Retur:
 November oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 4. November
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Torsdag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Vær årvågen og tilstede i din hverdag.
      
     

Husk at holde dit hjerte åben til dit indre åndelige univers - ved at lede opmærksomheden ind i hjertecenteret (midt på brystkassen) og opad gennem hals - pande og kronecenter - videre op herfra - til din sjæl - ånd og mentalt udtrykke tak til Lysets og Kærlighedens Gud i dig, eller mentalt udtrykke: Guds vilje ske.

På denne måde undgår du at blive narret af din personligheds maskespil.

Lyt herefter til din indre Gudsbevidstheds stemme - ( din indre intuitions stemme - af nogle også kaldt samvittighedens stemme) og øv dig i - efter bedste evne i at følge og handle efter Lysets Guds råd og vejledning - den lyver aldrig og den er ganske frit tilgængelig for alle uden untagelse, lyver aldrig, er uendelig tålmodig og kærlig og er helt gratis at benytte.

 
 
      
Be alert and present in your everyday life.
      
 
 

Remember to keep your heart open to your inner spiritual universe - by directing your attention into the center of the heart (in the middle of the chest) and upwards through the neck - forehead and crown center - further up from here - to your soul - spirit and mentally expressing thanks to the Light and Love God in you, or mentally express: God's will be done.

This way you avoid being fooled by your personality's mask game.

Then listen to the voice of your inner God-consciousness - (the voice of your inner intuition - by some also called the voice of conscience) and practice in - to the best of your ability in following and acting according to the advice and guidance of the God of Light - it never lies and it is quite freely available for everyone without exception, never lies, is infinitely patient and loving and is completely free to use.

 
 
                                 
 
 
Velkommen - Welcome.
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 
 
Hold dine øjne åbne og vær til stadighed årvågen.

Se Min hånd i alt og sig evindeligt tak.

Uden årvågenhed kan du gå glip af så meget, der ligger lige foran dig eller endog i dit indre.

Mange går gennem livet og er blinde over for de undere, der er omkring dem, blinde over for naturens mirakler og går således glip af livets mirakler.

Når du er opmærksom på skønhed, harmoni, fred og klarhed i de små ting omkring dig, vil du opdage, at din årvågenhed skærpes, indtil hele livet bliver et eventyrland, og du går gennem livet som et barn og ser med store øjne på alt, hvad der sker.

Du vil forvente, at de herligste ting vil ske, og derfor vil du hjælpe med til at få dem til at ske.

Der vil aldrig være et kedeligt øjeblik i dit liv.

Du vil ikke tage noget for givet, men vil sige tak for alt.

Taknemmelighed holder døren vidt åben, så flere og flere undere kan komme ind i dit liv, og derfor må du aldrig nogensinde undlade at sige tak.
 
    Eileen Caddy    
 
Keep your eyes open and keep ever alert.

Behold My hand in everything and give eternal thanks.

Without awareness you can miss so much which is right there in front of you, or even within you.

Many souls go through life blind to the wonders all around them, blind to the miracles of nature, and so miss the miracles of life.

When you are aware of beauty, harmony, peace and serenity in the small things around you, you will find that awareness growing until all life becomes a wonderland and you walk through life like a child, wideeyed at all that is taking place.

You will expect the most glorious happenings to take place, and therefore will help to bring them about.

There will never be a dull moment in your life.

You will take nothing for granted, but will give thanks for everything.

Gratitude keeps the door wide open for more and more wonders to enter your life, so never, never fail to give thanks.
  
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
  
 
     
Top
Top
 
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Du er smuk.
 
     
Når vi opfylder vores indre behov, er der ingen grund til at unddrage os selv noget - hvis vi ønsker at gå ned i vægt, så vil vi gøre det.

Hemmeligheden ved at have en smuk krop er simpelt hen at stole på sig selv og lære at følge sine naturlige behov.

Hold din intuition i hævd. Hold energien i bevægelse ved at støtte dig selv fra øjeblik til øjeblik.

Vigtigst af alt, elsk og drag omsorg for dig selv.

Du er smuk.
   
 
 
 
Jeg elsker
og drager omsorg
for mig selv.

 
 
 
 
 
 
 
Top
Top
 
 
   
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Ingen kan undslippe illusion, uanset hvor lærd man kan være.

Som et resultat af denne vildfarelse er mennesket udsat for sorg, og denne sorg virker som en bremse på aktivitet.

Arjuna den store helt, som havde en evne til at udvise en enorm forsagelse og visdom, blev vildledt af det frygtelige behov for krig.

Sorgen deraf handicappede hans aktivitet.

Han forvirrede kroppen og sig selv, han på lage Gud, ( som kendetegnes ved altid at være uberørt af de særlige kendetegn ved den bevægelige og foranderlige verden), det uvirkelige og flygtige karakter af verden og troede, at denne illusion var sand.

Dette er en tragedie ikke for Arjuna alene, men for hele menneskeheden!

Det er grunden til, Bhagavad Geetha er af universel og evig værdi.

At studere det, er at lære kunsten at svømme over havet af selvbedrag.

Det faktum, at Geetha har givet trøst og befrielse til millioner er i sig selv bevis på dens Guddommelige oprindelse.
 
 
No one can escape delusion, no matter how scholarly one may be.

As a result of this delusion man is subjected to grief, and this grief acts as a brake upon activity.

Arjuna the great hero, capable of immense renunciation and wisdom, was deluded by the awful needs of war.

The grief therefrom handicapped his activity.

He confused the body and the self; he imposed on the Atma, (ever untouched by the characteristics of the moving and changing world) the unreal and ephemeral nature of the world and believed this delusion to be true.

This is the tragedy not of Arjuna alone, but of all humanity!

That is why the Bhagavad Geetha is of universal and eternal value.

To study it, is to learn the art of swimming across the sea of delusion.

The fact that Geetha has provided consolation and liberation to millions is itself evidence of its Divine origin.
 
Top
Top
 
     2010     
 
Det ene Guddommelige princip virker gennem mange former for at manipulere og fuldføre skabelses processen.

Alle former er grundlæggende af samme væsen.

Der er ingen højere eller lavere.

Alle er lige guddommelige.

Når Gud kommer ned og antager speciel form ved særlige lejligheder til et bestemt formål, er han kendt som Avatar.

Hver Avatar er født som en konsekvens af Guddommelige vilje og med det formål at genoprette retfærdighed og moralsk liv.
 
 
The One Divine Principle works through many forms in order to manipulate and complete the process Srishti (creation).

All forms are fundamentally of the same essence.

There is no higher or lower.

All are equally divine.

When God comes down assuming special form on special occasions for a specific purpose, He is known as Avatar.

Each Avatar is born as a consequence of Divine Will and with the purpose of restoring Dharma and moral life.
 
Top
Top
 
     2009     

Godhed, medfølelse, tolerance - igennem disse personlige dyder kan du modtage den Guddommelige i dig selv og i andre.

Blødgørelse af hjertet er bliver ofte forbundet med svaghed, fejhed og mangel på intelligens; de siger at hjertet må hærdes imod medlidenhed og velgørenhed, men den vej fører til løgnens krig, ødelæggelse og undergang.

Kun kærlighed medfører vedvarende lykke og fred.

Det at dele - kan alene formindske sorg og mangedoble fryd og glæde.
 
 
Goodness, compassion, tolerance – through these virtues one can perceive the Divinity in oneself and in others.

Softness of heart is often condemned as weakness, cowardice and want of intelligence; they say that the heart has to be hardened against pity and charity, but that way lies war, destruction and downfall.

Love alone confers lasting happiness and peace.

Sharing can alone reduce grief and multiply joy.

People are born to share, to serve, to give and not to grab.
 
Top
Top
 
     2008     
 
Hvordan skal man kultivere kærlighed ? Det kan gøres på mindst to måder:
(1) Anse andres fejl, uanset hvor store, som ubetydelige og ligegyldige. Anse dine egne fejl, uanset hvor ubetydelige, som værende store og vær angrende.

(2) Hvad du end gør mod andre eller mod dig selv, så gør det ihukommende at Gud er allestedsnærværende. Han ser, hører og ved alt.
 
 
How is Prema (love) to be cultivated? It can be done through two methods:
(1) Consider the faults of others, however big, to be insignificant and negligible. Consider your own faults, however insignificant, to be big, and feel repentant.

(2) Whatever you do with yourself or with others, do it remembering that God is Omnipresent. He sees, hears and knows everything.
 
Top
Top
 
     2007     
 
Fra tid til anden antager det Guddommelige mange forskellige former.

Hos tilhængerne stråler det som visdommens ild.

Hos ikke-tilhængere brænder det som vredens ild eller lystens ild.

I dag har mennesket denne ild (af vrede osv.) i sit hjerte og er blevet et offer for frygt og illusioner.

Alle andre typer af ild formindsket med tiden, men denne type ild (af vrede osv.) hører aldrig helt op.

De kan blusse op hvert øjeblik.

Hvordan kan disse typer ild da blive slukket én gang for alle?

Ikke-tilknytning og kærlighed er de to nødvendige redskaber der kan slukke denne ild.

Det er kun gennem kærlighed at mennesket kan opnå fred.
 
 
From time to time, the Divine power assumes numerous forms.

In devotees, it shines as the Jnana-Agni (fire of wisdom).

In non-devotees, it burns as Krodha-Agni (the fire of anger) or the Kama-Agni (fire of desire).

Man today has this fire (of anger, etc) in his heart and has become a victim of fear and delusions.

All other types of fire subside in due course of time, but these fires (of anger, etc.) never completely cease.

They may flare up at any moment.

How, then, are these fires to be extinguished once for all?

Vairagya (detachment) and Prema (love) are the two requisites to extinguish these fires.

It is only through Prema (love) that man can acquire peace.
 
Top
Top
 
     2006     
 
Ord kan give styrke; de kan dræne styrken; ord kan give venner; de kan gøre venner til fjender; ord kan opløfte eller nedgøre den enkelte person.

Man bør komme i vane med at anvende sødme, blidhed og behagelighed i ens ord.

Et menneske dømmes ved hans ord.

Før I påpeger andres fejl, så undersøg jer selv og vær sikker på at I er fejlfri.

Det forunderlige er, at I kun opdager fejl hos andre når I selv har fejl.

Når I selv bliver jeres fejl kvit, så vil alle være rene og gode.

Dette er den Guddommelige kærligheds magi.
 
 
Words can confer strength; they can drain it off; words can gain friends; they can turn them into enemies; words can elevate or denigrate the individual.

One must learn the habit of making one's words sweet, soft and pleasant.

A person is judged by his words.

Before pointing out the faults of others, examine yourselves and assure yourselves that you are free from faults.

But the wonder is that you discover faults in others only when you have faults in you.

Once you rid yourself of faults, all become pure and good.

That is the magic of Divine love.
 
Top
Top
 
     2005     
 
Udfrielse opnås når forhindringerne på sandhedens vej lægges ned.

Det er derfor frihed er noget der kan vindes, her og nu; man behøver ikke at vente på at den fysiske krop opløser sig først.

Handling må ikke føles som en byrde, for netop denne følelse er et sikkert tegn på at det er imod naturen.

Ingen handling der støtter din fremgang vil veje tungt.

Det er først når du går imod din indre natur at det føles som en byrde.

Der vil komme en tid hvor du ser tilbage på dine resultater og sukker ved meningsløsheden i det hele.

Overlad dit sind til Herren, før det er for sent og lad Ham forme det som Han synes.
 
 
When the obstacles in the path of truth are laid low, deliverance is achieved.

That is why moksha (liberation) is something that can be won, here and now; one need not wait for the dissolution of the physical body for that.

Action must not be felt as a burden, for that feeling is a sure sign indicating that it is against the grain.

No action which helps your progress will weigh heavily on you.

It is only when you go counter to your innermost nature that you feel it a burden.

A time comes when you look back on your achievements and sigh at the futility of it all.

Entrust to the Lord, before it is too late, your mind, and let Him shape it as He likes.
 
Top
Top
 
     2004     
 
Unge mennesker, som er i stand til at gøre ofre er meget væsentlige i dag.

Vi bør opfordre dem til at forkynde verden om guddommelighedens allestedsnærværelse.

Det er nødvendigt at have unge mennesker, som kan kæmpe med mod i situationer som følge af uretfærdighed, uvenlighed og grusomhed.

De bør ikke kun stræbe for verdslige og materielle fordele, men også for de etiske og åndelige idealer af liv.

De bør være parate til at opgive imitationer og egoistiske ideer og tjene samfundet på uselvisk måde.

De må gennem deres erfaring forkynde til andre, at indre guddommelighed er det vigtigste i livet.
 
 
Young people who are capable of making sacrifices are very essential today.

We should encourage them to proclaim to the world the Omnipresence of Divinity.

It is necessary to have young people who can fight with courage in situations arising from injustice, unkindness and cruelty.

They should not only strive for worldly and material benefits, but also for the ethical and spiritual ideals of life.

They should be prepared to give up imitation and selfish ideas, and serve the community in a selfless manner.

They must, through their experience, proclaim to others that inner Divinity is the most important thing in life.
 
Top
Top
 
     2003     
 
Når mennesker mener, taler og handler langs dydige linjer, vil hans samvittighed være ren og han vil have fred.

Viden er magt, er det sagt, men dyd er fred.

Dyder er som køer, der giver sundhedsgivende mælk.

Uvaner er som tigrene, der falder på køerne og rive dem i stykker.

Hvis du opbygger en barrikade af Guds navn, så kan tigeren af uvaner ikke skade dig eller dine dyder.
 
 
When man thinks, speaks and acts along virtuous lines, his conscience will be clean and he will have peace.

Knowledge is power, it is said, but virtue is Peace.

Virtues are like cows yielding health-giving milk.

Vices are like the tigers that fall upon the cows and tear them to pieces.

If you build a barricade of God's Name, then the tiger of vices cannot harm you or your virtues.
 
Top
Top
 
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk