Retur:
 November oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 20. November
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Lørdag
Esoterisk viden om Lørdag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Skorpionen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Giv din indre flamme opmærksomhed.
      
   

Bare så du ikke går hen og energimæssigt går hen og tørrer helt ud.

Så forsøg at få mediteret lidt og giv dit hjertechakra midt på brystkassen noget opmærksomhed.

Når du mærker den mindste varme her - ja - så har du aktiveret din medfødte indre 3. foldige flamme i dit hjertechakra, som befinder sig ca. midt på brystkassen.

 
 
      
Pay attention to your inner flame.
      
 
 

Just so you do not go and energetically go and dry out completely.

So try to meditate a little and give your heart chakra in the middle of the chest a little attention.

When you feel the slightest heat here - yes - you have activated your innate inner 3rd folding flame in your heart chakra which is located approximately in the middle of the ribcage.

 
 
                                  
 
Lidt varme til de kolde dage og aftener
Esoterisk viden om Lørdag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Skorpionen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel

 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 
 
 
 
 
 

Hav fred med dig selv og hvil i min kærlighed.

Du har hørt disse ord mange gange, og du undrer dig over, hvorfor de må gentages.

De er ligesom vand: meget langsomt og stille vasker de det gamle bort og finder en ny vej.

De bliver ved i én uendelighed, og lidt efter lidt synker de dybere og dybere ind i dig, indtil du opdager, at de er blevet en del af dig.

Det er ikke længere blot ord, men de lever og bevæger sig og har deres væsens rod i dig, og du opdager, at du lever dem og hviler i Min kærlighed i fuldkommen fred.

Vær aldrig fortrydelig over at skulle gentage noget, men vær evigt taknemmelig for, at Min kærlighed er så stor, at JEG ER villig til tålmodigt og vedholdende at blive ved og aldrig give slip på dig.

Jeg har lagt Min hånd på dig, og Jeg har brug for dig.

Du har en meget speciel plads i Min store overordnede plan, og Jeg venter på at vise dig den, når du er parat.

 
    Eileen Caddy    
 
Be at peace and rest in My love.

You have heard these words many times, and you wonder why they have to be repeated.

They are like water; very slowly and silently they wear away the old and find a new way.

They go on and on, gradually sinking deeper and deeper within you until you find they have become a part of you.

They are no longer just words, but they live and move and have their being in you, and you find yourself living them and at perfect peace resting in My love.

Never resent repetition, but be eternally grateful that My love is so great that I Am willing patiently and persistently to go on and will never let you go.

I have placed My hand upon you, and I have need of you.

You have a very special place in My vast overall plan, and I AM waiting to reveal it to you when you are ready.
 
  
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 
 
 
 
  
 
Top
 
Top
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
   
 
Vær villig til at modtage hjælp.
 
   

Du må indse, at vi alle bruger en eller anden form for afhængighed til at manipulere os selv med, til at undgå at opleve vores egen styrke og universets styrke fuldt ud.

For at slippe for afhængigheden må vi opbygge tillid til os selv og til universet. Vi må i højere grad blive villige til at opleve vores egen kraft og styrke.

For dem, der er afhængige af stoffer, mad eller alkohol, overskygger den fysiske afhængighed en hvilken som helst indsigt.

Kroppen og stoffet blokerer for enhver stemme, der måtte komme fra ånden. Hjælp og støtte er nødvendig. En professionel rådgiver eller støtteforeninger som Anonyme Alkoholikere kan hjælpe folk med at blive fri for deres misbrug.

Det giver kroppen en chance for at helbrede sig og ånden en chance for at blive hørt.

 
Jeg er
villig til at modtage
hjælp fra andre.
 
Top
Top
 
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
    
  
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Mennesker overgiver deres værdighed og status for andre mænd og kvinder for rigdom, berømmelse, besiddelser, pomp, magt, osv.

Men sjældent får man chancen for at overgive sig til Herren for Herrens skyld.

Hvordan kan man føle trangen til at gøre det, så længe man efterlyser de materialistiske objekter og ikke kilden til objekterne?

Hvor længe kan det basale tilfredsstille?

Folk vil have det skabte ikke skaberen; ting fra hånden, men ikke hånden.

Kan der være en genstand uden årsagen? Ingen.

Gud alene er "uforsigtet".

Det er ren og skær uvidenhed at overgive individualiten skyld for den forårsagede.

Overgive hellere til årsagen, kilden, oprindelsen af alle - Gud.

Dette er ægte overgivelse.
 
 
People surrender their dignity and status to other men and women for wealth, fame, possessions, pomp, power, etc.

But rarely does one get the chance to surrender to the Lord for the sake of the Lord!

How can one feel the urge to do so, so long as one craves for the materialistic objects and not the Source of the objects ?

How long can the baseless satisfy?

People want the created not the creator; things from the hand, but not the Hand!

Can there be an object without the cause? No.

God alone is the ‘Uncaused’.

It is sheer ignorance to surrender individuality for the sake of the caused.

Surrender rather to the Cause, the Source, the Origin of all - God.

This is genuine surrender.
  
Top
Top
  
     2010     
 

For at beskytte verden, for at opretholde retfærdighed, for at opfylde hengivnes længsler, vil han og påtage sig en speciel form og bevæge sig i verden.

Han tillader glæde af de hengivne ved sine Guddommelige handlinger, som overbeviser dem om hans ankomst.

De er således bekræftet i deres tro og opfordret til at dedikere deres aktiviteter til Gud og således redde sig selv og befri sig selv.

Ved bestemte lejligheder, for at løse en bestemt presserende krise, har Gud inkarneret med Former, der kun er en del af hans Guddommelighed, med nogle guddommelige kræfter og potentialer.

 
 
For the protection of the world, for upholding Dharma (righteousness), for fulfilling the yearnings of devotees, He wills and assumes a special Form and moves in the world.

He confers joy on the devotees by His Divine acts, which convince them of His Advent.

They are thus confirmed in their faith and prompted to dedicate their activities to God and thus save themselves, and liberate themselves.

On certain occasions, for resolving certain urgent crisis, God has incarnated with Forms embodying only a part of His Divinity, with some Divine powers and potentialities.
  
Top
Top
  
     2009     

Der er ingen større kvalitet i mennesket end uselvisk kærlighed, som udtrykker sig i tjeneste for andre.

En sådan kærlighed kan være kilden til ægte lyksalighed.

Forholdet mellem Karma og Karma Yoga bør forstås rigtigt.

Handling udført med tilknytning eller ønske årsager trældom.

Men uselviske handling blottet for begær bliver stien, der fører til befrielse.

Vores liv skal blive Guddommelig forening snarere end en sygdom.
 
 
There is no greater quality in man than selfless love, which expresses itself in service to others.

Such love can be the source of real bliss.

The relationship between Karma and Karma Yoga should be properly understood.

Action done with attachment or desire causes bondage.

But selfless action devoid of desires becomes the path of action leading to liberation.

Our life should become Divine Communion rather than a disease.
  
Top
Top
  
     2008     
 
De ønsker der klæber sig til hjernen er de pletter der tilsmudser menneskets indre bevidsthed.

I må kontrollere sanserne, giv ikke efter for deres insisterende krav om tilfredsstillelse.

Når det døde legeme placeres på bålets brænde og når der er sat ild til bålet, så bliver både det døde legeme og bålets brænde til aske.

Således er det også når sanserne benægtes, så forsvinder sindet.

Når sindet forsvinder, så dør illusionen og friheden opnås.
 
 
The desires that cling to the mind are the blemishes that tarnish man's inner consciousness.

Control the senses, do not yield to their insistent demands for satisfaction.

When a corpse is placed on a pyre, and when the pyre is lit, both the corpse and the pyre are reduced to ashes.

So too, when the senses are negated, the mind too disappears.

When the mind disappears, delusion dies and liberation is achieved.
  
Top
Top
  
     2007     
 
I Bhagavad Gita siger Herren:”Jeg er frøet (kilden) til alle eksistenser”.

Træet består af grene, blade, blomster og frugter, og alle er de vokset fra et lille frø.

Enhver frugt på det træ kommer fra det samme frø.

Betænk et øjeblik den storslåede mangfoldighed og rige variation der er kommet fra et enkelt frø, Gud.

Visualisér den iboende Guddommelighed i dem.

Og du vil på én gang fyldes af ydmyghed, kærlighed og visdom.
 
 

In the Bhagavad Gita, the Lord declared : "I am the seed (source) of all the beings.

The tree consists of branches, leaves, flowers and fruits, all of which have grown out of a small seed.

Every fruit of that tree has the same kind of seed.

Contemplate a while on the magnificent multitude of life in all its rich variety that has come out of the single seed of God.

Visualise the immanent Divinity in them.

At once, you will be filled with humility, love and wisdom.

  
Top
Top
  
     2006     
 

Menneskets sind er alt for opfyldt af verden og ønsker kræver for meget af hans tid og energi.

Forvirret i analysen af den materielle verden har mennesket mistet al følelse af sødme og sublimatet og sandhed er bare blevet et andet ord i ordbogen.

Ydmyghed, tålmodighed og ærbødighed er blevet irrelevante.

Indhyllet i dette mørke af frygt, had og forfølgelse er det eneste håb den fred man kan opnå gennem selvkontrol og åndelig bestræbelse.

Denne fred vil gennemsyre og rense den indre bevidsthed såvel som den ydre atmosfære

 
 

Man's mind is too full of the world and desires demand too much of his time and energy.

Engrossed in the analysis of the material world, he has lost all sense of sweetness and sublimity and truth has become just another word in the dictionary.

Humility, patience and reverence have become irrelevant .

The only ray of hope in this enveloping gloom of fear, hatred and persecution, is the Peace that one can win through self-control and sadhana (spiritual endeavour).

That Peace will pervade and purify the inner consciousness as well as the outer atmosphere.

  
Top
Top
  
     2005     
 

Intet i verden kan eksistere uden en skaber.

Alt vi anvender i vore daglige liv er blevet lavet af én eller anden.

Men der er også objekter, som er uden for menneskers evne til at skabe.

Stjernerne, som blinker i himlen, solen og månen, der belyser hele verden, alle disse demonstrerer eksistensen af en overlegen magt.

Disse er ikke menneskelige kreationer.

Er de blevet til ved egen kraft eller er de blevet skabt af en usynlig kraft?

Denne øverste magt der er i besiddelse af evnen til at skabe sådanne undere er blevet beskrevet som, én der er udenfor alle beviser og alle begrænsninger.

Han kan ikke beskrives med ord.

Det primære formål med mennesket må være at forsøge at forstå denne uendelige magt.

 
 

No object in the world can be without a creator.

Everything we use in our daily life has been made by someone.

But, there are also objects which are beyond the capacity of humans to create.

The stars which twinkle in the sky, the sun and moon that illumine the whole world, all these demonstrate the existence of a superior power.

These are not human creations.

Have they come into existence by themselves or have they created by some invisible force?

The supreme power which has the capacity to create such marvels has been described by the Vedas as Aprameya, one who is beyond all proofs and all limitations.

He cannot be described in words.

The primary object of man must be to seek to understand this Infinite Power.

  
Top
Top
  
     2004     
 
Enhver retsakt skal betragtes som et offer til Guddommelige.

Det er måske ikke let at udvikle en sådan holdning.

Men hvis bestræbelserne er gjort oprigtigt, kan det opnås.

Det kræver ikke for opgivelse af hjertet og hjem eller opgivelse af din rigdom og position eller stilling.

Hvad du optjener gennem Guds nåde vil tillægge dig fordele større end den rigdom, du optjener på enhver anden måde.

Guds nåde er ligesom forsikring; det vil hjælpe dig i din tid af nød.

Materiel velstand giver ofte nydelse som fører til sygdom.

Men uselviske tjeneste er den åndelige vej, som sikrer Guddommelig nåde.
 
 
Every act must be regarded as an offering to the Divine.

It may not be easy to develop such an attitude.

But if the effort is made sincerely, it can be achieved.

It does not call for abandonment of hearth and home or giving up your wealth and position.

What you earn through the grace of God will confer on you enduring benefits greater than the wealth you earn by any other means.

The grace of God is like insurance; it will help you in your time of need.

Material wealth confers enjoyment which leads to illness.

But selfless service is Yoga (spiritual path) which secures Divine grace.
  
Top
Top
  
     2003     
 
Mennesket lider, fordi han har udviklet tilknytning til det uvirkelige.

Han dyrker en urimelig hengivenhed til rigdom; men han er parat til at ofre rigdomme for at redde livet for sine barn, for tilknytningerl til børn er stærkere end den rigdom, han har optjent.

Men den samme menneske som stopper med at elske sine børn og forsømmer sine børn, når valget står mellem hans overlevelse og børnenes velfærd er lav.

Men lyksageligheden som opnås når han hviler i Gud, kilden til foråret og alles glæde er uendelige og uforgængelig.

Det er den virkelige glæde.
 
 
Man grieves because he has developed attachment towards the unreal.

He cultivates an unreasonable affection for wealth; but he is prepared to sacrifice the riches in order to save the lives of his children, for attachment to children is stronger than to the wealth he has earned.

But, the same man stoops so low as to neglect his children when the choice is between his survival and the children's welfare.

But, the bliss that one gets when he dwells on the Atma, the source and spring of all joy is unbounded and imperishable.

That is the real joy.
  
Top
Top
  
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk