Retur:
 November oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 22. November
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Mandag
Esoterisk viden om Mandag

Dagnes støttende energi


Stjernetegn Skorpionen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

MånetabelByd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Bliv ikke fortvivlet - når det ikke lige går som du ønsker det.
      
     

Hyg dig så i stedet med, hvad du så lige har lyst til og føler for.

En tur i skoven, fisketur eller sidde og se film - måske din kvinde eller mand trænger til lidt forandring i hverdagen eller gå en tur med dine børn.

Eller ringe til en ven, som du ikke har haft kontakt med i lange tider.

 
 
      
Do not despair - when things do not go your way.
      
 
 

Then have fun with what you just feel like and feel for.

A walk in the woods, fishing or sitting and watching movies - maybe your wife or husband needs a little change in everyday life or go for a walk with your children.

Or call a friend you have not had contact with in a long time.

 
 
                                  
 
 
Lidt varme til de kolde dage :)
Esoterisk viden om Mandag

Dagnes støttende energi


Stjernetegn Skorpionen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 
 
Se altid på livets lyse sider.

Forvent, at kun det allerbedste vil ske, så vil du se det ske.

Giv aldrig andre skylden for den negative tilstand, du befinder dig i.

Du er din egen herre; det er op til dig at vende billedet og se, hvad der er på den anden side.

Hvis du vælger at se livets mørke sider, må du ikke forvente at tiltrække de mennesker, der kender glæden ved sand frihed, for lige tiltrækker lige; du vil kun tiltrække de mennesker, der befinder sig i samme tilstand.

Når du befinder dig på verdens top og kærligheden strømmer frit fra dig, vil du vinde alt, for alle nyder en glad sjæl.

Lær at løfte et menneske eller en situation, og lad dig aldrig blive trukket med ned i fortvivlelsens dyb af andres holdning.

Du er her for at skabe fred, harmoni, skønhed og fuldkommenhed, det allerbedste i livet, kom i gang og gør noget ved det!.
 
    Eileen Caddy    
 
Always see the bright side of life.

Expect only the very best to come about, and see it do so.

Never blame anyone else for the negative state you are in.

You are your own master; it is up to you to reverse the picture and see what is on the other side.

If you choose to see the gloomy side of life, do not expect to draw to you those souls who know the joy of true freedom, for like attracts like; you will draw to you only those souls who are in the same state.

When you are on top of the world and live it flowing freely from you, you will draw all, for everyone enjoys a joyful soul.

Learn to lift a person or a situation, and never allow yourself to be dragged down into the depths of despair by anyone else's attitude.

You are here to create peace, harmony, beauty and perfection, all the very best in life, so get on and do something about it!
  
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
  
 
Top
Top
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Manifestation er livsvigtig.
 
     

Når vi er bange for at manifestere os, for at give udtryk for vores sande følelser, kommer vi måske til at bruge stoffer eller mennesker som middel til enten at give disse følelser stemme eller at undertrykke dem.

Manifestation er livsvigtig.

Idet vi følger vores følelser op med handlinger, skaber vi en indre styrke og selvbeskyttelse.

Vi føler os trygge ved at vove os ud i nye situationer i erkendelse af, at vi vil være i stand til at sige »nej« til alt, hvad der ikke føles rigtigt for os, og »ja« til det, der gør.

Vi ved, at vi vil være tro mod os selv og drage omsorg for os selv.

   
Det er ufarligt
for mig at manifestere mine sande
følelser.
  
Top
Top
   
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
     
Det må være dit ideal at gøre godt mod andre.

Men husk, der ikke er nogle andre, som kan modtage ydelser fra dig.

Den anden person er i virkeligheden dit eget selv.

Alle er bølger på det ocean, som de er en integreret del af.

Derfor, hvem hjælper hvem?

Hvis er den hjælpende hånd?

Al hjælp er fra en selv til en selv.

 
 
Have the ideal of doing good to others.

But remember that there are no others to receive favour from you.

The other person is really your self.

All are waves of the ocean of which they are an integral parts.

Therefore who helps whom?

Whose is the helping hand?

All help is from oneself to oneself.

  
Top
Top
  
     2010     
 
Uddannelse bør anvendes til at fremme velfærden for nationen.

Viden gennem uddannelse bør bruges uselvisk til at fremme velfærden for menneskeheden.

Hvad vi har brug for i dag er noble og ædle mænd og kvinder.

Nationen vil kun trives, når der er sådanne personer med ædle sind og hjerter.

Sådanne personer vil dukke op i samfundet, når der er renhed i sindet og moral i samfundet.

Kun et samfund med et moralsk fundament kan fremme sådanne ædle personer.

Åndelighed er det eneste middel til frelse.
 
 
Education should be used for promoting the welfare of the nation.

Knowledge gained through education should be used selflessly for promoting the welfare of humanity.

What we need today are Uttama-purushulu (noble and high-minded men and women).

The nation will prosper only when there are such persons with noble minds and hearts.

Such persons will emerge in society only when there is purity of mind and morality in society.

Only a society with a moral foundation can foster such noble persons.

Spirituality is the only means for redemption.
  
Top
Top
  
     2009     

Slutningen af visdom er frihed.

Kulturens afslutning er perfektion.

Slutningen af viden er kærlighed.

Udgangen af uddannelsen er karakter.

Der er et ønske hos os alle om at erhverve disse fire kvaliteter, nemlig visdom, kultur, uddannelse og nå deres ender, nemlig frihed, perfektion, kærlighed og karakter.

Men eleverne skal indse, at hvis disse kvaliteter ikke udnyttes korrekt, så kan de ikke kalde sig selv elever.

Som studerende og fremtidige borgere i dette land har du ansvaret for at forme fremtiden for dette land.

Sæt dit hjerte på den rigtige vej ved at lytte opmærksomt til personer med eminence og erfaring.

 
 
The end of wisdom is freedom.

The end of culture is perfection.

The end of knowledge is love.

The end of education is character.

There is a desire on the part of all of us to acquire these four qualities, namely wisdom, culture, education and reach their ends, namely freedom, perfection, love and character.

But students should realize that if these qualities are not properly utilised, then they cannot call themselves students.

As students and future citizens of this country, you have the responsibility of shaping the future of this country.

Put your hearts in the right path by listening attentively to the persons of eminence and experience.

  
Top
Top
  
     2008     
 
Gud er beskytteren, den der korrigerer, formaner og frelser.

Du må udvikle dig en vane at kalde på Ham som et levende Nærvær.

Et tempel er en hjælp til at blødgøre hjertet og udvikle dyder som medfølelse og næstkærlighed.

Gør dig selv til et mobilt tempel.

Bliv bevidst om Gud, som bor i dig.

Det er Ham der beskytter dig, sørger for dig og forhindrer dig i at blive offer for det onde.
 
 
God is the quardian, the corrector, the admonisher and teh saviour.

You must cultivate the habit of calling for Him as a living Precence.

A temple help soften the heart, it devollops virtues of compassion and charity.

Make yourself to a moving temple.

Become aware of God who resides in you.

It is He who protects you, provides for you and prevents you from falling a pray to evil.
  
Top
Top
  
     2007     
 
Nationens fremtid er afhængig af ungdommen. Ungdommens styrke ligger i deres patriotiske ånd.

Ungdommens primære pligt er at udføre tjeneste til samfundet.

Ungdommens fysiske og mentale styrke er det fundament som nationen er bygget på.

Så vågn op fra selviskhedens og snæversynets søvn og vær beslutsom med henblik på at tjene samfundet.

Udfør alle aktiviteterne idet du holder nationens ære og hæder i dit hjerte.

Det er ikke passende for ungdommen at glemme guddommeligheden og livets mål, ej heller at spilde tid på fysisk og materialistisk stræben.

Ungdommen bør udtrykke de menneskelige egenskaber ved at opdyrke en ædel karakter og ved at tjene samfundet.

De bør forstå at den enkeltes velfærd ligger i nationens sikkerhed og tryghed.
 
 

The future of a nation depends on its youth.

The strength of the youth lies in their spirit of patriotism.

The primary duty of the youth is to render service to the society.

The physical and mental strength of the youth is the foundation on which a nation is built.

Wake up from the slumber of selfishness and narrow-mindedness and resolve to serve the nation.

Perform all activities keeping the esteem and honour of the nation uppermost in your heart.

It is unbecoming of the youth to forget divinity and the goal of life, and to waste time in physical and materialistic pursuits.

The youth should express human qualities by cultivating noble character and by rendering service to the society.

They should understand that the well-being of the individual lies in the safety and security of the nation.

  
Top
Top
  
     2006     
 

Forstå den sandhed at iblandt de myriader af liv der findes er menneskelivet den mest hellige.

Mennesket bør bestræbe sig på at forstå sine iboende guddommelige kræfter og leve livet på en sådan måde at retfærd opretholdes.

Fugle og dyr handler i overensstemmelse med deres iboende natur, men mennesket glemmer sit ansvar med at dyrke retfærd.

Mange lider under den vildfarelse at uddannelsens formål er ansættelse.

Ansættelse uden forening med det Guddommelige er nyttesløst. Forening og ansættelse og er at forene sig med Gud.

Dette er menneskets primære pligt.

Menneskets liv vil kun skinne strålende, når hans' sind er fyldt med hellig kærlighed.

Den der har en total tro og kærlighed på Gud vil leve et liv i glæde og lyksalighed.

 
 

Understand the truth that among the myriad forms of life, human life is the most sacred.

Man should make an effort to understand his innate divine power and lead his life in a way so as to uphold Dharma (righteousness).

Birds and beasts act according to their innate nature, but man is forgetting his responsibility of fostering righteousness.

Many are under the mistaken notion that education is meant for Udyoga (employment).

Udyoga without Yoga (communion with the Divine) is futile.

Contemplation on God is true Yoga and Udyoga.

That is the primary duty of man.

Man’s life will shine forth brilliantly only when his mind is filled with divine love.

The one who has total faith in God and love for God will lead a life of joy and bliss.

  
Top
Top
  
     2005     
 

De fundamentale menneskelige værdier må indpodes igennem uddannelse; den bør inkludere hele verden i dets brede livssyn.

Når målet er at tjene penge så fostrer systemet falskhed og uretfærdighed; det begrænser visionen overfor ens familie og ens samfund, og medbringer bekymring, sorg og had.

Uddannelse bør ruste mennesker til at leve lykkeligt uden at gøre andre ulykkelige; at bedømme alt korrekt og uden fordomme og at fokusere ens opmærksomhed på det højeste og mest værdifulde af alt, den Atmiske sejr.

Den spirituelle strøm må flyde i hjertet som kilden og udspringe af alle bestræbelser.

Hvert menneske bør i deres hjerter opbevare den spirituelle tilskyndelse efter Lys og Kærlighed, Visdom og Lyksalighed.

 
 

Education must instil the fundamental human values; it must include the entire world in its broad outlook.

When earning money is held as the goal, the system fosters falsehood and injustice; it restricts the vision to one's family and community, and brings in its train, anxiety, sorrow and hatred.

Education must equip man to live happily without making others unhappy; to evaluate everything correctly and without prejudice, and to fix one's attention ever on the highest and the most precious achievement of all, the Atmic victory.

The spiritual stream must flow in the heart as the source and spring of all endeavours.

So, one must enshrine in one's hearts the spiritual urge towards Light and Love, Wisdom and Bliss.

  
Top
Top
  
     2004     
 
Uddannelsesinstitutioner bør undervise studerende i at overholde sandheden og til at varetage deres hverv som en hellig pligt.

Studerende bør ikke tillade succes eller fiasko at hænge fast ved deres sind uretmæssigt.

Mod og selvtillid skal være indpodet i dem.

Støbning af karakter og inskærpning af menneskelige værdier skal starte med børn i en meget ung alder.

At man gør som et offer til Gud er, men et udtryk for menneskelige værdier.

Uanset undersøgelser man kan forfølge, må en ikke give opgive éns tro på Gud, det er ensbetydende med at give afkald på éns liv.
 
 
Educational institutions should teach students to adhere to truth and to discharge their duties as a sacred obligation.

Students should not allow success or failure to ruffle their minds unduly.

Courage and self-confidence must be instilled in the them.

The moulding of character and inculcation of human values must start with children at a very young age.

All that one does as an offering to God is but an expression of human values.

Whatever studies one may pursue, one must not give up one's faith in God as it is tantamount to giving up one's life.
  
Top
Top
  
     2003     
 
Uddannelse kan kun kræve succes, når det resulterer i, at den studerende får bevidsthed om den guddommelighed, der er forbundet med ham og andre.

Ingen akademisk grad kan give så meget selvtillid og selvtilfredshed og lede mennesket så hurtigt og glade for selvopofrelse og selvrealisering som denne bevidsthed.

Det skal overføres af lærere, der har opnået det gennem en følelse af pligt og i kærlighedens ånd.

Det skal accepteres af studerende, der har dyrket tro på læreren og ærbødighed for sin rolle.

 
 
Education can claim success only when it results in the student gaining awareness of the Divinity inherent in him and others.

No academic degree can confer as much self-confidence and self- satisfaction and lead man as quickly and gladly to self-sacrifice and self-realisation as that awareness.

It has to be transmitted by teachers who have attained it through a sense of duty and in a spirit of love.

It has to accepted by students who have cultivated faith in the teacher and reverence for his role.
  
Top
Top
  
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk