Retur:
 November oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 15. November
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Mandag
Esoterisk viden om Mandag

Dagnes støttende energi


Stjernetegn Skorpionen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

MånetabelByd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Fra Visdommens kilde.
      
     

Hvis du tænder et lys for en anden, vil det også lyse på din livsvej.

Når du nedgør en anden - så nedgør du dig selv også.

Lær at sætte pris på dig selv.

 
 
      
From the source of wisdom.
      
 
 

If you light one candle for someone else, it will also shine on your life path.

When you demean someone else, you demean yourself, too.

Learn to appreciate yourself.

 
 
                                 
 
 
Velkommen.
Esoterisk viden om Mandag

Dagnes støttende energi


Stjernetegn Skorpionen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 
Livet er enkelt!

Hvorfor gøre det kompliceret for dig selv?

Hvorfor vælge den krogede vej, når den lige vej ligger foran dig?

Lad livet folde sig ud for dig, så vil du ikke prøve på at tvinge det til at gøre det.

Du kan ikke tvinge en blomst til at folde sig ud, for hvis du prøver på det, vil du ødelægge skønheden og fuldkommenheden ved denne blomst med din utålmodighed.

Alt sker på rette tid og sted, så hvorfor ikke komme ind i livs-rytmen, flyde med og se Mine undere og herligheder folde sig ud i sand fuldkommenhed?

Når noget gøres på det forkerte tidspunkt, er der meget, der sinkes i stedet for at fremskynde det, sådan som nogen måske tror.

Vent derfor på Mig i ro og tillid og prøv aldrig på at fare frem og gøre noget på det forkerte tidspunkt.

Samtidig må du heller aldrig slæbe fødderne efter dig og spilde kostbar tid.

Du må være klar over, at der er et herligt mønster og en herlig plan, der løber gennem alt, hvad du gør, og sig evindeligt tak.
 
    Eileen Caddy    
 
Life is simple!

Why make it complicated for yourself?

Why choose the devious path when the straight path lies before you?

Let life unfold for you, and do not try to force its unfoldment.

You cannot force the unfolding of a flower, for if you try to do so, you will destroy the beauty and perfection of that flower by your impatience.

There is a right time for everything, so why not get into rhythm with life, flow with it and behold My wonders and glories unfold in true perfection?

When something is done out of timing, it holds up so much, instead of speeding it along, as may be imagined.

Therefore wait upon Me in quietness and confidence, and never try to rush ahead and do something out of timing.

At the same time never drag your feet and waste precious time.

Realise that there is a glorious pattern and plan running through everything you do, and give eternal thanks.
  
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
  
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Forældre burde blive ved med at udvikle sig.
 
     
For mange forældre har det at have børn været en behagelig undskyldning for at opgive deres egen udvikling.

De bruger det meste af deres tid på at fokusere på børnene for at sikre sig, at disse lærer og udvikler sig.

Men ved at tage ansvaret for deres børns liv, opgiver de ofte ansvaret for deres eget, idet de glemmer, at børn vil reagere positivt, når vi vælger at leve vores liv, så vi udvikler os mest muligt.
   
Jeg påtager
mig ansvaret for min
egen udvikling.
   
Top
Top
   
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
For hvem blev Geetha leveret?

Bare tænk på dette for et øjeblik.

Mælk er ikke trukket fra koens yver for sin egen skyld, for køerne drikker ikke deres egen mælk, Arjuna, kalven, har haft sin fylde og Krishna har ikke brug for noget!

Herren selv præciserer: Han malkede Upanishaderne og bragte Geetha ud for, dem, der besidder intelligens, dem der bestyres af godhed og er kontrolleret af dyd.

Men hvornår bliver man værdig til at modtage lektierne fra Geetha?

I stedet for at glæde dig over din ekspertise, søg efter dine egne fejl med ønsket om at fjerne dem.

Du vil så udvikle sig hurtigt uden at blive slæbt bagved af frygt eller angst.

Når du går videre og placerer alle dine byrder på Herren og med tro på Ham, vil du nå en tilstand af mental ro, som er tegn på en sand aspirant.

Arjuna ankommer på dette tidspunkt og derefter gav Krishna gav ham den undervisning, som giver udødelighed.
 
 
For who was the Geetha delivered? Just think of this for a moment.

Milk is not drawn from the cow’s udder for its own sake, for cows do not drink their own milk; Arjuna, the calf, has had his fill and Krishna needs nothing!

The Lord Himself clarifies: He milked the Upanishads and brought out the Geetha for those who possess intelligence that is moderated by goodness and controlled by virtue.

But when does one become worthy of receiving the lessons of the Geetha?

Rather than exult over your excellence, search for your own faults with the desire of removing them.

You will then progress fast without being dragged behind by fear or anxiety.

When you move on thus, placing all your burdens on the Lord and with faith in him, you will reach a state of mental calm, which is the sign of a true aspirant.

Arjuna arrived at this stage and then Krishna gave him the teaching that confers immortality.
 
Top
Top
 
     2010     
 
Essensen af gode egenskaber, gode tanker og kærlighed bør tilbydes til Gud som frugt vokset med din egen åndelig øvelse.

Verden i sig selv vil blive begunstiget af en person, som har god opførsel.

Hvis der opstår brand i et træ i en skov, vil branden ikke stoppe efter at have brændt det pågældende træ.

Det vil sprede sig og brænde ud i hele skoven.

På samme måde, hvis der er én person, der har dårlige egenskaber vil han ødelægge hele fællesskabet og til desuden ruinere sig selv.

På den anden side, hvis der er et træ, som er fuld af duftende blomster vil det fylde hele området med god duft.

På samme måde, hvis der er et individ med en ædel kodeks i opførsel vil han ikke kun forbedre sig selv, men vil også forbedre hele samfundet omkring ham gennem hans gode opførsel.
 
 
The essence of good qualities, good thoughts, and love should be offered to God as fruits grown by your own spiritual exercise.

The world itself will be benefited by an individual who has good conduct.

If fire starts on one tree in a forest, that fire will not stop after burning that particular tree.

It will spread and burn out the entire forest.

In the same manner, if there is one individual who has bad qualities, he will spoil the entire community in addition to ruining himself.

On the other hand, if there is a tree which is full of fragrant flowers, it will fill the entire area with good fragrance.

In the same manner, if there is an individual with a noble code of conduct, he will not only improve himself but will also improve the entire society around him through his good conduct.

Top
Top

     2009     

For at møde en person på 10. etage, er det nødvendigt at du går 9 etager højere op.

For at opleve glæden ved samvær med Gud, må du hæve dig op til den renhed, den kærlighed, den sandhed, den fred.

Bliv opfyldt af barmhjertighed.

Elsk alle, tjen alle.

Udfør din pligt med oprigtighed og glæde.

Vær god, gør godt og gør dig på den måde fortjent til Gud.

Han vil fryde sig, når du slår ind på ret adfærd´s og troens vej, for det er den vej Han har anvist.
 
 
To meet a person person on the 10 floor you have to ascend 9 floors.

To experience the joy of beeing with Gud you have to rise to that purity, that love, that truth, that peace.

Become full of compassion.

Love all, serve all.

Do you duty sincerely and with joy.

Be good, do good, and thus deserve God.

He will be pleased, when you thread the path of Faith and Fairness, for that is the path laid down by Him.
 
Top
Top
 
     2008     
 
I ignorerer det guddommelige i jeres indre kerne, samtidigt med at I søger den i andre.

Dette er en tragedie.

I fornærmer jer selv ved at føle jer hjælpeløse, svage og mindreværdige.

Selvfordømmelse og kujoneri er ikke jeres egenskaber, I, der er en gnist af det Guddommelige.

I selvsamme øjeblik ego'et undertrykkes opstår der to konsekvenser;

Frihed fra sorg og Frihed fra Glæde.

For at opnå denne store fuldbyrdelse så må I tage et skridt ad gangen.

Trin på vejen er tilbedelse, meditation og overholdelse af løfter m. m.; gode tanker som bøn om større skelneevne, flere muligheder for at tjene andre er også en hjælp på vejen.

Rens sindet langsomt og vedvarende; skærp intellektet; rens sanserne og vind Hans Nåde.
 
 
You ignore the divinity you have as the core of your being; at the same time, you seek it in others.

This is the tragedy.

You insult yourself by feeling helpless, weak and inferior.

Cowardice and self-condemnation are not your qualities, you, who are a spark of the Divine flame.

Once the ego is suppressed, that very moment two consequences follow:

Freedom from grief and Freedom from joy. To achieve this great consummation, you must take one step after another.

Good deeds like worship, meditation and the observance of vows etc. are steps on the way; good thoughts like prayer for greater discrimination, more chance to help others - also help.

Slowly, steadily, cleanse the mind; sharpen the intellect; purify the senses and win His Grace.
 
Top
Top
 
     2007     
 
Det er kun Gud, kærlighedens legemliggørelse, der altid er med dig og i dig.

Mennesket kan ikke eksistere uden kærlighed.

Kærlighed er dit liv.

Kærlighed er det lys der opløser uvidenhedens mørke.

Den der ikke kan dyrke kærligheden vil blive genfødt igen og igen.

Den der er født vil dø en dag og den der dør vil blive genfødt.

Fødsel og død er den objektive verdens effekt.

Da mennesket er vildledt af verdens effekt har han overgivet sig til fare.
 
 
It is only God, the embodiment of love, who is always with you and in you.

Bereft of love, man cannot exist. Love is your life.

Love is the light that dispels the darkness of ignorance.

One who does not cultivate love will be born again and again.

Whoever is born will die one day and whoever dies will be born again.

Birth and death are the effect of the objective world.

As he is deluded by the worlds effect, man is subjecting himself to danger.
 
Top
Top
 
     2006     
 
Du kan tilbede Gud på helt din egen måde.

Han forbliver uforandret selvom de navne og former igennem hvilke du tilbeder Ham ændres.

Virkningen ligger ikke i dét navn eller den form du anvender når du tilbeder Gud, men i den længsel og følelsesdybde du tilbeder Ham med i dit hjerte.

Gud vil antage den form du beder til og fuldbyrde din længsel; dette er tilkendegivelsen af Hans nåde og den grænseløse kærlighed Han har til dig.
 
 
You can adore God according to your own fancy and pleasure.

He remains unchanged even when the names and forms by which you adore Him keep changing.

The effectiveness does not lie in which name or form you worship, but with how much yearning and depth of feeling you adore Him in your heart.

God will assume that very form which you pray to and fulfil your yearning; that is the indication of His grace and the boundless love He has for you.
 
Top
Top
 
     2005     
 
I skabelsen er ingen enkelt ting lig en anden.

Ikke to mennesker ligner hinanden på alle måder, der findes nogle aspekter der adskiller den ene fra resten.

Umådelig mangfoldighed er fremherskende.

Hver enkelt har hvert sit særlige sæt af erfaringer.

Heller ikke den enkelte er altid den samme.

Babyen bliver til et barn, så til en dreng, en teenager, en voksen og derefter, midaldrende, gammel, svag og til sidst senil.

Selv i løbet af dagen går individet igennem adskillige faser af bevidsthed i dyb søvn, drømmestadiet og dagsbevidstheden.

Så mennesket må søge tilflugt i den uforanderlige Øverste Virkelighed fra hvilken al mangfoldighed oprinder og til hvilken alt forenes.

Kun der kan fred og tilfredshed sikres.
 
 
In creation, no single object is like any other.

No two human beings are similar in all respects; there is some aspect which distinguishes one from the rest.

Immense diversity prevails. Each one has his own peculiar set of experiences.

Nor is an individual the same always.

The infant changes into a child, then into a boy, an adolescent, an adult, and soon becomes middle-aged, old, decrepit and, finally, senile.

Why, during the course of a day, an individual passes through different states of consciousness in deep sleep, dream state and wakeful state.

So man must seek refuge in the changeless Supreme Reality from which all variety emerges, and into which it merges.

Then only can peace and contentment be secured.
 
Top
Top
 
     2004     
 
I dag, aspirerer mennesket til at nå befrielsen.

Hvad er befrielsen?

Det er ikke opnåelse af en himmelske opholdsbevis.

Befrielsen betyder frihed fra lidelser.

Man skal har befrielsen på tre niveauer - legeme, sind og sjæl.

For eksempel når man er sulten, en spiser fødevarer og sult er tilfredsstillet.

Dette er en slagsbefrielse.

Antag en lider af en sygdom, bliver helbredt ved at tage medicin.

Dette er også en slags befrielse.

Alt dette er relateret til organet.

På det mentale niveau betyder befrielsen fra det styrede uberegnelige sind.

Men sand befrielse ligger i forståelse af princippet om den Gud, som hverken kommer eller går.

Dette er betegnet som «Nirvana».
 
 
Today, man aspires to attain liberation.

What is liberation?

It is not the attainment of a heavenly abode.

Liberation means freedom from suffering.

One needs to have liberation at three levels - body, mind and soul.

For example, when one is hungry, one eats food and the hunger is satiated.

This is a kind of liberation.

Suppose, one is suffering from a disease, one gets cured by taking medicine.

This is also a kind of liberation.

All this is related to the body.

At the mental level, liberation means controlling the vagaries of the mind.

But, true liberation lies in understanding the principle of the God which neither comes nor goes. This is termed as 'Nirvana'.
 
Top
Top
 
     2003     
 
Du skal være opmærksom på små detaljer også, for hengivenhed til Gud ikke er blot en holdning.

Det er en række små handlinger, instrueret af holdningen i ærbødighed for Guddommelighed i alle væsener.

Holde øje med den løgn, der lurer på tungen, den vold, som lurer bag lukket hånd, det ego, der lurer bag gerning eller handling.

Dæmp dem, før de vokser til vaner og sætter sig som et karaktertegn som vil ombryde din skæbne.
 
 
You must pay attention to small details also, for Devotion to God is not just a pose.

It is a series of little acts, directed by the attitude of reverence for the Divinity in all the beings.

Watch for the lie that lurks on the tongue, the violence that lurks behind the fist, the ego that lurks behind the deed.

Restrain them before they grow into habits and settle down as character to wrap your destiny.
 
Top
Top
 
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk