Retur:
 November oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 11. November
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Torsdag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Tænk dig om.
      
   

Det er med at undlade at falde for Janteloven, som de fleste af os der er født her i Danmark, er underlagt af fra fødslen af.

Er du en af dem der er faldet for denne undertryggende kollektive indbyggede energi, så vid at det aldrig er spildt energi, at rejse sig og få styret dig selv, dit liv og dine energier i en hensigtsmæssig og sand, positiv retning for dig.

Redskaber til dette er der nok af.

Søg og du skal finde.

 
 
      
Use your brain.
      
 
 

It is about failing to fall for the Jante Law, which most of us are subject to from birth here in Denmark.

Should you have fallen for this depressing energy, know that it is never a waste of energy to get up and take the time to control your energies in the right positive direction for you and your life.

There are plenty of tools.

Seek and you shall find.

 
 
                                 
 
 
Jeg hilser Gud - Lyset og Kærligheden i dig.
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 
 
Alt, hvad du har brug for, findes i dit indre og venter på at blive erkendt, udviklet og trukket frem.

Du rummer et vældigt potentiale i dig.

Ligesom agernet skal sås og passes, for at det kan vokse og blive til denne mægtige eg, således er det også med det, der er i dit indre; det må erkendes, før det kan komme frem og blive brugt fuldt ud; ellers ligger det og sover i dit indre.

Det, der sker for mange er, at dette vældige potentiale aldrig udvikler sig i dette liv og ofte bæres med fra det ene liv til det andet.

Hvor er denne proces unødvendig!

Tiden er nu inde til at få alt det frem, der er i dit indre, og bruge det.

Du må vide, at du kan gøre alt, fordi JEG ER der og giver dig styrke og vejledning for hvert eneste skridt og hver eneste beslutning, indtil du ligesom agernet har sprængt dine bånd og er fri til at vokse op til en mægtig eg.
 
    Eileen Caddy    
 
All that you need you have within you, waiting to be recognised, developed and drawn forth.

An acorn contains within it a mighty oak. You contain within you tremendous potential.

Just as the acorn has to be planted and tended to enable it to grow and become that mighty oak, so that which is within you has to be recognised before it can be drawn forth and used to the full; otherwise it lives dormant within you.

What happens to many souls is that this tremendous potential never develops in this life and is often carried over from one life to another.

How unnecessary this process is!

Now is the time to draw forth and use all that you have within you.

Know that you can do all things because I AM there strengthening and guiding your every movement and decision, until like that acorn you have burst your bonds and are free to grow into the mighty oak.
  
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
  
 
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
   
 
Tak din krop.
 
   

Stil dig nøgen foran et spejl i legemsstørrelse.

Koncentrer dig om hver enkelt del af din krop. Find ud af, hvordan du kan påskønne hver enkelt del af dig selv, og tak din krop for, at den har fulgt dig i alle disse år, udført dine ønsker og ydet dig tjeneste.

Den har gjort, hvad du bad den om.

Hvis du får lyst, kan du spille din yndlingsmusik og bruge lys og blomster i ritualet.

Udfør dette en gang om dagen i mindst en uge.

  
 
 
 
Min
krop er min
ven.
 
 
 
  
 
 
Top
Top
 
 
  
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
    
  
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Når du føler, at du er en individuel sjæl, er du adskilt fra Gud. når du føler, du er en Gud er du Eet med Ham.

Når du opfatter rebet som en slange, ryster du af angst.

Når du erkender, at det er et reb, forsvinder frygten og du begynder at lege med det.

Slangen ankom ikke eller forsvandt.

Det gjorde rebet heller ikke.

Lyset kom og mørket forsvandt.

Illusionen veg bort.

Illuminationens daggry brød frem.
 
When you feel you are a individuel soul you are separated from God.

When you feel you are a God ypu are One with Him.

Seeing the rope as a snake make you tremble.

Realizing that it is a rope, you loose fear and start playing with it.

The snake did not arrive or depart.

Nor did the rope do so.

Light appeared and darkness disappeared.

Delusion fled.

Illumination dawned.
 
Top
Top
 
     2010     
 
Overgivelse betyder ikke, at du tilbyder din krop til Gud.

Rigtig overgivelse er at synge det Guddommelige navn og gøre det til basis i dit liv.

Det er af samme grund, at Guru Nanak, den første Lærer af sikher, begyndte at få samfundet til synge.

Han fortalte sine tilhængere, at de skulle søge sig fyldestgjort i livet ved at synge det guddommelige navn.

Overvej det at synge navnet på Gud som den mest betydningsfulde åndelige praksis.

Du kan bruge nogen penge på velgørenhed og på at gøre handlinger af service, men denne praksis vil kun give dig midlertidig mental tilfredshed med det højeste, hvis de ikke er suppleret med recitationen af det Guddommelige Navn.
 
 
Surrender does not mean offering your body to God.

Real surrender is the chanting of the Divine Name and making it the basis of your life.

It is for the same reason that Guru Nanak, the first Guru of the Sikhs, started community singing.

He told his followers that they should seek fulfilment in life by chanting the Divine Name.

Consider the chanting of the Name of God as the most important spiritual practice.

You may spend any amount of money in charity and in doing acts of service, but these practices will give you only temporary mental satisfaction at the most if they are not complemented by the chanting of the Divine Name.
 
Top
Top
 
     2009     

Velstand, uddannelse, social status osv. er ingen nytte uden karakter.

Karakter er ligesom duften af blomsten, det giver værdi og værd.

Digtere, malere, kunstnere og videnskabsmænd, kan hver især stor i deres eget område, men uden karakter, de kan have nogen sand stående.

Man kan spekulere på, om alle dem, der nu behandles med respekt af samfundet har en karakter, der giver dem ret til at blive anset stor, men samfundet er underlagt mode, der varierer fra dag til dag.

Den grundlæggende karakter af en fejlfri karakter er evig, og forbliver det samme uanset omskiftelser i samfundet.

Blandt de kvaliteter, der udgør en fejlfri karakter er kærlighed, tålmodighed, overbærenhed, standhaftighed, velgørenhed - det er den højeste, skal disse være æret.
 
 
Wealth, education, social status, etc. are of no avail without character.

Character is like the fragrance of the flower; it gives value and worth.

Poets, painters, artists and scientists may each be great in their own field, but without character they can have no true standing.

One may wonder whether all those who are now treated with respect by society have a character that entitles them to being considered great, but society is subject to fashions that vary from day to day.

The basic nature of a flawless character is eternal, and remains the same whatever the vicissitudes of society.

Among the qualities that make up a flawless character are love, patience, forbearance, steadfastness, charity – these are the highest, these have to be revered.
 
Top
Top
 
     2008     
 
Hvor sørgeligt det er, at det menneskelige liv, værdifuld som en uvurdelig diamant, bliver det behandlet som en udslidt, værdiløs mønt.

Det er ikke til nogen værdi, efter at have spildt en´s tid, uden at have mediteret på Gud, eller praktiseret enhver anden åndelig øvelser for at realisere Ham.

Til hvilken nytte er det at grave en brønd for at hente vand, når huset allerede er i brand.

At begynde at fordybe sig i Gud i slutningen af ens liv er som at begynde at grave brønden, når ilden allerede raser.
 
 
How sad it is that human life, precious as a priceless diamond, has been treated as a worn out, worthless coin!

There is no use repenting after having wasted one's time without meditating on God, or practising any other Sadhana (spiritual exercise) to realise Him.

What is the use of digging a well for water when the house is already on fire?

To begin contemplation on God during the end of one's life is like beginning to dig the well when the fire is already raging on.
 
Top
Top
 
     2007     
 
Alt det du ikke kan se, høre eller forstå kan ikke afvises som ikke-eksisterende.

Selvom du holder en tændt lommelygte foran en blind mand, så vil han kun se mørke, fordi han ikke har evnen til at se.

På samme måde vil personer uden tro ikke kunne opfatte Gud selvom du viser Gud til dem.

De har ikke øjne der kan se Guddommelighed og vil påstå at der ikke findes nogen Guddommelighed.

En blind mand kan hverken se sin krop eller beskrive hvordan han ser ud, men det betyder ikke at han så ikke har en krop.
 
 
All that you cannot see, hear or understand cannot be ruled out as non-existent.

Even if you flash a powerful light in front of a blind man, he will only see darkness, because he does not have the eyes to see the light.

Likewise, persons having no faith will not perceive God even if you show God to them.

They do not have the eyes to see divinity and they proclaim that there is no divinity.

A blind man can neither see his body nor describe his looks, but it does not follow that he has no body.
 
Top
Top
 
     2006     
 
Ihukommelsen af Gud og gentagelsen af Hans Navn er det eneste middel af frihed der er let tilgængeligt for alle.

Folk har en tendens til at betragte Herrens Navn skødesløst, uden at erkende dets styrke.

Magten fra hele kosmos er indeholdt i det.

I må forstå betydningen af Navnet på ret vis og anvende det korrekt.

Hellige sange er en effektiv handling, igennem hvilken ønske og vrede kan holdes væk.
 
 
The remembrance of God and repetition of His Name is the only means of liberation that is easily accessible to all.

People tend to treat the Name of the Lord casually, not realizing its potency.

The power of the entire cosmos is contained in it.

You must understand the significance of the Name properly and use it in the right way.

Bhajan is an effective activity by which desire and anger can be kept away.
 
Top
Top
 
     2005     
 
Det menneske der har gode tanker og gode idéer er en hellig menneske.

Det hellige menneske betyder ikke blot én der kun bærer en orange dragt, barberer sit hoved og går med hellige perler.

Den sande hellige er den hvis gerninger er i overensstemmelse med de råd og den vejledning han giver.

Tilbedelse tåler ikke at tilbederen har selv den mindste antydning af misundelse eller jalousi.

Gør dit daglige liv helligt og rent.

Gør dit liv meningsfuldt igennem tjeneste til mennesket og samfundet.

Det er det mest betydningsfulde aspekt af overgivelse til det Absolutte.
 
 
He who has good thoughts and good ideas is a holy man.

A holy man does not mean one who merely wears an orange robe, shaves his head and wears holy beads.

The real holy man is he whose deeds are in accordance with the words of advice he utters.

Devotion cannot tolerate in the devotee the slightest trace of envy or jealousy.

Make your daily life holy and pure.

Render your life worthwhile through service to man and service to society.

That is the most important aspect of surrender to the Absolute.
 
Top
Top
 
     2004     
 
Vær altid i selskab med passionerede tilhængere af Gud.

Gennem dette gode selskab, vil være indøves skelneevne og afstandtagen, uengagerethed i dig.

Disse kvaliteter vil styrke ånden og udstyre dig med indre fred.

Hvis sindet er dæmpet, er det alene nok; det er ikke så nødvendigt at erobre de eksterne sanser.

Hvis sindet ikke har tilknytninger til sanse objekterne, har sanserne har ikke noget at klamre sig til, og de bliver magtesløse; det at kunne lide og ikke lide er sultet ud af sin eksistens.

Båndende til den objektive verden afskæres, selvom sanserne stadig kan blive påvirket af det.

Til ham, som er blevet velsignet af bevidstheden om Gud, hvordan kan noget verdslige bringe sorg eller glæde?
 
 
Be always in the company of devotees of God. Through this Sathsang (good company), Viveka (discrimination) and Vairagya (detachment)will be inculcated in you.

These qualities will strengthen the spirit and endow you with inner peace.

If the mind is subdued, that alone is enough; it is not then necessary to conquer the external senses.

If the mind has no attachment to the sense objects, the senses have nothing to cling on to and they become powerless; likes and dislikes are both starved out of existence.

The bonds with the objective world are cut, though the senses may still be affected by it.

For him who has been blessed by the awareness of the Atma, how can anything worldly bring grief or joy?
 
Top
Top
 
     2003     
 
Retfærdighed er bundet med mange forskellige betydninger og betyder ikke kun pligt, som vedrører et individ.

Retfærdighed er en krop af principper, som er fundamentale for social stabilitet og individuelle fremskridt.

Den er evig, den samme for alle, overalt.

Fødested for retfærdighed er hjertet.

Hvad udstråler fra hjertet som en ren idé, når den udmøntes i handling, er retfærdighed, eller for at sige det i enkle ord - "Gør mod andre som du gerne vil have dem til at gøre mod dig."
 
 
Dharma is bound up with a great many variety of meanings and does not mean only duty, which pertains to one individual.

Dharma is a body of principles that are fundamental to social stability and individual progress.

It is eternal, same for everyone, everywhere.

The birthplace of Dharma is the heart.

What emanates from the heart as a pure idea, when translated into action, is Dharma, or to put it in simple words - "Do unto others as you would have them do unto you."
 
Top
Top
 
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk