Retur:
 November oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 5. November
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Fredag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Sammenhæng mellem tanke - ord og handling.
      
     

Forsøg efter bedste evne at skabe sammenhæng mellem dine følelser - tanker - ord og handlinger og gøre det du siger i handling og praksis.

Det du ikke er tilfreds med i dine handlings, tanker og følelsesmønstre - ændrer det du kan lige nu og lav en strategi for afvikling af det, der tager lidt længere tid.
På alle planer af eksistens, er du på lige fod med alle andre - en vigtig del af en evig jordisk og Kosmisk udviklings cyklus.

Grib nu chancen for at deltage dagsbevidst i Guds udviklings plan for sine skabelser ( bla. dig og mig ) - med der af følgende konstant afvikling af forældet stof, indvikling i nye sammenhænge, med deraf følgende innovative nyskabelser - som virker som en højnende faktor på de eksisterende planer energi og kvalitet.

Du er så med i den store skare af den Nye Tidsalders bevidste Lysarbejdere - såmænd.
 
 
      
Relationship between thought - word and action.
      
 
 

Try to the best of your ability to create a connection between your feelings - thoughts - words and actions and do what you say in action / practice.

What you are not happy with in your actions, thoughts and emotional patterns - change what you can right now and make a strategy for settling that which takes a little longer.


On all levels of existence, you are on an equal footing with everyone else - an important part of an eternal earthly and cosmic evolutionary cycle.

Now seize the opportunity to participate day-in-day in God's plan of evolution for his creations (including you and me) - with the consequent constant winding of obsolete matter, entanglement in new contexts, with consequent innovative innovations - which acts as a raising factor on the existing plans energy and quality.

You're then part of the great crowd of the New Age's conscious Lightworkers - indeed.

 
 
                                  
 
 
    På vej til hjemme universet. - On the way to the home universe    
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 
 
Accepter din enhed med alt liv; accepter din enhed med Mig.

Flygt ikke fra den, fordi du føler, at du ikke er værdig til at tage imod vor enhed.

Denne mindreværdsfølelse er det, der adskiller menneskene fra Mig, deres skaber.

I alt for lang tid har folk fået fortalt, at de er elendige syndere og ikke er værdige til at gå sammen med Mig og tale med Mig.

I alt for lang tid har de fjernet sig fra Mig, indtil de ikke længere kender Mig, ikke længere er klar over, at JEG ER i deres indre.

Afvis altid alle disse falske forestillinger om Mig. JEG ER kærlighed.

JEG ER i dit indre. Tag med glæde og forundring imod vor enhed.

Accepter den som et lille barn, og spild ikke tid og energi på at prøve at forstå det med din forstand.

Hvis du prøver at nærme dig dette liv intellektuelt, spilder du megen tid, og du vil ikke kunne se enkelheden i det.

Mine veje er enkle; hold op med at gøre dem komplicerede for dig selv.
 
    Eileen Caddy    
 
Accept your oneness with all life; accept your oneness with Me.

Do no shy away from it, feeling you are not worthy to accept our oneness.

This feeling of unworthiness is what separates individuals from Me, their creator.

For too long, people have been told they are miserable sinners and are not worthy to walk and talk with Me.

For too long they have separated themselves from Me, until they no longer know Me, no longer realise that I AM within them.

Banish forever all these false concepts of Me. I AM love.

I AM within you. Accept with joy and wonderment our oneness.

Accept it as a very small child, and do not waste time and energy trying to work it out with your mind.

If you try to approach this life intellectually, you waste much time and fail to see the simplicity of it.

My ways are simple; cease making them complicated for yourself.
  
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
  
 
 
Top
Top
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Spiseritual.
 
     
Sid med din mad foran dig. Luk øjnene, slap af og træk vejret dybt.

Send en stille tak til universet for denne mad og tak alle de væsener, som hjalp til med at tilvejebringe den, indbefattet planterne og dyrene og de mennesker, der dyrkede den og forarbejdede den for dig.

Luk øjnene op og se på maden; læg virkelig mærke til, hvordan den ser ud, og hvordan den lugter.

Begynd langsomt at spise, idet du virkelig nyder smagen.

Fortæl dig selv, at denne mad bliver forvandlet til livsenergi til brug for dig.

Forestil dig, hvordan du bliver sundere og smukkere som følge af, at du spiser denne mad.

Tag dig lidt tid, efter at du har spist færdig, til at nyde den behagelige, varme gløden, som udgår fra din mave, når den er mæt og glad.
 
Jeg
nyder
min mad.
 
Top
Top
 
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 

Ved portene til Frihed og Selvrealisering er tre vagter udsendt for at bede dig om dine legitimationsoplysninger.

De er: 1. Fred eller psykiske ligevægt - 2. Glæde eller tilfredshed - 3. Undersøgelse/Forespørgsel/Skelnen.

Selv om du kun er venner med en af vagterne, vil de andre også lette eller fremskynde din entre.

Først i serien er Fred eller psykiske ligevægt.

Hvis du skaber fred i dig, vil tilfredshed automatisk blive din!

Tilfredshed er den sande kilde til glæde og den mest værdifulde af alle ejendele.

I mangel af tilfredshed kan begær og lyst og grådighed opnå farlige proportioner, der overvælder selve diskriminationsmagten eller skelneevnen.

Ønsker bliver nemt til grådighed, som derefter degenererer (udvikler sig negativt) til nærighed og begær.

Disse vil føre dig fra objekt til objekt, i forfølgelse, jagt efter sensuelle glæder.

Derfor rådgives dit sind til at flyde i Herrens retning, i stedet for at trække dig langs floden af objekter og sensuelle ønsker.

Opgiv alle andre ønsker og vær evig tilfreds, ved at dvæle ved Hans navn og form alene.

 
 
At the gates of liberation and Self-realisation, three guards are posted to ask you for your credentials.

They are: Peace or mental equilibrium, Joy or contentment, and enquiry or discrimination.

Even if one of the guards is made friends with, the others too will facilitate your entry.

First in the series is peace.

If you make peace yours, contentment (Thrupthi) will automatically become yours!

Contentment is the true source of joy and the most valuable of all possessions.

In the absence of contentment, desire and greed attain dangerous proportions overwhelming the power of discrimination itself.

Desire easily becomes greed which then degenerates into miserliness and lust.

These will makes you flit from object to object in mad pursuit of the evanescent sensual joy.

Hence advise your mind to flow in the direction of the Lord, instead of dragging you along the floods of objects and sensual desires.

Giving up all other desires and being ever content, dwell on His name and form alone.
 
Top
Top
 
     2010     
 
Deepavali dagen (Lysets festival - (fejres på årets mørkeste dag, i 2018 er det 7. November) skal iagttages som en dag til at komme af med alle de dårlige egenskaber i os, symboliseret ved dæmonen Narakasura.

Den indre mening bag festivalen skal være rigtigt forstået. En hel række lamper tændes af lyset fra en lampe. Den ene lampe symboliserer den Højeste Strålende Herre. De andre lamper symboliserer lyset i de enkelte selv.

Sandheden af den vediske at sige, "Den Ene vil blive til de mange" er eksemplificeret ved belysning af mange lamper ved flammen fra den Ene. Deepavali festival bærer således den dybeste åndelige sandhed.

Lampen peger på en anden væsentlig kendsgerning.

Uanset hvor den kan placeres, stiger flammen kun op og bevæger sig aldrig ned.

Ligeledes vil flammen af åndelig visdom føre én til et sublimt niveau gennem Retfærdighedens sti.

 
 
Deepavali has to be observed as a day for getting rid of all the bad qualities in us, symbolised by the demon Narakasura.

The inner meaning underlying the festival should be rightly understood.

A whole array of lamps is lit by the light from one lamp.

That one lamp symbolises the Supreme Effulgent Lord.

The others symbolise the light in individual selves.

The truth of the Vedic saying, "The One willed to become the many" is exemplified by the lighting of many lamps by the flame of one.

Deepavali festival thus bears out the profoundest spiritual truth.

The lamp points to another significant fact.

Wherever it may be placed, the flame rises upwards only and never moves down.

Likewise, the flame of Jnana (Spiritual Wisdom) leads one to a sublime level through the path of Righteousness.
 
Top
Top
 
     2009     

Vi taler om himlen og havet som værende i farven blå, men dette er ikke korrekt.

Hverken himlen eller havet er rent faktisk blå i sig selv.

Det er udbredelsen af rummet og dybden af havet, der frembringer denne illusion af farven blå.

Hvis du tager noget havvand i din håndflade, vil du se, at det faktisk er farveløst.

Ligeledes afhænger godt og ondt af vores egne tanker og følelser.
 
 
We speak of the sky and the ocean as being blue in colour, but this is incorrect.

Neither the sky nor the ocean are actually blue themselves.

It is the vastness of space and the depth of the ocean that produces this illusion of blueness.

If you take some seawater in your palm, you will see that it is actually colourless.

Likewise, good and evil depend on our own thoughts and feelings.
 
Top
Top
 
     2008     
 
Unge gør sig store anstrengelser for at tilegne sig eksamener for at sikre sig et godt job.

Men de gør sig næsten ingen anstrengelser for at udvikle deres karakter og personlighed.

God opførsel og karakter er noget af det der har størst betydning for mennesket.

De er fundamentet for åndeligt liv.

Hvis det åndelige aspekt i livet bliver forsømt, bliver mennesket et kunstig, mekanisk væsen uden menneskelige værdier i sig.

Mange mennesker forstår ikke hvad der menes med spiritualitet/åndelighed.

Det er kendskab til guddommelighed, som er menneskets sande natur.

Spiritualitet afslører det grundlæggende princip, der er immanent i alt og opretholder hele kosmos.
 
 
Youngsters take great pains to acquire degrees for securing good jobs.

But they hardly take any trouble to develop their character and personality.

Good conduct and character are the most essential requisites for a man.

They are the basis for spiritual life.

If the spiritual aspect is neglected,man becomes an artificial, mechanical being with no genuine human quality in him.

Many people today do not understand what is meant by spirituality.

It is the knowledge of Divinity, which is man's true nature.

Spirituality reveals the basic principle that is immanent in everything and sustains the entire Cosmos.
 
Top
Top
 
     2007     
 
Hver enkelt er kommet ind i denne verden af glæde og sorg, af vækst og forfald for at finde vejen hjem for at komme tilbage til den kilde, hvorfra han har gået bort i denne ørken.

Dette skal ske inden for den tildelte tid af vores levetid.

Men mennesket er tiltrukket af fantom-lysene og ignorerer skæbnens kald.

Hans sanser fører ham videre og videre, dybere og dybere ind i labyrinten, indtil han dør med et stønnen i stedet for med et smil.

De dyrebare år mellem fødsel og død er spildt i værdiløse erhvervelser og meningsløse præstationer.
 
 
Each one has come embodied into this world of joy and grief, of growth and decay in order to discover the way home, to get back to the source from which he has strayed into this wilderness.

This has to be done within the allotted time of our life span.

But, man is attracted by the phantom lights and he ignores the call of destiny.

His senses lead him on and on, deeper and deeper into the maze until he dies with a moan instead of with a smile.

The precious years between birth and death are wasted in worthless acquisitions and meaningless achievements.
 
Top
Top
 
     2006     
 
Søvn er hovedårsagen til drømme.

Hvis der overhovedet ikke bliver sovet, så er der ikke mulighed for drømme.

Drømmen er uvidenhed og mangel på sand viden er årsagen.

Fald derfor ikke i uvidenhedens søvn.

Opgiv tilknytningen til verden og vågn op fra illusionens søvn.

Denne vildfarelse giver dig det fejlagtige indtryk af den fysiske virkelighed.

Tilknytninger gør, gør at du glemmer din sande form.

Du er ikke denne fysiske krop.

Misforstå ikke fysiske ting for åndelige virkeligheder.

Ligesom drømmestatiet forsvinder, når du vågner op fra søvn, forsvinder den vildfarelse, som tilknytningen forårsager, når du vågner op i Visdoms tilstanden.

 
 
Sleep is the main cause of dreams.

If there is no sleep at all, there is no dream possible.

For the dream of ignorance, lack of true knowledge is the cause.

Therefore, do not fall into the sleep of lack of true knowledge.

Give up this attachment of world and wake up from the sleep of delusion.

This delusion gives you the mistaken impression of the physical reality.

Aattachment makes you forget your true form.

You are not this physical body.

Do not mistake physical things for spiritual realities.

Just as the dream state disappears when you wake up from sleep, the delusion caused by attachment disappears when you awaken into the state of wisdom.
 
Top
Top
 
     2005     
 
Den der opfatter, bør ikke knytte sig til det opfattede - det er måden at fortjene frihed på.

Forbindelsen via sanserne fra objektet medfører begær og bånd; dette leder til glæde eller fortvivlelse og så kommer frygten for at miste eller at lave fejltagelser og frygten for rækken af fejltagelser der virker tilbage.

Med mange døre og vinduer holdes åbne for alle vindene, der blæser, hvordan kan lampens flamme overleve?

Denne lampe er sindet, som skal brændes støt, upåvirket af verdens mange krav fra verden udenfor.

Komplet overgivelse til Herren er en måde at lukke vinduerne og dørene på, for fra den platform af komplet overgivelse til Gud er du ikke stødpude/mellemstation for glæde eller græmmelse.

Ved komplet overgivelse bliver du hævet op til Herren, for at møde alle kriserne og gøre dig heltemodig og forberede dig kampene i livet.
 
 
The perceiver should not attach himself to the perceived; that is the way to earn freedom.

The contact of the senses with the object gives rise to desire and attachment; this leads to effort and either elation or despair; then, there is the fear of loss or grief at failure and the train of reactions lengthens.

With many doors and windows kept open to all the winds that blow, how can the flame of the lamp within survive?

That lamp is the mind, which must burn steadily, unaffected by the dual demands of the world outside.

Complete surrender to the Lord is one way of closing the windows and doors, for in that stage of complete surrender to God, you are not buffeted by joy or grief.

Complete surrender makes you draw upon the Grace of the Lord for meeting all the crises and renders you heroic and better prepared for the battle of life.
 
Top
Top
 
     2004     
 
Sandhed, retfærdighed, fred, kærlighed og ikke-vold er de primære menneskelige værdier.

Ikke desto mindre er Kærlighed grundlaget for sandhed og retfærdighed.

Kærlighed er Gud, Sandhed er Gud, Retfærdighed er Gud.

De fem menneskelige værdier kan sammenlignes med de fem livs principper for mennesket.

Hvis du ikke taler sandhed, mister du et livs princip.

Uretfærdig adfærd fører til at man mister det andet livs princip.

På samme måde, vil selv de andre liv principper gå tabt, hvis du ikke praktiserer de andre menneskelige værdier.

Derfor medfører berøvelsen af et af disse principper i sandhed at man bliver et levende lig.
 
 
Sathya (Truth), Dharma (Righteousness), Shanthi (Peace), Prema (Love) and Ahimsa (Non-violence) are the primary human values.

However, the fundamental basis of Truth and Righteousness is Love.

Love is God, Truth is God, Righteousness is God.

The five human values can be compared to the Pancha Pranas (five life principles) of man.

If you do not speak truth, you lose one life principle.

Unrighteous conduct amounts to losing the second life principle.

Similarly, even the other life principles will be lost if you do not practise the other human values.

Therefore, one bereft of these principles verily becomes a living corpse.
 
Top
Top
 
     2003     
 
Laster er grobund for sygdom.

Dårlige tanker og vaner, dårligt selskab og dårlige fødevarer er fjendtlige grunde hvor sygdommen trives.

Godt helbred, sundhed og lykke går hånd i hånd.

En følelse af eufori og jubel holder kroppen fri fra dårligt helbred.

Onde vaner, som mennesker vænner sig til, er den ledende årsag til sygdom i såvel fysiske som mentale tilstand.

Grådighed påvirker sindet, skuffelser gør mennesker nedtrykket og deprimerede.

Mennesket kan kun retfærdiggøre sin eksistens som menneske ved dyrkning af dyder.

Det er kun derefter at han bliver en værdig kandidat til Guddommelighed.

 
 
Vice breeds disease.

Bad thoughts and habits, bad company and bad food are hostile grounds where disease thrives.

Arogya (Good health) and Ananda (Happiness) go hand in hand.

A sense of elation and exultation keeps the body free from ill-health.

Evil habits, in which men indulge, are the chief cause of disease in the physical as well as the mental state.

Greed affects the mind; disappointment makes man depressed.

Man can justify his existence as man only by the cultivation of virtues.

It is only then that he becomes a worthy candidate for Godhood.
 
Top
Top
 
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk