Retur:
 November oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 21. November
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Søndag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Følg intuitions strømmen - den sagte stille stemme fra dit indre.
      
     

Og du vil opdage, hvordan alting vil glide meget lettere for dig.

Hvorfor?

Fordi du så i ægte samklang med Mig og helheden og Jeg kan så understøtte og hjælpe dig i din specifikke og unikke livsværen i tidens univers og du er i Mig og Jeg ER i dig.
 
 
      
Follow the flow of intuition - the soft quiet voice from within you.
      
 
 

And you will discover how everything will slide much easier for you.

Why?

Because you saw in true harmony with Me and the whole and I can then support and help you in your specific and unique life being in the universe of time and you are in Me and I AM in you.

 
 
                                  
 
 
Gylden varme.
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 
 

Du vil aldrig vide, om noget virker, hvis du ikke afprøver det.

Du vil aldrig vide, om der er strøm på, hvis du ikke sætter din finger på kontakten og tænder for den; du må gå i gang med at handle for at bevise, at det virker.

Således er det også med troen.

Den er til ingen nytte, hvis du blot bliver siddende og taler om troen, men ikke lever i den, så der ikke er nogen, der kan se, hvad den betyder for dig.

Det er nytteløst at tale om at leve i troen, når din sikkerhed ligger på din bankkonto, og du ved, at du kan trække på den, lige så tit du har lyst.

Først når du ikke har noget og kan springe ud på dybt vand og gøre det tilsyneladende umulige, fordi din tro og sikkerhed er rodfæstet og forankret i mig, kan du tale om at leve i troen og være en levende demonstration af den.

Gå i gang og sæt din tro på en prøve, så du kan se, hvad der sker!

 
    Eileen Caddy    
 
You will never know whether something works unless you try it.

You will never know whether the electricity is on unless you put your hand on the switch and switch it on; you have to take some action to prove that it works.

So with faith.

It is useless just sitting there talking about faith if you do not live by it and if no one can see what it means to you.

It is useless talking about living by faith when your security is in your bank balance, and you know you can draw on it whenever you choose to do so.

It is when you have nothing and can step off the deep end and do the seemingly impossible because your faith and security are rooted and grounded in Me, that you can talk about living by faith and be a living demonstration of it.

Go ahead and put your faith to the test and see what happens.
  
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
  
 
 
Top
Top
 
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Afhængighed som middel til styring.
 
     

Jo sværere vi har ved at stole på vores naturlige energi, jo mere tilbøjelige er vi til at udvise afhængig adfærd i form af overdreven brug af kaffe, alkohol, usund kost, stoffer, overarbejde og bindinger i kærlighedsforhold.

Mange mennesker er bange for at være »for meget« eller »for lidt«.

Afhængighed bliver et middel til at manipulere eller undertrykke vores styrke.

Efterhånden som vi udvikler vores tillid til universet, bliver vi ikke længere overvældet af vores egen styrke og skaberevne.

Vi lærer, at det at overgive sig til denne højere magt er vejen til helbredelse.

Vi kan opleve ' ekstasen ved at være ét med universets naturlige strømmen.

 
Jeg stoler
på min naturlige
energi.
 
Top
Top
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 

Når skyerne skjuler Månens overflade og de er viftet væk af vinden, skinner Månen klart og køligt; på samme måde bliver skyerne af egoisme viftet væk, når menneskets sind skinner rent og klart og med sin oprindelige lysstyrke.

Dette er fase af lyksagelighed hvor sorg ophører med at eksistere.

Hvor der er en lampe, kan mørket ikke findes.

Lygten af visdom som tændes en gang dør aldrig, toner ud eller flimrer.

Lykke og fred, som mennesket søger fra verdens genstande, forårsaget af deres sanser flimrer og snart, falmer og dør.

De opfylder kun et øjebliks dumme krav.

De virkeliggøres gennem lyst, vrede, had og misundelse, og så de er falske og svage.

Kontrollerer og erobre disse; først da kan du erhverve ægte lykke og fred.

Disse hverken svinder eller flimrer.

Du kan ikke kun erhverve disse, du kan faktisk blive disse.

 
 
When the clouds that hide the face of the moon are wafted by the winds, the moon shines clear and cool; so too, when the clouds of egoism are wafted away, the mind of man will shine pure and full, with its native effulgence.

This is the stage of bliss where grief ceases to exist.

Where there is a lamp, darkness cannot exist.

The lamp of wisdom once lit never dies, fades or flickers.

Happiness and the peace that men seek from the objects of the world, prompted by their senses flicker and soon, fade and die.

They only momentarily satisfy one’s foolish cravings.

They are attained through lust, anger, hatred and envy, and so they are false and fickle.

Control and conquer these; only then can you acquire real happiness and Peace.

These neither fade nor flicker.

You can not only acquire these, you can in fact become these.
  
Top
Top
  
     2010     
 
Det almindelige menneske er draget af ydre pomp og tilsyneladende motiver.

Så han dømmer den Guddommeliges sport, som almindelig og endog lav.

Den indre mening og formål er ikke let at håndtere for alle.

Men Herren kan aldrig engagere sig i formålsløse og dårlige aktiviteter.

Hans fremkomst er for verdens ophævelse fra ondskabens og uretfærdighedens skyld, for at opfylde de behov, som de hengivne har til ham, for genoprettelsen af retfærdighed og moral og for vedaernes genoplivning.

Han må tage det med i sine overvejelser, som den enkelte har gjort sig fortjent til i tidligere liv og vise Hans nåde i overensstemmelse dermed.

Hans lege eller Guddommelige aktiviteter er formet, så de passer til tiden, den person, den længsel og den medfølelse og at være opmærksom på og give plads til sine egne og andres reaktioner og udfordringer, der følger enhver nåde.

 
 
The common man is drawn by external pomp and apparent motives.

So he judges the Leelas (Divine sport) as common and even low.

The inner meaning and purpose are not easily patent to all.

But the Lord can never engage Himself in purposeless and paltry activities.

His advent is for the uplift of the world from the morass of wickedness and unrighteousness, for fulfilling the needs of those devoted to Him, for the reestablishment of righteousness and morality, and for the revival of the Vedas.

He has to take into account the merit acquired by each in previous lives and shower His grace accordingly.

His Leelas or Divine activities are so shaped that they suit the time, the person, the aspiration and the compassion which cause each shower of grace!
  
Top
Top
  
     2009     

Fremskridt i Universet er inbyrdes forbundet eller sammenkædet med menneskets fremskridt.

Enhver udvikling af videnskabelig, økonomisk og social udvikling vil ikke være til stor nytte uden mental omstilling.

Hvordan kan vi frembringe denne transformation?

Det er ved at kontrollere vores lidenskaber og følelser.

Da mental spænding er mest skadelig for menneskers sundhed, bør man lære kunsten at kontrollere sine lidenskaber og følelser, som forårsager stress og belastning.

Mennesket bør gøre en alvorlig indsats for at føre et fredfyldt og rent liv.

Han skulle indse sandheden, at problemer og uro er midlertidige, som at forbi drivende skyer.

Der er ingen mulighed for agitationer at opstå, hvis man realiserer denne sandhed.

Den, der realiserer denne sandhed, vil ikke tillade hans sind at blive svajet af lidenskaberne med vrede, grusomhed osv.

 
 
The progress of the universe is interlinked with the progress of man.

Any amount of development in scientific, economic and social spheres will not be of much use without mental transformation.

How can we bring about this transformation?

It is by keeping in check one's passions and emotions.

Since mental tension is most detrimental to man's health, man should learn the art of controlling his passions and emotions, which cause stress and strain.

Man should make an earnest endeavour to lead a serene and pure life.

He should realise the truth that troubles and turmoil are temporary, like passing clouds.

There is no scope for agitations to arise if one realises this truth.

One who realises this truth will not allow his mind to be swayed by the passions of anger, cruelty, etc.
  
Top
Top
  
     2008     
 
Hele menneskehedens pligt er, at erkende sandheden i og tolerance af alle religioner.

Floderne hvis kilder er i mange egne, strømmer gennem forskellige områder og når i sidste ende havet; på samme måde når mennesker, der er født i forskellige lande og som praktiserer de forskellige trosretninger når de Herrens hav gennem forskellige trosritualer.

 
 
Sanathana Dharma which teaches the Truth of all religions and tolerance of all religions is the Dharma of all mankind.

Born in various regions, flowing through various paths, the rivers at last reach the ocean; so, too, born in different lands, practising different faiths, people reach the ocean of the Lord through different modes of worship.
  
Top
Top
  
     2007     
 
Livets længde styres af Ham der gav livet til at begynde med, Skaberen.

Det afhænger ikke af fødens kalorieindhold eller kvaliteten af medicin der indtages eller den læges kvalifikationer der ordinerer medicinen.

Hovedårsagen til dårligt helbred og død er frygt og tab af Tro.

Man kan overvinde Døden når man fokuserer på Gud, og sjælen - der ligger udenfor formindskelse, senilitet og destruktion.

Derfor er den mest effektive recept for alle former for sygdom opnåelse af Viden om Selvet.
 
 

The duration of life is under the control of He who gave life in the first place, the Creator.

It does not depend on the calories of food consumed or the quality of drugs that are injected, or the qualification of the physician who prescribes the medicines.

The chief causes of ill-health and death are fear and loss of Faith.

If one concentrates on the God that is beyond diminution, senility and destruction, one can conquer Death.

Therefore, the most effective prescription for all kinds of illnesses is the administration of the Knowledge of the Self.

  
Top
Top
  
     2006     
 

Se Gud i alle du møder, se Gud i alt hvad du opfatter.

Hans Mysterium er iboende i alt materielt og immaterielt.

Universet er gennemstrømmet af det Guddommelige, det er Hans Mysteries udtryk!

Dyk ned i glædens kilde i dig og hav fremgang; stå ikke stille og træk dig ej heller tilbage.

Hvert minut bør markere et skridt fremad.

Fryd dig over at det er dig givet og genkend Gud i alt og byd alle muligheder til at synge til Hans Ære velkommen, at høre Hans mirakuløse fortællinger, at dele Hans tilstedeværelse med andre.

 
 

See God in every one you meet; see God in everything you perceive.

His Mystery is immanent in all that is material and non-material.

The Universe is permeated by the Divine, it is an expression of His Mystery!

Dip into the springs of joy within you and progress; do not stand still or recede.

Every minute must mark a step forward. Rejoice that it is given to you to recognise God in all and welcome all chances to sing His Glory, to hear His miraculous stories, to share His presence with others.

  
Top
Top
  
     2005     
 

I løbet af vore liv accepterer vi den hjælp som tusindvis af mennesker giver os.

Vi bør tilbagebetale denne gæld ved at hjælpe så mange mennesker som vi kan.

Igennem det at være oprigtig villig og parat til at tjene andre, kan du være glad i hvilken som helst gruppe eller samfund.

Opnå lyksalighed igennem tjeneste der ikke udføres med henblik på at få nået til gengæld.

Når du har en chance for at hjælpe nogen så vær jublende glad for dit held.

Iveren efter at tjene andre vil skænke dig den kraft og de evner der er nødvendige for at udføre tjenesten.

 
 

During our lives we accept the help rendered to us by many thousands.

We have to pay back this debt by helping as many people as we can.

With genuine keenness or readiness to serve others, you can be happy in any group or community.

Derive bliss through seva (service) that is not done with any desire to get something in return.

When you get a chance to help someone, rejoice at your good fortune.

The very eagerness to serve others will endow you with the power and skill necessary for the required service.

  
Top
Top
  
     2004     
 
Ligesom det er naturligt, at en flod flyder mod havet, for at en slyngplante at klamre sig til et træ, for stjerner at skinne på himmelhvælvingen, på samme måde er en spontan strømmen af menneskets kærlighed til Gud helt naturlig.

Kærlighed har ikke nogen grund, og det er ikke bundet af nogen regler og forordninger.

Uselvisk kærlighed, som ikke forventer nogen belønning direkte når Gud.

Verdslig kærlighed opstår ikke fra dybden af éns hjerte; det er resultatet af tvang.
 
 
Just as it is natural for a river to flow towards the sea, for a creeper to cling to a tree, for the stars to glitter in the firmament, in the same way, spontaneous flow of man's love towards God is totally natural.

Love has no reason and it is not bound by any rules and regulations.

Selfless love that does not expect any reward directly reaches God.

Worldly love does not arise from the depth of one's heart; it is the outcome of compulsion.
  
Top
Top
  
     2003     
 
Hvem betvinger hans egoisme, betvinger sit egoistiske begær, ødelægger hans bestialske følelser og impulser og opgiver den naturlige tendens til at betragte legemet som selv, er sikkert på stien til harmløshed.

Han ved, at målet med harmløshed er sammensmeltning af bølgen i havet; fletning af selvet i over selvet.
 
 
Whoever subdues his egoism, conquers his selfish desires, destroys his bestial feelings and impulses and gives up the natural tendency to regard the body as self, is surely on the path of Dharma.

He knows that the goal of Dharma is the merging of the wave in the sea; the merging of the self in the over self.
  
Top
Top
  
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk