Retur:
 November oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 3. November
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Onsdag
Esoterisk viden om Onsdag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Skorpionen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Ego´et er fantastisk til at skjule sig.
      
     

Dagen i dag er din og du kan udfylde tiden med - hvad du vil.

Det er dig der skal give den fylde og skabe hvad du føler for og bliver inspireret til - i forhold til dit liv og din helhed.

Check lige om du er på egen boldbane og at det er okay på alle planer og at du ikke overskrider dine kompentencer og selvfølgelig selv betaler prisen for dine handlinger.

Og ikke lader andre om at betale prisen for dine eventuelle fejlslagne hensigter og handlinger.

Ego´et i dig er fantastisk til at skjule sig og lyver gerne for dig i din personligheds maskespil - både over for dig selv og andre mennesker.

Så vær opmærksom og tænk dig om før du handler eller siger noget :)

 
 
      
The ego is great for hiding.
      
 
 

Today is yours and you can fill the time with whatever you want.

It is you who must give it fullness and create what you feel for and be inspired by in relation to your life and your whole.

Just check if you are on your own ball field and that it is okay on all levels and that you do not exceed your competencies and of course pay the price for your actions.

And do not let others pay the price for your possible failed intentions and actions.

The ego in you is great to hide and likes to lie to you in your personality's mask game.

Both to yourself and other people.

So pay attention and think before you act or say anything :)

 
 
                                  
 
 
    Livets sand strømmer hurtigt - The sand of life flows fast.    
    Udnyt tiden du har til rådighed - Take advantage of the time you have available    
Esoterisk viden om Onsdag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Skorpionen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel


Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 
 
Gå ind til denne dag med et hjerte, der strømmer over af kærlighed, glæde og taksigelse, ovenud lykkelig over at være i live, at foretage dig det, du gør, at være, hvor du er; så vil du opdage, hvor fuldkommen denne dag er.

Velsignet være dem, der kan se skønheden, glæden og harmonien omkring sig og værdsætte det i rigt mål, og dem, der anerkender Mig i alt og alle og siger tak for alt.

Glæde er som en sten, der kastes midt ud i en dam; ringene breder sig længere og længere ud mod kanten og vender så tilbage til midten og bringer glæde til alle dem, de kommer i kontakt med på deres vej.

Kærlighed er som lægende balsam, der heler alle sår, alle skrammer, alle sorger; elsk derfor med Min guddommelige kærlighed; elsk det elskelige og det tilsyneladende uelskelige; elsk dem, der ikke ved, hvad kærlighed er; elsk dine såkaldte fjender.

Når dit hjerte er fyldt med kærlighed, vil du ikke kende nogen fjender.

Kærlighed er fundamentet i dette åndelige liv.
 
    Eileen Caddy    
 
Gå ind til denne dag med et hjerte, der strømmer over af kærlighed, glæde og taksigelse, ovenud lykkelig over at være i live, at foretage dig det, du gør, at være, hvor du er; så vil du opdage, hvor fuldkommen denne dag er.

Velsignet være dem, der kan se skønheden, glæden og harmonien omkring sig og værdsætte det i rigt mål, og dem, der anerkender Mig i alt og alle og siger tak for alt.

Glæde er som en sten, der kastes midt ud i en dam; ringene breder sig længere og længere ud mod kanten og vender så tilbage til midten og bringer glæde til alle dem, de kommer i kontakt med på deres vej.

Kærlighed er som lægende balsam, der heler alle sår, alle skrammer, alle sorger; elsk derfor med Min guddommelige kærlighed; elsk det elskelige og det tilsyneladende uelskelige; elsk dem, der ikke ved, hvad kærlighed er; elsk dine såkaldte fjender.

Når dit hjerte er fyldt med kærlighed, vil du ikke kende nogen fjender.

Kærlighed er fundamentet i dette åndelige liv.
  
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
  
  
     
 
 
 
 
 
 
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Stol på din krop.
 
     
En forudsætning for at have en smuk krop er, at du følger din energis naturlige strøm.

Vi har lært at nære mistro til vores krop og betragte den som noget, der skal underkastes vores kontrol.

Stol på dig selv. Sov så meget du ønsker.

Bliv i sengen, hvis du har brug for mere hvile.

Udtryk dig fysisk på måder, der får dig til at føle dig godt tilpas.

Spis det, din krop ønsker, og følg dit hjerte.

Hvis du er villig til at stole på din krop, vil du lære, hvad der er bedst for dig.
   
 
 
Jeg
stoler på min
krop.
 
 
   
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Meditation skal følges stringent.

Faktisk betyder meditation "disciplin", regelmæssighed og stabilitet er de vigtigste redskaber til det.

Herren Krishna forsikrede, "Når du begynder at fiksere dine tanker på mig, vil alle tanker, der bekymrer dig, blive stille gennem min nåde."

Meditation er et første klasses kur for sygdomme mod de verdenskendte sygedomme.

Men sammen med det, tag også medicinen "tilfredshed".

Ligesom en rejsende, der langsomt og tungt har vandret i den brændende sol, føler sig frisk, når han tager bad i den kølige og skyggefuldt sø, sådan vil den uheldige person der kæmper i de brændende ønskers hede, føle sig glad og lettet, når han bader i tilfredsstillelsens sø.

Mediter jævnligt og udøv tilfredshed i dit sind; Den der følger dette nøje vil opnå hurtige resultater.
 
 
Meditation must be followed rigorously.

In fact Meditation means “discipline” and, regularity and steadiness are the essential tools for it. Lord Krishna assured, “When you start fixing your thoughts on Me, all thoughts that agitate you will be stilled through My grace.”

Meditation is a first class cure for the illness of worldly existence.

But along with it, also take the medicine “contentment”.

Just as a traveller who has trudged along for miles in the scorching sun feels refreshed when taking bath in the waters of a cool and shady lake, so too the unfortunate individual struggling in the scorching heat of desires, feels happy and relieved when bathing in the lake of contentment.

Meditate regularly and practice contentment in your mind; anyone who follows this rigorously will achieve quick results.
 
Top
Top
 
     2010     
 
Tale er et smukt instrument, et givet talent der er givet til mennesket for at opløfte sig selv.

Tale er ladet med en enorm magt.

Gennem valget af vores ord, kan vi kommunikere med en person, noget, der forstyrrer deres balance eller chokerer dem og medfører sorg; ordene kan derefter fuldstændig dræne deres fysiske styrke og mentale mod.

De falder til jorden, ude af stand til at stå.

På den anden side, når vi gennem tale kommunikere noget der gør dem lykkelige eller jublende, så får de en elefants styrke.

Ord koster ikke noget, men de er uvurderlige.

Så de skal bruges med omhu og omtanke.

De skal ikke anvendes til sladder, som er ufrugtbar, men kun til rene og produktivte formål.

De gamle anbefalede tavshed for at rense talen for dens onder.

Et sind vendende sig indad mod en indre vision af Gud og talen vendt mod ydre syn, vil både fremme åndelig styrke og succes.
 
 
Speech is a beautiful instrument that is gifted to man for uplifting himself.

Speech is charged with tremendous power.

Through the choice of our words, we can communicate to a person something which upsets their balance or shocks them into grief; the words then completely drain off their physical strength and mental courage.

They fall on the ground, unable to stand.

On the other hand, when through speech, we communicate something happy, or cheer them, they get the strength of an elephant.

Words do not cost anything, but they are priceless.

So they have to be used with care.

They must be employed not for gossip, which is barren, but for pure and productive purposes only.

The ancients recommended the vow of silence in order to purify speech of its evils.

A mind turned inwards towards an inner vision of God and speech turned towards outer vision, both will promote spiritual strength and success.
 
Top
Top
 
     2009     

Hvem som helst der søger en tjeneste fra dig er den ene du må give opmærksomhed til i det øjeblik.

Det er din pligt at tilfredsstille de behov den person har igennem din service, og det vil være det bedste arbejde du kan gøre i det øjeblik.

Det nuværende øjeblik, når du kan gøre noget, er den mest hellige tid.

Du kan ikke se ind i fremiden, for dine øjne kan ikke opfatte det.

Fortiden er gået og der er ingenting du kan gøre ved det.

Så det nuværende er den bedste tid, i hvilken du kan udføre din pligt og udføre tjeneste til den person der søger din hjælp.
 
 
Whoever comes seeking service from you is the one you must attend to at that time.

It is your duty to satisfy the need of that person through your service, and that will be the best work that you can do that moment.

The present, when you can do something, that is the most sacred time.

You do not see the future, for your eyes cannot perceive it.

The past has gone and there is nothing you can do about it.

Thus, the present is the best time in which you can discharge your duty and be of service to the person who comes seeking your help.
 
Top
Top
 
     2008     
 
Når et individ søger tilfredsstillelse i det ydre, vil han mislykkes; hvis tilfredsstillelsen derimod søges i det indre lykkes det.

Det Guddommelige princip i det indre er altid til rådighed og altid lydhør.

Smerten føles kun så længe tilknytning eller aversion overfor de ydre former eksisterer.

Den ultimative forløsning fra smerte kan kun komme ved at tone ego'et ned, ved at eliminere det der reagerer overfor en ting med smerte og en anden med glæde og behag, og hvis erindring og indlæring vedligeholder genkendelse af dualiteterne glæde og sorg.
 
 
When an individual seeks fulfillment outside himself, he fails; if he seeks it within himself, he is successful in obtaining it.

The divine principle within us is always accessible and always responsive.

Pain is felt only as long as attachment or aversion to outer forms remains.

Ultimate relief from pain can come only by the effacement of the ego, by the elimination of that which reacts to one thing as pain and to another as pleasure, and whose memory and conditioning sustains the recognition of the dualities of joy and grief.
 
Top
Top
 
     2007     
 
Solen får sin energi og glans fra den samme kosmiske kilde som udgør og forklarer det menneskelige sind og legemes kraft.

Der findes ikke nogen større kraft end denne.

Denne grænseløse kraft erkendes og udøves af enhver i overensstemmelse med hans udvikling.

Da mennesket har evnen til at manifestere den iboende guddommelighed i sig, beskrives han som en manifestation af Gud.

Menneskelighed består af manifestation af dét der er skjult og usynligt for øjet.
 
 
The sun derives its energy and effulgence from the same cosmic source that accounts for the power of the human mind and body.

There is no greater power than this.

This boundless power is being recognised and exercised by each according to the level of his development.

Since man has the ability to manifest the latent divinity in himself, he is described as a manifestation of God.

Humanness consists in manifestation of what is hidden and invisible to the eye.
 
Top
Top
 
     2006     
 
Neethi betyder moral eller ret adfærd.

Det er vejen der leder én til Guddommelighed.

God karakter, tankens renhed, udførelsen af fortjenestefulde handlinger og uselvisk opofrelse er alt sammen indeholdt i begrebet ’Neethi’.

Neethi var anset af de gamle vise som noget fundamentalt uden hvilket samfundet ville blive skadet.

Moral er ikke noget I skal påtvinge jer selv, det er jeres naturlige egenskab.

Derfor må I først og fremmest opdyrke moral.

Først da vil guddommelighed blomstre i jer.

Hele verden vil have fremgang når mennesket overholder moral.

Hvor I end er, hvad I end gør, så opfat moral som jeres livsgrundlag.

Kun moral yder sand og varigt omdømme.

Kun når I dyrker moral kan I fortjene guddommelig nåde og lykke.
 
 
Neethi means morality or right conduct.

It is the path that leads one to the Divine.

Good character, purity of thought, performance of meritorious deeds and selfless sacrifice are all subsumed in the term 'Neethi'.

The ancients regarded Neethi as fundamental, without which the society will be maimed.

Morality is not something that you must force upon yourself; it is your natural quality.

Therefore, first and foremost, cultivate morality.

Only then will divinity blossom in you.

The entire world will prosper when man adheres to morality.

Wherever you are, whatever you do, consider morality as the basis of your life.

Morality alone grants true and lasting reputation.

You can earn divine grace and happiness only when you cultivate morality.
 
Top
Top
 
     2005     
 
Kærlighed må udbrede sig fra individet til hele universet.

Vi må anse Kærlighed som Gud.

De forskellige skikkelser der tillægges Gud er blot fantasiens frembringelser.

Men Kærlighed kan erfares direkte.

Uanset om man er troende eller ikke-troende, livsnyder eller enspænder, yogi eller materialist, så værdsætter man kærlighed.

Kærlighed er den ene form i hvilken alle er parate til at acceptere Gud.

Det at dyrke og udvikle kærlighed og opnå universel kærlighed er tilbedelsens ædle vej.
 
 
Love must expand from the individual to the whole universe.

We must regard Love as God.

The different forms attributed to God are products of fancy.

But Love can be directly experienced.

Whether one is a theist or an atheist, a hedonist or a recluse, a yogi or a materialist, he values love.

Love is the one form in which everybody is ready to accept God.

The cultivation of love and achieving universal love is the sublime path of Bhakti (devotion).
 
Top
Top
 
     2004     
 
Du behøver ikke forherlige Gud, for det kan holde dig i en afstand fra Ham.

Gud er ikke ny.

Han var der før din fødsel og Han eksisterer evigt.

Hvor er behovet for at forherlige Ham?

Du skal overveje Ham som din gamle ven.

Når du erhverver et nyt venskab med en person, taler du til ham formelt og respektfuldt.

Når han bliver en gammel bekendt, kan du tage frihedsrettigheder med ham.

Overveje Gud også som en gammel ven, så du kan nyde friheden og føler slægtskab med ham!
 
 
You need not glorify God, for that may keep you at a distance from Him.

God is not new.

He was there before your birth and He exists eternally.

Where is the need to glorify Him?

You must consider Him as your old friend.

When you acquire friendship newly with a person, you speak to him formally and respectfully.

When he becomes an old acquaintance, you can take liberties with him.

Consider God also as an old friend, so that you can enjoy the liberty and feel kinship with Him!
 
  
Top
Top
 
  
     2003     
 
Mennesket følger utallige fordele fra Naturen og nyder de bekvemmeligheder, på mange forskellige måder.

Men hvor er den taknemmelighed, han tilbyder Naturen og Gud?

Mennesket glemmer den Guddommelige, som er den Eneste Leverandør af alt.

Dette er grunden til hans faldende bøn i forskellige vanskeligheder og katastrofer.

Mens han modtager utallige fordele fra forsynets Herre på forhånd, tilbyder han ikke noget til gengæld til Naturen eller Gud.

Dette viser hvor unaturligt og hjerteløs menneskets adfærd er.

Når vi er formanet til at returnere godt for ondt, hvordan upassende er det når det mislykkes selv at returnere godt for godt?

Mennesket bør lære den store lektie Naturen forsøger at lære ham - læren af gør tjeneste mod nogen uden forventning om afkast.
 
 
Man is deriving innumerable benefits from Nature and enjoying the amenities provided by it in various ways.

But what is the gratitude he is offering to Nature and God?

Man is forgetting the Divine who is the Sole Provider of everything.

This is the reason for his falling prey to various difficulties and calamities.

While he is receiving countless benefits from Providence, he is offering nothing in return to Nature or God.

This shows how unnatural and heartless man's behaviour is.

When we are enjoined to return good for evil, how unbecoming is it to fail even to return good for good?

Man should learn the great lesson Nature is trying to teach him - the lesson of doing service with no expectation of return.
     
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk