Retur:
 November oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 25. November
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning /billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Torsdag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Kald på din indre flamme.
      
     

Kald på din indre flamme og du vil opdage, hvordan alting vil glide meget lettere for dig

Hvorfor nu det?

Fordi du så kalder, intuner på dit kosmiske lys og legeme. Se gerne flammen og i dit hjerte midt på brystkassen - og lad den roligt of stille brede sig ud i hele din krop.

Når du kan mærke den fra bund til top, så lader du den brede sig videre ud til hele dit aura, dit dagsbevidsthed felt meter uden for dig, så du er helt omgivet af den - hele vejen rundt omkring dig.

Du ser nu ligesom dig selv udefra - siddende inde i midt af flammen.

Her vil du blive renset af din sjæls og ånds og Gudsflamme. Bare rolig - det er din og den har fuldt dig siden tidernes morgen - ventende på at du kalder på den.

Så det hele er helt OK.

 
 
      
Call on your inner flame.
      
 
 

Call on your inner flame and you will discover how everything will glide much easier for you. Why?

Because you then call, intun on your cosmic light and body. Feel free to see the flame and in your heart in the middle of the chest - and let it calmly and quietly spread throughout your body.

When you can feel it from bottom to top, you let it spread further to your entire aura, your day consciousness field 1 1/2 to 2 meters outside you, so you are completely surrounded by it - all the way around you .

You now look like yourself from the outside - sitting in the middle of the flame.

Here you will be cleansed of your soul and spirit and the Flame of God. Don't worry - it's yours and it's been full of you since the dawn of time - waiting for you to call it.

So everything is perfectly OK.

 
 
                                  
 
 
Sjæle på vej
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 
 

Der er ingen grund til lidelse i Den Nye Tidsalder.

For dem, der går ind i det nye, vil der ingen lidelse være mere.

Hvis du stadig føler, at lidelse er nødvendig, er du ikke af det nye, men sidder godt fast i det gamle.

Der vil du blive ved med at være og tiltrække mere lidelse, indtil du af egen fri vilje går videre og accepterer, at den ikke findes mere.

Koncentrer dig om de undere og glæder, der er her i livet og tag imod det allerbedste, som er din sande arv.

Det er ikke det samme som at være en struds, der er bange for livet og ikke tør se det i øjnene.

Det er at se realiteten i dette herlige liv, som er dit, og når du gør det, hjælper du med til at få det til at ske.

Jo klarere du kan se det, desto hurtigere vil det ske.

Accepter visionen om den nye himmel og nye jord, og hold den til stadighed i din bevidsthed, for det er ikke nogen uopnåelig drøm.

Den er virkelighed, og du er en del af den.

 
    Eileen Caddy    
 
There is no need for suffering in the New Age.

For those souls who are moving into the new, suffering is no more.

If you still feel that suffering is necessary, you are not of the new, but are firmly stuck in the old.

There you will remain, drawing suffering to yourself until of your own free will you move on and accept that it is no more.

Concentrate on the wonders and joys of this life, and accept the very best which is our true heritage.

It is not being an ostrich, afraid of life and not facing it.

It is seeing the reality of this glorious life which is yours and, in doing so, helping to bring it about.

The more clearly you can see it, the more quickly will it come about.

Accept the vision of the new heaven and new earth, and hold it ever in your consciousness, for it is no unattainable dream.

It is reality, and you are part of it.
  
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
  
 
Top
Top
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Den største belønning.
 
     

Lad os ikke længere lave faste kategorier i vores liv - dette er arbejde, dette er leg.

Lad det alt sammen flyde sammen i den strøm, der følger universets vejledning, så vil penge også strømme ind som et resultat af den åbne kanal, der er blevet skabt.

Du vil ikke længere arbejde for at tjene penge eller for at opretholde tilværelsen. Den glæde, der kommer af at udfolde sig selv, bliver den største belønning.

Pengene kommer som en naturlig følge af at være en åben kanal, som er villig til og i stand til at modtage den medgang, der er din naturlige fødselsret som barn af lyset, som en guddommelig del af universets dans.

   
 
Efterhånden som
jeg udfolder mig selv, strømmer penge
igennem min kanal.
 
 
   
Top
Top
   
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
Top
Top

Der er tre typer af overgivelse.

Den første er, hvor den hengivne bekræfter "Jeg er din", den anden er hvor man hævder "Du er min", og den tredje er "Du og jeg er ét.

"Hver er et skridt, der fører til den anden og den sidste er den ultimative tilstand.

I den første fase, Herren er helt gratis og den hengivne er fuldstændig bundet. Ligesom kat og killing - katten flytter den nyfødte killing om, og den accepterer da det testamenter; killingen bare Miav og accepterer, hvad der sker.

Denne holdning er meget blid og er inden for rækkevidde af alle. I det andet binder den hengivne Herren i sit hjerte og Herren forbliver villigt bundet.

En hengiven kan forbinde sig med Herren med kærlighed, der overvælder og overmander ens egen egoisme. Når man har denne form for hengivenhed, opfylder Herren hver eneste lille behov, som den hengivne har behov for.

 
 
There are three types of Surrender.

The first one ïs, where the devotee affirms “I am Yours” , the second is where one asserts “You are mine” and the last is, which means “You and I are one.”

Each is a step that leads to the other and the last is the ultimate state. In the first stage, the Lord is completely free and the devotee is fully bound.

Just like the cat and the kitten - the cat shifts the new born kitten about, as it wills; the kitten just mews and accepts whatever happens. This attitude is very gentle and is within easy reach of everyone.

In the second, the devotee binds the Lord in his heart and the Lord willingly remains bound.

A devotee can tie up the Lord with love that overwhelms and overpowers one’s own egoism. When one has this type of devotion, the grace of the Lord fulfills every single need of the devotee.
  
Top
Top
  
     2010     
 
En person der er bundet af objektive begær vil forsøge på forskellige måder at opfylde dem.

Han bliver en slave af sine sanser og deres stræben.

Men hvis han trækker sanserne fra verden og får kontrol over deres herre, sindet, og engagerer, at tankerne i sakramente, så han kan etablere Self-mesterskab eller uafhængighed over sig selv.

For at give sanserne til at knytte sig til objekter - det er årsagen til trældom.

Når sindet, der flyder gennem sanserne mod den ydre verden er vendt indad og er lavet for at kontemplere på Gud, vil det opnå befrielse.
 
 
A person bound by objective desires will try in various ways to fulfil them.

He becomes a slave to his senses and their pursuits.

But if he withdraws the senses from the world and gets control over their master, the mind, and engages that mind in penance, then he can establish Self-mastery or independence over himself.

To allow the senses to attach themselves to objects - that is the cause for bondage.

When the mind that flows through the senses towards the outer world is turned inwards and is made to contemplate on the God, it attains liberation.
  
Top
Top
  
     2009     

Hvad betyder ikke-vold.

Det er ikke blot at afstå fra at forårsage skade på andre.

Det indebærer også at afstå fra at forårsage skade på sig selv.

I relation til ens tale, må man undersøge, om ens ord forårsager smerte for andre.

Man må se efter, at din vision ikke er behæftet med onde hensigter eller tanker.

Ej heller må du lytte til ond tale eller selv tale det.

Alle disse ting forårsager skade på dig som person.

Derfor bør man sørge for, at man ikke giver plads for dårligt syn, dårlig hørelse, dårlig tale, dårlige tanker eller dårlige handlinger.

Og hvordan kan du afgøre, hvad der er dårligt?

Ved at konsultere din samvittighed.

Når du handler mod diktat fra din samvittighed, vil dårlige resultater følge.

 
 
What does non-violence signify?

It is not merely refraining from causing harm to others.

It also implies refraining from causing harm to oneself.

In the matter of speech, one must examine whether one’s words cause pain to others.

One must see that one’s vision is not tainted with evil intentions or thoughts.

Nor should one listen to evil talk either.

All these things cause harm to a person.

Hence one should see to it that one gives no room for bad vision, bad hearing, bad speech, bad thoughts or bad actions.

And how do you determine what is bad?

By consulting your conscience.

Whenever you act against the dictates of your conscience, bad results will follow.
  
Top
Top
  
     2008     
 
Vi bliver det vi overvejer.

Når vi hele tiden i tankerne er fikseret på det onde andre gør, så bliver vores sind forurenet med det onde.

Når vi derimod tænker på andres dyder og velvære, så renses vores sind for ubalancer og opfyldes af gode tanker.

Ingen ond tanke kan gennemtrænge sindet hos et menneske der er opfyldt af kærlighed og medfølelse.

Derfor skaber vore tanker vores natur.
 
 
We become what we contemplate on.

When we fix our thoughts all the time on the evil that others do, our mind gets polluted by evil.

When, on the contrary, we fix our mind on the virtues and well-being of others, our mind is cleansed of wrong and entertains only good thoughts.

No evil thought can penetrate the mind of a person wholly given to love and compassion.

Thus, our thoughts shape our nature.
  
Top
Top
  
     2007     
 
Distance, tro og kærlighed er de støtter på hvilken freden hviler.

Af disse er tro afgørende for uden den er al spirituel disciplin tom.

Kun distance kan gøre spirituel disciplin effektiv, og kærlighed er det der leder en hurtigt til Gud.

Tro nærer smerten ved at være adskilt fra Gud; distance leder den på vejen til Gud og kærlighed oplyser vejen.

Gud vil give dig dét du har brug for og fortjener; der er ingen grund til at spørge, ingen grund til at brokke sig.

Vær tilfreds.

Intet kan ske imod Hans vilje.
 
 

Detachment, faith and love, these are the pillars upon which peace rests.

Of these, faith is crucial, for without it all spiritual discipline is empty.

Detachment alone can make spiritual discipline effective, and love is what leads one quickly to God.

Faith feeds the agony of separation from God; detachment canalises it along the path of God, and love lights the way.

God will grant you what you need and deserve; there is no need to ask, no reason to grumble.

Be content.

Nothing can happen against His will.

  
Top
Top
  
     2006     
 

For at tiltrække den holdning af overgivelse, af helligelse, må du have tro på Gud.

Verden er Hans spil, det er ikke en tom drøm; den har sin egen formål og nytte.

Det er meningen at herigennem kan du opdage Gud; se ham i skønheden, det storslåede, i ordenen, det majestætiske i naturen.

Dette er kun skygger af Hans glans og storslåethed.

Tilbedelse af Gud leder til den viden om, at Han er alt; når du erfarer det, at der ikke er et sekund uden at Han er indeholdt i det - det er åndelig visdom!

 
 

To attain the attitude of surrender, of dedication, you must have Faith in God.

This world is His play; it is not an empty dream; it has its own purpose and use.

It is the means by which one can discover God; see Him in the beauty, the grandeur, the order, the majesty of Nature.

These are but shadows of His Glory and His Splendour.

Adoration of God, leads to the knowledge that He is all; when you experience that there is no Second, that is which is Spiritual Wisdom!

  
Top
Top
  
     2005     
 

Vi bliver det vi tænker.

Ved at dvæle ved en tanke bliver der lavet et aftryk af det forbillede i vort hjerte.

Når vi konstant lader vore tanker beskæftige sig med det onde andre bedriver, så bliver vores sind også smittet af dette onde.

I modsat fald når vi beskæftiger vore tanker med andres dyder eller gode trivsel, så renses vort sind for fejl og optages kun af gode tanker.

Ingen onde tanker kan trænge ind i et sind hos et menneske der opfyldes af kærlighed og medfølelse.

De tanker vi beskæftiger os med former vor natur.

Lad dit sind blive badet i gode tanker og verden vil være god; overgiv dig til onde tanker og verden vil synes fyldt med onde handlinger.

 
 

We become what we contemplate.

By constant thought, an ideal gets imprinted on our heart.

When we fix our thoughts all the time on the evil that others do, our mind too gets contaminated by that evil.

When, on the contrary, we fix our mind on the virtues or well-being of others, our mind is cleansed of all wrong and entertains only good thoughts.

No evil thought can penetrate the mind of a person wholly given to love and compassion.

The thoughts we indulge in shape our nature.

Immerse your mind in good thoughts and world will be good; soak it in bad thoughts and the world appears to be filled with evil.

  
Top
Top
  
     2004     
 
Arten af guddommelig kærlighed er forskellig fra menneskelige kærligheds forbindelser.

Den er tidløs og konstant.

Gør det til din eneste ideal.

Den er iboende i jer; alt, hvad der skal gøres at manifestere den på den rigtige måde.

Hvis der er sukker i bunden af en kande vand, kan du gøre vandet sødt ved omrøring, så sukkeret opløses i det.

Dit hjerte er ligeledes som en kande, hvor der på bunden er Guddommelighed.

Tage skeen af intellektet og omryst hjertet i processen for den åndelige indsats vil påvirke hjertet.

Guddommelighed i hjertet vil derefter gennemtrænge hele kroppen.
 
 
The nature of Divine love is different from that of human attachment.

It is timeless and constant.

Make it your sole ideal.

It is inherent in you; all that needs to be done is to manifest it in the proper way.

If there is sugar at the bottom of a tumbler of water, you can make the water sweet by stirring the sugar to dissolve it.

Likewise, your heart is a tumbler at the bottom of which there is Divinity.

Take the spoon of intellect, stir the heart by the process of spiritual effort.

Then, the Divinity in the heart will permeate the entire body.
  
Top
Top
  
     2003     
 
Lidt øvelse vil lære dig at holde fast i fødderne af Gud, i mens du bevæger dig rundt omkring i verden og gør alle opgaver og udfører alle opgaver dedikeret til Ham.

Gør alle arbejder som skuespillere i et teaterstykke, holde din identitet separat og ikke tilknyttet din personlighed eller din rolle.

Husk, at det hele er blot et skuespil og Herren har tildelt dig en del; der slutter din pligt.

Han har udviklet spillet og nyder det.
 
 
A little practice will teach you to hold fast to the feet of God while roaming about in the world, doing all duties and carrying out all responsibilities dedicated to Him.

Do all work as actors in a play, keeping your identity separate and not attached to your personality or your role.

Remember that the whole thing is just a play and the Lord has assigned you a part; there your duty ends.

He has designed the play and enjoys it.
  
Top
Top
  
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk