Retur:
 November oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 8. November
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Mandag
Esoterisk viden om Mandag

Dagnes støttende energi


Stjernetegn Skorpionen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel


Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Når energien "daler" i dagens liv og levned.
      
     

Kan du hæve den ved bevidsthedsmæssigt at kontakte din indre hjertesol midt på brystkassen og herfra lede den videre opad til dit indre lysunivers, Gud - lyset og kærligheds energien inde i dig - op til din egen indre medfødte sol - og smelte sammen med den med en indre udtryk - Guds Vilje Ske.

Dette kan gøres kontinuerligt igennem dagen, når du oplever energien "daler" i dagens liv og levned. Dette kan hjælpe dig til at forbedre dit livs omstændigheder.

Husk din jordforbindelse og stik fingeren i luften (dit mentallegeme) - mærk efter hvor vinden blæser henad (tænk dig om) og handel så efter de impulser der kommer fra dine åndelige hjælpere, vejledere og skytsånder, samt fra Gud i dig.

Ved at du dagligt og bevidst kontakter dit hjertecenter (midt på brystkassen) og samstemmer din bevidsthed med dit eget indre Lysunivers, Gud - lyset og kærligheds energien i dig, kan du ved lidt træning med dette oplade hurtigt igen.

 
 
      
When the energy "decreases" in today's life and life.
      
 
 

Can you raise it by consciously contacting your inner heart sun in the middle of the chest and from there leading it further up to your inner light universe, God - the light and energy of love inside you - up to your own inner innate sun - and merge with it with a inner expression - God's Will Happens.

This can be done continuously throughout the day as you experience the energy "falling" in the life and livelihood of the day. This can help you improve the circumstances of your life.

Remember your grounding and stick your finger in the air (your mental body) - feel where the wind is blowing down (think about it) and then act on the impulses that come from your spiritual helpers, counselors and guardian spirits, as well as from God in you.

By daily and consciously contacting your heart center (in the middle of the chest) and aligning your consciousness with your own inner Light Universe, God - the light and the energy of love in you, you can quickly recharge with a little practice with this.

 
 
                                  
 
 
Universel Kristus Lys nedstrømning til Jorden.
Esoterisk viden om Mandag

Dagnes støttende energi


Stjernetegn Skorpionen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 
Hvorfor acceptere, at der overhovedet er nogen begrænsninger i dit liv?

Føl, hvordan du udvikler dig bevidsthedsmæssigt dag for dag.

Forvent, at det nye folder sig ud i dig og foran dig, og hvis det kræver, at du ændrer dig, så vær villig til at forandre dig uden tøven.

Når du ønsker at skifte radioprogram, må du dreje på knappen, indtil du finder den nye station.

Derefter skal du meget omhyggeligt finindstille den, indtil modtagelsen er helt tydelig, og der ikke er nogen forvrængninger, der ødelægger programmet.

Når dit ønske om at komme ud af det gamle er stort nok, vil du ikke lade nogen mulighed ligge uprøvet, før det er sket.

Du vil dreje hver eneste knap, indtil du er i samklang med det nye og kan modtage det højt og tydeligt.

Når modtagelsen er helt tydelig; må du være stille og lytte; og når du har suget det til dig, der udsendes, må du begynde at handle og gøre noget ved det.

Hvorfor vente en dag mere?

Kom i samklang nu.
 
    Eileen Caddy    
 
Why accept any limitations anywhere in your life?

Feel yourself expanding in consciousness day by day.

Except the new to unfold within you and before you, and if it calls for changes in you, be willing to change without hesitation.

When you want to change a programme on the radio, you have to turn the knob until you find the new station.

Then you have to take great care to tune in until the reception is clear and there are no distortions to spoil the programme.

When your desire to move out of the old is great enough, you will leave no stone unturned until you have done so.

You will turn every knob until you are tuned in to the new and can receive it loudly and clearly.

With this clear reception you then have to be still and listen; and when you have absorbed what is being transmitted, you then have to get into action and do something about it.

Why wait another day?

Tune in now.
  
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
  
 
  
 
Top
Top
  
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Find gevinsten.
 
     
Se grundigt på dine forestillinger om din krop udseende og find frem til dem, der ikke længere længere noget formål. Spørg dig selv, hvad det er, der forhindrer dig i at give slip på dem.

Gevinsten ved at fastholde forestillingen: >>Jeg vil aldrig opnå min idealvægt<< er måske tryghed.

Måske virker det for skræmmende få al den opmærksomhed, du kunne tiltrække med fuldkommen krop.

Det ville måske være for ubehageligt at føle sig så magtfuld.

Find frem til de gevinster du får ved at fastholde dine negative forestillinger, og skriv dem ned.

Forsøg, efterhånden som du gennemgår disse gevinster en for en, at gøre dig fri af dem og ærligt at føle, hvordan det ville være at leve dit liv uden disse former for frygt.
 
Jeg er
villig til at fortælle mig selv
sandheden.
  
Top
Top
 
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
Top
 
Top
Se Herren i ethvert væsen; vær bevidst om Ham hvert eneste øjeblik af tilværelsen og vær fordybet i denne bevidstheds lyksalighed.

Og sammensmeltet i dette forhold der er affødt af dyb hengivenhed til Ham, overgiv da dit ønske og din vilje til at handle; i denne holdning, aktivitet samt frugten af denne indsats - tilbyd Herren alt fra begyndelsen til afslutningen.

Det vil sige, udfør alle handlinger i en ånd af hengiven ikke-tilknytning.

Dette er hvad Herren søger fra alle hengivne.

Selvfølgelig er en sådan fuldstændig overgivelse ikke let.

Men hvis du blot gør en lille indsats henimod dette, så vil Herren Selv give dig modet til at gennemføre det.

Han vil gå med dig og hjælpe dig som en ven og vejleder; Han vil beskytte dig fra det onde og fra fristelser; Han vil være din støtte og styrke.
 
 
See the Lord in every being; be aware of Him every moment of existence and be immersed in the Ananda (bliss) of this awareness.

Merged in the relationship born out of profound devotion to Him, surrender your wish and will to act; the attitude, the activity and the fruit of the action as well - offer to the Lord everything from beginning to the end.

That is, perform all actions in a spirit of worshipful non-attachment.

This is what the Lord seeks from each and every devotee.

Of course, such complete surrender is not easy.

But if you make the slightest effort towards it, the Lord Himself will confer the courage to pursue it to the end.

He will walk with and help you as a friend and guide; He will guard you from evil and temptations; He will be your staff and support.

 
Top
Top
 
     2010     
 
Fyld reservoiret når det regner, så du i perioder med tørke, kan fodre områderne.

Gør intense åndelige øvelser nu, når du er ung og stærk, så du kan være i fred og glæde for resten af dit liv.

Få det mest rentable ud af denne nuværende periode af dit liv.

Spild ikke timer i irrelevans og uærbødighed.

Hengiv dig ikke til fordømmelsen af andre eller til selv-fordømmelse.

Lad jeres hjerte fryde sig, klædt i friske idealer og følelser og beslutninger.

Form jeres liv i søde sange af Kærlighed.
 
 
Fill the reservoir when it rains, so that in times of drought, you can feed the fields.

Do intense Sadhana (spiritual exercises) now, when you are young and strong so that you can be in peace and joy for the rest of your life.

Make the most profitable use of this present period of your lives.

Do not waste the hours in irrelevance and irreverence.

Do not indulge in the condemnation of others or in self-condemnation.

Let your hearts rejoice, clothed in fresh ideals and feelings and resolutions.

Mould your lives into sweet songs of Love.
 
Top
Top
 
     2009     

Sindet er sommetider karakteriseret som en slange.

Det er fordi det ikke bevæger sig ligefrem.

Den glæder sig over uærlige kneb og triks og smarte fiduser og påfund.

Den undgår de lige veje af oprigtighed og sandfærdighed.

Men slangens sind kan charmeres ind til uskyldighed.

Som når slangecharmeren spiller på sit instrument og slangen svedjer med sit hoved: sådan vil sindet bevæge sig med musikken der udstrømmer fra den recitationen af navnet på Gud.
 
 
The mind is sometimes characterized as a snake.

This is because it doesn't move straight.

It delights in crooked stratagems and clever contrivances.

It avoids the straight path of sincerity and veracity.

But, the snake mind can be charmed into innocence.

When the snake charmer plays on his instrument, the snake sways its hood entranced; so, too the mind will sway with the music that emanates from the recitation of the Name of God!
 
Top
Top
 
     2008     
 
Det der kræves er en transformation af hjertet.

Alle dårlige tanker og følelser skal udvises af hjertet.

Vi bør helhjertede deltage i hellige sange.

Det bør ikke føles som et mekanisk ritual.

Når dit hjerte en gang er opfyldt af hellige tanker og følelser, så vil disse blive reflekteret i din sang.

Igennem din sang bør du give glæde til alle deltagere.
 
 
What is required is the transformation of the heart.

All bad thoughts and feelings should be expelled from the heart.

We should whole-heartedly participate in Bhajans.

It should not be a mechanical ritual.

Once your heart is filled with sacred thoughts and feelings, they will be reflected in your Bhajan-singing.

Through your singing, you should give joy to all the participants.
 
Top
Top
 
     2007     
 
Gør ikke plads til forskelle der er baseret på sprog, religion, kaste eller nationalitet.

I må udvikle den følelse at I alle er Gud's børn.

I kan tilbede Gud på den måde I finder passende, men husk altid på at Gud er én.

Opelsk kærligheden overfor alle eksistenser og frem enhed og harmoni.
 
 
Do not give room for differences based on language, religion, caste or nationality.

Develop the feeling that all are children of God.

You may worship God in any form of your choice, but always bear in mind that God is one.

Cultivate love towards all beings and promote unity and harmony.
 
Top
Top
 
     2006     
 
Rens jeres følelser; gør jeres sind stærkt så det kan modstå uvidenhedens styrke og sansernes list – så er I sikret fred og glæde.

I opretholder helbredet med fysiske øvelser, på samme måde så må det mentale helbred opretholdes gennem spirituelle øvelser.

Eksempelvis så kan sindet holdes rent og skærpet gennem indtagelse af ren føde; således kan det skære igennem forhindringer og fristelser og rive vildfarelsernes slør i stykker.

I må også til stadighed søge at opholde jer i gode omgivelser og i godt selskab.
 
 
Purify your emotions; make your mind strong to resist the force of ignorance and the wiles of the senses - then you are assured of peace and joy.

You maintain health by physical exercise, similarly mental health must be maintained by means of certain spiritual exercises or sadhana.

For example, by means of pure food, the mind can be rendered pure and sharp; it can then cut through obstacles and temptations and rend asunder the veil of misconception.

You must also try to be constantly in a good environment and in good company.
  
Top
Top
 
     2005     
 
Mennesket bør slippe af med Ahamkara (følelsen af at han er handlingens mand).

Så længe hans ego dominerer, vil den Atmiske bevidsthed ikke udvikle sig.

Egoisten kan ikke erkende Atma.

Det er egoisme der er roden til alle menneskets problemer.

Det er en vildfarelse baseret på den misopfattelse at kroppen er virkelig og permanent.

Sandheden er en anden.

Man bør erkende flygtigheden af kroppen og sanserne og være i kontrol over de ønsker der udspringer fra sanseorganerne.

Ønsker er umættelige.

Efterstræbelse af rigdom, magt og status kan kun ende i elendighed.

I stedet bør man søge tilflugt i Gud og tilegne alle handlinger til det Guddommelige.
 
 
Man should get rid of Ahamkara (the feeling that he is the doer).

As long as the ego is dominant, the Atmic consciousness will not develop.

The egoist cannot recognize the Atma.

It is egoism that is at the root of all of man's troubles.

It is delusion based on the misconception that the body is real and permanent.

The truth is otherwise.

One should recognize the evanescence of the body and the senses and control the desires prompted by the sense organs.

Desires are insatiable.

The pursuit of wealth, power and position can only end in misery.

Instead, one should take refuge in God and dedicate all actions to the Divine.
 
Top
Top
 
     2004     
 
Sandhed og retfærdighed er de to vigtigste søjler hvorpå hele verden hviler.

Hvis vi beskytter sandhed og retfærdighed, vil de igen beskytte os, hvor vi går.

Sandheden er kilden til alt lykke/glæde.

Hvis du ikke holder fast i sandhed, hvordan kan du forvente at opnå lykke?

Sandheden er det grundlæggende princip i livet.

Men i dag er menneskers tanker, ord og handlinger behæftet med usandhed og uretfærdighed.

Det er grunden til at han ikke er i stand til at nyde lykke i livet.
 
 
Truth and righteousness are the two main pillars on which the entire world rests.

If we protect truth and righteousness, they will in turn protect us wherever we go.

Truth is the source of all happiness.

If you do not adhere to truth, how can you expect to attain happiness?

Truth is the fundamental principle of life.

But today, man's thoughts, words and deeds are tainted with untruth and unrighteousness.

That is the reason he is unable to enjoy happiness in life.
 
Top
Top
 
     2003     
 
Under udførelse af hellige sange, i stedet for stor vægt på melodien, the beat, rytmen og tonen, bør man forsøge at hæve hæve sig til et åndelige niveau ved at synge i hengivenhed og med ægte følelse og begejstring.

Sangene skal strømme ikke fra læberne, men fra hjertet.

Når sangene kommer fra hjertet, vil de være lyksagelige for ørene også.

Udfør din hellige sange med et ren utilsmudset hjerte, ligeglade med alle verdslige lyster.

Når du råber Herrens navn med et rent hjerte, vil du opleve det Guddommelige.
 
 
During bhajans, instead of paying great attention to raaga, thaala, laya and shruti (the melody, the beat, the rhythm and the tone), one should try to elevate the bhajans to a spiritual level by singing with true feeling and ecstasy of devotion.

The songs should flow not from the lips but from the heart.

When the songs come from the heart, they will be blissful to the ears also.

Conduct your bhajans with a pure unsullied heart, oblivious to all worldly desires.

When you chant the Lord's name with a pure heart, you will experience the Divine.
 
Top
Top
 
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk