Retur:
 November oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 14. November
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Søndag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Få nu slappet af ..... efter en hård weekend - arbejdsdag.
      
     

Tag dig tid til afslapning og eftertanke.

Måske om, hvad der gør dig glad og tilfreds - hvad er mere vigtigt?

Tiden går hurtig, udnyt den og glem alt om fortidens mindre hensigtsmæssige beslutninger, revurderer dem eventuelt og smid så hændelsernes "indpakning" væk - tag essensen af lærdommen i hændelserne til dig og put dem i lærdommens/erfaringens database - de kommer til nytte senere hen i dette og efterfølgende liv.

Og så er den altså ikke længere :)

 
 
      
Get relaxed now ..... after a hard weekend - working day.
      
 
 

Time for relaxation and reflection.

Maybe about what makes you happy and content - what is more important?

Time flies, take advantage of it and forget about the less appropriate decisions of the past, possibly reconsider them and then throw away the "wrapping" of the events - take the essence of the lessons learned in the events for you and put them in the learning / experience database - they will be useful later in this and subsequent life.

And then it is no longer :)

 
 
                                 
 
 
Få nu slappet af ..... efter en hård dag.
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 
 

Hvor ofte har Jeg ikke fortalt dig, at Jeg har brug for, at du er fri, så du kan gøre alt det, der skal gøres?

Hvornår vil du lære at give slip og blive fri?

Du vil aldrig vide, hvad det vil sige at være fri, hvis du ikke er villig til at give slip, have tillid til, at du kan gøre det og tage disse første få famlende skridt.

Det er kun dig, der kan gøre det; ingen kan gøre det for dig.

Er du bange for, hvad der er rundt om hjørnet, bange for, hvad fremtiden vil bringe?

Hvor ligger din tro og tillid?

Hvorfor ikke lære at leve fuldt og helt i dette herlige og evigt nærværende nu og lade Mig tage vare på fremtiden for dig?

Jeg har vidunderlige ting, der venter på dig, når du er fri og holder op med at klynge dig til det, du allerede har, fordi du er bange for at miste alt.

Vær villig til at miste alt for at kunne vinde noget, der er langt, langt større.

Alt ligger i Mine hænder, og alt er såre godt.

 
    Eileen Caddy    
 
How many times have I told you I need you free to do all that has to be done?

When will you learn to let go and be free?

You will never know the meaning of freedom until you are willing to let go, have confidence that you can do it and take those first few struggling steps.

Only you can do it; no one can do it for you.

Are you afraid of what is around the corner, afraid of what the future holds?

Where are your faith and trust?

Why not learn to live fully and gloriously in the everpresent now, and let Me look after the future for you?

I have wonderful things waiting for you when you are free and cease to cling to what you already have because you are afraid of losing everything.

Be willing to lose everything to gain something far, far greater.

All is in My hands, and all is very, very well.
  
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
  
 
 
 
Top
Top
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Universet er dine børns sande ophav.
 
     

I en vis forstand behøver du overhovedet ikke at opdrage dine børn.

Universet er dine børns sande ophav.

Du er blot kanalen.

Jo mere du er i stand til at følge din energi og gøre, hvad der er bedst for dig, jo mere vil universet strømme igennem dig til alle omkring dig.

Som du trives, vil dine børn trives.

 
Hvert menneske
er et enestående udtryk for
universet.
 
Top
Top
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Mange i denne verden, selv blandt de lærde, bruger ikke deres tildelte tid og spændevidde i udøvelsen af de valgte idealer.

Derfor er deres jordiske liv ligesom rejsen på et skib, der bliver kastet rundt af stormen, der har mistet sin Anker og dens kompas, og er fanget midt i en ocean.

De er splittet mellem modsatrettede idealer og mål, i deres uvidenhed og frygt siger de én ting og gør en anden.

Meditation vil give sådanne mennesker fyldestgørende formål formål, mod og også visdom.

Det stilner det ophidsede sind, gør det klart, og udfylder det med glæde.

Stien til meditation vil ødelægge uvidenhed og give den enkelte forening med Gud.
 
 
Many in this world, even among the learned, do not spend their allotted span of life in the pursuit of the chosen ideals.

Hence their earthly lives are like the voyage of a storm-tossed ship that has lost both its anchor and its compass, and is caught in mid-ocean.

They are torn between opposing ideals and goals; in their ignorance and fear they say one thing and do another.

Meditation will give such people fixity of purpose, courage, and also wisdom.

It stills the agitated mind, makes it clear and fills it with joy.

The path of meditation will destroy ignorance and grant the individual union with God.
 
Top
Top
 
     2010     
 
Det guddommelige navns magt er uden sidestykke.

Folk tager det ofte let.

Det er en fejltagelse.

Man må ikke fejle og tage en diamant for et skinnende stykke glas.

Den virkelige diamant er helt anderledes.

Hvad er det diamant? 'Dit sind ".

Guds navn er den rigtige diamant.

Opbevar det trygt og sikkert.

Bliv aldrig nogensinde generet af svie og smerte, tab og vanskeligheder.

De bare kommer og går.

Det er ikke din rigtige natur.

Din medfødte Selv er stærkt, evigt og sandt.

Du skal ikke følge det flygtige og uvirkelige og forsage din egen sande og evige natur.

Når du søger tilflugt i Guds Lotusfødder, bør du aldrig give op.

Hvor som helst du går, vil de Guddommelige Fødder beskytte dig.

Hvis du installerer det Guddommelige navn fast i dit hjerte, bliver dit liv helliggjort.

Det er kun for at få folk til at forstå denne sandhed, at åndelige øvelser af Akhanda Bhajan er blevet ordineret hengivne mindst en gang om året.
 
 
The power of Divine Name is unparalleled.

People often take it lightly.

That is a mistake.

One should not mistake a diamond for a shining piece of glass.

The real diamond is altogether different.

What is that diamond? ‘Die mind’.

God’s name is the real diamond.

Keep it safe and secure.

Do not ever be bothered by pain and suffering, losses and difficulties.

They just come and go.

That is not your real nature.

Your innate Self is strong, eternal and real (Sath).

You should not follow the fleeting and unreal, forsaking your own true and eternal nature.

Once you seek refuge in the lotus feet of God, you should never give up.

Wherever you go, the Divine Feet will protect you.

If you install the Divine Name firmly in your heart, your life will become sanctified.

It is only for making people realise this truth that the Sadhana (spiritual exercise) of Akhanda Bhajan has been prescribed for devotees at least once in a year.
 
Top
Top
 
     2009     

Hvem er du?

Det højere selv, universel bevidsthed, Gud.

Hvorfra kom du?

Gud.

Hvor skal du hen? Til Gud.

Hvor længe vil du være her?

Så længe du er engageret i sensuelle sysler.

Hvor er du? I det uvirkelige og stadigt skiftende verden. I hvilken form?

Som det, der ikke er Gud.

Hvad er du engageret i? I flygtige opgaver.

Derfor, hvad skal du så gøre herefter?

Opgiv disse op og stræbe efter at forene dig med Gud.
 
 
Who are you?

The Atma. From where did you come?

From the Atma. Where are you going?

To the Atma. How long will you be here?

So long as being engaged in sensual pursuits.

Where are you? In the unreal and ever-changing world. In what form?

As Anatma (that which is not Atma).

What are you engaged in? In evanescent tasks.

Therefore what should you do hereafter?

Give these up and strive to merge with the Atma.
 
Top
Top

     2008     
 
Vedaerne omhandler ritualer og tilbedelse, hvilket indebærer en dobbelthed, en forskel mellem den tilbedende og objektet.

Vedanta udskriver principperne fra Adwaitha ((ikke - dualitet).

Det er tolket på forskellige måder, men den sande basis er den følelse at der kun er en Gud - som gennemstrømmer alle steder og er alle ting og der er ikke andet.

Visdom ligger i opfattelsen af enhed - den ene.

Upanishads prædiker denne enhed, baseret på begrebet - enhed i mangfoldigheden.
 
 
The Vedas deal with rituals and worship, which imply a dualism between the worshipper and the object worshipped.

Vedanta spells out the principle of Adwaitha (non-duality).

It is interpreted in different ways, but the real basis of the Adwaithik principle is Ekaatma Bhaava, the feeling that there is only one Atma pervading everywhere and none else.

" Adhwaita Darshanam Jnanam" (Wisdom lies in the perception of oneness).

The Upanishads preach this oneness, based on the concept of unity in diversity.
 
Top
Top
 
     2007     
 
Tilhængerens rette holdning bør være total overgivelse.

Som en tilhænger sagde: ”Jeg giver dig det hjerte du gav mig.

Jeg har intet jeg kan kalde mit eget.

Alt tilhører dig.

Jeg tilbyder dig det der allerede er dit.”

Så længe ånden af fuldstændig overgivelse ikke er udviklet vil mennesket blive født igen og igen.

Man bør give sit hjerte til det Guddommelige og ikke blot være tilfreds med at give blomster og frugter.
 
 

The right attitude of the devotee should be one of total surrender.

As one devotee declared, “I am offering to you the heart which you gave me.

I have nothing I can call my very own.

All are yours. I offer to you what is already yours.”

As long as this spirit of total surrender is not developed, man will have to be born again and again.

One should offer one's heart to the Divine and not be content with making offerings like flowers and fruits.

 
Top
Top
 
     2006     
 

Følg det Guddommeliges kald der stammer fra alle levende væsners hjerter.

Tjen dem med en tilbedende holdning idet du tilegner alle dine handlinger til den iboende Gud.

Dette vil rense dig således at du vil være i stand til at lytte til det ’Soham’ (Jeg er Ham) som dit åndedrag gentager hvert øjeblik.

’Soham’ forvandler sig til ’Om’ når forskellen mellem Han og jeg opløses i enheden med det Absolutte.

 
 

Follow the call of the Divine arising from the hearts of all living beings. Serve them in an attitude of worship, not expecting anything in return.

Do not accept even gratitude, having dedicated all your acts to the indwelling God.

This will purify you so that you will be able to listen to the 'Soham' (I am He) that your breath repeats every moment.

'Soham' transmutes itself into 'Om' when the distinction between He and I has dissolved in the union with the Absolute.

 
Top
Top
 
     2005     
 

Universet er det Område hvor Gud udfolder sig.

Vær opmærksom på dette hvert øjeblik af din bevidsthed og du har ikke behov for noget som helst andet til at have en lykkelig væren.

Da vil du kontakte Gud i alt, igennem hver eneste tanke, på ethvert sted og til enhver tid.

Hans ære er tydelig i selv den mindste blomst og i den fjerneste stjerne.

Den glæde du modtager gennem overvejelse af beviser på Hans forsyn er ubeskrivelige.

Lord Krishna siger i Bhagavad Geetha at Han altid er ved siden af en eksistens der er fyldt med glæde.

Vær da selv glad og del denne glæde med andre.

Begrænset glæde der kommer af selvoptagethed bør helt opgives.

 
 

The Universe is the Field where God sports.

Be aware of this fact in every moment of consciousness and there is nothing more you need for a happy existence.

For, you will then contact God in everything, through every thought, at every place and at very moment.

His glory is evident in the smallest flower and the most distant star.

The joy that you can derive from the contemplation of these proofs of providence is indescribable.

Lord Krishna has said in the Bhagavad Geetha that He is ever by the side of the joyous being.

Be joyful yourself and share it with others. Limited happiness arising out of self-centeredness should be given up.

 
Top
Top
 
     2004     
 
Livet har det med at være en uophørlig proces til reparation og genopbygning, kassere det onde og udvikle godhed.

Uafskallet korn skal være afskallet for at blive spiselige som ris.

Bomuld skal konverteres til garn før de bliver bærebare klæder.

Guld klumper skal opvarmes i smeltedigelen for at fjerne urenhederne.

Mennesket skal også rense sine impulser, følelser og ønsker og dyrke gode tanker, ord og gerninger, så han kan udvikle sig åndeligt.
 
 
Life has to be an incessant process of repair and reconstruction, of discarding evil and developing goodness.

Paddy grains have to be de-husked in order to become edible as rice.

Cotton has to be converted as yarn to become wearable cloth.

Gold nuggets have to be heated in the crucible to remove the impurities.

Man too, must purify his impulses, emotions and desires and cultivate good thoughts, words and deeds so that he can progress spiritually.
 
Top
Top
  
     2003     
 
Lava og Kusha blev heroiske på grund af deres store moder, Seetha Devi.

Moderen noble ædle tanker gør børnene store.

En mor kan gå galt i andre henseender, men hun vil altid stræbe efter velfærd af sine børn.

Dermed må hver søn elske moderen som sin primære pligt.

Han bør derefter elsker Faderen og ære læreren/instruktøren.

Moderen giver legemet.

Faderen beskytter det.

Læreren skænker overjordisk viden og visdom.

Alle tre er afgørende for ethvert menneske for at udvikle og klare sig i denne verden.
 
 
Lava and Kusha became heroic because of their great mother, Seetha Devi.

The noble thoughts of the mother make the children great.

A mother may go wrong in other respects, but she will always strive for the well-being of her children.

Hence every son has to love the mother as his primary duty.

Then he should love the father and revere the preceptor.

The mother confers the body.

The father protects it.

The preceptor imparts knowledge and wisdom.

All three are essential for every human being for getting on in this world.
 
Top
Top
 
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk