Retur:
 November oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 17. November
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Onsdag
Esoterisk viden om Onsdag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Skorpionen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Etikkens tid.
      
     

Du vil opdage at samfundet - roligt og stille er ved at bevæge sig ind i nye strømninger.

Nemlig den etiske tid, hvor mange af den gamle "dyder" stille vågner op igen - bare opdaterede og naturligvis i ny form og med nyt indhold og befriede for Jantelovens tyngde og nedgørenhed.

 
 
      
The time of Ethics.
      
 
 

You will find that society - quietly and quietly moving into new currents

Namely, the ethical time when many of the old "virtues" quietly wake up again - just updated and of course in a new form and with new content and freed from the weight and contempt of the Jante Law.

 
 
                                  
 
 
    Det går langsomt, men sikkert fremad - It is progressing slowly but surely    
Esoterisk viden om Onsdag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Skorpionen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel


 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 
 
Føler du, at du er en del af det nye?

Føler du, at du passer ind i helheden i perfekt harmoni, eller føler du dig ubehageligt og ilde til mode?

Hvis du gør det, er det langt bedre at gå ud og finde en anden vej.

Det er kun dem, der er i harmoni med det nye, som er villige til at lade alt det gamle ligge uden at beklage sig, og som har eventyrånden i sig, der er rede til det nye og vil kunne gå frit ind i det.

Hvis du stadig ønsker at klynge dig til de gamle ortodokse og traditionelle vaner og tanker, bange for at bryde de gamle former, så er du ikke parat til det nye.

Det kræver mod, styrke, beslutsomhed og en dyb indre vished om, at det, du gør, er rigtigt.

Når din tro og tillid ligger hos Mig, og du ved, at Jeg vejleder og styrer dig, vil du kunne gøre alt det, der skal gøres, med den dybeste kærlighed og glæde.
 
    Eileen Caddy    
 
Do you feel that you are part of the new?

Do you feel that you blend in with the whole in perfect harmony, or do you feel uncomfortable and ill at ease?

If you do, it is far better to move out and find another way.

Only those souls who are in harmony with the new, who are willing to leave all the old behind without any regrets and who have the spirit of adventure, are ready for the new and will be able to move freely into it.

If you still want to hold on to the old orthodox and conventional way and ideas, afraid to break the old moulds, then you are not ready for the new.

It takes courage, strength, determination and a deep inner knowing that what you are doing it right.

When your faith and trust are in Me and you know that I AM guiding and directing you, you will be able to do all that needs to be done with deepest love and joy.
  
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
  
 
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Vi har alle helbredende kraft.
 
     
En del af vores bevidsthed er direkte forbundet med alle andres bevidsthed.

Eftersom dette også er vores forbindelse med guddommelig almagt og alvidenhed, betyder det, at vi alle besidder utrolig helbredende kraft, som vi kan øse af, når vi ønsker det.

Hvis bare en af os besidder evnen til at helbrede, besidder vi faktisk alle evnen til at helbrede, og vi modtager alle den evne fra den samme storslåede kilde.
   
Jeg besidder
evnen til at
heale.
 
Top
Top
   
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Rigdom og velstand er kortlivet; embeder og myndighed er midlertidig; livets åndedrag er en blinkende flamme i vinden.

Ungdom er en tre dages marked og fornøjelser og formuer og bundter af sorg.

Vid dette, at hvis du lægger denne begrænsede sigt af liv til tjenesten af Herren, er så du faktisk velsignet.

Søg tilflugt til Herrens fødder tidligt.

Alt er usandt, ikke holdbart og beslægtet med slotte i luften.

Tænk på denne sandhed, nærm dig Gud og forherlige Ham; det giver alene permanent glæde.

Inde i lokalet kaldet kroppen, i sikkert kalder hjertet, findes den dyrebare perle af visdom.

Fire snu tyve - begær, vrede, grådighed og misundelse ligger på lur for at røve det.

Vær vågen over for denne fare, før det er for sent.

Forstærk og styrk dig selv med støtte fra den Universelle Vogter, Herren, og bevare perlen intakt.

Det gør dig rig i kærlighed og fred.
 
 
Riches and wealth are short-lived; office and authority are temporary; life-breath is a flickering flame in the wind.

Youth is a three-day fair and pleasures and fortunes are bundles of sorrow.

Knowing this, if you devote this limited term of life to the service of the Lord, then you are indeed blessed.

Seek refuge at the Lord’s feet early on.

Everything is untrue, impermanent and akin to castles in the air.

Contemplate on this truth, approach God and glorify Him; that alone confers permanent joy.

Inside the room called body, in the safe called the heart, the precious gem of wisdom exists.

Four wily thieves - lust, anger, greed and envy are lying in wait to rob it.

Awaken to this danger before it is too late.

Reinforce yourself with the support of the Universal Guardian, the Lord, and keep the gem intact.

That will make you rich in love, and peace.
 
 
Top
Top
 
 
     2010     
 
'Bhagavatha' har tilknytninger til tre sektioner af viden:

(1) Herlighed og majestætiske af inkarnationer af Gud,

(2) Navnene på dem, der er fuldt hengivne til Gud og

(3) Den intime forhold mellem Gud og de Gudfrygtige.

Uanset hvor og hvornår disse tre er fundet sammen, der har vi Bhagavatha.

Alt, der er synlig, er ikke ud over eller uden Gud.

For at sige det kortfattet, alt er Bhagavatha!
 
 
‘Bhagavatha’ connotes three sections of knowledge:

(1) The glory and majesty of the incarnations of God,

(2) The names of those who are fully devoted to God and

(3) The intimate relationship between God and the godly.

Wherever and whenever these three are found together, there we have the Bhagavatha.

All that is visible is not beyond or outside God.

To put it succinctly, everything is Bhagavatha!
 
 
Top
Top
 
 
     2009     

I dette verdslige liv, er kærlighed manifesteret sig i flere former, såsom kærlighed mellem mor og søn, mand og kone, og mellem pårørende.

Denne kærlighed baserer sig ud fra fysiske relationer og opstår ud fra egoistiske motiver og egeninteresse.

Men kærligheden til det Guddommelige er blottet for ethvert spor af egeninteresse.

Det er kærlighed for kærlighedens skyld alene.

Dette kaldes hengivenhed.

Et kendetegn ved denne kærlighed er at give og ikke at modtage.

For det andet, kærlighed kender ingen frygt.

For det tredje er det kun for kærlighedens skyld og ikke for selvisk motiv.

Alle disse tre vinkler af kærlighed i fællesskab overgivelse.

Når man nyder i denne holdning, oplever man den Guddommelige lyksalighed.
 
 
In this worldly life, love is manifesting in several forms such as the love between mother and son, husband and wife, and between relatives.

This love based on physical relationships arises out of selfish motives and self-interest.

But the love for the Divine is devoid of any trace of self-interest.

It is love for the sake of love alone.

This is called devotion.

One characteristic of this love is to give and not to receive.

Secondly, love knows no fear.

Thirdly, it is only for love's sake and not for selfish motive.

All these three angles of love jointly con note Prapatthi (Surrender).

When one revels in this attitude of Prapatthi, one experiences the bliss of the Divine.
 
 
Top
Top
 
 
     2008     
 
Avataren (den Guddommelige i Inkarnation) er ene og alene kommet for at frelse menneskeheden som svar på længsler fra ædle mennesker.

Han er bevidst om fortiden, nutiden og fremtiden hos alle.

Han er kommet for at lede og frigøre.

Han kommer når et stort antal gode mennesker ligger under for frygt for overlevelsen af godhed.

Herren inkarnerer for at give næring til deres hensygnende ånd og genoplive troen og modet i deres hjerter.
 
 
The Avatar (Divine Incarnation) has come solely for saving mankind in response to the yearnings of noble people.

He is aware of the past, present and future of all.

He has come to lead and liberate.

He comes when a large number of good men are afflicted with fear of the survival of goodness.

The Lord incarnates to feed their drooping spirits and revive faith and courage in their hearts.
 
 
Top
Top
 
 
     2007     
 
Visioner er blot spejlbilleder af guddommelige vibrationer i sindet der er vækket af spirituelle øvelser.

De er milepæle, skilte; de forekommer på vej til målet.

De gør ikke og kan ikke ledsage dig helt til endemålet.

Du må rejse alene og overvinde forhindringer.

Nåde fra dit eget selv er det mest vigtige og nødvendige hjælpemiddel til spirituel fremgang.

Jeg kan give dig nåde uden grænse, men hvilken nytte vil det være hvis ikke dit hjerte er rent og hvis dit hoved er opfyldt af ego?

Rens dit hjerte med kærlighed og fjern egoet gennem tjeneste.
 
 

Visions are only reflections of divine vibrations in the mind, aroused by spiritual practice.

They are milestones, signposts; they happen on the road to the goal.

They do not, they cannot accompany you right to the end.

You will have to travel alone and overcome obstacles.

Grace from your own self is the most important and essential help for spiritual progress.

I might grant you grace without limit, but of what use can that be if your heart is not clean and if your head is full of ego?

Clean your heart with love and remove ego through service.

 
 
Top
Top
 
 
     2006     
 

De gamle indiske vismænd søgte at få den viden der, når den opnås, vil alt andet åbenbares.

Udtrykket for den opdagelse i det praktiske liv er Kærlighed; thi det er Kærlighed der skaber, opretholder og omslutter alt.

Uden Kærlighed kan ingen hævde at have fået forståelse for Gud og Hans skabelse, Universet. Gud er Kærlighed, lev i Kærlighed – det er vismændenes lære.

Hjertet må forberedes gennem uafladelig gentagelse af Navnet. Dette alene udgør en Yoga, Bevidstheds-renselses vejen.

Oplad hvert sekund af jeres tid med den magtfulde Guddommelige strøm der udstråler fra Navnet.

 
 
The sages of India sought to know that knowledge which when gained, everything else becomes known.

The expression of that discovery in practical life is Love; for, it is Love that creates, sustains and envelops all.

Without Love, no one can claim to have succeeded in comprehending God and His handiwork, the Universe.

God is Love, live in Love - that is the teaching of the sages. The heart has to be prepared by means of constant repeating of the Name.

This constitutes a Yoga in itself, 'Chittha shuddhi yoga', the path of Consciousness-cleansing."

Charge every second of your time with the powerful Divine current that radiates from the Name.
 
 
Top
Top
 
 
     2005     
 
Verden er et stort samfund.

Hvert enkelt individ er en del af dette samfund, forbundet til det med kærlighedens bånd.

Denne kærlighed er der, dybt i hjertet af ethvert menneske.

Blot er det ikke genkendt, det er ignoreret, betvivlet, fornægtet og uddebatteret væk.

Det er den latente kilde til al sympati og tjeneste, det skaber behovet for at leve i og for samfundet.

Det er altomfattende kærlighed, der strømmer fra den guddommelige gnist til alle andre gnister

Når øjnene lyser op af videns højeste visdom, ser de alle som den ene.

Man indser, at hele universet er gennemsyret af Gud.

For at få denne ene åbenbaret som i alt, skal man udvikle tro og disciplinere sindet.

Sindet må kaste sine fantasier og følsomheder væk, Sandheden skal være kendt og oplevet.
 
 

The world is one vast community.

Every individual in it is a part of this community, bound to it by the bonds of love.

This love is there, deep in the heart of every man. Only, it is unrecognised, ignored, doubted, denied and argued away.

It is the latent source of all sympathy and service; it creates the urge to live in, and for society.

It is the Vishwa-Prema (all encompassing love) that flows from one spark of the Divine to all other sparks.

When the eyes shine illumined by the highest wisdom of Jnana, they see all as the One.

Man realises that Sarvam Brahmamayam Jagath (the entire universe is pervaded by Brahman).

To have this One revealed as in All, one has to develop faith and discipline the mind.

The mind has to shed its fancies and foibles; the Truth has to be known and experienced.

 
 
Top
Top
 
 
     2004     
 
Ønsket kan kun forankres, når troen på at Gud eller Ånden er selve kernen i ens væsen, er fast etableret.

Da alle anstrengelser nu er rettet mod akkumulering af materielle varer og tilfredsstillelsen af sensuelle ønsker, kastes mennesket på bølgerne af kamp og fraktion, løgn og grådighed.

Individet er nært forbundet med samfundet, og hans rastløshed påvirker også samfundet.
 
 
Desire can be rooted out only when the faith that the Atma is the very core of one's being is firmly established.

Since all efforts are now directed to the accumulation of material goods and the satisfaction of sensual desires, man is tossed about on the waves of fighting and factionalism, falsehood and greed.

The individual is intimately related to society and so his restlessness affects society too.
 
 
Top
Top
 
 
     2003     
 
Dem, der søger at formidle værdierne af Sandhed, Ret færd, Fred, Kærlighed og Ikke-vold til andre, må først forsøge at praktisere dem selv helhjertet.

At forestille sig, at værdier kan blive installeret ved undervisning er en fejltagelse.

Sådan læring vil ikke have nogen permanent virkning.

Undervisere skal notere denne kendsgerning.

Hvis en transformation skal ske i studerende, skal processen starte fra en meget tidlig alder.
 
 
Those who seek to impart the values of Sathya, Dharma, Santhi, Prema and Ahimsa to others, must try first to practise them themselves whole-heartedly.

To imagine that values can be installed by teaching is a mistake.

Such learning will have no permanent effect.

Educationists must take note of this fact.

If transformation is to be effected in students, the process must start from a very early age.
 
 
Top
Top
 
 
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk