Retur:
 November oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 7. November
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Søndag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Styrk flammen i dit indre.
      
     

Ved dagligt at kontakte dit hjertecenter (midt på brystkassen) og dit indre lys univers, Gud - lyset og kærligheds energien i dig (ved at lede din opmærksomhed ind i hjertecenter og lodret op og hæfte den på din indre sol) - gerne med et mentalt udtrykt Lysets eller Guds vilje ske.

Dette kan gøres kontinuerligt igennem dagen, når du oplever energien "daler" i dagens liv og levned.

Dette vil kunne forbedre din livskvalitet og livsomstændighed.

Husk din jordforbindelse, stik fingeren i luften (mærk efter med dit mentallegeme) - mærk efter hvor vinden blæser henad (tænk dig om) og handle så efter de impulser der kommer fra dine åndelige hjælpere/vejledere og skytsånder, samt det der for dig er Gud - lysets kilde - vores oprindelige ophav.

 
 
      
Strengthen the flame inside you.
      
 
 

By daily contacting your heart center (in the middle of your chest) and your inner light universe, God - the light and the energy of love in you (by directing your attention into the heart center and vertically up and stapling it to your inner sun) - preferably with a mental expressed the will of Light or God to happen.

This can be done continuously throughout the day as you experience the energy "falling" in the life and livelihood of the day.

This will be able to improve your quality of life and circumstance.

Remember your grounding, stick your finger in the air (feel with your mental body) - feel where the wind is blowing down (think about) and then act on the impulses that come from your spiritual helpers / guides and guardian spirits, as well as what is for you God - the source of light - our original origin.

 
 
                                  
 
 
Symbol for Service og Tjeneste.
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 
 
  
   

Har du fundet ud af, hvad du kan bidrage med til helhedens bedste?

Kan du mærke, hvordan du er en del af den, eller føler du, at du står udenfor og kigger på og undrer dig over, hvor din plads er?

Hvorfor ikke træde lige ind, så du hurtigere kan finde denne specielle plads?

Når du først mærker, at du er en del af denne helhed, vil du ønske at give af dit allerbedste.

Jeg sammenligner denne proces med et ur og alle dens forskellige små dele.

Hver del er nødvendig, for at uret kan vise det rigtige tidspunkt.

Når hver del befinder sig på sin rette plads og gør sit specielle arbejde, kan tiden vises meget præcist.

Enhver længes efter at være ønsket, efter at der er brug for én.

Når du føler, der er brug for dig, begynder du at vokse, blomstre og trives og give af dit allerbedste. Husk altid, at Jeg har brug for dig.

Stil dig selv til rådighed for Mig hver dag, så Jeg kan bruge dig, som Jeg vil; derved bliver du stærkere og mere moden.

 
    Eileen Caddy    
 
Have you found what you can contribute to the whole?

Can you feel yourself blending in, or do you feel you are standing on the outside looking in, wondering where your place is?

Why not step right in, and by doing so find that special place more quickly?

Once you feel you are part of that whole, you will want to give of your very best.

I liken this process to a clock with all its many parts.

Every part is needed for the clock to keep the right time.

It is when each part is in its rightful place doing its specific job that precision timing is achieved.

Every soul longs to be wanted, to be needed.

When you feel needed, you begin to grow, flower and flourish and give of your very best.

Always remember that I have need of you.

Offer yourself anew to Me each day so that I can use you as I will, and grow in strength and stature.
  
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
  
 
  
  
 
Top
Top
 
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
 
 
     Shakti Gawain     
     
 
Forestillingers oprindelse.
 
     

Undersøg dine nuværende forestillinger om din krop.

Forsøg at huske, hvor du først tilegnede dig nogle af dem.

Fik du de forestillinger fra en af dine forældre, søskende, en lærer eller en ven?

Du behøver ikke at kæmpe med at fastslå oprindelsen til dem alle sammen.

Du skal bare se på dem, der gør dybest indtryk på dig, og lægge mærke til de associationer og erindringer, der dukker op.

Oplev de følelser, der er forbundet med disse erindringer, og giv bevidst slip på dem.

Det, at undersøge oprindelsen til dine forestillinger, føle dem bevidst og gøre dig fri af dem, er en handling, der kræver mod og kærlighed til dig selv.

Slutresultatet er en ny fornemmelse af frihed og lethed.

 
Jeg føler
mig lettere og
friere.
 
Top
Top
 
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
Top
 
Top
Husk at tilfredshed ikke vil gøre en til en drivert.

Det er en attribut til sand ren karakter.

Det vil medføre at sindet altid er vendt mod Herren.

Det vil spare dig fra den modgang, som man ellers går igennem for at tilfredsstille ubetydelige ønsker og til at imødekomme egoistiske behov.

Det vil lede menneskelige talenter mod bestræbelser på at løfte, hæve sig.

Den veltilfredse person vil også være sandfærdig og vil derfor være i konstant samhørighed med Gud.

Det vil sige, kan sådan en person være nedsænket i meditation i lange perioder uden hvile og følelsen af træthed.

Tilfredshed er den kongelige vej til meditation.
   
   

Remember that contentment will not make one an idler.

It is an attribute of true pure character.

It will make the mind turn always towards the Lord.

It will save you from the tribulations one goes through to satisfy unimportant wants and to cater to selfish needs.

It will direct human talents towards efforts that elevate.

The contented person will also be truthful and will therefore be in constant communion with the God.

That is to say, such a person can be immersed in meditation for long periods without rest or feeling fatigued.

Contentment is the royal road to meditation.

Top
Top
 
     2010     
 
Landmanden, opsat på dyrkning, ignorerer selv mad og søvn, for han er alt for travlt med pløjning, nivellering, sprede frø, vanding, lugning, bevogtning og fremme afgrøden.

Han ved, at hans familie bliver nødt til at leve af høsten, som han bringer hjem, og at hvis han spilder den dyrebare sæson ved at beskæftige sig med tomme sysler, vil hans familie blive konfronteret med sult og sygdom.

Så han sætter til side eller udskyder andre sysler og fokuserer alle sine kræfter på landbrug alene.

Han stiller op med vanskeligheder og afsavn, slider dag og nat, våger over den voksende afgrøder og lagrer kornet.

Som følge heraf er han i stand til at tilbringe de kommende måneder, i fred og glæde, med sin glade familie.

Studerende og åndeligt søgende er nødt til at lære vigtige erfaringer fra landmanden.

Den fase af ungdommen er sæson for mentale og intellektuelle kultur.

Disse år skal være intense og intelligent dyrkes; uanset vanskeligheder og forhindringer.

Larmende sanserne skal være bringes til tavshed, sult og tørst skal kontrolleres, trangen til at sove og slappe af skal bremses.
 
 
The farmer, intent on cultivation, ignores even food and sleep, for he is too busy ploughing, levelling, scattering seeds, watering, weeding, guarding and fostering the crop.

He knows that his family will have to subsist on the harvest that he brings home and that if he fritters away the precious season in idle pursuits, his family will be confronted with hunger and ill-health.

So, he sets aside or postpones other pursuits and focuses all his attention on farming alone.

He puts up with difficulties and deprivations, toils day and night, watches over the growing crops and garners the grain.

As a consequence, he is able to spend the months ahead, in peace and joy, with his happy family.

Students and spiritual seekers have to learn important lessons from the farmer.

The stage of youth is the season for mental and intellectual culture.

These years should be intensively and intelligently cultivated; irrespective of difficulties and obstacles.

The clamour of the senses has to be silenced; hunger and thirst have to be controlled; the urge to sleep and relax has to be curbed.
 
Top
Top
 
     2009    

Når du synger sange til Guds ære - skulle du istedet for at give stor opmærksomhed til melodien, takten og rytmen og tonen, hellere prøve at løfte, hæve sangen til et spirituelt niveau, ved at synge med sande følelser og ekstase,begejstring og med hengivenhed.

Sangen skal udstrømme fra hjertet og ikke fra læberne.

Når sangen kommer fra hjertet, vil sangen blive lyksagelig for ørene også.

Led din sang med et rent ubesmittet hjerte, holde alle verdslige begær ude.

Når du chanter Guds navn med et rent hjerte, vil du erfare den Guddommelige.
 
 
During Bhajans, instead of paying great attention to the melody, the beat, the rhythm and the tone, one should try to elevate the Bhajans to a spiritual level by singing with true feeling and ecstasy of devotion.

The songs should flow not from the lips but from the heart.

When the songs come from the heart, they will be blissful to the ears also.

Conduct your Bhajans with a pure unsullied heart, oblivious to all worldly desires.

When you chant the Lord's name with a pure heart, you will experience the Divine.
 
Top
Top
 
     2008     
 
Naturen er prædikanten; livet er læreren.

Viden kan ikke kun fås gennem bøger.

Naturen må accepteres som en bedre instruktør.

Igennem dens tålmodighed, uselviske overflod, tålmodighed og ro.

Naturen erklærer hele tiden sin iboende og sande rolle som prædikant for spirituel sandhed.

Tænk blot på et træ.

Det tilbyder skygge og giver frugt til enhver der kommer.

Det har ingen følelser af had eller hævn selv mod de der skader det.

Det søger ingen belønning fra de der modtager dets gaver.

Alle bør lære lektien om uselvisk tjeneste fra træet.
 
 
Nature is a preacher; life is a teacher.

Knowledge is not to be derived from books alone.

Nature is to be accepted as a better instructor.

By its forbearance, unselfish bounty, patience and serenity,

Nature is continually proclaiming its inherent and true role of the preacher of spiritual truths.

Consider, for instance, a tree.

It offers shade and distributes fruits to whoever approaches it.

It bears no feelings of hatred or vengeance even towards those who cause injury to it.

It seeks no reward from those who benefit from it.

Everyone should learn this lesson in selfless service from the tree.
 
Top
Top
 
     2007     
 
Mennesket stræber efter at forsørge sig selv med mad, tøj og bolig på grund af sit legeme.

Han må også sørge for noget der holder hans sind glad og sund.

Det er sindet der betinger legemet.

Sindet er et redskab gennem hvilket man kan frigøre sig selv eller ødelægge sig selv.

Sindet må blive en tjener af intellektet og ikke en slave af sanserne.
 
 
Man strives to provide himself with food, clothing and housing for the sake of the body.

He must also provide himself with something to keep the mind healthy and happy.

It is the mind that conditions the body.

The mind is an instrument by which one can liberate oneself or ruin oneself.

The mind must become the servant of the intellect and not the slave of the senses.
 
Top
Top
 
     2006     
 
Bhagavath Gita omtaler ’Udhaseenah’ (at være uanfægtet af noget) som én af de egenskaber tilhængeren, der er Gud kær, har.

Dette betyder at man bør være fuldstændigt fri for selviskhed.

Man bør betragte udførelsen af ens pligter som det eneste formål med ens eksistens.

Man bør udføre ens pligter uanfægtet af berømmelse eller skyld, uden at søge magt eller status.

Man bør handle i overensstemmelse med dét ens samvittighed dikterer, uden andre bekymringer.

Alle handlinger må udføres i den uselviske tjenestes ånd.

Dette er den sande betydning af 'Udhaseenah'.
 
 
Bhagavath Gita mentions 'Udhaseenah' (being unruffled by anything) as one of the qualities of the devotee who is dear to the Lord.

This means that one should be totally free from selfishness.

One must consider the performance of one's duties as the sole purpose of one's existence.

One should perform one's duties indifferent to fame or blame, not seeking power or position.

One must act according to the dictates of one's conscience, without any other concern.

All actions must be performed in a spirit of selfless service.

This is the true import of being 'Udhaseenah'.
 
Top
Top
 
     2005     
 
Tungen er hjertets rustning; den beskytter ens liv.

Høj og unødvendig tale, ord fuld af vrede og had – alle disse påvirker et menneskes helbred.

De nærer vrede og had i andre; de sårer, de opflammer, de ophidser, de fremmedgør.

Hvorfor siges det at tavshed er guld?

Den tavse mand har ingen fjender, selvom han måske heller ikke har venner.

Han har fritiden og chancen for at dykke ned i sig selv og analysere sine egne fejl og mangler.

Han har ikke længere behovet for at søge dem i andre.

Hvis din fod glider så får du en skade; hvis din tunge begår en fejl så skader du en andens tro eller glæde.

Denne skade kan ikke genoprettes; den skade vil være der for evigt.

Derfor skal du bruge din tunge med omtanke.

Tal altid mildt og roligt, og kun så meget som det er nødvendigt.
 
 
The tongue is the armour of the heart; it guards one's life.

Loud and unnecessary talk, words full of anger and hatred - all these affect the health of man.

They breed anger and hate in others; they wound, they excite, they enrage, they estrange.

Why is silence said to be golden?

The silent man has no enemies, though he may not have friends.

He has the leisure and the chance to dive within himself and examine his own faults and failings.

He has no more inclination to seek them in others.

If your foot slips, you suffer a fracture; if your tongue slips, you fracture someone's faith or joy.

That fracture can never be set right; that wound will fester forever.

Therefore, use the tongue with great care.

Always speak softly and sweetly, and only as much as is necessary.
 
Top
Top
 
     2004     
 
Dyder er vigtigere end fysiske skønhed.

Ved at observere det gode og dårlige i verden, skulle du udvikle forskelsbehandling, skelneevne og vælge det førstnævnte.

Du bør hårdt stræbe efter at dyrke dyder.

Lige fra en tidlig alder, bør du indoptage gode kvaliteter og udvikle gode karakter.

Uanset hvor man end færdes, er det karakteren, der er af allerstørste betydning.

Det er dyderne, der tilfører storhed til enhver person.

Hvis alle udvikler god karakter, vil hele landet bliver godt og stort.
 
 
Virtues are more important than physical beauty.

Observing the good and bad in the world, one should develop discrimination to choose the former.

One should strive hard to cultivate virtues.

Right from an early age, one should inculcate good qualities and develop good character.

Wherever one may go, it is character that is of utmost importance.

It is virtues that lend greatness to any person.

If everyone develops good character, the whole country will become good and great.
 
Top
Top
 
     2003     
 
Moral skal dyrkes i hjertet og fodres med kærlighed.

Kun på denne måde kan vi opnå retfærdighed, sikkerhed, lov og orden.

Hvis kærligheden daler blandt folket, vil nationer svækkes og menneskeheden vil omkomme.

Moral bør undervises sammen med andre emner, ikke separat.

Respekt ledet af Fællesskabet afhænger af dets moralske styrke.
 
 
Morality has to be grown in the heart by feeding it with love.

Then only can we have justice, security, law and order.

If love declines among the people, nations will weaken and mankind will perish.

Morality should be taught in conjunction with other subjects, not separately.

The respect commanded by a community depends on its moral strength.
 
Top
Top
 
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk