tr> td> 
Retur:
 November oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 12. November
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Fredag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Fredens Avatar.
      
   

Fredens Avatar fremkaldes via dit indre.

Maitreya Kristus Buddha er på vej.

Vær med til at bane vejen for Ham og Hans følge, ved i dagligdagen at skabe den fred i dine omgivelser, der for dig er muligt og det lige præcis ud fra dit ståsted, din viden og indsigt.

Samt ved at lytte til de positive åndelige vejledninger, der vil blive givet dig - via din intution og åndelige guider og din Gudsforbindelse.

 
 
      
The Avatar of Peace.
      
 
 

The Avatar of Peace is evoked through your inner being.

Maitreya Christ Buddha is on his way.

Help pave the way for Him and His entourage, by creating in everyday life the peace in your surroundings that is possible for you and that exactly from your point of view, your knowledge and insight.

As well as by listening to the positive spiritual guidance that will be given to you - through your intuition and spiritual guides and your connection with God.

 
 
                                 
 
 
Maitrya Kristus Buddha.
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 
Spild aldrig tiden med at føle, at du har en meget lang vej at gå i dette åndelige liv.

Vær i stedet ved godt mod og føl dig stærk, fordi du indser, hvor langt du er kommet, og sig til stadighed tak for det.

Indse, hvor meget du har at være taknemmelig for.

Omgiv dig med smukke tanker, med smukke ting, med smukke mennesker.

Se sandhedens lys skinne i alt og alle. Lad dit lys skinne klart dybt fra dit indre.

Du må vide, at intet i det ydre kan slukke det, og at det kun er din egen negativitet, der kan gøre det.

Bliv derfor ved med at være positiv hele tiden.

Vælg altid lysets vej og giv ikke kraft til mørket ved at vise det opmærksomhed.

Der er brug for mere og mere lys, efterhånden som sulten efter åndelig føde vokser sig større i verden, så lad derfor dit lys blive ved med at skinne klart.

Vær lys og lad det stråle ud fra dig, så det skubber mørket tilside.

Vær kærlighed og lad kærligheden strømme frit fra dig, og hjælp med til at dække det vældige behov, der er i verden.
 
    Eileen Caddy    
 
Never waste time feeling you have a very long way to go in this spiritual life.

Instead, be encouraged and strengthened by realising how far you have come, and give eternal thanks for it.

Realise how much you have to be grateful for.

Surround yourself with beautiful thoughts with beautiful things, with beautiful people.

See the light of truth shining in everything and everyone.

Let your light shine brightly from deep within you.

Know that nothing without can extinguish it and that only your negativity can do it. Therefore keep positive all the time.

Always choose the path of light and ignore the darkness, thereby giving it no strength.

More and more light is needed as the hunger for spiritual food grows greater in the world, so keep our light burning brightly.

Be light and let it shine forth from you, pushing back the darkness.

Be love and let love flow from you freely, and help meet the tremendous need in the world.
  
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
  
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
   
 
Et fysisk udtryk for vores bevidsthed.
 
   
Vores krop er simpelt hen et fysisk udtryk for vores bevidsthed.

De forestillinger, vi har om os selv, er bestemmende for vores sundhed og skønhed eller mangel derpå.

Når vi ændrer vores forestillinger på dybeste plan, følger vores fysiske selv trop.

Vi er alle i vores inderste fuldkomne åndelige væsner.

Hver enkelt af os er et fuldkomment udtryk i det universelle sind eller Guds-bevidstheden i vort indre.

Som sådant er vores naturlige fødselsret strålende sundhed, skønhed, ubegrænset energi, ungdommelig vitalitet og glæde livet igennem.
  
 
 
 
Efterhånden som
jeg ændrer mig i det indre, ændrer,
min krop sig.
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
    
  
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
  
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Denne dag må du målbevidst optage den Guddommelige Lyksagelighed via energistrømmen fra Gud i kor og musik kontinuerligt de næste 24 timer (Akhanda Bhajan).

Dette program giver gode resultater.

I denne travle tidsalder af frygt og angst, er erindring om Gud og gentagelse af Hans navn det eneste middel til befrielse, der er tilgængeligt for alle.

Hengivnen sang i en gruppe er vigtigere end endda mad.

Hengiven sang i en gruppe er en god disciplinær proces, hvorved lyst og vrede kan holdes væk.

Denne dags lange hengivne sang i en gruppe vil generere guddommelige vibrationer og rense dig.

Jeg velsigner dem, der indånder vejret i denne vibration, så de bliver sundere og mere oprejste i deres adfærd.

Være forenet ved at huske Gud og opmuntre hinanden, mens du går langs vejen; så er succes sikret.
 
 
This day you have resolved to imbibe Divine Bliss by reciting the glory of God in chorus and with music, continuously for twenty-four hours (Akhanda Bhajan).

This programme will yield good results.

For in this busy age of fear and anxiety, the remembrance of God and the repetition of His name is the single means of liberation that is accessible to all.

Bhajan (devotional singing in a group) is more important than even bhojan (food).

Bhajan is a good disciplinary process by which desire and anger can be kept away.

This day-long bhajan will generate divine vibrations and purify.

I bless those who breathe this vibration to be healthier and more upright in their behaviour.

Be united in remembering God and encourage one another as you proceed along the path; then success is assured.
 
Top
Top
 
     2010     
 
Hengiven sang i en gruppe er meget nødvendigt for at smelte Guds hjerte.

Når du udfører hengiven sang tidligt om morgenen, vil alle stå op og lytte til det Guddommelige navn.

At høre Guds navn, så snart de vågner op, vil fylde dem med stor lyksalighed og entusiasme.

Konstant husk navnet på Gud, aldrig glemme det.

Dette er den ædleste sti.

Dette er sandt spirituel praksis.

Når du gør dette, vil du blive uhyre velsignet.
 
 
Bhajan is very necessary to melt the heart of God.

When you do Nagar Sankirtan early in the morning, everybody will get up and listen to the Divine Name.

Hearing the name of God as soon as they wake up will fill them with great bliss and enthusiasm.

Constantly remember the name of God; never forget it.

This is the noblest path.

This is true spiritual practice.

When you do this, you will be immensely blessed.
 
Top
Top
 
     2009     

Den rigtige indstilling for den hengivne er total overgivelse.

Som en hengiven erklærede, "Jeg giver det hjerte til dig som du gav mig.

Jeg har ingenting Jeg kan kalde mit helt egen.

Alt er dit.

Jeg tilbyder dig det som allerede er dit."

Så lang tid som denne ånd af total overgivelse ikke er udviklet, må mennesket fødes igen og igen.

Du skulle overgive dit hjerte til den Guddommelige og ikke stille dig tilfreds med at give blomster og frugter.
 
 
The right attitude of the devotee should be one of total surrender.

As one devotee declared, “I am offering to you the heart which you gave me.

I have nothing I can call my very own.

All are yours.

I offer to you what is already yours.”

As long as this spirit of total surrender is not developed, man will have to be born again and again.

One should offer one's heart to the Divine and not be content with making offerings like flowers and fruits.
 
Top
Top
 
     2008     
 
Hvis du fortjener nåden fra Gud, kan selv forordningerne for din skæbne overvindes.

Der er visse lægemidler, hvor der følger udløbs dato´er med, efter denne mister stofferne deres effektivitet.

Lægemidlet kan stadig være forseglet i en flaske, men de vil ikke længere værre effektive efter denne dato.

På samme måde kan Herren nåde skabe forordninger, der gøre at skæbnebestemte udløsninger bliver stoppet.

Ligesom du ikke føler den alvorlige smerte i din krop, når lægen administrerer en injektion af morfin, giver Guds nåde dig mulighed for at udholde vanskeligheder uden at skulle undergå lidelsen.
 
 
If you earn the Grace of the Lord, even the decrees of destiny can be overcome.

There are certain drugs that come with expiry dates, beyond which the drug loses its efficacy.

The drug may still be sealed in the bottle but it will no longer be effective after that date.

Similarly, the Lord's Grace can make decrees of destiny inoperable.

Just as you do not feel the severe pain in your body when the doctor administers an injection of morphine, the Grace of God allows you to endure difficulties without having to undergo the suffering.
 
 
Top
Top
 
 
     2007     
 
Igennem dyderne godhed, medfølelse og tolerance kan man opfatte Guddommelighed i sig selv og i andre.

Godhjertethed fordømmes ofte som en svaghed, som fejhed eller mangel på intelligens; de siger at hjertet må hærdes overfor medlidenhed og velgørenhed, men på denne sti findes krig, destruktion og undergang.

Kun kærlighed alene kan give varig glæde og fred.

Kun det at dele kan alene reducere sorg og mangedoble glæde.

Mennesker er født til at dele, at tjene, at give og ikke til at tage og begære.
 
 
Goodness, compassion, tolerance – through these virtues one can perceive the Divinity in oneself and in others.

Softness of heart is often condemned as weakness, cowardice and want of intelligence; they say that the heart has to be hardened against pity and charity, but that way lies war, destruction and downfall.

Love alone confers lasting happiness and peace.

Sharing can alone reduce grief and multiply joy.

People are born to share, to serve, to give and not to grab.
 
Top
Top
 
     2006     
 
Hvorfor gentages ordet 'Shanti' tre gange?

I beder om fred på alle tre planer - fysisk, mentalt og åndeligt.

I er ikke én, men tre: 1. den I tror I er - det fysiske legeme - 2. dén andre tror I er - 3. sindet og dén I er i virkeligheden - Gud eller ånd.

Dette kan kun opnås gennem kærlighed.

Hadets, jalousiens og stolthedens onde egenskaber bør bortkastes.

Disse er dyriske egenskaber og ikke menneskelige egenskaber.

I er mennesker.

Kærlighed er menneskets hoved-egenskab, sandheden er menneskets grundlag og retfærd er menneskets liv.

Opdyrker I disse tre kvaliteter, så opnår I med sikkerhed fred.
 
 
Why do you repeat the word “Shanti” (peace) thrice?

You pray that you may have peace at all the three levels - physical, mental and spiritual.

You are not one, but three: the one you think you are - physical body, the one others think you are - mind and the one you really are - Atma.

All the three aspects of your being must be in a state of peace.

This can be achieved only through love.

The evil traits of hatred, jealousy and pride should be cast aside.

These are not human qualities, but animal traits.

You are a human being.

Love is the chief quality of man, truth is his basis and righteousness is his very life.

When you cultivate these three, you will definitely attain peace.

Top
Top

     2005     
 
De eneste midler til frihed der kan opnås af alle, er erindringen om Gud og gentagelse af Hans navn.

Mennesker har for vane at omgås Guds navn overfladisk uden at erkende dets kraft.

Al kraften fra Kosmos er indeholdt i det.

Du må forstå betydningen af navnet på den rigtige måde og anvende det korrekt.

H engiven sang er en effektiv handling igennem hvilken både ønsker og vrede kan holdes nede.
 
 
The remembrance of God and repetition of His name is the only means of liberation that is easily accessible to all.

People tend to treat the name of the Lord casually, not realizing its potency.

All the power of the Cosmos is contained in it.

You must understand the significance of the name properly and use it in the rightway.

Devotional singing is an effective activity by which desire and anger can be kept at bay.
 
Top
Top
 
     2004     
 
I dag er den dag, på hvilken Naraka, dæmonen blev dræbt.

Hvad tilkendegiver denne hændelse?

Det betyder at dræbe dæmonen i mennesket.

«Nara» betyder menneske og 'Asura' betyder dæmon.

Denne dæmon findes i ethvert menneske.

Det er ikke nødvendigt at erhverve store Astras og Shastras (våben) for at dræbe denne dæmon.

Mennesket kaldes «Nara», fordi Atma (Gud) er i ham.

Atma er indbegrebet/legemeliggørelsen af kærlighed.

Kun gennem kærlighed er det muligt at dræbe disse dæmoner.

Derfor realiser Guds - princippet og udvikle kærlighed.

Dette er sandt hengivenhed.
 
 
Today is the day on which Naraka, the demon was killed.

What does this event signify?

It signifies killing the demon in man.

'Nara' means man and 'Asura' means demon.

This demon is present in every human being.

It is not necessary to acquire great Astras and Shastras (weapons) to kill this demon.

Man is called 'Nara' because there is Atma in him.

That Atma is the embodiment of love.

Only through love is it possible to kill these demons.

Therefore, realize the Atma Tathwa (Atmic principle) and develop love. This is true Bhakthi (devotion).
 
Top
Top
 
     2003     
 
Idealet om taknemmelighed er blevet fortalt i tidsaldre som en arv til Indien.

Et menneske uden denne øverste dyd af taknemmelighed er værre end en grusom dyr.

Have modtaget sin rigdom, uddannelse og færdigheder fra samfundet, hvis han ikke tjener årsagen til samfundet, er hans rigdom, uddannelse og færdigheder ikke andet end tidsspilde.

Det er kun ved at tjene samfundet, at disse erhverver pragt og betydning.
 
 
The ideal of gratitude has been handed down the ages as a heritage in India.

A man without this supreme virtue of gratitude is worse than a cruel animal.

Having received his wealth, education and skills from society, if he does not serve the cause of society, his wealth, education and skills are but a sheer waste.

It is only by serving society that these acquire splendour and significance.
 
 
Top
Top
 
 
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk