Retur:
 November oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 23. November
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Tirsdag
Esoterisk viden om Tirsdag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Skytten

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel


Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Tro ikke på alt hvad du hører og får vist, samt læser.
      
   

Men derfor kan du godt holde dit sinds sværd og tanke skarp.

Storre mængder af information og frygtskabende viden, bliver ofte frigivet i presse, fjernsyn, aviser, din omgangskreds osv.

Tænk dig om når du indtager disse og vær især opmærksom på de indre/subbjektive kræfter på og omkring Jorden - der bevidst arbejder på at gøre dig til en marionet og få dig til at danse efter deres ønsker.

Stil spørgsmål til logikken, motivet, målsætningen, det etiske, det menneskelige og moralske i deres dekreter, tekster osv. og du vil blive overrasket :) og klogere.

Du vil blive overrasket over indholdet af dine observationer - oftest viser deres intentioner at det er deres behov for at styre, have kontrol - magt - gratis arbejdskraft og få skrabet nogle flere penge i kassen - helst i overflod.

Det må være et levn fra forhistorisk tid, som ikke er udlevet endnu, der stadig gør sin primitive indflydelse gældende.

 
 
      
Do not believe everything you hear and see or read.
      
 
 

But therefore you may well keep your sword of mind and thought sharp.

Larger amounts of information and frightening knowledge are often released in the press, television, newspapers, your circle of friends, etc.

Think about when you ingest these and pay special attention to the inner / subjective forces on and around the Earth - which consciously work to make you a puppet and make you dance to their wishes.

Ask questions about the logic, the motive, the goal, the ethical, the human and the moral in their decrees, texts, etc. and you will be surprised :) and wiser.

You will be amazed at the content of your observations - most often their intentions show that it is their need to control, have control - power - free labor and get some more money scraped in the coffers - preferably in abundance.

It must be a relic from prehistoric times that has not yet come to life that still exerts its primitive influence.

 
 
                                 
 
 
De 7 grundfarver ( v.1 )
Esoterisk viden om Tirsdag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Skytten

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel


 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
 
 
Today's Word read out
  
  
 
 
Click Flag
 
 

Når Jeg siger til dig: „Elsk hinanden," betyder det ikke, at du skal tolerere andre eller prøve af alle kræfter at elske andre.

Men du vil opdage, at når du åbner dit hjerte og kan fylde det med kærlige, smukke tanker, så vil du have et ønske om at elske alle dem, du kommer i kontakt med, ligegyldigt hvem de er.

Det er den frie strøm af Min universelle kærlighed, som ikke kender til diskrimination, og ikke vælger og vrager imellem, hvem der skal elskes, og hvem der ikke skal.

Min kærlighed er den samme og gives til alle.

Hvor meget af det, du er villig til at tage imod, er op til dig.

Vær ikke bange for at udtrykke denne kærlighed.

Den ligger på et højere plan end personligheden; den er af det allerhøjeste.

Lær at have hjertet på dine læber og vær aldrig flov over at vise din kærlighed til andre.

Kærlighed er den største forenende faktor i universet, giv derfor ud af kærligheden i én uendelighed.

 
    Eileen Caddy    
 
When I say to you, 'Love one another,' it does not mean that you are to tolerate one another, or to try very hard to love one another.

But you will find when you open your heart and can fill it with loving, beautiful thoughts that you will want to love all those souls you come into contact with, no matter who they are.

It is the free flow of My universal love which knows no discrimination, and does not pick and choose who is going to be loved and who is not. My love is the same for each and every one.

How much of it you are willing to accept is up to you.

Be not afraid to express this love.

It is beyond the personality; it is of the very highest.

Learn to wear your heart on your sleeve, and never be ashamed to demonstrate your love for one another.

Love is the greatest uniting factor in the universe, so love, love, love.
 
 
  
Today's Word read out
  
  
 
    
Click Flag
 
 
 
Top
Top
 
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
   
 
Giv et bidrag til verden.
 
   

Mennesker spekulerer ofte på, hvad de skal være, »når de bliver store«.

Hvad skal de bruge deres liv til?

Hvad er deres egentlige formål?

Der er et egentligt formål med os alle, og enhver af os er en kanal for universet.

Når vi følger vores indre lys, er livet altid muntert, skabende og forvandlende.

Vi giver et bidrag til verden ved bare at være os selv til hver en tid.

 
Jeg giver
et bidrag ved bare at
være mig selv,
 
Top
Top
 
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
    
  
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Du bør aldrig blive forankret i maskerne i denne verden og dens problemer.

Prøv at flygte i åndens renere luft så ofte som muligt, ved at tage Herrens navn.

Had og misundelse forvrider mands sande charme

Vrede er brændstoffet for alle former for synd.

De, der ønsker at lykkes i det åndelige felt, må derfor beslutte at styre vrede og undertrykke sindets laster.

De skal nedlægge deres mentale agitationer og bekymringer, og se, at de ikke skaber bekymring hos andre også.

Fra dette øjeblik, bed for Guds nåde, som vil gøre det muligt for dig at styre og erobre dine laster.

Skærp din tro på Gud.

Udvid dit kærlighed og tag hele menneskeheden i din fold.

Må du vinde al sandhed, fred og glæde gennem disse midler.

Må du smelte sammen med kilden til al salighed.

 
 
You should never get entangled in the meshes of this world and its problems.

Try to escape into the purer air of the spirit as often as you can, by taking the name of the Lord.

Hate and envy distort man's true charm.

Anger is the fuel for all varieties of sin.

Those aspiring for success in the spiritual field must therefore decide to control anger, and subdue the vagaries of the mind.

They must put down their mental agitations and worries, and see that they do not create worry in others also.

From this very moment, pray for the Grace of God which will enable you to control and conquer your vices.

Deepen your faith in God.

Expand your prema (love) and take into its fold, the whole of mankind.

May you all win Truth (sathyam),Peace (shanthi) and Joy (sukham) through these means.

May you merge in the source of all bliss (Aanandam).
  
Top
Top
  
     2010     
 
Det er af stor betydning og af stor lykke at blive elsket af mange.

At vinde hjerterne hos så mange er et tegn på det Guddommelige.

Jeg elsker alle, og alle elsker Mig.

Du må ikke skade nogen af med dine hårde ord og ikke indgå i nogen onde stier.

Anerkende den sandhed, at Gud gennemtrænger alt fra mikrokosmos til makrokosmos.

Med oprigtigheden af formål og tro og selvtillid, kan du opnå noget som helst i verden.

Elske Gud fra dybet af dit hjerte.

Følg Swamis kommandoer, og du vil opnå alt og sejre i alle dine bestræbelser!
 
 
It is a matter of great bliss to be loved by many.

To win over the hearts of so many is a sign of Divinity.

I love everyone and everyone loves Me.

Do not hurt anyone by your harsh words and do not enter into any evil paths.

Recognise the truth that God pervades everything from microcosm to macrocosm.

With sincerity of purpose and faith and self-confidence, you can achieve anything in the world.

Love God from the depths of your heart.

Follow Swami’s commands and you will attain everything and be victorious in all your endeavours!
  
Top
Top
  
     2009     

Mennesket kan ikke forstå det formløse og dets attribløse Absolutte.

Avatars (Guddommelige inkarnationer) vises i menneskelig form for at gøre det muligt for menneskeheden at opleve det formløse i en form, som er tilgængeligt for dem og hjælpsomme over for dem.

En Avatar antager den form, der er til gavn for og inden for rækkevidde af mennesker.

En indsats skal gøres for at forstå karakteren af Guddommelighed.

Det er kun, når Gud kommer i menneskelig form kan mennesket have fuld mulighed for at opleve og nyde det guddommelige.
 
 
Men cannot comprehend the Formless and the Attributeless Absolute.

Avatars (Divine Incarnations) appear in human form to enable humanity to experience the Formless in a form which is accessible to them and helpful to them.

An Avatar assumes the form that is beneficial to and within the reach of human beings.

An effort must be made to understand the nature of divinity.

It is only when God comes in human form can human beings have the full opportunity to experience and enjoy the Divine.
  
Top
Top
  
     2008     
 
Der er i den menneskelige form enhver Hellig enhed, enhver Hellig Princip, det vil sige at enhver navn og i enhver form kan tilskrives Gud i manifestation.

Lad ikke tvivl distrahere dig.

Hvis du vil fylde dit hjerte med vedholdende tro i min Hellighed, kan du vinde visionen af min Realitet.

Hvis du i stedet svinger som et pendul i en klokke, et øjeblik hengiven, et andet øjeblik ikke troende, kan du aldrig med succes opnå sandheden og opnå lyksagelighed.

Du er meget heldig, at du har Chancen for at opleve lyksageligheden ved visionen af den form som er i legemliggørelsen af alle Guder nu, i dette liv.

 
 
This is the human form in which every Divine entity, every Divine Principle, that is to say, all the names and forms ascribed by man to God are manifest.

Do not allow doubt to distract you.

If you fill your heart with steady faith in My Divinity, you can win the vision of My Reality.

Instead, if you swing like a pendulum of a clock, one moment devotion, another moment disbelief, you can never succeed in comprehending the Truth and attaining bliss.

You are very fortunate that you have a chance to experience the bliss of the vision of the Sarva Devata Swarupa (the form which is the embodiment of all gods) now, in this very life.
  
Top
Top
  
     2007     
 
Beviset for ægte hengivenhed er den sindsro som aspiranten har været istand til at opnå; den fred der gør ham uanfægtet af tab og vanære; den fred der ikke forstyrres af vrede, had, jalousi, bedrag og lavere lidenskaber; den fred der får ham til at føle sig stille og rolig, ubekymret og ikke-tilknyttet under alle omstændigheder og med alle typer af menneskelighed.

Vid at du er legemliggørelsen af denne fred.

Den, der har beslutsomhed, diskrimination/skelneevne, standhaftighed og begejstring for at nå målet, vil nå det.
 
 

The proof of true devotion is in the peace of mind that the aspirant has been able to attain; the peace which makes him unruffled by loss and dishonour; the peace that is not disturbed by anger, hatred, jealousy, conceit and lower passions; the peace which makes him feel tranquil, unconcerned and unattached under all circumstances and with all human natures.

Know that you are the embodiment of that peace.

Whoever has determination, discrimination, steadfastness and enthusiasm to reach the goal will reach it.

  
Top
Top
  
     2006     
 

Jeg accepterer ikke blomster der visner, frugter der rådner, eller rigdom der er flygtigt fra jer.

Tilbyd mig en lotus der blomstrer i jeres - det krystalklare vand fra søen i jeres indre bevidsthed; giv Mig frugten af renhed og stabil disciplin.

Jeg er på den anden side af alle disse verdslige ritualer der kræver af jer at I nærmer jer Gud med nogle frugter eller blomster i hånden.

Mit er åndens domæne.

Hvis I altid er opslugt af glæde, med tro på Gud og frygt for at synde, så er dette nok for Mig og dét er dét der behager mig mest.

 
 

I do not accept from you flowers that fade, fruits that rot, or wealth that is transient.

Offer to Me the lotus that blooms in your Manasa sarovara - the clear pellucid waters of the lake of your inner consciousness; give Me the fruits of purity and steady discipline.

I am beyond all these worldly rituals which require you to approach God with some fruit or flower in your hand. Mine is the realm of the spirit.

If if you are always immersed in happiness, with faith in God and fear of sin, that is enough for Me and that is what pleases me most.

  
Top
Top
  
     2005     
 

Du kan kalde mig kærlighedens legemliggørelse.

Kærlighed er den rigdom jeg har som jeg spreder ud til alle.

Jeg besidder ikke andre rigdomme. Herrens Nåde flyder altid som elektrisk strøm gennem ledningen.

Tilslut en pære og den elektriske strøm vil oplyse dit hus.

Pæren er den spirituel praksis du udøver, hjemmet er dit hjerte.

Kom til mig i glæde; dyk ned i havet og opdag dets dybde.

Det nytter ikke at lege i det lave vand og beklage dig over at havet ikke har perler.

Dyk dybt ned og du vil sikre dit hjertes længsel.

 
 

You can call Me the embodiment of Love.

Love is the wealth I have and which I spread among all. I have no other riches.

The Grace of the Lord is always flowing like the electric current through the wire.

Fix a bulb and the current will illumine your house.

The bulb is the spiritual practice you perform, the home is your heart.

Come to Me gladly; dive into the sea and discover its depth.

There is no use playing in the shallow waters and lamenting that the sea has no pearls.

Dive deep and you will secure your heart's desire.

  
Top
Top
  
     2004     
 
Jeg må bede jer give mig en fødselsdag hvor i tilbyder kun én ting - reducere din egoisme og selviskhed; reducere dine forkerte begær.

Frem din ånds offergave og bliver ædle mennesker.

Avataren (den Guddommelige i inkarnation) kommer til at frelse menneskeheden ved hjælp af Hans kærlighed og Medfølelse.

Han kommer til menneskets plan og vækker den Guddommelige Bevidsthed i ham.

For at aktivere dig til at nå det højeste mål af sammensmeltning med det Absolutte, er denne chance er blevet ydet til dig som en belønning for fortjeneste opnået i mange tidligere liv.
 
 
I must ask you to give me as a birthday offering only one thing - reduce your selfishness; abate your wrong desires.

Foster your spirit of sacrifice and become noble human beings.

The Avatar (Divine incarnation) comes to save mankind out of His Love and Compassion.

He comes down to the level of man and arouses the Divine Consciousness in him.

In order to enable you to reach the highest goal of merging with the Absolute, this chance has been granted to you as a reward for merit acquired in many previous lives.
  
Top
Top
  
     2003     
 
Stræb efter at diagnosticere din egen karakter og se de fejl der inficerer den; prøv ikke at analysere andres karakter for at finde deres fejl.

Denne selv-undersøgelse er meget nødvendig for at bringe lys til de defekter, der kan underminere ens spirituelle udvikling.

Mennesker er forskellige fra hinanden i deres kamp mod de indre fjender.

Enhver får de resultater som hans Sadhana (spirituelle øvelser) fortjener, som hans handlinger i denne og tidligere inkarnationer fortjener.

På den spirituelle vej må hver og én bevæge sig fremad derfra hvor han er, i sit eget tempo, i lyset af den lampe som hver og én holder i sine egne hænder.

 
 
You must strive to diagnose your own character and discover the faults that are infesting it; do not try to analyse the chasaracter of others and seek to spot their defects.

This self-examination is very necessary to bring to light the defects that might undermine one's spiritual career.

Man differs from man in this struggle against the inner foes.

Each gets the result that his Sadhana (spiritual exercise) deserves, that his acts in this and previous births deserve.

In the spiritual path, each one has to move forward from where he already is, in his own pace, in the light of the lamp which each one holds in his own hand.
  
Top
Top
  
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk