Retur:
 November oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 9. November
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Tirsdag
Esoterisk viden om Tirsdag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Skorpionen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

MånetabelByd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Hvordan tiltrække positive energier og oplevelser til sig.
      
     

Gør det til en vane kun at tænke de bedste tanker.

Lad dit sind fyldes med taknemmelighed og værdsættelse over alt det gode der er i dit liv.

Så vil du nemlig befinde dig på en vibrationsfrekvens hvor kun det bedste bliver til virkelighed for dig.

Det er nemlig i de små ting at ændringer begynder at tage form.

Så start nu med at være i glædens vibration, så vil det du tiltrækker i dit liv blot blive bedre og bedre.

 
 
      
How to attract positive energies and experiences.
      
 
 

Make it a habit to think only the best thoughts
.
Let your mind be filled with gratitude and appreciation for all the good that is in your life.

Then you will be on a vibration frequency where only the best becomes reality for you
.
It is in the small things that changes begin to take shape.

So now start being in the vibration of joy, then what you attract in your life will just get better and better.

 
 
                                  
 
Blad fra Skådeparken.
Esoterisk viden om Tirsdag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Skorpionen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 
 
  
Lad din tro være stærk og urokkelig.

Tro skal leves og demonstreres, der skal ikke tales om den.

Den vokser sig stærkere og stærkere, når den bruges uafbrudt.

Det er ikke noget, der skal tages ned af hylden engang imellem, bruges og så lægges tilbage igen, indtil der er behov for den næste gang.

Efterhånden som du lærer at leve i troen, vil du lære at se Mig i alt og alle, og blive klar over, at der ikke findes noget sted, hvor JEG ikke ER.

Det er en indre bevidsthed om, at det allerbedste i livet kommer indefra.

Når du indser, at du rummer alt i dit indre, vil du holde op med denne evindelige søgen.

Du vil holde op med at stræbe og kæmpe for at nå det umulige, og i ro og tillid finde dette lager, der er fuldt til bristepunktet af usigelige skatte.

Det er nu, tiden er inde til at leve i troen, ikke i morgen eller en dag, når du føler dig stærkere og har mere tillid.

Omsæt det straks i praksis, så vil du se, hvor vidunderligt det virker.
 
    Eileen Caddy    
 
Let our faith be strong and unshakable.

Faith has to be lived and demonstrated, not talked about.

It grows stronger and stronger when used constantly.

It is not something to be taken from a shelf every now and again, used and then put back again until it is next needed.

As you learn to live by faith, you will learn to see Me in everyone and everything that is taking place, and realis that there is nowhere where I AM not.

It is an inner awareness that all the very best of life stems from within.

When you realise that you contain all within you, you will cease that eternal search.

You ill cease striving and struggling to reach the impossible, and in quietness and confidence find that storehouse full to overflowing of untold treasures.

Now is the time to live by faith, not tomorrow or one day when you are feeling stronger and have more confidence.

Put it into practice right now and see how wonderfully it works.
  
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
  
 
  
 
Top
Top
 
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Tiden er inde til at frigøre sig.
 
     
Når du har fundet frem til de forestillinger om din krop, som ikke længere tjener noget formål, er tiden inde til at frigøre dig fra dem.

Erkend, at de har tjent dig i en årrække.

Tak dem for den tjeneste, de har gjort dig, og fortæl dem, at du nu er villig til at give slip på dem.

Føl befrielsen og friheden ved at være den, du er nu.
 
Efterhånden som
jeg giver slip på det gamle mønster,
viser der sig et nyt
for mig.

 
Top
Top
 
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Herren er den indre Realitet i alle væsner.

Prøv altid at forblive i bevidstheden om denne Enhed i Gud.

Dette er den ene Sandhed, som det er nødvendigt at se, erfare og fortælle om.

Dette er den sundeste basis for den individuelle og sociale tilværelse.
 
The Lord is the inner Realitty of all beings.

Try to bee ever in the awareness of this Unity in God.

This is the one Truth that has to be seen, experienced and announced.

This is the soundest basis for individuel and social life.
 
Top
Top
 
     2010     
 
Der er mange slanger af onde kvaliteter iboende i den myretue af dit hjerte.

Når du gentager det Guddommelige navn, vil alle "slangerne" af dårlige kvaliteter vil komme ud.

Gentagelse af det Guddommelige navn i dit indre, virker ligesom det musikalske blæseinstrument, som tiltrækker slanger og bringer dem ud fra deres opholdssteder.

Dette din pust af liv.

Man må gentage Guds navn for at slippe af med onde kvaliteter.

I dag er der mange, der ikke tillægger nogen betydning i gentagelse af Gud navn.

Dette er en stor fejltagelse.

I denne Kali tidsalder kan kun det Guddommelige navn frigøre, forløse dit liv.

Der er ingen anden tilflugt.

At synge til ære for Herrens er yderst helligt!
 
 
There are many snakes of wicked qualities in the anthill of your heart.

When you do remembering the divine name all the ‘snakes’ of bad qualities will come out.

To remembering the Divine name is like the musical wind instrument which attracts snakes and brings them out of anthills.

This Nadaswaram is your Jeevanaswaram and Pranaswaram (breath of life).

One has to repeat God’s name in order to get rid of evil qualities.

Today there are many who do not attach any importance to Naamasmarana.

It is a great mistake. In this Age of Kali only chanting of the divine name can redeem your lives.

There is no other refuge.

Singing the glory of the Lord is highly sacred!
 
Top
Top
 
     2009     
Velstand, uddannelse, social status osv. er ingen nytte til uden karakter.

Karakter er ligesom duften af blomsten, det giver værdi og værd.

Digtere, malere, kunstnere og videnskabsmænd, kan hver især være store i deres eget område, men uden karakter, de kan have nogen sand stående.

Man kan spekulere på, om alle dem, der nu behandles med respekt af samfundet har en karakter, der giver dem ret til at blive anset stor, men samfundet er underlagt mode, der varierer fra dag til dag.

Den grundlæggende karakter af en fejlfri karakter er evig, og forbliver den samme uanset samfundets omskiftelser.

Blandt de kvaliteter, der udgør en fejlfri karakter, er kærlighed, tålmodighed, overbærenhed, fasthed, velgørenhed - disse er de højeste, disse skal æres.
 
 
Wealth, education, social status, etc. are of no avail without character.

Character is like the fragrance of the flower; it gives value and worth.

Poets, painters, artists and scientists may each be great in their own field, but without character they can have no true standing.

One may wonder whether all those who are now treated with respect by society have a character that entitles them to being considered great, but society is subject to fashions that vary from day to day.

The basic nature of a flawless character is eternal, and remains the same whatever the vicissitudes of society.

Among the qualities that make up a flawless character are love, patience, forbearance, steadfastness, charity – these are the highest, these have to be revered.
 
Top
Top
 
     2008     
 
Der er ingen forskel mellem en sjæls - realisered menneske og en hengiven, for de er begge ude af Ahamkara (ego´ets).

Disse menneskers hjerter vil være fulde af medfølelse og trang til at gøre godt for verden.

Sådan en hengiven vil ikke have nogen ønsker, for ønsker er produkterne af følelser som "jeg" og mine".

Kun efter at disse er rykket op ved roden, kan en sådan person blive en hengiven.
 
 
There is no difference between a self-realised person and a devotee, for they are both beyond ego.

The hearts of such persons will be full of compassion and the urge to do good to the world.

Such a devote will have no desires, for desires are the products of feelings of 'I' and 'mine'.

Only after they are uprooted does a person become a devote.
 
Top
Top
 
     2007     
 
Gør ikke plads til forskelle der er baseret på sprog, religion, kaste eller nationalitet.

Udvikel den følelse af, at alle er Gud's børn.

Du må tilbede Gud i enhver form efter dit valg, men husk altid på at Gud er én.

Kulyiver kærlighed til alle væsner og frem enhed og harmoni.
 
 
Do not give room for differences based on language, religion, caste or nationality.

Develop the feeling that all are children of God.

You may worship God in any form of your choice, but always bear in mind that God is one.

Cultivate love towards all beings and promote unity and harmony.
 
Top
Top
 
     2006     
 
Egoisme er en tornet busk, der, når den plantes og næres i ens hjerte, får én til at betale straffen.

Egoisme gør selv gode venner til fjender; den ødelægger mange gode projekter og sager, den tillader nemlig ikke samarbejde mellem to kompetente mennesker.

Sorg følger den som en skygge.

Glæde, fred, mod, samarbejde og kærlighed blomstrer i egoets fravær.

Når mennesket bliver klar over, at den samme Guddommelige bevidsthed der motiverer ham, er lige så motiverende for alle andre, så fjerner kærligheden egoet i baggrunden og overtager menneskets handlinger, ord og tanker.
 
 
Egoism is a thorny bush, which when planted and fostered in one's heart, makes one pay the penalty.

Egoism makes enemies of even dearest friends; it ruins many good causes and projects, for it does not allow two competent men to work together.

Grief follows it like a shadow.

Joy, peace, courage, co-operation and love flourish in the absence of the ego.

When man is aware that the same Divine consciousness that motivates him is equally motivating all others, then love ousts the ego to the background and takes charge of man's actions, words and thoughts.
 
Top
Top
 
     2005     
 
Menneskevisionen, som nu er vendt udad mod det fænomenale univers, skal vendes indad mod den Indlevende Ånd.

Man bør manifestere den indre Guddommelige bevidsthed, der er forbundet med ham.

Han bør underkaste sig denne bevidsthed som en åndelig disciplin.

Dette kaldes "Bevidstgørelse af det indre guddommelige."

Den første opgave er at udvikle bevidstheden om Guddommen indenfor.

Det næste trin er virkeliggørelsen af sandheden, at guddommen, der er inden for sig selv, er lige så nærværende i alle andre.

Man må erkende, at sløret eller barrieren, der ser ud til at adskille en fra andre, er født af vildfarelse, og det skal gøres alt for at fjerne det.

Først da vil det være muligt at opleve hele skabelses enhed.

 
 
Man's vision, which is now turned outward towards the phenomenal universe, should be turned inwards towards the Indwelling Spirit.

One should manifest the Divine consciousness inherent in him.

He should submit himself to that consciousness as a spiritual discipline.

This is called "Conscious Realization of the Inner Divine."

The first task is to develop awareness of the Divinity within.

The next stage is the realization of the truth that the divinity that is within oneself is equally present in all others.

One must recognize that the veil or barrier that appears to separate one from others is born of delusion and every effort should be made to remove it.

Only then will it be possible to experience the oneness of all creation.
 
Top
Top
 
     2004     
 
Hvad er Brahman?

Det er det Guddommelige princip som gennemtrænger hvert levende væsen som bevidsthed.

Når det guddommelige princip er indkapslet i en krop, bliver det individualiseret og kaldes eller samvittighed.

Den enkelte, Gud og bevidsthed er én og samme.

Folk tror, at de er forskellige, fordi de får forskellige navne.

Fjerne navnene, og der er kun ét Guddommeligt princip.
 
 
What is Brahman?

It is the Atmic principle permeating every living being as consciousness.

When the Atmic principle is encased in a body, it becomes individualized and is referred to as Jiva or Conscience.

The individual, Atma and Chaithanya (consciousness) are one and the same.

People think that they are different because they are given different names.

Remove the names and there is only one Atmic principle.
 
Top
Top
 
     2003     
 
Mennesket er en skabning af samfundet og skylder alt for samfundet.

Taknemmelighed er en af de højeste dyder.

Utaknemmelighed er en grov synd.

Det vil fratage et menneske hans Gud givne ret.

Der er ingen midler for forsoning for den utaknemmelige person.

Hvis du ønsker at beskytte din fremtid, skal du være taknemmelig for dem, der har hjulpet dig i dine vanskelige tider og gjort det muligt for dig at få dine personlige behov dækket.
 
 
Man is a creature of society and owes everything to society.

Gratitude is a supreme virtue.

Ingratitude is a grievous sin.

It will deprive a man of his God-given right.

There is no means of atonement for the ungrateful person.

If you wish to safeguard your future, you have to be grateful to those who have helped you in your difficult times and enabled you to obtain your personal needs.
 
Top
Top
 
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk