Retur:
 November oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 13. November
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Lørdag
Esoterisk viden om Lørdag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Skorpionen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Tro ikke på alt hvad du hører, ser og læser.
      
   

Lyt til din intuition, når du læser noget - der er skrevet af andre.

Måske du aner noget der er forkert, så lyt igen til din intuition og stik fingeren i jorden, før du tager en beslutning om hvad du vil tro på eller ej.

Husk at tænke selv og gerne træne din egen dagsbevidsthed til at kunne "stille/tune" ind på din Guds forbindelse - og spørg evt. Gud - Gud er det jeg selv er kommet frem til - rigtigt ?

Lyt og korriger/ret den del af dine egen forståelse, hvor du har ramt ved siden af - som ikke er korrekt - i forhold til aktuelle spørgsmål - såmænd.

Dette er også kaldt at lytte til sin egen Guds/intuitions forbindelse.

Du kan naturligvis vælge at lade være med det og acceptere uden at stille spørgsmål - eller mixe din nye viden - alt efter hvad du oplever er rigtig for dig - er tilfreds med - er til, det er altid dit VALG.

Ps. Men efter min bedste overbevisning - er der ingen større autoritet - end Gud i dig selv, så hvorfor ikke spørge den bevidsthed, der dybest set - har skabt os alle - også din.

Den lyver ikke, den elsker dig ubetinget, og har forbindelser ud til alle uden undtagelse, som den kan virke igennem.

Nogle gange benytter den sine hænder i funktion ( Lysets mestre, åndelige vejledere, skytsånder, engle, ærkeengle, naturvæsner, de mennesker du møder i det daglige, kassedamen i Aldi, Buschaufføren, m.m. ) - så undrer dig ikke over den form, Gudsbevidsthedeen antager overfor dig eller viser sig for dig.

Den er altid optimal givende - i forhold til aktuelle situation og har ikke skjulte økonomiske agendaer indblandet i sin kontakt med dig og repræsenterer som sådan den 100 % ægte energi - der kun vil dig det godt.

 
 
      
Don't believe everything you hear, see and read.
      
 
 

Listen to your intuition when you read something - written by others.

Maybe you sense something is wrong, so listen again to your intuition and stick your finger in the ground before making a decision on what you want to believe or not.

Remember to think for yourself and like to train your own day consciousness to be able to "tune / tune in" to your God's connection - and ask if necessary. God - God is what I myself have come to - right?

Listen and correct / correct the part of your own understanding where you have hit next - which is not correct - in relation to current issues - indeed.

This is also called listening to one's own God / intuition connection.

You can of course choose not to and accept it without asking questions - or mixing your new knowledge - depending on what you feel is right for you - is satisfied with - is there, it is always your CHOICE.

Ps. But in my best belief - there is no greater authority - than God in yourself, so why not ask the consciousness that has basically - created us all - including yours.

It does not lie, it loves you unconditionally, and has connections out to everyone without exception through which it can work.

Sometimes it uses its hands in function (Masters of Light, spiritual guides, guardian spirits, angels, archangels, natural beings, the people you meet on a daily basis, the cashier at Aldi, the Bus Driver, etc.) - so do not wonder about the form that God Consciousness assumes facing you or appearing to you.

It is always optimally rewarding - in relation to the current situation and has no hidden financial agendas involved in its contact with you and as such represents the 100% real energy - that only wants you well.

 
 
                                  
 
 
Husk at lytte til din intuition´s sagte stemme.
Esoterisk viden om Lørdag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Skorpionen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel

 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 
 
Når du forventer det allerbedste i livet, tiltrækker du det også; begynd derfor straks med at forvente det allerbedste i alt og alle, så vil du se, hvordan det allerbedste sker.

Forvent, at alle dine behov bliver dækket.

Forvent, at alle dine problemer bliver løst.

Forvent overflod på alle planer.

Forvent at vokse åndeligt.

Accepter ikke nogen begrænsninger i dit liv; du skal blot vide og acceptere, at alle Mine gode og fuldkomne gaver er dine, når du lærer at finde ud af, hvad der har værdi for dig og gør det, der er væsentligt for dig i dit liv.

Forvent at vokse, så du bliver stærk og smuk, vis og forstående.

Forvent at blive brugt som en kanal, så Min guddommelige kærlighed og Mit guddommelige lys kan strømme i og igennem dig.

Accepter, at Jeg kan bruge dig i Mit arbejde.

Gør det hele i absolut tro og tillid, så vil du se Mine undere og herligheder ske, ikke blot engang imellem men hele tiden, så hele dit liv i sandhed bliver en glædens og taksigelsens sang.
 
    Eileen Caddy    
 
As you expect the very best in life, you draw it to you; so start right now expecting the very best in everything and everyone, and watch the very best come about.

Expect your every need to be met.

Expect the answer to every problem.

Expect abundance on every level.

Expect to grow spiritually.

Accept no limitations in your life; simply know and accept that all My good and perfect gifts are yours as you learn to get your values right and put first things first in your life.

Expect to grow in stature and beauty, in wisdom and understanding.

Expect to be used as a channel for My divine love and light to flow in and through.

Accept that I can use you for My work.

Do it all in absolute faith and confidence, and behold My wonders and glories come about, not just once in a while but all the time, so that your whole life is indeed a song of joy and thanksgiving.
  
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
  
 
 
Top
Top
 
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
   
 
Skønhedspleje.
 
   

Gør regelmæssigt noget for dig selv, som får dig til at føle, at du drager særlig omsorg for dig selv og gør dejlige ting for din krop.

Tag et varmt bad eller brusebad og visualisér, hvordan det varme vand helt afslapper, lindrer og helbreder dig.

Forestil dig, at alle problemer smeltes eller vaskes bort, og at der ikke bliver andet tilbage end din naturlige stråleglans, der udgår fra dit indre.

Gnid lotion i ansigtet og på kroppen, idet du er fuld af kærlig opmærksomhed over for dig selv og bekræfter, at din hud bliver stadig glattere og smukkere.

  
Jeg gør
regelmæssigt dejlige ting
for min krop.
  
 
 
Top
Top
   
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
    
  
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Når man har opnået at realisere guddommelighed i hver tilstand, når hvert instrument af viden bringer erfaring med guddommelighed og når den alene er set, hørt, smagt, duften og rørt, vil mennesket uden tvivl bliver en del af Guds legeme og bo i Ham og med Ham.

Denne sti er ikke fastsat eller anbefalet for de ekstraordinære blandt mennesker alene.

Det er inden for rækkevidde af alle, for alle der har sult efter Gud.

Når denne pligt til dine egne fremskridt er taget op, vil du få en ny styrke på det allerførste skridt; du vil opleve en ny og reneste glæde; du vil opdateres ved en ny hellighed.

Hver person bør derfor udføre ens egen individuelle pligt.

Du bør planlægge dit liv ifølge det åndelige fundament i din kultur og lytte til stemmen fra Gud.
 
 
When one has attained the state of realising Divinity in every being, when every instrument of knowledge brings the experience of that Divinity and when It alone is seen, heard, tasted, smelt and touched, man undoubtedly becomes a part of the Body of God and lives in Him and with Him.

This path is not laid down or recommended for the extraordinary among men alone.

It is within the reach of all, for all have the hunger for God.

When this duty to your own progress is taken up, you will get a new strength at the very first step; you will experience a new and purer joy; you will be refreshed by a new holiness.

Therefore each person should pursue one's own dharma (individual duty).

You should plan your life according to the spiritual foundations of your culture and listen to the voice of God.
 
Top
Top
 
     2010     
 
Desværre finder ingen transformation sted i mennesker på trods af at gentage det guddommelige navn flere gange.

Du skal synge det guddommelige navn helhjertet med fuld tro.

Tro udvikler kærlighed til Gud, og at kærlighed til Gud giver Nåde.

Ingen tvivl om, er folk i dag gentager det hellige navn, men ikke med kærlighed og støt tro.

De er mere optaget af hvordan andre synger, og om deres tonehøjde og melodien er i orden osv.

De udfører gentagelsen ag Guds navn med et vaklende sind.

Der kan ikke være nogen forandring i dem ved lunefulde sind.

Naamasankirtan på trods af at gøre det i timevis sammen.

Naamasankirtan skal ske med absolut koncentration og støt tro som en yogi.

Man kan opnå stor transformation hvis sindet til stadig er fikseret på det Guddommelige navn.
 
 
Unfortunately, no transformation is taking place in the human beings in spite of repeating the Divine Name several times.

You should chant the Divine Name wholeheartedly with full faith.

Faith develops love towards God and that love towards God confers Grace.

No doubt, people today are repeating the holy name, but not with love and steady faith.

They are more concerned with how others are singing and whether their Shruthi (pitch) and Raaga (melody) are in order, etc.

They are doing the Naamasankirtana with a wavering mind.

There can be no transformation in them by such fickle minded Naamasankirtan in spite of doing it for hours together.

Naamasankirtan has to be done with absolute concentration and steady faith like a yogi.

One can achieve great transformation if the mind is steadily fixed on the Divine Name.
 
Top
Top
 
     2009     

At opgive det lille "Jeg" er, hvad der i realiteten menes med afkald.

Med det menes der det at omstille enhver tanke, ethvert ord til en offergave til Gud, fylde alle handlinger med Guddommelige hensigter.

At dyrke kærlighed er den bedste disciplin.

Kærlighed giver sig selv for evigt, det søger aldrig andre for at give.

Giv til andre og du vil blive givet retur.

Stop med at give kærlighed og der vil ikke blive givet retur.

Kærlighed trives ved afkald i sandhed - de er uadskillelige.
 
 
Giving up the little “I” is what renunciation really means.

It means sublimating every thought, word and deed into an offering to God, saturating all acts with divine intent.

To cultivate love is the best spiritual discipline.

Love gives itself forever; it never asks another to give.

Shower it on others and you will be showered in return.

Stop sharing love and there will be no more to share.

Love thrives on renunciation – indeed, they are inseparable.
 
Top
Top
 
     2008     
 
Mennesker der er hengivne overfor Mig er fulde af kærlighed.

De er altid ledet af retfærdighed.

De taler sandhed.

Deres hjerter smelter sammen med barmhjertighed.

De evner ikke forkert eller dårlig opførsel.

De undgår synd.

De vil med glæde give afkald på alt.

De handler med omhu.

De er altid engageret i at gøre godt overfor andre.

De er ikke selviske.

De er ikke bekymrede af tvivl.

De lytter ikke efter smiger.
 
 
Men who are devoted to Me are full of love.

They always stand by Dharma or righteousness.

They speak the truth. Their hearts melt with mercy.

They are devoid of wrong conduct.

They avoid sin.

They will renounce everything gladly.

They act in moderation.

They are always engaged in doing good to others.

They are not selfish.

They are worried by no doubts.

They do not lend their ears to flattery.
 
Top
Top
 
     2007     
 
Mennesket er en del af det menneskelige samfund. Menneskeheden er en del af naturen.

Naturen er en del af Gud. Mennesket har ikke erkendt disse indbyrdes forhold.

I dag glemmer mennesker deres forpligtelser.

Kosmos er en integreret organisme af dele der er i indbyrdes forhold.

Når enhver udfører sin pligt, så vil det gode blive alle til del.

Mennesket er kun berettiget til at udføre sine pligter og ikke berettiget til dets frugter.

Mennesket er en slags overregissør af det der foregår i naturen.

Men idet han glemmer sit ansvar, så kæmper han for sine rettigheder.

Det er tåbeligt at kæmpe for sine rettigheder uden at udføre sine pligter.

Al kaos og al konflikt i verden skyldes at mennesker glemmer deres pligter.

Hvis alle udførte deres pligter omhyggeligt, så ville verden være fredfyldt og fremgangsrig.
 
 
Man is a part of the human community.

Mankind is a part of nature.

Nature is a limb of God.

Man has not recognised these inter-relationships.

Today men are forgetting their obligations.

The Cosmos is an integral organism of interrelated parts.

When each one performs his duty, the benefits are available to all.

Man is entitled only to perform his duties and not to the fruits there of.

Man is a kind of stage-director of what goes on in Nature.

But forgetting his responsibilities, man fights for rights.

It is foolish to fight for rights without discharging one's duties.

All the chaos and conflicts in the world are due to men forgetting their duties.

If everyone discharge their duties diligently, the world will be peaceful and prosperous.
 
Top
Top
 
     2006     
 

Gud's nåde er den største rigdom.

Det er ikke rigtigt at overveje at hamstre penge, guld eller materielle objekter som det ultimative mål.

Istedet bør livets formål være tilegnelsen af den Guddommelige rigdom af Gud's nåde.

Søg at vinde Hans nåde ved at ændre dine vaner, formindske dine ønsker og finpudse din natur.

Et skridt gør det næste lettere; dette er den spirituelle vejs unikke egenskab.

Med hvert skridt, så øges din styrke og tillid og du mærker Gud's nåde mere og mere.

 
 

God's grace is the greatest wealth.

To consider the amassing of money, gold or other material objects as the ultimate goal is not right.

The goal of life instead, should be the acquisition of the divine wealth of God's grace.

Try to win His grace by reforming your habits, reducing your desires and refining your nature.

One step makes the next one easier; that is the unique quality of the spiritual path.

With each step, your strength and confidence increases and you feel the Lord's grace all the more.

 
Top
Top
 
     2005     
 

Erindringen om Gud og gentagelse af Hans navn er det eneste middel til befrielse, der er let tilgængeligt for alle.

Mennesker har en tendens til at behandle Herrens navn tilfældigt, ikke at realisere dets styrke.

Alle Kraftens Kraft er indeholdt i den.

Du skal forstå betydningen af navnet korrekt og bruge det på den rigtige måde.

Hengiven sang er en effektiv aktivitet, hvorved lyst og vrede kan holdes i bugt.

 
 
The remembrance of God and repetition of His name is the only means of liberation that is easily accessible to all.

People tend to treat the name of the Lord casually, not realizing its potency.

All the power of the Cosmos is contained in it.

You must understand the significance of the name properly and use it in the rightway.

Bhajan (devotional singing) is an effective activity by which Kama (desire) and Krodha (anger) can be kept at bay.
 
Top
Top
 
     2004     
 
Hvad er nødvendigt er omdannelsen af hjertet.

Alle dårlige tanker og følelser bør udvises fra hjertet.

Vi bør helhjertet deltage i lovsange til Gud.

Det bør ikke være et mekanisk ritual.

Når dit hjerte er fyldt med hellige tanker og følelser, vil de blive afspejlet i din lov sang.

Gennem din sang kan du give glæde til alle deltagere.
 
 
What is required is the transformation of the heart.

All bad thoughts and feelings should be expelled from the heart.

We should whole-heartedly participate in Bhajans.

It should not be a mechanical ritual.

Once your heart is filled with sacred thoughts and feelings, they will be reflected in your Bhajan-singing.

Through your singing you should give joy to all the participants.
 
Top
Top
 
     2003     
 
Vi bør gøre vores bedste for at styrke anseelsen af vores land, dets kultur og sprog.

Men, lad ikke denne stolthed føre dig til at du ikke kan lide andre sprog og kulturer.

De sprog, som tanker er udtrykt kan varieres, men tanker, følelser og kærligheden er de samme.

Sproget i hjertet er den samme, men når det kommer til tungen, kan det antage forskellige former.
 
 
We should do our might to enhance the reputation of our country, its culture, and language.

But, let not that pride lead you to dislike other languages and cultures.

The languages by which thoughts are expressed may be varied, but the thoughts, emotions and feelings are the same.

The language of the heart is the same, but when it comes to the tongue, it may take various forms.
 
Top
Top
 
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk