Retur:
 November oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 19. November
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Fredag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Hvis du tror du har retten til ....
      
   

At være den du er og kunne sige til dig selv ........... Jeg er den - Jeg er.

Så er det bare SÅ rigtigt og sandt - så er du på din rette vej.

Vær trofast over for dit indre potentiale - din sjæl og ånd, Gud og lyset i dig.

 
 
      
If you think you have the right to ....
      
 
 

To be who you are and be able to say to yourself ........... I am who I am.

Then it's just SO right and true - then you're on your way.

Be faithful to your inner potential - your soul and spirit, God and the light within you.

 
 
                                  
 
 
Lidt varme til de kolde dage og aftener
Esoterisk viden om Fredag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Skorpionen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel

 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 
 
 
 
 
 

Det er ikke nødvendigt, at du selv prøver at få tingene til at virke i dit liv, eller prøver at trække i snorene.

Det eneste, du skal gøre, er meget roligt og tillidsfuldt at følge Mine instruktioner, som du vil modtage i stilheden.

Nogle vil høre Min stemme tydeligt; andre vil handle intuitivt; atter andre vil blive vejledt i handling.

Jeg arbejder på mange måder, men alle vil vide, når det er Mig, der styrer, for kærlighedens og sandhedens stempel vil præge det hele.

Efterhånden som Mine instruktioner adlydes, vil du se det ene under efter det andet finde sted og se Min hånd i alt.

Du vil indse, at af dig selv kunne du ikke få disse undere til at ske, og at det i sandhed er Mig, der arbejder i dig, og du vil give Mig æren og glansen og sige evindeligt tak.

Anerkend til alle tider, hvor din visdom, kærlighed og forståelse kommer fra, hvor selve livet kommer fra.

JEG ER Alt i Altet, og dit liv er gemt i Mig.

Vi er ét.

 
    Eileen Caddy    
 
It is not necessary for you to try and work things out in life yourself, or try to pull strings.

All you have to do is very quietly and confidently to follow My instructions which you will receive in the stillness.

Some souls will hear My voice distinctly; other will act intuitively; some souls will be guided in action.

I work in many ways, but all will know when I Am in command, for the hallmarks of love and truth will be running through everything.

As My instructions are obeyed, you will behold wonder upon wonder take place and see My hand in everything.

You will realise that of yourself you could not bring these wonders about and that it is indeed I working in you, and you will give Me the honour and glory and eternal thanks.

Acknowledge at all times where your wisdom, love and understanding come from, where life itself comes from.

I Am the allness of All, and your life is hid in Me.

We are one.
  
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
  
 
 
 
 
 
Top
Top
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
   
 
At stole på vores naturlige strømmen.
 
   

Vi blev i en tidlig alder belært om, at det at udtrykke sig og opfylde sine behov på naturlig måde ikke er socialt acceptabelt.

Vi lærte derfor at undertrykke mange af vores naturlige ønsker, hvilket medførte konflikt og uligevægt i vores organisme og oprør i vores krop og ånd.

Ofte reagerer vi ved at gå efter det hurtigst tilgængelige »løft«.

Vores krop reagerer på denne uligevægt ved at tage på i vægt, tabe i vægt, blive anspændt eller udvikle allergier og former for afhængighed.

Vi kræver alle mulige ting, som vi ikke normalt ville ønske os, hvis vi var overladt til vores egen naturlige strømmen.

Vi har nu midlerne til at genvinde forbindelsen med vores naturlige ønsker, ære vores ånds stemme, vores intuitions stemme, som fortæller os, hvad der er bedst for os.

 
Jeg følger
mine naturlige ønskers
strømmen.
 
Top
Top
 
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
    
  
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Vi ser i dag uro, vold og konflikt i verden.

For at helbrede disse ondskaber må man kaste egoisme, grådighed og andre dårlige kvaliteter og stige over dyrets natur.

Det er gennem velgørenhed (uselviskhed), at du opnår renhed.

Med renhed i hjertet kan du nå Unity, som så vil føre til Guddommelighed.

Det menneskelige livs palæ skal bygges på velgørenhed, renhed, enhed og guddommelighed.

Kvinder spiller en afgørende rolle i dyrkning af disse fire søjler.

Sandhed, ofre og fred er fremherskende kvaliteter hos kvinder.

En god kone er kun af værdi for hendes mand, mens en god mor er et nationalt aktiv.

Kun dedikerede mødre kan tilbyde nationen børn, der vil stræbe efter landets store fremtid.

Brede sindige gode mødre, som bryder sig om deres børns renhed og åndelige vækst og samfundets velvære, er dagens behov.

 
 
We see in the world today disorder, violence and conflict.

To cure these ills, one must shed selfishness, greed and other bad qualities, and rise above the animal nature.

It is through charity (unselfishness), that you achieve purity.

With purity of the heart you can attain Unity, which will then lead to Divinity.

The mansion of human life should be built on charity, purity, unity and Divinity.

Women play a crucial role in cultivating these four pillars.

Truth, sacrifice and peace are predominant qualities in women.

A good wife is of value only to her husband whereas a good mother is a national asset.

Only dedicated mothers can offer to the nation children who will strive for the country’s great future.

Broad-minded good mothers, who care for the purity and spiritual growth of their children and the well-being of the community, are the need of the day.
  
Top
Top
  
     2010     
 
Fra tidernes morgen, har kvinder, ved deres tilslutning til idealer skænket glæde på denne jord, og dermed indtager de en ophøjet position, hvilket er højere end for mænd.

Kvinder af sådanne ophøjet karakter, har sat store idealer om kvindelighed.

Kun hvis kvinderne kommer op i samfundet, vil hele verden blive hellig.

Der er intet i denne verden, som kvinder ikke kan opnå.

At anerkende arten af sådanne kvinder, må vi opmuntre dem og give dem lige muligheder i samfundet.

Men i dagens forurenede samfund er der ingen opmuntring for kvinder at dyrke høje idealer.

I moderne tid har livsformerne blevet så perverteret, at kun onde tanker, onde følelser og onde handlinger er toneangivende.
 
 
From time immemorial, women, by their adherence to ideals have bestowed joy on this land and hence occupy an exalted position, which is higher than that of men.

Women of such exalted character have set great ideals of womanhood.

Only if the women come up in society, the whole world will turn sacred.

There is nothing in this world that women cannot achieve.

Recognising the nature of such women, we must encourage them and give them equal opportunities in society.

However, in today's polluted society, there is no encouragement for women to cultivate high ideals.

In modern times, the ways of life have become so perverted that only evil thoughts, evil feelings and evil behaviour rule the roost.
  
Top
Top
  
     2009     

Hvad vi har at bevare og beskytte idag er Sandheden og Retfærdigheden og ikke nationen.

Når Sandheden og Retfærdigheden bevares, vil de beskytte nationen.

Som følge heraf skulle retfærdighed opfostres i ethvert hjem.

Et hjem er ikke et ubetydeligt sted, det er en bolig for Retfærdighed (Dharma) som beskytter og sikrer landet.

Hjemmet er en ledestjerne som oplyser verden og fylder substans i det.

Kvinder skulle indse dette, uanset deres uddannelse eller position, deres første forpligtielse er at beskytte hjemmet.

Hvor som helst kvinder ærer dette er der fremgang og lykke/glæde.

Kvinder skulle aldrig blive krænkede eller behandles med disrespekt.

Et hjem hvor kvinden udgyder tårer er blottet for all fremgang.
 
 
What we have to safeguard and protect today are Truth and Righteousness and not the nation.

When Truth and Righteousness are protected, they will protect the nation.

Hence, righteousness should be fostered in every home.

A home is no trivial place, it is the abode of Dharma (Righteousness) which protects and safeguards the country.

The home is the beacon which illumines the world and sustains it.

Women should realize that, irrespective of their education or position, their foremost obligation is to protect the home.

Wherever women are honoured there is prosperity and happiness.

Women should never be slighted or treated with disrespect.

A home in which a woman sheds tears will be bereft of all prosperity.
  
Top
Top
  
     2008     
 
Kvinderne skaber hjemmet, nationen og verden.

De er mødrene der former de kommende generationer.

Derfor må de, i deres hjerter, helliggøre den spirituelle tilskyndelse hen i mod lys og kærlighed, visdom og lyksalighed.

Det Feminine Princip er det fundament hvorpå en verden i fred og glæde skal bygges.

Når kvinder er ærlige, modige, venlige og medfølende, så kan verden få en ære/epoke med fred og glæde.

 
 
Women are the makers of the home, the nation and the world.

They are the mothers who shape the generation to come.

So, they must enshrine in their hearts the spiritual urge towards light and love, wisdom and bliss.

The Feminine Principle is the foundation on which a peaceful and happy world is to be raised.

When women are true, brave, kind, and compassionate, the world can have an era of peace and joy.
  
Top
Top
  
     2007     
 
Dette synlige univers består af tre Gunas (Sathva, Rajas og Thamas).

Dette er grunden til at beskrive kosmos som 'Sthree'.

Udtrykket 'Sthree' har tre komponenter: "Sa", "Tha" og "Ra". "Sa" betegner Sathva Guna.

Dette omfatter kvaliteter som overbærenhed, medfølelse og kærlighed.

"Tha" betegner Thamo Guna, som omfatter kvaliteter som beskedenhed, bashfulness, frygt og tålmodighed.

"Ra" betegner Rajo Guna repræsenteret af kvaliteter som mod, offer og eventyrlyst.

Alle der er født i verden har feminine kvaliteter.

Kun på grundlag af den fysiske form skelnes der mellem mænd og kvinder.

De tre kvaliteter i udtrykket 'Sthree' findes både hos mænd og kvinder.

 
 

This visible universe is made up of three Gunas (Sathva, Rajas and Thamas).

This is the reason for describing the cosmos as 'Sthree'.

The term 'Sthree' has three components: “Sa", "Tha" and "Ra". "Sa" signifies the Sathva Guna.

This comprises qualities like forbearance, compassion, and love.

" Tha" signifies the Thamo Guna which includes qualities like modesty, bashfulness, fear and patience.

"Ra" signifies the Rajo Guna represented by qualities such as courage, sacrifice and the adventurous spirit.

Every being born in the world has feminine qualities.

Merely on the basis of the physical form, a distinction is made between men and women.

The three qualities in the term 'Sthree' are to be found both in men and women.

  
Top
Top
  
     2006     
 

Moderskab er Guds mest kostbare gave.

Mødre er skabere af en nations lykke, de skaber senerne i dets sjæl.

Disse sener hærdes gennem to lektioner – frygt for synd og forkærlighed for dyder.

Som moderen således kulturens sødme.

Som moderen, således nationens fremskridt.

Hvis mødrene drager omsorg for deres familier, så vil de beskytte nationen.

Mødre bør hos deres børn støtte forkærlighed for sandhed, retfærd og fortælle inspirerende historier om store mænd og kvinder.

 
 

Motherhood is the most precious gift of God.

Mothers are the makers of a nation's fortune, for they shape the sinews of its soul.

These sinews are toughened by two lessons - fear of sin and fondness of virtue.

As the mother, so the sweetness of culture.

As the mother, so the progress of the nation.

If mothers take care of their families, they will be protecting the nation.

Mothers should foster in their children, love for truth, righteousness and narrate inspirational stories of great men and women.

  
Top
Top
  
     2005     
 

Det er kvinderne der skaber hjemmet, nationen og verden.

De er mødrene der former de næste generationer.

Derfor må den spirituelle længsel mod lys, og kærlighed, visdom og lyksalighed være opbevaret i deres hjerter.

Det feminine princip er fundamentet på hvilken en fredfyldt og lykkelig verden må bygges.

Når kvinder er ægte, modige, venlige og medfølende, så kan verden opleve en æra med fred og glæde.

 
 

Women are the makers of the home, the nation and the world.

They are the mothers who shape the generation to come.

So, they must enshrine in their hearts the spiritual urge towards light and love, wisdom and bliss.

The Feminine Principle is the foundation on which a peaceful and happy world is to be raised.

When women are true, brave, kind, and compassionate, the world can have an era of peace and joy.

  
Top
Top
  
     2004     
 
Moderskab er den mest dyrebare gave fra Gud.

Mødre er beslutningstagere af en nation , for de former sener fra deres sjæl.

Disse sener er hærdede ved to lektioner - frygt for synd og kærlighed i dyd.

Som moderen, sådan sødmen af kultur.

Som moderen, sådan er nationens fremskridt.

Hvis mødre tage sig af deres familier, vil de beskytte nationen.

Mødre bør fremme det i deres børn, kærlighed til sandheden, retfærdighed og fortælle inspirerende historier om store mænd og kvinder.
 
 
Motherhood is the most precious gift of God.

Mothers are the makers of a nation's fortune, for they shape the sinews of its soul.

These sinews are toughened by two lessons - fear of sin and fondness of virtue.

As the mother, so the sweetness of culture. As the mother, so the progress of the nation.

If mothers take care of their families, they will be protecting the nation.

Mothers should foster in their children, love for truth, righteousness and narrate inspirational stories of great men and women.
  
Top
Top
  
     2003     
 
Kvinder er beslutningstagere i hjemmet, nationen og verden.

De er mødre som former den kommende generation.

Så skal de i deres hjerter stadfæste den åndelige opfordre mod lys og kærlighed, visdom og lyksagelighed.

Det feminine princip er grundlaget, hvorved en fredelig og glædelig verden rejser sig.

Når kvinder er sande, modig, venlige og medfølende, kan verden have en æra med fred og glæde.
 
 
Women are the makers of the home, the nation and the world.

They are the mothers who shape the generation to come.

So, they must enshrine in their hearts the spiritual urge towards light and love, wisdom and bliss.

The Feminine Principle is the foundation on which a peaceful and happy world is to be raised.

When women are true, brave, kind, and compassionate, the world can have an era of peace and joy.
  
Top
Top
  
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk