Retur:
 November oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 10. November
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Onsdag
Esoterisk viden om Onsdag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Skorpionen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel

Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Brug din skelneevne og dømmekraft.
      
   

Hvert øjeblik er givende - når du i praksis, udfører det - der er din del af helheden i tanke - ord og handling og ud fra egen indre åndelige inspirations og lyskilde.

Og hele tiden øver dig i at blive bevidst om at skelne imellem, hvad der er dit ego´s stemme = personlighedens begær og ønsker´s stemme og hvad der kommer fra intuitionens åndelige stemme´s kilde - så du kan træffe kloge valg - at handle efter.

   
 
Lidt ekstra inspirations tekst fra det 12 århundrede
Rejs jer igen og igen - indtil Lam bliver til Løver.
( kan betyde: at man aldrig skal opgive)
 
 
 
      
Use your discernment and judgment.
      
 
 
Every moment is rewarding - when you in practice, perform it - that is your part of the whole in thought - words and action and from your own inner spiritual inspiration and light source.

And all the time you are practicing to become aware of the difference between what is your voice's voice = the desires and desires of your personality persons voice and what comes from the source of the spiritual voice of intuition - so that you can make wise choices - that act on.
 
A little extra inspiration text from the 12th century
Get up again and again - until Lamb turns into Lions.
(may mean: that one should never give up)
 
 
                                  
 
 
Symbol for Service og Tjeneste.
Esoterisk viden om Onsdag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Skorpionen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel

 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
Dag for dag bliver du opmærksom på den nye udvikling, der sker i dig og uden for dig.

Du opdager, at du tager nye ideer og nye skikke til dig.

Din bevidsthed udvides, så den kan acceptere mere og mere.

Nogle lærer hurtigere end andre; derfor vil alle ikke gå ind i Den Nye Tidsalder på samme måde.

Andre vil kunne springe ind i den.

Nogle vil bevæge sig langsomt ind i den og afprøve hvert skridt på vejen.

Atter andre vil kravle ind i den og synes, at hvert skridt gør ondt, fordi de har modstand imod de forandringer, der sker.

De er fortrydelige over disse nye ting og nye tanker og længes efter at kunne få lov til at slippe, så de kan leve på samme gamle måde og med den indstilling, at hvad der var godt nok for deres forældre er godt nok for dem.

Løsningen på en sådan holdning er at holde op med at kæmpe imod det og komme ind i livs-rytmen og flyde med.

Tiderne skifter og skifter hurtigt, og hvis du ikke ændrer dig sammen med dem, vil du blive ladt tilbage.
 
    Eileen Caddy    
 
Day by day you are aware of new developments within and without you.

You find yourself absorbing new ideas and new ways.

Your consciousness expands and is able to accept more and more.

Some people learn more quickly than other; therefore moving into the New Age will not be the same for everyone.

Some souls will be able to leap into it. Some souls will move slowly into it, testing every step of the way.

Some souls will crawl into it and find every step painful because they are resisting the changes which are taking place.

They resent those new ways and new ideas and long to be left alone to live in the same old way, with the attitude that what was good enough for their fathers and others is good enough for them.

The answer to that attitude is to stop fighting against it and to get into tune and flow with life.

Times are changing and changing fast, and unless you change with them, you will be left behind.
  
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
   
 
 
 
 
 
 
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
   
 
Koncentrerer dig om hvad du bedst kan lide.
 
   
For ofte koncentrerer vi os om de ting ved os som vi synes bør ændres. Vi forventer det perfekte før vi vil elske os selv fuldt ud.

Du kan ændre den selvkritik ved at betragte de ting, du godt kan lide ved dig selv, og ved at reagere positivt over for dig selv.

Du må påskønne den skønhed, der er i din krop, og koncentrere dig om de egenskaber, du beundrer i dig selv.

Din krop vil reagere på denne påskønnelse og blive stadigt smukkere.
  
 
 
 
Jeg ser
mange ting, som jeg kan lide
ved mig selv.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
    
  
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Enhver må lære hemmeligheden ved lykken og den består i at afslå at fælde tårer for noget som er mindre end Gud.

Du har vundet dette menneskelige legeme, dette menneskeliv som en belønning for mange livs fortjenester.

Efter at være dybt neddykket i dyndet i verdens hav, er du nu dukket op fra dets dybder.

Tillad ikke denne sjældne perle at slippe dig af hænde, så du igen falder ned i afgrundsdybderne.
 
 
Everyone must learn the secret of happiness which consists to shed tears for anything less than God.

You have von this human body, this human life as a reward for many lives spent in acquiring merit.

After plunging deep into the mire of this ocean of the world, you have emerged from its depths.

Do not allow the rare pearl to slip from you fingers and fall into the abysmal depths again.

Top
Top
 
     2010     
 
I dag er landet står over for en masse problemer, fordi folk ikke husk det at gentage det guddommelige navn.

Lad hver eneste gade runge med sang af guddommelig herlighed.

Lad hver eneste celle i din krop blive fyldt med Guds navn.

Intet andet kan give dig den lyksalighed, mod og styrke, du modtager fra gentagelse af Guds navn.

Selvom nogle mennesker gør nar af dig, skal du ikke bekymre os om det.

Udfør gentagelse a guds navn med total koncentration og engagement.

Vær ikke bange for nogen.

Syng Guds herlighed helhjertet uden hæmning.

Først da kan du opleve guddommelig lyksalighed.
 
 
Today the country is facing a lot of problems because people are not doing enough remembering the divine name.

Let each and every street reverberate with the singing of divine glory.

Let each and every cell of your body be filled with divine name.

Nothing else can give you the bliss, courage and strength that you derive from remembering the divine name.

Even if some people make fun of you, do not bother about it.

Remembering the divine name with total concentration and dedication.

Do not be afraid of anyone.

Sing the glory of God wholeheartedly without any inhibition.

Only then can you experience divine bliss.
 
Top
Top
 
     2009     

Mennesket er en del af det menneskelige fællesskab.

Menneskeheden er en del af naturen.

Naturen er en lem af Gud.

Mennesket har ikke opdaget dette indre forhold.

I dag har mennesket glemt deres forpligtelser.

Kosmos er en integreret organisme i en forbundenhed helhed.

Når hver enkel udfører deres forpligtelser, er udbyttet til glæde for alle.

Mennesket er berettiget til kun at udføre hans pligter og ikke til at frugterne heraf.

Mennesket er en slags scene-direktør for hvad der foregår i naturen.

Men mennesket glemmer hans forpligtelser og kæmper for rettigheder.

Det er tåbeligt at kæmpe for hans rettigheder, når han ikke udfører hans pligter.

Al den kaos og forpligtelser i verden er forårsaget af, at mennesket glemmer hans forpligtelser.

Hvis alle mennesker udfører deres pligter flittigt, ville verden blive fredfyldt og velstående.

 
 
Man is a part of the human community.

Mankind is a part of nature.

Nature is a limb of God.

Man has not recognised these inter-relationships.

Today men are forgetting their obligations.

The Cosmos is an integral organism of interrelated parts.

When each one performs his duty, the benefits are available to all.

Man is entitled only to perform his duties and not to the fruits thereof.

Man is a kind of stage-director of what goes on in Nature.

But forgetting his responsibilities, man fights for rights.

It is foolish to fight for rights without discharging one's duties.

All the chaos and conflicts in the world are due to men forgetting their duties.

If everyone discharge their duties diligently, the world will be peaceful and prosperous.
 
Top
Top
 
     2008     
 
Herren har begavet mennesket med legemet, så hver legemsdel og organ er ærbødig opmærksomhed værdig.

Legemet bør helliggøres gennem overvejelse på Hans Pragt.

Øret må juble når det får mulighed for at høre den vidunderlige historie om Hans liv.

Tungen må juble når den kan prise Ham.

Ellers er menneskets tunge ligeså ineffektiv som frøens når den kvækker dag og nat siddende på mosens bred.

Mennesket har fået legemet med et storslået formål for øje – at realisere Herren i det indre.

I må lære hvordan I kan anvende kroppens evner, sanserne, intellektet og sindet så I kan opnå dette mål og gå fremad.
 
 
The Lord has endowed man with the body and so, every limb and organ is worthy of reverent attention.

The body must be sanctified by the contemplation of His Glory.

The ear must exult when it gets the opportunity to hear the wonderful story of His Life.

The tongue must exult when it can praise Him.

Or else, the tongue of man is as ineffective as that of frogs which croak day and night, sitting on the marshy bank.

The human body has been given to you for a grand purpose - realising the Lord within.

Learn how to use the faculties of the body, the senses, the intellect and the mind for achieving the goal and march on.
 
Top
Top
 
     2007     
 
De åndelige vibrationer der kommer gennem Bhajans giver stor glæde både til dem der synger dem og til dem der lytter til dem.

Bhajans fjerner alle negative tanker, beroliger nerverne, renser sindet og fylder kroppen og hjertet med den sødeste kærlighed til det Guddommelige.

Når man synger Bhajans bliver sindet gennemstrømmet af Gudbevidstheden og en stor ekstase vælder frem fra det indre.

Der er ikke behov for hverken mental eller intellektuel anstrengelse, ligesom der heller ikke er behov for forstå noget mens man fremsiger og synger Gud's hellige navne og Hans pris.

Den sang og atmosfære Bhajans skaber fører én udover kroppens, sindets og intellektets planer og er medvirkende til at skabe forbindelse med det Højere Selv (bevidsthed) i det indre.
 
 
The spiritual vibrations produced by Bhajans confer great joy both on those who sing them and on those who listen to them.

Bhajans remove all negative thoughts, soothe the nerves, purify the mind and fill the body and the heart with sweet love for the divine.

As one sings Bhajans, the mind is saturated with God Consciousness and a great ecstasy wells up from within.

No mental or intellectual effort is called for, as there is no need to understand anything while uttering the holy names of God and singing His glory.

The singing and the atmosphere created by Bhajans takes one beyond the realms of the body, mind and intellect and helps to establish communion with the Higher Self (consciousness) within.
 
Top
Top
 
     2006     
 
Det er ikke let at forstå det Guddommeliges natur.

Verdslig intelligens kan ikke begribe Gud’s veje.

I kan have gavn af Gud, men I kan ikke forklare Ham.

Gud er udenfor det menneskelige sinds fatteevne; man kan ikke løfte den klippe man står på.

På samme måde kan I ikke forstå Maya’s (illusion) natur når I lever i den.

Men når mennesket én gang erkender den enhed der ligger til grund for universet, så vil de problemer der opstår i den tilsyneladende mangfoldighed forsvinde.
 
 
It is not easy to understand the nature of the Divine.

Worldly intelligence cannot fathom the ways of God.

You may benefit from God, but you cannot explain Him.

God is beyond the reach of the human mind; by standing on a rock, you cannot lift it. Similarly, living in Maya (illusion), you cannot comprehend its nature.

But, once man realises the unity that underlies the universe, the problems arising out of the apparent diversity disappear.
 
Top
Top
 
     2005     
 
Kærlighed eksisterer for kærlighedens skyld og intet andet.

Den er spontan og spreder glæde.

Alt er gennemstrømmet af kærlighed. Kærlighed kan sejre over alt.

Uselvisk, ren ubesmittet kærlighed leder mennesket til Gud.

Selvisk og begrænset kærlighed binder mennesket til verden.

Ude af stand til at forstå kærlighedens rene og hellige natur er mennesket i dag et offer for endeløse bekymringer fordi han er bundet til verdslige objekter.

Menneskets primære pligt er at forstå sandheden om Kærlighedens princip.

Når han én gang har forstået kærlighedens natur, så vil han ikke blive ledt på afveje.
 
 
Love exists for love's sake and nothing else.

It is spontaneous and spreads delight.

Everything is permeated by love.

Love can conquer anything.

Selfless, pure, unalloyed love leads man to God. Selfish and constricted love binds man to the world.

Unable to comprehend the pure and sacred nature of love, man today is a prey to endless worries because of his attachment to worldly objects.

Man's primary duty is to understand the truth about the Love principle.

Once he understands the nature of love, he will not go astray.
 
Top
Top
 
     2004     
 
Den allerførste åndelige øvelse en skal vedtage er en dyrkning af indre stilhed, at sætte en stopper for den fortsatte dialog med sindet.

Lad sindet hvile for et stykke tid.

Lad ikke planer/andre irrelevant detaljer om sindet forurene det med dampe af misundelse og grådighed.

Hver ide vi underholder, enten gode eller dårlige, gør indtryk på sindet.

Et element af svaghed og vaklen er således indført i sindet.

Hold sindet roligt og klart.

Ikke agiterer med det hvert øjeblik af din nonstop dialog.

 
 
The very first Sadhana (spiritual exercise) one must adopt is the cultivation of inner silence, to put an end to the continuous dialogue with the mind.

Let the mind rest for a while.

Do not project on the mind irrelevant details or pollute it with fumes of envy and greed.

Every idea we entertain, either good or bad, gets imprinted on the mind.

An element of weakness and unsteadiness is thus introduced in the mind.

Keep the mind calm and clear.

Do not agitate it every moment by your non-stop dialogue.
 
Top
Top
 
     2003     
 
En bør leve, så at ingen smerte forårsages til andre mennesker gennem en´s aktiviteter.

Og man bør altid være taknemmelig for den venlighed som er modtaget.

Selv hvis du undlader at være nyttige for andre, ikke forårsage skade på andre.

Alle åndelige aspiranter bør værne om taknemmeligheden i deres hjerter, det gode der er gjort dem og gøre godt ved at hjælpe andre.
 
 
One should so live that no pain is caused to other beings through one's activities.

And, one should be ever grateful for the kindness received.

Even if you fail to be helpful to others, do not cause harm to others.

All spiritual aspirants should cherish in their hearts with gratitude, the good done to them and the help rendered to them by others.
Top
Top

     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk