Retur:
 November oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 18. November
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Torsdag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Glædens vibration.
      
 
 

Gør det til en vane kun at tænke de bedste tanker.

Lad dit sind fyldes med taknemmelighed og værdsættelse over alt det gode der er i dit liv.

Så vil du nemlig befinde dig på en vibrationsfrekvens hvor kun det bedste bliver til virkelighed for dig.

Det er nemlig i de små ting at ændringer begynder at tage form.

Så start nu med at være i glædens vibration, så vil det du tiltrækker i dit liv blot blive bedre og bedre.

 
 
      
The vibration of joy.
      
 
 

Make it a habit to think only the best thoughts.

Let your mind be filled with gratitude and appreciation for all the good that is in your life.

Then you will be on a vibration frequency where only the best becomes reality for you.
It is in the small things that changes begin to take shape.

So now start being in the vibration of joy, then what you attract in your life will just get better and better.

 
 
                                  
 
 
Freds Due
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
 
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 
 
 
     Eileen Caddy     

Brug alt, hvad du har, til gavn for helheden.

Prøv ikke at hobe det op eller samle til huse, men del ud af det; for sådan som du deler ud, således vil det vokse; hvis du derimod prøver at holde fast og eje noget eller nogen, vil du helt sikkert miste det.

Sådan er loven, og efterhånden som du lever den, vil du se, hvordan den virker i hele dit liv.

Hvis du har nogle pakker frø, og du gemmer dem væk i et skab og glemmer alt om dem, vil der ikke ske noget med dem, og de vil blive liggende derinde.

Men hvis du tager dem frem og sår dem i jorden og passer dem, vil de ikke blot vokse, men vil brede sig, og der vil blive flere og flere af dem.

Således er det med alt, hvad du har: prøv aldrig på at klynge dig til det, men del glad ud af det, så vil du se, hvordan det vokser og vokser, både i mængde og kvalitet.

Når du har den rigtige holdning, ved du, at alle dine behov bliver dækket på den mest vidunderlige måde, og at alt, hvad Jeg har, er dit.

 
    Eileen Caddy    
 
Use all you have for the benefit of the whole.

Do not try to accumulate or hoard it, but share it; for as you share so will it grow; whereas if you try to hold on and possess something or someone, you will surely lose it.

It is the law, and as you live it, you will see it working out all around you.

If you have some packets of seeds and you put them away in a cupboard and forget about them, nothing will happen to them, and there they will remain.

But if you take them and plant them in the ground and tend them, they will not only grow but will accumulate and produce more and more.

So with all you have; never try to cling on to it but gladly share it, and watch it grow and grow in quantity and quality.

When your attitude is right, you know that all your needs are being wonderfully met, and that all I have is yours.
 
  
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 
 
 
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Helbredende meditation.
 
     

Slap helt af. Tænk på dig selv som en klar kanal, gennem hvilken universets helbredende energi strømmer.

Dan dig et billede af eller tænk så klart du kan på et menneske, der ønsker at blive helbredt, og spørg ham, hvad han gerne ville have dig til at gøre for sig i din meditation.

Se, at alle problemer i hans krop, sind eller hjerte opløses, og se, at alt bliver helbredt og fungerer fuldkomment.

Omgiv ham med gyldent helbredende lys. Se ham strålende, sund og lykkelig.

Mind ham om, at han er et fuldkomment væsen. Når du føler, at meditationen er fuldført, åbner du øjnene.

 
Jeg er en klar
kanal for universets helbredende
energi.
 
Top
Top
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
Top
 
Top
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
Top
 
Top
Mors skød er skole for alle, det er din første tempel.

Der er ingen højere end moder Gud.

At erkende denne sandhed om en mor er hver persons pligt.

Din far er din skattekiste og mor, din Gud.

I stedet for værdsættelse af sådanne dyrebare rigdomme, engagerer mennesker sig i alle slags aktiviteter for at erhverve rigdomme og positioner.

Far og mor er uadskillelige ligesom ordet og dens betydning.

Sondringen mellem mand og kvinde kan kun vedrøre den fysiske legeme.

Den iboende ånd i dem begge er den samme Guddommelige.

Alle bør værne om et forældre som legemeliggørelser af det Guddommelige.
 
 
The mother's lap is the school for all; it is your first temple.

There is no God higher than the mother.

To recognise this truth about one's mother is the duty of every person.

Your father is your treasure and mother, your god.

Instead of valuing such precious wealth, people engage in all kinds of activities to acquire riches and positions.

Father and mother are inseparable like the word and its meaning.

The distinction between man and woman relate only to the physical body.

The Indwelling Spirit in both of them is the same divine.

Everyone should cherish one's parents as embodiments of the Divine.
  
Top
Top
  
     2010     
 
Hver konkret manifestation af Gud er stor.

Der kan ikke være noget højere eller lavere.

Historien om hver enkelt af dem er opløftende.

Hver er en komplet manifestation.

At lytte til deres historier kan gøre at du føler, at én manifestation er større og mere sublime end en anden.

Det ser ud som om, at du får mere inspiration fra en Avatar (Guddommelig inkarnation) end en anden.

Men alle er lige Guddommelige og gådefulde.

Hver manifestation er velegnet til den tid, opgaven, den omstændighed og hvad der er brug for.

Dens form er i overensstemmelse med formålet.
 
 
Every concrete manifestation of God is significant.

There can be no higher or lower.

The story of each one of them is elevating.

Each is a complete manifestation.

Listening to their stories may make you feel that one manifestation is grander and more sublime than another.

It would appear as if you get more inspiration from one Divine incarnation than another.

But all are equally Divine and enigmatic.

Every manifestation is suited to the time, the task, the circumstance and the need.

Its form is in accordance with the purpose.
  
Top
Top
  
     2009     

Mennesket er søgende efter Gud og han spørger efter naturen i det Guddommelige.

Når Gud er inden i dig, hvorfor er det så nødvendig at søge efter Ham udenfor.

Først skulle mennesket bestræbe sig på at forstå hans sande natur, som er Sandhed, Visdom og Uendelighed.

Gud har giver mennesket Veda´erne og andre skrifter for at åbne hans øjne for den sandhed,at hen essentielt er Guddommelig.

I denne verden er ethvert menneske velsignet med sandhed, retskaffenhed og kærlighed.

Mennesket er legemeliggørelsen af Væren - Bevidsthed og Lyksagelighed.

Disse egenskaber er virkelig Guddommelige.
 
 
Man is in search of God and is enquiring into the nature of divinity.

When God is within, where is the need to search for Him?

Firstly, man should endeavour to understand his true nature which is truth, wisdom and infinitude.

God has gifted man with the Vedas and other scriptures to open his eyes to the truth that he is essentially divine.

In this world, every man is endowed with truth, righteousness and love.

Man is the embodiment of Being - Awareness - Bliss.

These attributes are verily divine.
  
Top
Top
  
     2008     
 
Mennesket fødes gennem ønsker og lever sit liv for at opfylde sine ønsker.

Hans liv er baseret på ønsker og tanker der kontrollerer hans handlinger.

Derfor er menneskets skæbne bestemt af hans ellr hendes tanker.

At handle i overensstemmelse med hvad sanserne dikterer er dyrenes kode.

Det vi bør have er Guddommelig Bevidsthed.

Den Guddommelige Inkarnation kommer for at advare, vejlede, at vise vejen og lade kærlighedens lys skinne på denne.

Men mennesket må lytte, lære og adlyde med håb og tro.
 
 
Man is born out of desires and lives to fulfil his desires.

His life is based on desires and thoughts which control his actions.

Hence, man's destiny is determined by his thoughts.

To act according to the dictates of the senses is the code of animals.

What we should have is Divine Consciousness.

The Divine Incarnation comes to warn, to guide, to awaken, to lay down the path and shed the light of love on it.

But man has to listen, learn and obey with hope and faith.
  
Top
Top
  
     2007     
 
Ethvert objekt har en dets egen form og dets egen natur.

Mennesket er fuldstændig ubevidst om sin sande natur, der er kærlighed og medfølelse.

Han er så nedsænket i selviskhed at enhver aktivitet, som han udfører kun tjener til at fremme sine egne interesser og at samle ejendele til sig selv.

Selv den kærlighed som mennesket viser overfor andre mennesker har det selviske motiv at få noget fra dem og er der ikke for det andet menneskes skyld.
 
 

Every object has its own form and its own nature.

Man is completely unaware of his real nature, which is love and compassion.

He is so much immersed in selfishness that every activity he undertakes is only for furthering his own interests and accumulating possessions for himself.

Even the love that man displays towards other persons is with a selfish motive of gaining something out of them and not for the other person's sake.

  
Top
Top
  
     2006     
 

Livet er en lang pilgrimsrejse ad en barsk og pinefuld vej i denne verden.

Men med Gud’s Navn på sine læber vil pilgrimmen ikke kende til tørst; med Guds Form i sit hjerte vil han eller hun ikke føle sig udmattet.

I selskab med det hellige vil han inspireres til at rejse i håb og tro.

Forsikring om at Gud altid er nær vil give ham styrke i alle lemmer.

Husk at ved hvert skridt I tager så kommer i nærmere Gud, og Gud tager også ti skridt hen imod jer, når I tager et skridt i Hans retning.

Rejsen har ingen ophold, det er én uafbrudt rejse, gennem tårer og smil, gennem fødsel og død.

Når vejen ender og Målet er nået, så vil pilgrimmen opdage at han blot har rejst fra sig selv til sig selv, at den Gud han søgte hele tiden var inde i ham, omkring ham, med ham og ved siden af ham!

Han var altid selv Guddommelig.

 
 
Life is a long pilgrimage along the rough and torturous road of this world.

But, with the Name of God on his lips, the pilgrim will know no thirst; with the Form of God in his heart, he will feel no exhaustion.

The company of the holy will inspire him to travel in hope and faith.

The assurance that God is ever near will lend strength to his limbs.

Remember that with every step, you are nearing God; and God too, takes ten steps towards you when you take one step towards Him.

This journey does not have any halts; it is one continuous journey, through tears and smiles, through birth and death.

When the road ends, and the Goal is attained, the pilgrim finds that he has travelled only from himself to himself, that the God he sought was all the while in him, around him, with him, and beside him!

He himself was always Divine.
  
Top
Top
  
     2005     
 

Mennesket har opnået umådelig fremgang indenfor videnskab og teknologi.

Men indenfor det moralske område er han stadige ikke i stand til at udrydde snæversynet kynisme, begrænset udsyn og det dæmoniske greb han har om selviskhed, stolthed, misundelse og andre negative egenskaber.

Undersøger man den grundlæggende årsag til denne tilstand, så opdager man at det er egoismens konsekvenser der har dybe rødder i menneskets hjerte.

Det har reduceret mennesket til en marionet.

Det forurener hans tanker, ord og handlinger.

Det leder ham til at indsamle og hamstre materielle rigdomme.

Det tillader ikke Atma at stråle.

Når egoismens slør trækkes til side, så vil den Guddommelige udstråling, og med den lyksalighed og den højeste visdom blive åbenbaret.

 
 

Man has achieved immeasurable progress in science and technology.

But, in the field of morality, he is still unable to rid himself of narrow cynicism, limited outlook and the demonic hold of selfishness, pride, envy and other evil traits.

When we examine the basic cause for this state of affairs, we discover that it is the consequence of egoism that has struck deep roots in the heart of man.

It has reduced man to the status of a puppet.

It pollutes his thoughts, words and deeds.

It directs him to gather and hoard material riches.

It does not allow the God to shine forth.

When the veil of egoism is set aside, the Atmic effulgence, and with it, Ananda (bliss) and Jnana (supreme wisdom) will be revealed.

  
Top
Top
  
     2004     
 
Medfølelse over for alle skabninger er den største dyd, forsætlig skade for enhver skabning er omvendt den værste.

Hav fuld tillid til dette og sprede kærlighed og glæde gennem medfølelse og være fyldt af glæde og fred inden for.

Du har ikke glæde og fred nu fordi din vision er rettet mod fejl og forsømmelser af andre og aldrig mod dine egne fejl og forsømmelser.

Sand tale, vil du efter undersøgelse finde ud af, at hvad vi ser i andre er en afspejling af vores egne udgaver, vores fordomme og præferencer.

 
 
Compassion towards all creatures is the greatest virtue; wilful injury to any creature is the worst vice.

Have full faith in this and spread love and joy through compassion, and be full of joy and peace within.

You do not have joy and peace now because your vision is directed towards the faults and failings of others and never towards your own faults and failings.

Truly speaking, upon enquiry you, will find that what we see in others is but a reflection of our own selves, our prejudices and preferences.
  
Top
Top
  
     2003     
 
Mennesket kan elske legemet, sindet, intellekt eller de indvendige instrumenter.

Kærlighed til legemet ender med døden af kroppen.

Kærlighed til sindet resultaterne i trældom på grund af afvigelser i sindet.

Kærlighed til intellektet resultaterne i endeløse spekulationer og undersøgelse.

Kærlighed til de indvendige instrumenter fremmer følelsen af ego.

Det tilskynder dualisme (adskiller mennesket fra Gud).

Kun den ene, som indser hans enhed med Gud kan opleve uendelig lyksagelighed - lyksagelighed der er evig.
 
 
Man may love the body, the mind, the intellect or the Inner Instruments.

Love for the body ends with the death of the body.

Love for the mind results in bondage because of the aberrations of the mind.

Love for the intellect results in endless speculation and enquiry.

Love for the Inner Instruments promotes the ego feeling.

It encourages dualism (separating man from God).

Only the one who realises his oneness with God can experience infinite bliss - the bliss that is eternal.
  
Top
Top
  
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk