Retur:
 November oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 6. November
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Lørdag
Esoterisk viden om Lørdag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Skorpionen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Hold dig i fokus og intunet samtidig.
      
     

Forsøg efter bedste evne at skabe sammenhæng mellem dine følelser - tanker - ord og handlinger og gøre det du siger i handling og praksis.

Det du ikke er tilfreds med i dine handlings, tanker og følelsesmønstre - ændrer det du kan lige nu og lav en strategi for afvikling af det, der tager lidt længere tid. På alle planer af eksistens, er du på lige fod med alle andre - en vigtig del af en evig jordisk og Kosmisk udviklings cyklus.

Grib nu chancen for at deltage dagsbevidst i Guds udviklings plan for sine skabelser ( bla. dig og mig ) - med der af følgende konstant afvikling af forældet stof, indvikling i nye sammenhænge, med deraf følgende innovative nyskabelser - som virker som en højnende faktor på de eksisterende planer energi og kvalitet.

Du er så med i den store skare af den Nye Tidsalders bevidste Lysarbejdere - såmænd.

 
 
      
Stay focused and intuned at the same time.
      
 
 

Try to the best of your ability to create a connection between your feelings - thoughts - words and actions and do what you say in action / practice.

What you are not happy with in your actions, thoughts and emotional patterns - change what you can right now and make a strategy for settling that which takes a little longer. On all levels of existence, you are on an equal footing with everyone else - an important part of an eternal earthly and cosmic evolutionary cycle.

Now seize the opportunity to participate day-in-day in God's plan of evolution for his creations (including you and me) - with the consequent constant winding of obsolete matter, entanglement in new contexts, with consequent innovative innovations - which acts as a raising factor on the existing plans energy and quality.

You're then part of the great crowd of the New Age's conscious Lightworkers - indeed.

 
 
                                  
 
Symbol for Service og Tjeneste.
Esoterisk viden om Lørdag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Skorpionen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 
 
Det er ikke en helt almindelig tid, du lever i.

Se, hvordan Min store og herlige plan folder sig ud.

Det er nu, tiden er inde til, at de mest vidunderlige forandringer kan ske, så vær forberedt på alt til hver en tid.

Det er ikke tilfældigt, at der er mange, der finder sammen i denne tid, for der ligger et stort arbejde og venter på at blive gjort.

Det er en helt bestemt plan, der er ved at folde sig ud; fold dig ud sammen med den.

Vær ikke bange for noget; afvis al frygt.

Anerkend Min hånd i alt, se, hvor alt er fuldkomment, og sig til stadighed tak for det.

Vær parat og villig til at tage dit ansvar på dig.

Dette liv er ikke for dem, der skulker, eller dem, der er bange for et ansvar.

Den Nye Tidsalder kræver styrke, mod og hengivenhed, samt en klippefast tro og tillid.

Det er et vidunderligt eventyr, og derfor kræves der en eventyrånd for at gå ind i det og blive en del af det.

Følg med i alt, hvad der sker, roligt og fredfyldt, uden at være anspændt, for alt er såre godt.
 
    Eileen Caddy    
 
These are no ordinary times.

Behold the unfolding of My vast and glorious plan.

Now is the time for the most wonderful changes to come about, so be prepared for anything at any time.

There is nothing casual or by chance about those souls who are being drawn together at this time for the tremendous work ahead.

There is a very definite plan unfolding; unfold with it.

Do not be anxious about anything; banish all fear.

Recognise My hand in everything, see the perfection of it all and give eternal thanks for it.

Be ready and willing to accept your responsibilities.

This life is not for the shirkers or those souls who are afraid of responsibilities.

The New Age demands strength, courage and dedication, as well as rocklike faith and belief.

It is a wonderful adventure, and therefore the spirit of adventure is required to move right into it and become part of it.

Move with all that is happening, quietly and peacefully, without any strain, for all is very, very well.
  
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
  
 
 
Top
Top
 
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Forestillinger om vores krop.
 
     
De fleste af os har negative forestillinger om vore krop og om de former for føde, vi spiser.

Det er vigtigt at undersøge disse forestillinger og blive mere bevidst om, hvad vi fortæller os selv.

Nedskriv alle dine forestillinger om mad og om din krop. Skriv alt ned, der kommer til dig, selv om det synes uden sammenhæng eller ikke giver mening.

Bliv ved med at; skrive, jo mere jo bedre. Ved at konkretisere disse forestillinger tager vi et meget vigtigt skridt på vej mod vores helbredelse.
Det er ufarligt
for mig at undersøge mine
negative forestillinger.
 
Top
Top
 
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
Top
 
Top
Glæde og sorg er som dag og nat, de er nødt til at blive oplevet og gået igennem.

De vil hverken vises eller forsvinde ved din vilje!

Begge er knyttet til det fysiske eller materialet - kroppen, og de påvirker ikke sjælen.

Du er befriet det øjeblik, du transcenderer glæde og sorg.

Hvad er der at sørge over i livet?

Har du sørget, når din krop undergik ændringer?

Barnet forsvinder i drengen, drengen i de unge er de unge tabt i midaldrende mand, der igen er gået tabt i den gamle mand.

Du har aldrig grædt over disse ændringer, der påvirker kroppen, hvorfor så, når kroppen er tabt i døden?

Uanset hvilke ændringer din krop kan tager, Atma, vil pragten af den sande Visdom forbliver udødelig.

At blive etableret urokkeligt i denne viden er tegnet af den kloge, Jnani.
 
 
Joy and grief are as day and night; they have to be put up with and gone through.

They will neither appear nor disappear at your will!

Both are related to the physical or the material - the body; they do not affect the soul.

You are liberated the moment you transcend joy and grief.

What is there to grieve in life?

Did you grieve when your body underwent changes?

The child disappears in the boy, the boy in the youth, the youth is lost in the middle-aged man who in turn is lost in the old man.

You never weep over these changes that affect the body; why then, when the body is lost in death?

Whatever changes your body may suffer, the Atma, the splendour of the true Wisdom remains immortal.

Being established unshakably in this knowledge is the sign of the wise, the Jnani.
 
Top
Top
 
     2010     
 
Bliv ikke opstemt på rigdom, status, autoritet, intelligens, osv., som du kan have.

Overvej at de er blevet givet til dig på tillid, så du kan bruge det til at gavne andre.

De er alle tegn på Hans nåde, muligheder for service, symboler på ansvar.

Aldrig forsøge at triumfere over andres "fejl; beskæftige dig sympatisk med fejl og andres fejltagelser.

Søg det gode i andre, hør kun gode tidender om dem, læg ikke øre til skandaler.

På denne Deepavali-dag beslutter du at tænde Namasmarana-lampen og placere den lige uden for døren.

Foder det med olie af hengivenhed, har stabilitet som vægen.

Lad lampen illuminere hvert minut af dit liv.

Den pragt af guds Navn vil drive væk mørket væk fra dig såvel som indefra dig.

Du vil sprede glæde og fred blandt alle, som kommer i nærheden af dig.
 
 
Do not get elated at the riches, status, authority, intelligence, etc., which you may possess.

Consider that they have been given to you on trust, so that you may use it to benefit others.

They are all signs of His Grace, opportunities for service, symbols of responsibility.

Never seek to exult over others' faults; deal sympathetically with the errors and mistakes of others.

Seek the good in others; hear only good tidings about them; do not give ear to scandal.

On this Deepavali Day, resolve to light the lamp of Naamasmarana and place it at your doorstep, the lips.

Feed it with the oil of devotion; have steadiness as the wick.

Let the lamp illumine every minute of your life.

The splendour of the Name will drive away darkness from outside you as well as from inside you.

You will spread joy and peace among all who come near you.
 
Top
Top
 
     2009     

Den åndelige aspirant må have en holding, indstilling af frygt for at Herren er alle steder, ser alle ting, er allestedsnærværende, og have den opfattelse når man er ved at udføre en synd.

Han må have naturlige anlæg mod sandhed og rigtig opførsel.

Han må styre sit sind mod hele menneskehedens velfærd.

Retskaffenhed vil skinne og oplyse personen som tjener alle og tildeler glæde til alle.

Sådan en person vil ikke kun modtage nåde fra Gud, men også opnå det ultimative mål at smelte sammen med Ham.
 
 
The Sadhaka (spiritual aspirant) must have an attitude of fear that the Lord is everywhere and seeing everything, an ever present apprehension that one might slide into sin.

He must have a natural bent towards truth and right conduct.

He must direct his mind towards the welfare of all mankind.

Dharma (righteousness) will shine and illumine only the person who serves all and confers joy on all.

Such a person will not only receive the grace of the Lord, but also attain the ultimate goal of merging in Him.
 
Top
Top
 
     2008     
 
Smagen af det store hav findes fuldkomment og uformindsket i hver eneste dråbe.

Selvom vi anser dråben og havet som adskilte værener, så er deres natur og smagaf begge identiske.

På samme måde er den allestedsnærværende Guddommelighed og den grove form og navnet som Han antager og gennem hvem han tilbedes og erkendes ikke adskilte værener; de er identiske.
 
 
The taste of the vast ocean can be found, complete and undiminished, in every drop of its waters.

Though we consider the drop and the ocean as separate entities, the nature and taste of both is identical.

Similarly, the Sarvaantaryaami Paramaatama (Omnipresent Divinity) and the gross form and the name which He assumes and through whom He is worshipped and realised are not separate entities; they are identical.
Top
Top
 
     2007     
 
Mennesket er dødelig og det Guddommelige er udødelig.

I det dødelige menneske findes den udødelige Guddommelige Ånd.

I hjertets område er Kalpatharu (ønskeopfyldende træ).

Dette træ er omgivet af buske og vildroser.

Når disse fjernes vil træet blive synligt.

Dette ønskeopfyldende træ findes i alle mennesker, men er omfattet af menneskets dårlige egenskaber.

Når disse egenskaber elimineres, vil det himmelske træ erkendes.

Dette er den spirituelle øvelse som vi alle må udføre.

Dette er ikke en søgen efter noget nyt.

Det er for at opleve dét der er dit.

Hele kosmos er indeni dig.
 
 
Man is mortal and the Divine is immortal.

In the mortal human being, there is the immortal Divine Spirit.

In the field of the heart, there is a Kalpatharu (wish-fulfilling tree).

The tree is surrounded by bushes and briars.
br> When these are removed, the tree will become visible.

This wish-fulfilling tree is within each person, but it is encompassed by the bad qualities in man.

When these qualities are eliminated, the celestial tree will be recognised.

This is the Sadhana (spiritual exercise) that each one has to perform.

This is not the quest for something new.

It is to experience what is yours.

The entire cosmos is within you.
 
Top
Top
 
     2006     
 
Gud er grundlaget for alt.

Han er allmægtig, alvidende og gennemstrømmer hele skabelsen.

Hvem kan sige at kun dette er Gud og andet ikke er.

Den eneste evige, eksisterende enhed er Gud.

Alt andet er flygtigt.

Ligesom der ikke kan være noget klæde uden bomuld, så kan der på samme vis ikke være nogen verden uden Gud.

I må ikke fejlagtigt antage dette fysiske legeme for virkelig.

Det er den iboende Guddommelighed der er den sande virkelighed.

Denne Guddommelighed ligger udover fødsel og død, den er uden begyndelse og slutning, og den er det evige vidne.

Erkend denne sandhed.
 
 
God is the basis of everything.

He is omnipotent, omniscient and pervades all creation.

Who can say that only this is Brahman (God) and that is not.

The only eternal, existent entity is Brahman.

The rest is all evanescent.

Just as without cotton, there can be no cloth, similarly, there can be no world without God.

Do not mistake this Deha (physical body) as real.

It is the Dehi (indwelling Divinity) that is the true reality.

This Divinity is beyond birth and death, the one without any beginning or end, and is the eternal witness.

Recognise this truth.
 
Top
Top
 
     2005     
 
Det er nødvendigt med åndsbeslægtet selskab indenfor alle slags spirituel discipliner.

Rent vand, der falder som regn fra himlen ændres til hundredevis af smag og farver ved jorden, den falder på.

Men, selv for rendestenens slimede slam er der håb om at blive til rent vand igen; for når Solen skinner kan det opstige som damp til skyerne og genvinde sin oprindelige uberørte form.

Omvendelse skal følges af målrettet beslutsomhed for ikke at gentage det forkerte.

Du bør bede om Gud’s nåde og hjælp i spirituel bestræbelser.
 
 
For all types of spiritual discipline, congenial company is very necessary.

Pure water that falls as rain from the sky is changed into a hundred tastes and colours by the soil on which it falls.

But, even the slimy slush of the gutter has some hope of turning into pure water again; for, when the Sun shines, it can rise as vapour into the clouds and regain its pristine nature.

Repentance must be followed by resolute determination not to repeat the wrong.

You must pray for God's grace and help in Sadhana (spiritual endeavour).
 
Top
Top
 
     2004     
 
Vi må overveje den tanke, at udføre tjeneste for samfundet som en hellig pligt.

Uanset hvor lille service vi kan gøre, hvis vi gør det i den rette ånd, tjener uden enhver tanke om egeninteresse, vil vi gøre noget prisværdigt og nyttig, værdifuldt.

Handlingen kan i sig selv være ubetydelig, men det skal gøres helhjertet.

Ligesom en ko transformerer hvad den end spiser til sød, sund mælk, vil enhver form for service gengives med et rent hjerte give gode resultater.
 
 
We must consider rendering service to society as a sacred duty.

Whatever small service we may do, if we do it in the right spirit, serving without any thought of self-interest, we shall be doing something commendable and worthwhile.

The act by itself may be insignificant, but it must be done wholeheartedly.

Just as a cow transforms whatever it consumes into sweet, wholesome milk, any kind of service rendered with a pure heart will yield good results.
 
Top
Top
 
     2003     
 
Altt, der er født, skal dø.

Men du kan undslippe døden ved ikke at blive født igen.

Når du indser, at du er den ubegrænsede Gud, ånd, er du ikke længere underkastet begrænsning af fødsel.

Det er hemmeligheden.

Hvordan er denne viden skal erhverves?

Det er resultatet af en lang proces med skarphed og rensning af følelserne og impulser.

Du kan gøre den mest stringente gentagelse af Guds navn eller give dig selv prøvelser, men hvis du ikke er dydig, er det hele spildt.
 
 
Everything that is born must die.

But you can escape death by not being born again.

When you realise that you are the limitless Atma, you are no longer subjected to the limitation of birth.

That is the secret.

How is this knowledge to be acquired?

It is the result of a long process of sharpening and purifying the emotions and the impulses.

You may do the most rigorous japa (repetition of God's name) or submit yourself to the ordeal of austerities, but if you are not virtuous, all of it is sheer waste.
 
Top
Top
 
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk