Retur:
 November oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 26. November
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Fredag
Esoterisk viden om Fredag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Skytten

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel


Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Dagen og Vejen.
      
     
Er din og du bestemmer indhold og i hvilken retning din sti, vej skal føre.

Der er ikke andre der skal tage beslutningen for dig, så tag dig tid til at tænke dig om - tænk selv og benyt din skelneevne og indfølingsevne og efter endt reflektoren handler det så om at du aktivt, glad og fornøjeligt og efter bedste evne - udfører Dit valg i praksis og huske på at kun Du har ansvaret for dit eget liv.

Så lad være med at pådutte andre, at det er deres fejl, at de er årsag til uheldige tilbageslag fra dine mindre heldige eller uhensigtsmæssige valg - dette er også kaldet Karma.

Kun du har ansvaret for dine handlinger og hvad du udsender af tanker og følelser til dine omgivelser.
 
 
      
The Day and the Road.
      
 
 

Is yours and you decide content and in which direction your path, road should lead.

There is no one else to make the decision for you, so take the time to think about it - think for yourself and use your discernment and empathy and after the reflection it is about you actively, happy and enjoyable and to the best of your ability - perform your choice in practice and remember that only you are responsible for your own life.

So do not impose on others that it is their fault that they are the cause of any unfortunate setbacks from your less fortunate or inappropriate choices - this is also called Karma.

Only you are responsible for your actions and what you emit of thoughts and feelings to your surroundings.

 
 
                                  
 
 
    Følg din sti - glad, fornøjet, fri og spring dine grænser - Follow your path - happy, contented, free and push your limits.   
Esoterisk viden om Fredag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Skytten

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 
 
 

Der er et stort behov for stabile og pålidelige mennesker, som altid befinder sig på rette sted på det rigtige tidspunkt og gør det, der skal gøres.

Der er et behov for mennesker, der lever på en sådan måde, at intet bringer dem ud af ligevægt, fordi de har fuldstændig kontrol over enhver situation og lever og handler ud fra dette indre fredens og stilhedens center.

Deres sikkerhed ligger hos Mig; derfor er der ikke noget, der kan bringe dem ud af balance.

De ved, hvad de gør, og hvorfor de gør det, og de har en ægte ansvarsfølelse.

De er fuldkommen pålidelige med hensyn til at få et arbejde gennemført, ligegyldigt hvad det er, og få det gjort perfekt.

Mærk efter i dit hjerte.

Er du pålidelig?

Har du ansvarsfølelse, så du holder ud med et arbejde, indtil det er udført?

Befinder du dig altid på rette sted på det rigtige tidspunkt?

Det er vigtigt, at du tager dig tid til at finde ud af, hvor du træder ved siden af, og så finde ud af, hvad du kan gøre for at rette op på det.

 
    Eileen Caddy    
 

There is a great need for stable and dependable souls, ones who are always in the right place at the right time doing what needs to be done.

There is a need for souls living in such a way that nothing upsets them, because they are in complete control of every situation and live and act from that inner centre of peace and stillness.

Their security is in Me; therefore nothing can throw them off balance.

They know what they are doing and why they are doing it, and they have a real sense of responsibility.

They can be completely depended upon to see a job through, no matter what it is, and see it through perfectly.

Search your heart.

Are you dependable?

Have you a sense of responsibility so that you see a job through to the end?

Are you always in the right place at the right time?

It is important that you take time to see where you are missing out, and then see what you can do to rectify it.

  
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 
 
  
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Arbejde og indtjening.
 
     

Arbejde og indtjening er måske ikke længere direkte forbundet med hinanden.

Du foretager dig det, du har lyst til at gøre, og der kommer penge til huse.

Det er ikke længere et spørgsmål om at udføre et arbejde for så at blive betalt for det. De to faktorer vil måske operere samtidigt i dit liv, men ikke nødvendigvis i et direkte årsag/virkning-forhold.

Stol på, at hvis du gør det, du elsker, så vil pengene komme. Idet du giver kærlighed og glæde til det, du foretager dig, og idet du modtager kærlighed og glæde af det, du foretager dig, handler du i harmonisk samvirke med ånden.

Universet bliver da din arbejdsgiver, som støtter dig fuldt og helt.

   
Jeg følger min
energi, og universet drager
omsorg for mig.
 
Top
Top
   
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
Lord Krishna fjernede ikke, løste ikke Arjuna´s illusion for ham i en håndevending, Han kunne have utvivlsomt gjort det.

Men han valgte at få Arjuna til at gå gennem trinene af høring, refleksion og koncentration, så han kunne opleve sandheden selv.

Hvorfor bebrejde Solen for ikke at belyse dit værelse?

Åbn dørene og vinduerne, og solen, der har ventet lige uden for døren, vil bare oversvømme rummet med lys.

Du skal bruge din intelligens til at fortjene Guds nåde.

Det er formålet med menneskets indsats.

For at hjælpe dig med at lede din intelligens til et højere formål og modstå vejen for sensuelle fristelser, insisterer jeg på, at du søger og forbliver i godt selskab, den hellige sammenslutning.

Der er større chance for succes i ens kamp mod ondskab, når man er i midten af åndelige helte.
 
 
Lord Krishna did not remove the delusion of Arjuna in a trice by His resolve; He could have doubtlessly done that.

But He chose to make Arjuna go through the steps of hearing, reflection and concentration, so that he could experience the truth himself.

Why blame the Sun for not illumining your room?

Open the doors and windows, and the Sun that has been waiting at the doorstep for just that moment will flood the room with light.

You must use your intelligence to deserve the grace of God.

That is the purpose of human effort.

To help you direct your intelligence to a higher purpose and to resist the path of sensual temptations, I insist that you seek and remain in good company, the association of the holy.

There is greater chance of success in one’s fight against evil, when one is in the midst of spiritual heroes.

 
Top
Top
 
     2010     
 
Læreren skal komme ned til niveauet for den studerende.

Denne proces kaldes `afstemning¨.

Det betyder ikke at gå ned fra toppen til jorden.

Det betyder kun at acceptere niveauet for den person, der skal have udnytte af det.

Barnet på gulvet kan ikke hoppe ind i armene på moderen, når hun opfordrer den til at komme op.

"Jeg er en stor person. Jeg vil ikke bøje mig "- hvis moderen føler det, kan hun ikke passe barnet.

Foroverbøjet gør ikke et menneske lille.

Læreren må også sørge for, ikke at mindske sig selv, når han kommer ned til elevens niveau for at lære ham.

Det er kun et lovværdigt tegn på kærlighed.

 
 
The teacher must come down to the level of the student.

This process is called ‘descent.’

It does not mean stepping down from the top to the ground.

It only means accepting the level of the person who is to be benefited.

The baby on the floor cannot jump in to the arms of the mother, when she calls upon it to come up.

“I am a great person. I will not stoop”- if the mother feels like that, she cannot possess the child. Stooping does not make a person small.

The teacher too, is not demeaning himself when he comes down to the level of the pupil in order to teach him.

It is only a laudable sign of love.
 
Top
Top
 
     2009     
 
Vær altid mættet med kærlighed.

Brug ikke giftige ord mod nogen, for ord er mere dødelige end selv pile.

Tal blidt og sødt.

Sympatiserer med lidelsen og den uvidende.

Gør dit bedste for at anvende salven af beroligende ord og yde rettidig hjælp.

Skade ikke nogens tro på dyd og Guddommelighed.

Opmuntre andre til at have denne tro ved at demonstrere det i dit eget liv, at dyd har sin egen belønning, og at Guddommelighed er altgennemtrængende og almægtig.

 
 
Be always saturated with love.

Do not use poisonous words against anyone, for words are more fatal than even arrows.

Speak softly and sweetly.

Sympathise with the suffering and the ignorant.

Do your best to apply the salve of soothing words and render timely help.

Do not damage anyone’s faith in virtue and Divinity.

Encourage others to have that faith by demonstrating in your own life that virtue is its own reward and that Divinity is all-pervasive and all-powerful.
 
Top
Top
 
     2008     
 
Gud er legemliggørelsesn af retfærdighed.

Hans nåde vindes af retfærdighed.

Han nærer evigt retfærdighed.

Han er Selv retfærdighed. Veda'erne, skrifterne og mytologien forkynder alle højt retfærdighedens ære.

Strømmen af retfærdigheds aktivitet bør aldrig løbe tør.

Når dets kølige farvande ophører med at flyde, så er katastrofen sikker.
 
 
God is the embodiment of righteousness.

His grace is won by righteousness.

He is ever fostering righteousness. He is righteousness Itself.

The Vedas, scriptures and mythology all proclaim aloud the glory of righteousness.

The stream of righteousness activity should never run dry.

When its cool waters cease to flow, disaster is certain.
 
Top
Top
 
     2007     
 
Veda'erne har fortalt budskabet om mennesker der lever i venskabelighed, der sammen stræber efter fælles mål og som deler frugterne af deres samarbejdsindsats.

De har også bekendtgjort allestedsnærværelsen af det Guddommelige.

Det Guddommeliges kosmiske form omfatter alle eksistenser i universet.

Idet mennesker glemmer sandheden - at det Guddommelige er iboende i kosmos, søger folk efter det Guddommelige.

Hvert menneske er en gnist af det Guddommelige.

Derfor bør der ikke være nogen dårlig vilje over for nogen.
 
 

The Vedas have held forth the message of people living in amity, striving together for common ends and sharing the fruits of their co-operative efforts.

They have also proclaimed the omnipresence of the Divine.

The cosmic form of the divine encompasses every being in the universe.

Forgetting the truth, that the Divine is immanent in the Cosmos, people search for the Divine.

Every human being is a spark of the Divine.

Hence, there should be no ill-will towards anyone.

 
Top
Top
 
     2006     
 

Opholdsstedet kaldet livet, skal bygges på et stærkt fundament, forfølgelsen af rigdom og opfyldelsen af ønsker, skal reguleres af retfærdighedens målestok.

Retfærdigheden fremmer dem der støtter det.

Det stærkeste fundament er den evigvarende tro på den Almægtige.

Nogle kan spørge, ”Hvis Han er Almægtig, hvorfor er Han så ikke åbenlys?”

Han vil kun åbenbare sig selv i det rene hjerte, der ikke er oversvømmet af egoisme eller tilknytning til vredslige objekter.
 
 

The mansion called life must be built on strong foundations, the pursuit of wealth and fulfillment of desires must be regulated by the yardstick of Justice.

Justice fosters those who foster it.

The strongest foundation is ever-present Faith in the Almighty. Some may ask, "If He is Almighty, why then is he not patent?"

Well, He reveals Himself only to the person who has the yearning, not the one who puts questions out of impudence or ignorance.

He will be patent only in the pure heart that is not clouded by egoism or attachment to worldly objects.

 
Top
Top
 
     2005     
 

Himmel og helvede er afhængige af menneskets adfærd.

Sand menneskelighed består i at have enhed af tanke, ord og gerning.

I det vediske sprogbrug beskrives denne enhed som trefoldig renhed.

Ægte befrielse består i at tale i overensstemmelse med ens tanker og videre i at praktisere, hvad man siger.

De gamle vismænd opfattede denne enhed som en art Yoga eller forening.

De hvis tanker, ord og gerninger er I fuld overensstemmelse er ædle væsner.

De onde eller umoralske er dem, hvis tanker, ord og handlinger er i afvigelse.

 
 

Heaven and hell are dependent on the conduct of man.

True humanness consists in having unity of thought, word and deed.

In Vedantic parlance, this unity is described as threefold purity.

True liberation consists in speaking in accordance with one's thoughts, and further, in practising what one speaks.

The ancients considered this unity as a form of yoga.

Those whose thoughts, words and deeds are in complete accord are noble beings.

The wicked are those whose thoughts, words and actions are in deviance.

 
Top
Top
 
     2004     
 
Den Guddommelige er allestedsnærværende.

Hele kosmos er gennemsyret af og konstant fyldt med denne Guddommelig energi.

Mennesket må gøre den nødvendige indsats og ofre for at opleve Guddommelige.

Alle de dårlige tendenser må der på nuværende tidspunkt gives afkald på, de invaderer den menneskelige hjerne.

Sand hengivenhed ligger i at fjerne de animalske tendenser i mennesket.

Mennesket bør søge at realisere den evige Guddommelige inden i ham.

Dette er det primære formål med menneskers liv.
 
 
The Divine is omnipresent.

The entire cosmos is permeated and sustained by this Divine energy.

Man must make the necessary effort and sacrifice in order to experience the Divine.

All the bad tendencies have to be renounced the moment they invade the human mind.

True devotion lies in eliminating the animal tendencies in man.

Man should seek to realise the eternal Divine within him.

This is the primary purpose of human life.
 
Top
Top
 
     2003     
 
Menneskelige værdier fremmes ikke blot ved at gentage ord - Sandhed, Retfærdighed, Fred, Kærlighed og ikke vold.

Vedaerne erklærer: tal sandheden, overhold rigtig adfærd.

Sandhed og rigtig adfærd bør overholdes med rene hensigter.

Et retfærdigt liv fører til fred.

Kærlighed kan opleves/erfares i dybder af fred.

Kærlighed skal opleves i dybden af fred.

Hvor kærlighed hersker, er der ikke plads til at gøre skade eller hengive sig i vold mod andre.

Alle disse grundlæggende værdier skal demonstreres i handling og ikke begrænset til prædiken.
 
 
Human values cannot be promoted merely by repeating the words - Sathya, Dharma, Santhi, Prema and Ahimsa.

The Vedas declare: 'Sathyam Vada, Dharmam Chara' (Speak the truth, adhere to right conduct).

Truth and right conduct should be adhered to with pure intentions.

A righteous life leads to peace.

Love is to be experienced in the depths of peace.

Love should find expression in non-violence.

Where love prevails, there is no room for doing harm or indulging in violence towards others.

All these basic values have to be demonstrated in action and not limited to preaching.
 
Top
Top
 
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk