Retur:
 November oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 16. November
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Onsdag
Esoterisk viden om Onsdag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Skorpionen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel


Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Kærligheden frigør.
      
     

Kærlighed til dig selv og andre frigør.

Ego´et fastholder dig i en begrænset sindstilstand.

Kald på dit sjæl og åndslegeme og integrerer det ned i dit fysiske liv.

Så vil du med sikkerhed få dig en farverig og spændende tilværelse, tilpasset til dig og dine.

 
 
      
Love frees up.
      
 
 

Love for yourself and others frees up.

The ego keeps you in a limited state of mind.

Call your soul and mind body and integrate it into your physical life.

Then you will surely have a colorful and exciting life, customized for you and yours.

 
 
 
                                    
 
 
Værsgo - tag hvad du kan bruge :)
Esoterisk viden om Onsdag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Skorpionen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
 
 
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 
 
Den primære lektie, du skal lære her i livet, er at elske.

Kærlighed er så stærk, at den er ubrydelig, og alligevel er den uhåndgribelig.

Du kan komme til at kende den; du kan føle den; og alligevel kan du ikke holde fast i den; for lige så snart du prøver på det, glider den væk ligesom kviksølv.

Kærlighed kan ikke ejes; den er lige så fri som vinden og går hen, hvor den vil. Gå med den.

Kærlighed er forening og helhed.

Kærligheden kender ingen begrænsning, ingen skranker.

Med kærligheden kommer frihed.

Det er angsten, der binder og begrænser et menneske; det er kærligheden, der befrier og løsner alle bånd.

Kærligheden åbner alle døre, forandrer liv og smelter de hårdeste hjerter.

Kærlighed virker skabende; den opbygger, skaber skønhed, harmoni og enhed.

Den arbejder for og ikke imod tingene.

Kærlighed bringer så megen glæde, at den ikke kan undertrykkes.

Den danser og synger gennem livet.

Er der kærlighed i dit hjerte? Kærlighed til andre mennesker?

Den begynder i dig og arbejder sig længere og længere ud.
 
    Eileen Caddy    
 
The primary lesson to learning life is to love.

Love is so strong that it is unbreakable, and yet it is intangible.

You can know it; you can feel it; and yet you cannot hold onto it; for as soon as you try, it will slip away like quicksilver.

Love cannot be possessed; it is as free as the wind and moves where it will.

Move with it.

Love is unity and wholeness.

Love knows no limitation, no barriers.

With love comes freedom.

It is fear that binds and limits a soul; it is love that frees and cuts away all bonds.

Love opens all doors, changes lives and melts the hardest of hearts.

Love is creative, it builds up, creating beauty, harmony and oneness.

It works for, not against, anything.

Love brings such joy that it cannot be repressed. It dances and sings through life.

Is there love in your heart? Love for each other? It starts in you and works out and out.
 
 
  
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 
 
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Fonem det stærke væsen i det indre.
 
     
Dette er dagen, hvor vi skal erkende den sande skønhed, styrke og magi i hinanden og i os selv.

Find en behagelig stilling. Luk øjnene, slap af og træk vejret dybt nogle få gange.

Dan et billede af eller en forestilling om, at dit barn eller dit eget indre barn står foran dig.

Se ind i barnets øjne og fornem det stærke væsen i det indre. Giv dig tid til at tage imod alle følelser, forestillinger eller indtryk, der siger dig, hvem dit barn virkelig er.

Fortæl, at du respekterer og påskønner barnet.

Forestil dig, at dit barn meddeler dig sin respekt og påskønnelse.

Gør dette med hvert enkelt af dine børn eller med dit indre barn.
   
Jeg respekterer hvert barn
og mit eget indre barn som et
stærkt, helt væsen.
 
Top
Top
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
Top
Top
Når der er hård klippe underneden, må du bore dybere for at få det rene, uudtømmelige grundvand.

Des blødere jorden er under overfladen, des hurtigere resultat.

Gør dit hjerte blødt med åndelige discipliner for at opnå hurtig succes.

Tal blidt og sødt, tal kun om Gud.

Opøv medfølelse og sympati, gå ind i uselvisk tjeneste, forstå smerten ved fattigdom, lidelse og fortvivlelse.

Vær fælles om både tårer og glæder med andre.

Det er et tegn på et blødgjort hjerte.
 
 
When there is a hard rock below, you have to bore deeper for getting the underground pure perennial water.

The softer the subterranean soil the quicker the success.

Make you heart soft for quick success in sadhana.

Talk soft and sweet, talk only of God.

Develop compassion and sympathy, engaged in selfless service; understand the agony of poverty, distress and despair.

Share both tears and cheers with others.

That is a sign of a softened heart.

 
Top
Top
 
     2010     
 
En person som kører en bil koncentrerer sig om vejen, for han er opmærksom på at redde sig selv og andre fra uheld.

Frygt er det der tilskynder til at rette sindet målbevidst i denne sammenhæng.

Kærlighed er en større naturkræft for at opnå koncentration.

Hvis du har stabil og resolut kærlighed, vil koncentrationen blive intens og urokkelig.

Tro udviklet mod og ind i kærlighed fører resulterer i koncentration.

Bøn begynder at bære frugt under sådanne omstændigheder.

Bed ved at benytte Navnet som et symbol for Gud: bøn stilner alle sindets bølger.

Bed som en udførelse af en pligt for din hele eksistens, som den eneste retfærdiggørelse for at komme ind i verden.

Den hengivne skal aldrig trække sig tilbage.

Giv aldrig vej for fortvivlelse eller tvivl.

 
 
A person driving a car concentrates on the road, for he is anxious to save himself and others from accident.

Fear is what induces single-mindedness in this case.

Love is a greater force for achieving concentration.

If you have steady and resolute love, the concentration becomes intense and unshakeable.

Faith develops into love and love results in concentration.

Prayer begins to yield fruit, under such conditions.

Pray using the Name as a symbol of the Lord; pray keeping all the waves of the mind stilled.

Pray as the performance of a duty for your very existence, as the only justification for your coming into the world.

Hold fast to the Lord.

The Bhaktha (devotee) should never retract.

Never give way to doubt or despair.
 
Top
Top
 
     2009     

Kun ved at følge kærlighedens vej, kan du opleve lyksalighed.

Ligesom blot recitere navnene på retterne, ikke kan tilfredsstille din sult, så også, medmindre du taler søde ord og gør hellige handlinger, kan du ikke nyde livets sødme og være lykkelig.

I er alle børn af udødelighed og legemeliggørelser af lyksalighed.

Det er fordi du er dukket op fra lyksalighed at du søger tilbage til den kilde, lyksalighed.

Ligesom fisk født i vand, ikke kan leve uden for vandet, er det det samme med mennesket som altid higer efter lykke, uanset hvor han er, og i hvad han gør.

Mennesket er rastløs, indtil han vender tilbage til lyksaligheden, hvorfra han opstod.

Ægte lyksalighed findes ikke i denne verden.

Husk altid på Gud - kun da vil du have fred og lykke.

 
 
Only by following the path of love can you experience bliss.

Just as merely reciting the names of the dishes cannot appease your hunger, so too, unless you speak sweet words and do sacred actions, you cannot enjoy life’s sweetness and be happy.

You are all children of immortality and embodiments of bliss.

It is because you have emerged from bliss that you seek to return to that Source, the bliss.

Just as fish born in water cannot live out of water, so does man always crave for happiness, wherever he is and in whatever he does.

Man is restless until he returns to the bliss from whence he emerged.

True bliss is not found in this world.

Keep your mind always on God – only then will you have peace and happiness.
 
Top
Top
 
     2008     
 
Avatarernes (Guddommelige Inkarnationer`s) sande natur er ren lyksalighed.

Hans hjerte flyder over med grænseløs uendelig kærlighed når han ser sine tilhængere.

Hverken hans holdning eller følelser kan ændres.

Men de uvidende tiltror Gud de ændringer de forestiller sig eller de forskelle de ser ud fra deres snæversyn.

Når vi er glade så priser vi Gud, og når vi lider så forbander vi Ham.

Gud er, som vejleder, kommet for at vænne folk af med denne skadelige adfærd.

Og om nødvendigt vil Han end ikke tøve med at påføre smerte som en kur og korrigerende behandling.
 
 
The real nature of Divine Incarnations is one of unalloyed bliss.

His heart overflows with limitless and boundless love when He beholds His devotees.

There can be no change in His attitude and affection.

But, the ignorant attribute the changes they imagine or the differences they see to God out of their petty-mindedness.

When we are happy, we praise God, and in suffering we condemn Him.

God, as a guardian has come to warn and wean people away from harmful habits.

If necessary, He will not hesitate to resort to infliction of pain as a curative and corrective treatment.
 
Top
Top
 
     2007     
 
Tjeneste er den største spirituelle øvelse.

Tjeneste er det primære middel til opnåelse af guddommelig nåde.

Du kan ikke blive en værdig leder uden at være en hengiven tilhænger.

Du kan ikke opnå guddommelighed hvis ikke du er villig til at udføre arbejdet.

Enhver af os må indse denne sandhed.

At tjene samfundet er det højeste gode.

Det er Sandhed, Ret Adfærd, Fred, Kærlighed og Ikke-vold der giver glæde.

Det er disse fem principper der støtter livet.

Man bør under ingen omstændigheder fravige fra disse principper eller opgive dem.

Yd tjeneste til dit samfund med disse principper i erindring og tilegn dette med fordomsfrihed til alles velfærd.
 
 
There is no greater spiritual exercise than service.

Service is the principle means for acquiring divine grace.

Without being a devoted follower, you cannot become a worthy leader.

If you are not willing to do work, you cannot attain divinity.

Each one has to realize this truth.

Service to society is the highest good.

It is Truth, Right Conduct, Peace, Love and Non-violence that give happiness.

These are the five principles that sustain life.

Under no circumstances should these principles be departed from or given up.

Render service to society with these principles in your mind, and with broad-minded dedication to the well-being of all.
 
Top
Top
 
     2006     
 
Det er magnetens natur at tiltrække jern.

Men hvis jernet er dækket af rust, så vil det være ude af stand til at blive tiltrukket af magnetens kraft.

Grådighed efter sensuelt behag er én af årsagerne til, at denne skadelige rust øges.

Derfor må man tage sig i agt for at sikre, at denne rust ikke skabes.

Så kan jernstykket, der er i kontakt med magneten, påtage sig magnetens egenskab og opnå målet for sin søgen.

Den sensuelle grådigheds støv kan holdes i ave gennem godt selskab og ved at praktisere god adfærds grundsætninger, som man kan tilegne sig fra et sådant helligt selskab.
 
 
It is the nature of a magnet to attract iron.

But, if the iron is covered with the rust, it will be unable to get attracted by that magnetic power.

Greed for sensual pleasure is one of the causes for this harmful rust to accumulate.

Hence, care has to be taken to ensure that the rust never forms.

Then, the iron piece, by contact with the magnet takes on the magnetic quality and attains the object of its quest.

The dust of sensual greed can be kept at bay by keeping good company, and putting into practice the axioms of good conduct that one can imbibe from such sacred company.
 
Top
Top
 
     2005     
 
De der fornægter Gud, fornægter sig selv og deres pragt.

Alle har Kærlighed i hjertet i én eller anden form, enten overfor børn eller de fattige eller overfor det gode i andre.

Denne Kærlighed er Gud, det Guddommeliges gnist er i dem.

De har lyksalighed uanset hvor lille eller midlertidigt det måtte synes, og dette er Guds gnist.

De har fred, frigørelse og sympati.

Alle disse egenskaber er det Guddommeliges refleksion i sindets spejl.
 
 
Those who deny God are denying themselves and their glory.

All have Love in their hearts, in some form or the other, either towards children or the poor or they work for the good of others.

That Love is God, the spark of the Divine in them.

They have Bliss however small or temporary, and that is a spark of God.

They have peace, detachment and sympathy.

All these are the reflections of the Divine in the mirror of their minds.
 
Top
Top
 
     2004     
 
Lygten er et helligt symbol på Guddommelighed.

Flammen i lampen stiger altid opad.

Hvor det lys, det spredes mørke.

For at feje uvidenhedens mørke væk inden i dig, behøver du den Guddommelige lampe af visdom.

Først derefter kan du som person skinne.

Indvendig renhed er som vægen på denne Guddommelige lampe.

Hengivenhed er olien og Guddommelig Nåde er den brand, hvorved lygten af visdom kan tændes.
 
 
The lamp is a sacred symbol of divinity.

The flame of the lamp always rises upward.

Wherever it is lit, it dispels darkness.

For dispelling the darkness of ignorance within you, you need the Divine lamp of wisdom.

Only then can you shine as a person.

Inner purity is the wick of this Divine lamp.

Devotion is the oil and Divine grace is the fire by which the lamp of wisdom can be lit.
 
Top
Top
 
     2003     
 
Du skal blive ligesom en fløjte i Herrens hænder.

Lad Herrens åndedræt passere gennem dig og producere dejlig musik, der smelter hjerter i alle.

Overgive dig selv til ham; bliv en transparent - ego´løs, derefter vil han selv komme og blidt samle dig op og anvende dig, fløjten, på sine læber og blæse sin søde åndedrag gennem dig.

Tillade ham at spille uanset hvilken sang Han kan lide.
 
 
You must become like the flute in the Lord's hands.

Let the breath of the Lord pass through you, producing delightful music that melts the hearts of everyone.

Surrender yourself to Him; become hollow - egoless; then He will Himself come and pick you up caressingly and apply you, the flute, to His lips and blow His sweet breath through you.

Allow Him to play whatever song He likes.
 
Top
Top
 
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk