Retur:
 November oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 24. November
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Onsdag
Esoterisk viden om Onsdag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Skytten

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Om det at stå på egne ben.
      
     

Skal læres på et eller andet tidspunkt i dit liv.

Der skal læres at tage ansvar for eget liv, handlinger og valg.

Tænk selv ............ lad ikke andre overtage din tænke tank, evne og fylde den med deres tanke indhold, men lad dig gerne inspirere - sorter i hvad der er brugeligt, nyttigt, inspirerende, opbyggende og højnene for dig og dit indre og ydre univers og lad resten passere forbi dig.

Naturligvis med kærlig respekt for andres tanke univers.

Vid at der altid er hjælp at hente fra åndelig side af - som gerne vil komme med nyttige stikord, informationer via indre billeder, følelser, den sagte, stille fornemmelse for, hvad der er mest hensigtsmæssigt for dig og din selvstændigheds træning eller det at "stå på egne ben" - hvad der er rigtig for slagteren - kan være dødbringende for smeden, mureren, læreren osv .

 
 
      
About standing on your own two feet.
      
 
 

Must be learned at some point in your life.

You must learn to take responsibility for your own life, actions and choices.

Think for yourself ............ do not let others take over your thinking tank, ability and fill it with their thought content, but let yourself be inspired - sort in what is useful, useful, inspiring, constructive and the heights for you and your inner and outer universe and let the rest pass you by.

Of course with loving respect for the thought universe of others.

Know that there is always help to be found from the spiritual side - who would like to come up with useful key words, information via inner images, emotions, the soft, quiet sense of what is most appropriate for you and your independence training or that " stand on their own two feet "- what is right for the butcher - can be deadly for the blacksmith, mason, teacher ect.

 
 
                                  
 
 
Lidt lys på din vej .....
Esoterisk viden om Onsdag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Skytten

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel

 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
  
  
 
 
Click Flag
 
På deres frugter skal de kendes', om de er for Mig eller imod Mig, om de er af lyset eller af mørket.

Åbn dine øjne, så vil du vide det med usvigelig sikkerhed.

Gå ind i dit indre, så vil dit hjerte fortælle dig det.

Foretag din egen vurdering og lyt ikke til noget i det ydre; for hvis du lytter til al denne hvisken og de mange rygter i det ydre, vil du opdage, at du kommer i så stor forlegenhed, at du ikke vil vide, hvad der er sandt, og hvad der ikke er, og du vil fare vild.

Alle kan finde den indre sandhed, men det betyder, at de må give sig tid til at gå ind i sig selv.

De må tænke selv og finde deres egen vej, og mange er for dovne til at gøre det.

De synes, det er meget lettere at lytte til, hvad andre siger, og at acceptere, hvad der bliver sagt, i stedet for at gå ind i sig selv.

Vær stille, så vil du kende sandheden; og sandheden vil gøre dig fri.
 
    Eileen Caddy    
 
By their fruits ye shall know them,' whether they are for Me or against Me, whether they are of the light or of the darkness.

Open your eyes and you will know with no uncertain knowing.

Go within and your heart will tell you.

Do your own assessing and do not listen to everything without; for if you listen to the many whisperings and rumours without, you will find yourself in such a quandary that you will not know what is the truth and what is not, and you will lose your way.

All souls can find the truth within, but it does mean they have to take time to go within.

They have to do their own thinking and find their own way, and many souls are too lazy to do it.

They find it so much easier to listen to what others say and to accept what is said without going within.

Be still and you will know the truth; and the truth shall set you free.
  
Today's Word read out
  
  
 
  
Click Flag
 
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
Arbejde og leg er det samme.
Arbejde og leg kan være det samme.
Når du følger din energi og gør, hvad du har lyst til hele tiden, ophæves distinktionen mellem arbejde og leg.
Arbejde er ikke længere det. du er nødt til at gøre, og leg er ikke længere det, du har lyst til at gøre.
Når du foretager dig noget, som du lægger dit hjerte i, vil du måske arbejde hårdere og udrette mere end nogen sinde før, fordi du morer dig
 
 
 
 
 
Når
jeg arbejder,
leger jeg.
 
Top
Top
 
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Fred er en sindstilstand, der er meget inden for dit eget selv.

Det udspringer fra dit hjerte.

Der er reaktion, genlyd og refleksion for alt i verden.

Kun når der er had i dig, vil du se had i andre.

Til tider, selv om ingen forårsager skade på dig, vil du prøve at såre andre.

Uanset hvad du gør for andre, vil du helt sikkert opleve resultatet af denne handling, og uanset hvad du hører eller oplever - alle er på grund af den reaktion, refleksion og genlyd af dine egne handlinger og følelser, andre er ikke ansvarlige for det.

Du glemmer denne simple sandhed og jamrer, "den og den beskylder mig eller forårsager smerte til mig eller sårer mig" og så videre.

Mange gange du har tendens til at slås og skade andre.

Fra i dag, hjælpe altid andre, aldrig skade nogen.

Følg din samvittighed, det vil det hjælpe dig til at manifestere ædle kvaliteter.

 
 
Peace is a state of mind that is very much within one's own self.

It emanates from one's heart.

There is reaction, resound, and reflection for everything in the world.

Only when there is hatred in you will you see hatred in others.

At times, even if no one causes harm to you, you try to hurt others.

Whatever you do to others, you will definitely experience the result of that action, and whatever you hear or experience is all due to the reaction, reflection, and resound of your own actions and feelings; others are not responsible for it.

You forget this simple truth and lament, "so and so is accusing me or causing pain to me or hurting me" and so on.

Many a times you tend to fight and hurt others.

From today onwards, always help others, never hurt anyone.

Follow your conscience, it will help you to manifest noble qualities.
  
Top
Top
  
     2010     
 
Hænderne er ikke de eneste lemmer eller agenter, der er involveret i Karma eller menneskelig aktivitet.

Uanset hvad der er gjort, hvad der er set, hvad der er hørt, skal man være på vagt om dens renhed.

Tanke, ord og handling skal være fri for stolthed, grådighed og had.

De ord, man fremsiger skal være fri for disse fejl.

Ting, som man længes efter at høre, skal være fri fra disse overfladisk attraktive kvaliteter, de glæder, man søger, må ikke være forurenet af det onde.

Du skal først assimilere disse mentale lektioner og demonstrere deres effekt i din tale.

Du må praktisere denne lektion ved at udføre ord til handling.

 
 
Hands are not the only limbs or agents that are involved in Karma or human activity.

Whatever is done, whatever is seen, whatever is heard, one should be vigilant about its purity.

Thought, word and deed must be free from pride, greed and hatred.

The words that one utters must be free from these faults.

Things that one yearns to hear must be free from these superficially attractive qualities; the pleasures that one seeks must not be polluted by evil.

You must first assimilate these mental lessons and demonstrate their effect in your speech.

You must translate this lesson taught by words into action.
  
Top
Top
  
     2009     

Man skal være i konstant overvejelse om princippet om Gud i virkeligheden og forgængelighed i verden.

Man skal undgå selskab med dårlige mennesker, og endda for meget venskab med det gode.

Tilknytning af denne karakter vil trække en væk fra vejen til Gud.

Opgiv tilknytning til det øjeblikkelige.

Når du har opnået denne holdning til at være upåvirket, vil du have urokkelig fred, selvkontrol og renhed i sindet.
 
 
One should be constantly contemplating on the principle of reality of God and impermanence of the world.

One must avoid the company of bad people; and even too much friendship with the good.

Attachment of this nature will drag one away from the path to God.

Give up attachment to the momentary.

Once you have achieved this attitude of being unaffected, you will have unshakeable peace, self-control and purity of mind.
  
Top
Top
  
     2008     
 
Når det individuelle navn og den individuelle form gives til Gud af tilhængeren og det omformes til en egenskab - fri og det form-fri, kaldes det Gud.

Når den samme Gud viser sig med egenskaber og form, så henvises det som Rama, Krishna, Vishnu eller Shiva.

Når en tilhænger opnår ekstasen af den Mystiske Forening med Herren, så forsvinder alle forskelle mellem ham og Herren.

 
 
When the individual name and form imposed by the devotee on God are transformed in to the Attributeless and the Formless, it is referred to as God.

When the same God appears with attributes and forms, It is referred to as Rama, Krishna, Vishnu or Shiva.

When a devotee attains the ecstasy of Mystic Union with the Lord, all distinctions between him and the Lord disappear.
  
Top
Top
  
     2007     
 
Mennesket er legemliggørelsen af Væren-Bevidsthed-Lyksalighed.

Men på grund af egoisme, besidderiskhed og stolthed der indhyller menneskets sande form af Væren - Bevidsthed - Lyksalighed er han ude af stand til at erkende sin sande identitet.

Når han er istand til at blive frigjort fra had, egoisme og begærlighed, så vil han erkende sin sande natur.

Det Guddommelige indeni er dækket af disse tendenser som aske over brændende kul.

Når asken blæses væk, så vil ilden atter afsløres.
 
 
Man is the embodiment of Being - Awareness - Bliss.

But he is unable to recognise his true identity because egoism and possessiveness, pomp and pride envelop man's true form of Being - Awareness - Bliss.

When he is able to get rid of attachment and hatred, egoism and acquisitiveness, he will recognise his divine nature.

The Divine within is covered by these tendencies like ash over a burning charcoal.

When the ash is blown away, the fire will reveal itself.
  
Top
Top
  
     2006     
 
Tænk over alle de ting som du grædt over indtil nu.

Du vil opdage at du blot har tørstet efter usle ting, midlertidige udmærkelser og efter flygtig erkendelse.

I stedet for bør du kun græde for Gud, for din egen renselse og fuldbyrdelse.

Du bør græde over de seks kobraer der har ly i dit sind og som forgifter dig med deres gift: lyst, vrede, grådighed, tilknytning, stolthed og ondskab.

Gør dem tavse som slangetæmmeren gør det med sin fløjte.

Musikken, der kan tæmme dem, er Gud’s Navn.

Der efter bliver de legetøj, du kan håndtere dem som du vil.

Når disse stilnes, vil du opnå ligevægt og du vil forblive upåvirket af ære eller vanære, gevinst eller tab, glæde eller sorg.
 
 
Ponder over all the things for which you have cried so far.

You will find that you have craved only for paltry things, for momentary distinctions, for fleeting fame.

Instead, you should cry only for God, for your own cleansing and consummation.

You should weep, for the six cobras that have sheltered themselves in your mind, poisoning it with their venom: Lust, anger, greed, attachment, pride and malice.

Quieten them as the snake charmer does with his swaying flute.

The music that can tame them is the Name of God.

Thereafter, they become playthings; you can handle them as you please.

When these are laid low, you will gain equanimity and you will remain unaffected by honour or dishonour, profit or loss, joy or grief.
  
Top
Top
  
     2005     
 

Det er ikke nødvendigt at opsøge Gud.

Faktisk er det Gud der søger en oprigtig og urokkelig tilhænger.

Nutidens spirituelle aspirant nærmer sig Gud for at få opfyldt sine egne små ønsker.

Han søger ikke at forstå den ægte kærlighed eller den Guddommelighed der er i alting.

Han viser sig at have vildledt sig selv og være uden moralsk forpligtelse.

Ligesom solen der kun kan ses ved sit eget lys, således kan det Guddommeliges kærlighed kun erhverves af Guddommelig Nåde og ikke ved at forfølge nogle trivielle praktikker.

Disse spirituelle øvelser motiveres uundgåeligt af egoistiske mål.

Der er et element af egoisme i enhver handling af tjeneste, som man forpligter sig til; det er besmittet af egoisme eller den erhvervende trang

Først når den søgendes hjerte er fyldt med det guddommelige, vil han være i stand til at indeholde ren og hellig kærlighed.

 
 
There is no need to go in quest of God.

Infact, it is God who is in search of a genuine and steadfast devotee.

Today's spiritual aspirant is approaching God for the fulfilment of his petty desires.

He does not seek to understand the nature of true love or the Divinity that underlies everything.

He proves himself to be a self - deluded being with no moral commitment.

Just as the sun can be seen only by its own light, the love of the Divine can be acquired only by Divine Grace and not by pursuing some trivial practices.

These spiritual practices are invariably motivated by selfish objectives.

There is an element of selfishness in every act of service which man undertakes; it is tainted by egoism or the acquisitive urge.

Only when the spiritual aspirant heart is filled with the Divine, will he be able to entertain pure and sacred love.
  
Top
Top
  
     2004     
 
Fysiske øjne er kun nyttige for at se den fænomenale verden.

Ethvert menneske må udvikle det indre vision af visdom for at opleve Gud.

Det er kun når du føler at kosmos er gennemsyret af den Guddommelige, kosmos vises til dig som en tilkendegivelse af Guddommelige.

Alle navne og former er Hans.

Navne og former kan variere, men Gud er den samme i alle.

Anerkend enhed i alle mennesker.

Du vil derefter blive udfyldt med universel kærlighed.
 
 
Physical eyes are useful only for seeing the phenomenal world.

Every man has to develop the inner vision of wisdom to experience the Atma.

It is only when you feel that the cosmos is permeated by the Divine that the cosmos will appear to you as a manifestation of the Divine.

All Names and Forms are His. Names and Forms may vary, but the Atma is the same in all.

Recognise the unity of all beings. Then, you will be filled with universal love.
  
Top
Top
  
     2003     
 
Herrens er al kærlighed; så Han kan kun ses gennem kærlighed.

Månen kar ses kun gennem sit egen lys, ingen andre lys kan illuminere Månen.

I illusionens nat, kan Herren kun ses i det lys, Han selv er, lys er ren kærlighed.

Han er sandheden og det evige og så er Han er ud over kategorierne af falskhed og forandring.
 
 
'The Lord is all Love; so He can be seen only through love.

The moon has to be seen only through its own light, no other light can illumine the moon.

In the night of delusion, the Lord can be seen only by the light that He Himself is, the light of pure love or Prema.

He is the True and the Eternal and so, He is beyond the categories of falsity and change.
  
Top
Top
  
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk