelligence through every cell and nerve is also a reflection of God (The Atma).

 
Top
Top
 
     2006     
 
Gud’s sande bolig er i menneskets hjerte.

I behøver ikke at søge efter Gud.

Det er uvidenhed ikke at erkende jeres iboende guddommelighed.

I må spørge ind til grunden til denne uvidenhed.

Hovedårsagen er at i hele livet følger den ydre vej under indflydelse af sanseorganerne, der drags hen imod eksterne objekter.

I gør jer ingen anstrengelse for at følge den indre vej.

Derfor er I fuldstændigt optagede af de ydre aktiviteter og negligerer helt den indre vej.

I ser alt fra et verdsligt synspunkt og erkender ikke den guddommelighed der gennemstrømmer det.

I må bestræbe jer på at ændre jeres syn fra det ydre til det indre for at opfatte denne guddommelighed.
 
 
The true dwelling place of God is the heart of man.

You don’t need to go in search of God.

Not being able to recognize your innate divinity is ignorance.

You have to enquire into the reason for this ignorance.

This is mainly because you follow outward path all your life under the influence of the sense organs, which are drawn towards external objects.

You are not making any effort to follow inward path.

Thus, you are fully engrossed in the outward activities and are completely neglecting the inward path.

You see everything from a worldly point of view and do not recognize the divinity that pervades it.

You have to make an effort to change your vision from outward to inward to perceive this divinity.
 
Top
Top
 
     2005    
 
Kærlighed må udbrede sig fra individet til hele universet.

Vi må anse Kærlighed som Gud.

De forskellige skikkelser der tillægges Gud er blot fantasiens frembringelser.

Men Kærlighed kan erfares direkte.

Uanset om man er troende eller ikke-troende, livsnyder eller enspænder, yogi eller materialist, så værdsætter man kærlighed.

Kærlighed er den ene form i hvilken alle er parate til at acceptere Gud.

Det at dyrke og udvikle kærlighed og opnå universel kærlighed er hengivenhedens ædle vej.
 
 
Love must expand from the individual to the whole universe.

We must regard Love as God. The different forms attributed to God are products of fancy.

But Love can be directly experienced.

Whether one is a theist or an atheist, a hedonist or a recluse, a yogi or a materialist, he values love.

Love is the one form in which everybody is ready to accept God.

The cultivation of love and achieving universal love is the sublime path of devotion (Bhakti).
 
Top
Top
 
     2004     
 
Forsøge at være så selvstændige som muligt; bestræbe sig på at stå på egne ben.

Vær flittige.

Være effektive og entusiastiske i det arbejde, der er kommet på din vej som du skal dele i livet.

Gud har forsynet alle med to hænder for hvar mave.

Hvis disse hænder arbejder ihærdigt og intelligent, kan de uden tvivl udfylde denne lille mave.

Problemet er, at vi er uvillige til at arbejde.

Vi glæder os over enhver chance for at tale og undervise.

Men indlæg kan ikke udfylde sultne maver.

Dedikeret og intelligent arbejde, der er hvad er nødvendigt.
 
 
Try to be as self-reliant as possible; endeavour to stand on your own feet.

Be industrious.

Be efficient and enthusiastic in the work that has come your way as your share in life.

God has provided two hands for every stomach.

If those hands work assiduously and intelligently, they can, without doubt, fill that little stomach.

The trouble is that we are loath to work.

We welcome every chance to talk and teach.

But, speech cannot fill the hungry stomach.

Dedicated and intelligent work, that is what is needed.
 
Top
Top
 
     2003     
 
En tom jern boks får værdi, når det indeholder juveler; kroppen er æret over, når det indeholder juveler i bevidstheden og værdier kendt som 'dyder'.

Livet må leves for gennem muligheder at få chancen for at udfolde dyderne.

Ellers er mennesket bundet på denne jord, og blot en forbruger af fødevarer.

Hjælp til de nødlidende er blevet beskrevet som den største dyd og skade andre er blevet fordømt som synd.
 
 
An empty iron box gets value when it contains jewels; the body is honoured when it contains the jewels of consciousness and values known as 'virtues'.

Life has to be lived through for the sake of the chance to unfold the virtues.

Otherwise, man is a burden upon the earth, merely a consumer of food.

Help to the needy has been described as the highest virtue and harming others has been condemned as sin.
 
Top
Top
 
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk